Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Notre Amitié S’Est Envolé

Poème Amitié
Publié le 31/10/2004 16:15

L'écrit contient 347 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Coconoi

Notre Amitié S’Est Envolé

Ma petite Elodie,
Tu me manques,
J’aurai tant voulu que tu oublies,
Ainsi tout ce serait arrangé.

Je veux retrouver cette amie,
Cet ange que j’aimais tant,
Qui me toucher au fond du cœur,
Qui interprétait mais sentiment.

Tu fus l’ange plein de gaieté,
Tu seras l’ange de loublie,
M’ayant effacé,
De ton plein gré.

Sans savoir le mal,
Que tu nous as fait
À nous deux.

Tu me manques,
Je voudrais tant te retrouver,
Comme si de rien ne s’était passé,
Comme si on ne t’avais rien dit,
Pleine de confiance
Et de joie envers moi
Mais cela est impossible,
Car tu m’as rayé,
De la carte de ton cœur,
Et tu ne veux plus que j’y retourne.

Tu me manques,
La seule à qui j’écrivais,
Que je pouvais décrire
Dans ces textes que l’on appelle poème,
Que tu aimais tant,
Qui te faisais pleurer.

Pourquoi tu me renie,
Tu me manques,
Combien de temps encore,
Pourrai- je vivre sans ton amitié,
Tu m’as consolé,
Tu m’as comprise,
Tu m’as aimé
Dans ton amitié,
Et j’ai tous brisé,
Sans en avoir conscience.

J’ai tué notre amitié,
Avec un péché,
Qui lui aussi
M’a laissé tomber,
Je n’en voulais plus,
Sans avoir ton amitié,
Car ce péché,
M’a aveuglé,
Et m’a empeché,
De voir que tu t’éloignais de moi.

Tu me manques ma chérie, ma élodie
La seule à qui j’ai su écrire,
Sur ces feuilles de papier,
Quelques mots,
Sur ta personnalité.

Depuis que tu es partie,
Mon cœur ressens un vide,
Qui ne sera jamais comblé,
A part si tu revenais,
Ce qui ne se fera jamais.

Car tu as été blessé,
Ton cœur fut meurtrit,
Pas ces paroles,
Que j’ai prononcé.
Le jour de l’enterrement,
De notre amitié,
J’ai tous perdu,
Tu as tous gagné ;
Mais espérant que tu pense à moi,
Te demandant parfois,
Te questionnant,
Sur ton prochain retour…

Incertain.

Tu me manques ma chérie, ma élodie…
 • Pieds Hyphénique: Notre Amitié S’Est Envolé

  ma=pe=tite=e=lo=die 6
  tu=me=man=ques 4
  jau=rai=tant=vou=lu=que=tu=ou=blies 9
  ain=si=tout=ce=se=rait=ar=ran=gé 9

  je=veux=re=trou=ver=cettea=mie 7
  cet=ange=que=jai=mais=tant 6
  qui=me=tou=cher=au=fond=du=cœur 8
  qui=in=ter=pré=tait=mais=sen=timent 8

  tu=fus=lange=plein=de=gaie=té 7
  tu=se=ras=lange=de=lou=blie 7
  mayant=ef=fa=cé 4
  de=ton=plein=gré 4

  sans=sa=voir=le=mal 5
  que=tu=nous=as=fait 5
  à=nous=deux 3

  tu=me=man=ques 4
  je=vou=drais=tant=te=re=trou=ver 8
  comme=si=de=rien=ne=sé=tait=pas=sé 9
  comme=si=on=ne=ta=vais=rien=dit 8
  pleine=de=con=fiance 4
  et=de=joieen=vers=moi 5
  mais=ce=la=est=im=pos=sible 7
  car=tu=mas=rayé 4
  de=la=car=te=de=ton=cœur 7
  et=tu=ne=veux=plus=que=jy=re=tourne 9

  tu=me=man=ques 4
  la=seuleà=qui=jé=cri=vais 6
  que=je=pou=vais=dé=crire 6
  dans=ces=tex=tes=que=lon=ap=pel=le=po=ème 11
  que=tu=ai=mais=tant 5
  qui=te=fai=sais=pleu=rer 6

  pour=quoi=tu=me=re=nie 6
  tu=me=man=ques 4
  com=bien=de=temps=en=core 6
  pour=rai=je=vivre=sans=ton=a=mi=tié 9
  tu=mas=con=so=lé 5
  tu=mas=com=prise 4
  tu=mas=ai=mé 4
  dans=ton=a=mi=tié 5
  et=jai=tous=bri=sé 5
  sans=en=a=voir=cons=cience 6

  jai=tué=notrea=mi=tié 5
  a=vec=un=pé=ché 5
  qui=lui=aus=si 4
  ma=lais=sé=tom=ber 5
  je=nen=vou=lais=plus 5
  sans=a=voir=ton=a=mi=tié 7
  car=ce=pé=ché 4
  ma=a=veu=glé 4
  et=ma=em=pe=ché 5
  de=voir=que=tu=té=loi=gnais=de=moi 9

  tu=me=man=ques=ma=ché=rie=ma=é=lo=die 11
  la=seuleà=qui=jai=su=é=crire 7
  sur=ces=feu=illes=de=pa=pier 7
  quel=ques=mots 3
  sur=ta=per=son=na=li=té 7

  de=puis=que=tu=es=par=tie 7
  mon=cœur=res=sens=un=vide 6
  qui=ne=se=ra=ja=mais=com=blé 8
  a=part=si=tu=re=ve=nais 7
  ce=qui=ne=se=fe=ra=ja=mais 8

  car=tu=as=é=té=bles=sé 7
  ton=cœur=fut=meur=trit 5
  pas=ces=pa=roles 4
  que=jai=pro=non=cé 5
  le=jour=de=len=terre=ment 6
  de=notrea=mi=tié 4
  jai=tous=per=du 4
  tu=as=tous=ga=gné 5
  mais=es=pé=rant=que=tu=penseà=moi 8
  te=de=man=dant=par=fois 6
  te=ques=tion=nant 4
  sur=ton=pro=chain=re=tour 6

  in=cer=tain 3

  tu=me=man=ques=ma=ché=rie=ma=é=lo=die 11
 • Phonétique : Notre Amitié S’Est Envolé

  ma pətitə əlɔdi,
  ty mə mɑ̃k,
  ʒoʁε tɑ̃ vuly kə ty ubli,
  ɛ̃si tu sə səʁε aʁɑ̃ʒe.

  ʒə vø ʁətʁuve sεtə ami,
  sεt ɑ̃ʒə kə ʒεmε tɑ̃,
  ki mə tuʃe o fɔ̃ dy kœʁ,
  ki ɛ̃tεʁpʁetε mε sɑ̃timɑ̃.

  ty fy lɑ̃ʒə plɛ̃ də ɡεəte,
  ty səʁa lɑ̃ʒə də lubli,
  mεjɑ̃ efase,
  də tɔ̃ plɛ̃ ɡʁe.

  sɑ̃ savwaʁ lə mal,
  kə ty nuz- a fε
  a nu dø.

  ty mə mɑ̃k,
  ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁətʁuve,
  kɔmə si də ʁjɛ̃ nə setε pase,
  kɔmə si ɔ̃ nə tavε ʁjɛ̃ di,
  plεnə də kɔ̃fjɑ̃sə
  e də ʒwa ɑ̃vεʁ mwa
  mε səla εt- ɛ̃pɔsiblə,
  kaʁ ty ma ʁεje,
  də la kaʁtə də tɔ̃ kœʁ,
  e ty nə vø plys kə ʒi ʁətuʁnə.

  ty mə mɑ̃k,
  la sələ a ki ʒekʁivε,
  kə ʒə puvε dekʁiʁə
  dɑ̃ sε tεkstə kə lɔ̃n- apεllə pɔεmə,
  kə ty εmε tɑ̃,
  ki tə fəzε pləʁe.

  puʁkwa ty mə ʁəni,
  ty mə mɑ̃k,
  kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə,
  puʁʁε ʒə vivʁə sɑ̃ tɔ̃n- amitje,
  ty ma kɔ̃sɔle,
  ty ma kɔ̃pʁizə,
  ty ma εme
  dɑ̃ tɔ̃n- amitje,
  e ʒε tus bʁize,
  sɑ̃z- ɑ̃n- avwaʁ kɔ̃sjɑ̃sə.

  ʒε tye nɔtʁə amitje,
  avεk œ̃ peʃe,
  ki lɥi osi
  ma lεse tɔ̃be,
  ʒə nɑ̃ vulε plys,
  sɑ̃z- avwaʁ tɔ̃n- amitje,
  kaʁ sə peʃe,
  ma avøɡle,
  e ma ɑ̃pεʃe,
  də vwaʁ kə ty telwaɲε də mwa.

  ty mə mɑ̃k ma ʃeʁi, ma elɔdi
  la sələ a ki ʒε sy ekʁiʁə,
  syʁ sε fœjə də papje,
  kεlk mo,
  syʁ ta pεʁsɔnalite.

  dəpɥi kə ty ε paʁti,
  mɔ̃ kœʁ ʁəsɛ̃z- œ̃ vidə,
  ki nə səʁa ʒamε kɔ̃ble,
  a paʁ si ty ʁəvənε,
  sə ki nə sə fəʁa ʒamε.

  kaʁ ty a ete blese,
  tɔ̃ kœʁ fy məʁtʁi,
  pa sε paʁɔlə,
  kə ʒε pʁonɔ̃se.
  lə ʒuʁ də lɑ̃tεʁəmɑ̃,
  də nɔtʁə amitje,
  ʒε tus pεʁdy,
  ty a tus ɡaɲe,
  mεz- εspeʁɑ̃ kə ty pɑ̃sə a mwa,
  tə dəmɑ̃dɑ̃ paʁfwa,
  tə kεstjɔnɑ̃,
  syʁ tɔ̃ pʁoʃɛ̃ ʁətuʁ…

  ɛ̃sεʁtɛ̃.

  ty mə mɑ̃k ma ʃeʁi, ma elɔdi…
 • Pieds Phonétique : Notre Amitié S’Est Envolé

  ma=pə=ti=tə=ə=lɔ=di 7
  ty=mə=mɑ̃k 3
  ʒo=ʁε=tɑ̃=vu=lykə=ty=u=bli 8
  ɛ̃=si=tusə=sə=ʁε=a=ʁɑ̃=ʒe 8

  ʒə=vøʁə=tʁu=ve=sε=tə=a=mi 8
  sεt=ɑ̃=ʒə=kə=ʒε=mε=tɑ̃ 7
  ki=mə=tu=ʃe=o=fɔ̃=dy=kœʁ 8
  ki=ɛ̃=tεʁ=pʁe=tε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9

  ty=fy=lɑ̃ʒə=plɛ̃=də=ɡε=ə=te 8
  ty=sə=ʁa=lɑ̃=ʒə=də=lu=bli 8
  mε=j=ɑ̃=e=fa=se 6
  də=tɔ̃=plɛ̃=ɡʁe 4

  sɑ̃=sa=vwaʁ=lə=mal 5
  kə=ty=nu=za=fε 5
  a=nu=dø 3

  ty=mə=mɑ̃k 3
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 8
  kɔmə=si=də=ʁjɛ̃=nə=se=tε=pase 8
  kɔ=mə=si=ɔ̃nə=ta=vε=ʁjɛ̃=di 8
  plε=nə=də=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 7
  e=də=ʒwa=ɑ̃=vεʁ=mwa 6
  mε=sə=la=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə 8
  kaʁ=ty=ma=ʁε=j=e 6
  də=la=kaʁ=tə=də=tɔ̃=kœ=ʁə 8
  e=tynə=vø=plys=kə=ʒi=ʁə=tuʁnə 8

  ty=mə=mɑ̃k 3
  la=sə=lə=a=ki=ʒe=kʁi=vε 8
  kə=ʒə=pu=vε=de=kʁi=ʁə 7
  dɑ̃=sε=tεk=stə=kə=lɔ̃=na=pεllə=pɔεmə 9
  kə=ty=ε=mε=tɑ̃ 5
  ki=tə=fə=zε=plə=ʁe 6

  puʁ=kwa=ty=mə=ʁə=ni 6
  ty=mə=mɑ̃k 3
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə 8
  puʁ=ʁεʒə=vi=vʁə=sɑ̃=tɔ̃=na=mi=tje 9
  ty=ma=kɔ̃=sɔ=le 5
  ty=ma=kɔ̃=pʁi=zə 5
  ty=ma=ε=me 4
  dɑ̃=tɔ̃=na=mi=tj=e 6
  e=ʒε=tus=bʁi=ze 5
  sɑ̃=zɑ̃=na=vwaʁ=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 8

  ʒε=ty=e=nɔ=tʁə=a=mi=tje 8
  a=vεk=œ̃=pe=ʃe 5
  ki=lɥi=o=si 4
  ma=lε=se=tɔ̃=be 5
  ʒə=nɑ̃=vu=lε=plys 5
  sɑ̃=za=vwaʁ=tɔ̃=na=mi=tj=e 8
  kaʁ=sə=pe=ʃe 4
  ma=a=vø=ɡle 4
  e=ma=ɑ̃=pε=ʃe 5
  də=vwaʁkə=ty=te=lwa=ɲε=də=mwa 8

  tymə=mɑ̃k=ma=ʃe=ʁi=ma=e=lɔ=di 9
  lasə=lə=a=ki=ʒε=sy=e=kʁiʁə 8
  syʁ=sε=fœ=jə=də=pa=pj=e 8
  kεl=kə=mo 3
  syʁ=ta=pεʁ=sɔ=na=li=te 7

  dəp=ɥi=kə=ty=ε=paʁ=ti 7
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʁə=sɛ̃=zœ̃=vi=də 8
  ki=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=kɔ̃=ble 8
  a=paʁ=si=ty=ʁə=və=nε 7
  sə=ki=nə=sə=fə=ʁa=ʒa=mε 8

  kaʁ=ty=a=e=te=ble=se 7
  tɔ̃=kœ=ʁə=fy=məʁ=tʁi 6
  pa=sε=pa=ʁɔ=lə 5
  kə=ʒε=pʁo=nɔ̃=se 5
  lə=ʒuʁ=də=lɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 7
  də=nɔ=tʁə=a=mi=tj=e 7
  ʒε=tus=pεʁ=dy 4
  ty=a=tus=ɡa=ɲe 5
  mε=zεs=pe=ʁɑ̃kə=ty=pɑ̃=səa=mwa 8
  tə=də=mɑ̃=dɑ̃=paʁ=fwa 6
  tə=kεs=tj=ɔ=nɑ̃ 5
  syʁ=tɔ̃=pʁo=ʃɛ̃=ʁə=tuʁ 6

  ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 3

  tymə=mɑ̃k=ma=ʃe=ʁi=ma=e=lɔ=di 9

PostScriptum

pkoi tu ne veux plus me parler. . . . . ? ? ? ?
j’aimerais que tu puisses lire ce poème, tu changerais peut-être d’idée et tu me
pardonnerais pour tout le mal que je t’ai fai, et tu verrai que jen suis désolé. . . .

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2004 00:00Minnie 10

Ton poème est vraiment touchant!
Je te souhaite vraiment que cette Amitié revienne!
Je vis à peu près la même chose, alors je sais à quel point c’est difficile de voir un être cher s’éloigner!
Courage et bravo!
13 amicalement
Kriss