Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : 10 Juin 2016

Poème Déclaration
Publié le 10/06/2016 14:13

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jacques Thorin

10 Juin 2016

Qu’il est bon de s’en remettre à des petits riens, et de se laissé porter tel un navire sur les flots des sentiments.
Ne rien calculer, ne rien définir, ne rien penser…
Juste s’accorder avec ce qui nous entoure.
Un regard qui se porte par ci, rien qu’un instant et qui nous soulève de bonheur.
Effleurer en douceur et reconnaître ce qui nous fais envie d’aimer.
Parler sans rien dire des mots aux effluves d’un printemps.
Entendre les battements d’une vie qui se révèle devant soi.
Sentir tout cela, tous ces petits riens qui, en s’additionnant, forme un tout qui n’est autre que ce que l’on est.
C’est bien plus qu’un bonheur, c’est un enchantement de riens.
De rien d’autre que d’être.
 • Pieds Hyphénique: 10 Juin 2016

  quil=est=bon=de=sen=re=mettre=à=des=pe=tits=riens=et=de=se=lais=sé=por=ter=tel=un=na=vi=re=sur=les=flots=des=sen=timents 30
  ne=rien=cal=cu=ler=ne=rien=dé=fi=nir=ne=rien=pen=ser 14
  jus=te=sac=cor=der=a=vec=ce=qui=nous=en=tou=re 13
  un=re=gard=qui=se=por=te=par=ci=rien=quun=ins=tant=et=qui=nous=sou=lè=ve=de=bon=heur 22
  ef=fleu=rer=en=dou=ceur=et=re=con=naî=tre=ce=qui=nous=fais=en=vie=dai=mer 19
  par=ler=sans=rien=di=re=des=mots=aux=ef=flu=ves=dun=prin=temps 15
  en=ten=dre=les=bat=te=ments=du=ne=vie=qui=se=ré=vè=le=de=vant=soi 18
  sen=tir=tout=ce=la=tous=ces=pe=tits=riens=qui=en=sad=di=ti=on=nant=for=me=un=tout=qui=nest=au=tre=que=ce=que=lon=est 30
  cest=bien=plus=quun=bon=heur=cest=un=en=chan=te=ment=de=riens 14
  de=rien=dau=tre=que=dê=tre 7
 • Phonétique : 10 Juin 2016

  kil ε bɔ̃ də sɑ̃ ʁəmεtʁə a dε pəti ʁjɛ̃, e də sə lεse pɔʁte tεl œ̃ naviʁə syʁ lε flo dε sɑ̃timɑ̃.
  nə ʁjɛ̃ kalkyle, nə ʁjɛ̃ definiʁ, nə ʁjɛ̃ pɑ̃se…
  ʒystə sakɔʁde avεk sə ki nuz- ɑ̃tuʁə.
  œ̃ ʁəɡaʁ ki sə pɔʁtə paʁ si, ʁjɛ̃ kœ̃n- ɛ̃stɑ̃ e ki nu sulεvə də bɔnœʁ.
  efləʁe ɑ̃ dusœʁ e ʁəkɔnεtʁə sə ki nu fεz- ɑ̃vi dεme.
  paʁle sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə dε moz- oz- eflyvə dœ̃ pʁɛ̃tɑ̃.
  ɑ̃tɑ̃dʁə lε batəmɑ̃ dynə vi ki sə ʁevεlə dəvɑ̃ swa.
  sɑ̃tiʁ tu səla, tus sε pəti ʁjɛ̃ ki, ɑ̃ sadisjɔnɑ̃, fɔʁmə œ̃ tu ki nεt- otʁə kə sə kə lɔ̃n- ε.
  sε bjɛ̃ plys kœ̃ bɔnœʁ, sεt- œ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃ də ʁjɛ̃.
  də ʁjɛ̃ dotʁə kə dεtʁə.
 • Pieds Phonétique : 10 Juin 2016

  kil=ε=bɔ̃də=sɑ̃=ʁə=mε=tʁəa=dε=pə=ti=ʁjɛ̃=e=də=sə=lε=se=pɔʁ=te=tεl=œ̃=na=vi=ʁə=syʁ=lε=flo=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 30
  nə=ʁjɛ̃=kal=ky=le=nə=ʁjɛ̃=de=fi=niʁ=nə=ʁjɛ̃=pɑ̃=se 14
  ʒys=tə=sa=kɔʁ=de=a=vεk=sə=ki=nu=zɑ̃=tuʁ=ə 13
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=kisə=pɔʁ=tə=paʁ=si=ʁjɛ̃=kœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=e=ki=nu=su=lε=və=də=bɔ=nœʁ 21
  e=flə=ʁe=ɑ̃=du=sœʁ=e=ʁə=kɔ=nεtʁə=sə=ki=nu=fε=zɑ̃=vi=dε=me 18
  paʁ=le=sɑ̃=ʁjɛ̃=diʁə=dε=mo=zo=ze=fly=və=dœ̃=pʁɛ̃=tɑ̃ 14
  ɑ̃=tɑ̃dʁə=lε=ba=tə=mɑ̃=dy=nə=vi=ki=sə=ʁe=vε=lə=də=vɑ̃=swa 17
  sɑ̃=tiʁ=tusə=la=tus=sε=pə=ti=ʁjɛ̃=ki=ɑ̃=sa=di=sjɔ=nɑ̃=fɔʁ=məœ̃=tu=ki=nε=to=tʁə=kə=sə=kə=lɔ̃=nε 27
  sε=bjɛ̃=plys=kœ̃=bɔ=nœʁ=sε=tœ̃=nɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃=də=ʁjɛ̃ 14
  də=ʁj=ɛ̃=do=tʁə=kə=dε=tʁə 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/06/2016 16:27Bernard Deletang

j’aime