Prose : Lui, L’homme Si Gentil.

Lui, L’homme Si Gentil.

Le sauveur de sa dulcinee.

Oui vivant sa vie,
Comme si rien n’en ete,
Pour ne pas montrer si on attachement,
Et pour ne pas paraître,
Comme un homme amoureux,
Qui se disait dans sa tête,
Par ce que pour lui,
C’était montrer sa faiblesse.

Lui, de son côté,
Sans rien dire à sa dulcinée,
Lisait tout le temps,
Les textos et emails,
Qu’elle lui envoya,
Le touchant intensément,
Et profondément,
En avait peur,
Et ne savait pas trop quoi faire,
Au loin d’elle.

Sauf qu’un jour,
Il peut ses mains a son coups,
Lui sauva la vie au loin,
La cjerissait secrètement,
L’aimer passionnément,
Tout en étant spontané,
Pour ne pas perdre,
Sa vrai personne,
Qu’il avait déjà perdu un peu,
Car à chaque fois qu’il lui rendait visite,
Il en était chamboule,
Jusqu’a voulour prendre quelques risques,
Pour elle,
Et rien que pour la voire.

Lui faisant de très efforts,
Pour être en sa compagnie,
Elle se refusa souvent,
À CAUSE DE ses difficulté de santé,
Que la vie lui mets souvent,
Comme mettre les bâtons dans les roues,
Elle,
Essayant de temps a autres,
Partir à la rencontre de son âme soeur,
Décida la plupart du temps,
De se faire désirée,
Afin qu’il ne s’ennuie pas trop,
Et qu’il ressente de la passion,
Mutuellement.

Étant toujours chamboule,
L’ecoutat,
D’avantage réfléchit,
A la demande de sa chérie,
Sachant enfin ce qu’il ressentait,
Lui ouvrit petit à petit son coeur.

Elle contente de son évolution sentimentale,
Sourit a chaque texto qu’il lui envoya,
Ayant l’air idiot,
À en sourir souvent,
Se disait, Et bien ma chère,
Enfin tu as gagner ton combat,
À qu’il t’ouvre son coeur.

Surtout, tu peux être fière d’être,
Avec cet homme,
Car il est protecteur avec toi,
Et très prévenant envers toi,
Des signes naturels,
Comme ses regards si profonds,
Et si doux,
Te prouvent tout son amour.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lui, L’homme Si Gentil.

  le=sau=veur=de=sa=dul=ci=nee 8

  oui=vi=vant=sa=vie 5
  com=me=si=rien=nen=e=te 7
  pour=ne=pas=mon=trer=si=on=at=tache=ment 10
  et=pour=ne=pas=pa=raî=tre 7
  com=me=un=hom=me=a=mou=reux 8
  qui=se=di=sait=dans=sa=tê=te 8
  par=ce=que=pour=lui 5
  cé=tait=mon=trer=sa=fai=blesse 7

  lui=de=son=cô=té 5
  sans=rien=dire=à=sa=dul=ci=née 8
  li=sait=tout=le=temps 5
  les=tex=tos=et=e=mails 6
  quel=le=lui=en=voy=a 6
  le=tou=chant=in=ten=sé=ment 7
  et=pro=fon=dé=ment 5
  en=a=vait=peur 4
  et=ne=sa=vait=pas=trop=quoi=faire 8
  au=loin=delle 3

  sauf=quun=jour 3
  il=peut=ses=mains=a=son=coups 7
  lui=sau=va=la=vie=au=loin 7
  la=c=je=ris=sait=se=crète=ment 8
  lai=mer=pas=si=on=né=ment 7
  tout=en=é=tant=s=pon=ta=né 8
  pour=ne=pas=per=dre 5
  sa=vrai=per=son=ne 5
  quil=a=vait=dé=jà=per=du=un=peu 9
  car=à=cha=que=fois=quil=lui=ren=dait=vi=site 11
  il=en=é=tait=cham=bou=le 7
  jus=qua=vou=lour=prendre=quel=ques=ris=ques 9
  pour=el=le 3
  et=rien=que=pour=la=voi=re 7

  lui=fai=sant=de=très=ef=forts 7
  pour=ê=tre=en=sa=com=pa=gnie 8
  el=le=se=re=fu=sa=sou=vent 8
  à=cause=de=ses=dif=fi=cul=té=de=san=té 11
  que=la=vie=lui=mets=sou=vent 7
  comme=mettre=les=bâ=tons=dans=les=roues 8
  el=le 2
  es=say=ant=de=temps=a=au=tres 8
  par=tir=à=la=ren=contre=de=son=â=me=soeur 11
  dé=ci=da=la=plu=part=du=temps 8
  de=se=fai=re=dé=si=rée 7
  a=fin=quil=ne=sen=nuie=pas=trop 8
  et=quil=res=sente=de=la=pas=sion 8
  mu=tuel=le=ment 4

  étant=tou=jours=cham=bou=le 6
  le=cou=tat 3
  da=van=ta=ge=ré=flé=chit 7
  a=la=de=mande=de=sa=ché=rie 8
  sa=chant=en=fin=ce=quil=res=sen=tait 9
  lui=ou=vrit=pe=tit=à=pe=tit=son=coeur 10

  elle=contente=de=son=é=vo=lu=tion=sen=timen=tale 11
  sou=rit=a=cha=que=tex=to=quil=lui=en=voya 11
  ay=ant=lair=i=di=ot 6
  à=en=sou=rir=sou=vent 6
  se=di=sait=et=bien=ma=chè=re 8
  en=fin=tu=as=ga=gner=ton=com=bat 9
  à=quil=tou=vre=son=coeur 6

  sur=tout=tu=peux=être=fiè=re=dêtre 8
  a=vec=cet=hom=me 5
  car=il=est=pro=tec=teur=a=vec=toi 9
  et=très=pré=ve=nant=en=vers=toi 8
  des=si=gnes=na=tu=rels 6
  com=me=ses=re=gards=si=pro=fonds 8
  et=si=doux 3
  te=prou=vent=tout=son=a=mour 7
 • Phonétique : Lui, L’homme Si Gentil.

  lə sovœʁ də sa dylsini.

  ui vivɑ̃ sa vi,
  kɔmə si ʁjɛ̃ nɑ̃n- ətə,
  puʁ nə pa mɔ̃tʁe si ɔ̃n- ataʃəmɑ̃,
  e puʁ nə pa paʁεtʁə,
  kɔmə œ̃n- ɔmə amuʁø,
  ki sə dizε dɑ̃ sa tεtə,
  paʁ sə kə puʁ lɥi,
  setε mɔ̃tʁe sa fεblεsə.

  lɥi, də sɔ̃ kote,
  sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə a sa dylsine,
  lizε tu lə tɑ̃,
  lε tεkstoz- e əmaj,
  kεllə lɥi ɑ̃vwaja,
  lə tuʃɑ̃ ɛ̃tɑ̃semɑ̃,
  e pʁɔfɔ̃demɑ̃,
  ɑ̃n- avε pœʁ,
  e nə savε pa tʁo kwa fεʁə,
  o lwɛ̃ dεllə.

  sof kœ̃ ʒuʁ,
  il pø sε mɛ̃z- a sɔ̃ ku,
  lɥi sova la vi o lwɛ̃,
  la kʒəʁisε sεkʁεtəmɑ̃,
  lεme pasjɔnemɑ̃,
  tut- ɑ̃n- etɑ̃ spɔ̃tane,
  puʁ nə pa pεʁdʁə,
  sa vʁε pεʁsɔnə,
  kil avε deʒa pεʁdy œ̃ pø,
  kaʁ a ʃakə fwa kil lɥi ʁɑ̃dε vizitə,
  il ɑ̃n- etε ʃɑ̃bulə,
  ʒyska vuluʁ pʁɑ̃dʁə kεlk ʁisk,
  puʁ εllə,
  e ʁjɛ̃ kə puʁ la vwaʁə.

  lɥi fəzɑ̃ də tʁεz- efɔʁ,
  puʁ εtʁə ɑ̃ sa kɔ̃paɲi,
  εllə sə ʁəfyza suvɑ̃,
  a kozə də sε difikylte də sɑ̃te,
  kə la vi lɥi mεt suvɑ̃,
  kɔmə mεtʁə lε batɔ̃ dɑ̃ lε ʁu,
  εllə,
  esεjɑ̃ də tɑ̃z- a otʁə,
  paʁtiʁ a la ʁɑ̃kɔ̃tʁə də sɔ̃n- amə sœʁ,
  desida la plypaʁ dy tɑ̃,
  də sə fεʁə deziʁe,
  afɛ̃ kil nə sɑ̃nɥi pa tʁo,
  e kil ʁəsɑ̃tə də la pasjɔ̃,
  mytɥεllmɑ̃.

  etɑ̃ tuʒuʁ ʃɑ̃bulə,
  ləkuta,
  davɑ̃taʒə ʁefleʃi,
  a la dəmɑ̃də də sa ʃeʁi,
  saʃɑ̃ ɑ̃fɛ̃ sə kil ʁəsɑ̃tε,
  lɥi uvʁi pəti a pəti sɔ̃ kœʁ.

  εllə kɔ̃tɑ̃tə də sɔ̃n- evɔlysjɔ̃ sɑ̃timɑ̃alə,
  suʁi a ʃakə tεksto kil lɥi ɑ̃vwaja,
  εjɑ̃ lεʁ idjo,
  a ɑ̃ suʁiʁ suvɑ̃,
  sə dizε, e bjɛ̃ ma ʃεʁə,
  ɑ̃fɛ̃ ty a ɡaɲe tɔ̃ kɔ̃ba,
  a kil tuvʁə sɔ̃ kœʁ.

  syʁtu, ty pøz- εtʁə fjεʁə dεtʁə,
  avεk sεt ɔmə,
  kaʁ il ε pʁɔtεktœʁ avεk twa,
  e tʁε pʁevənɑ̃ ɑ̃vεʁ twa,
  dε siɲə natyʁεl,
  kɔmə sε ʁəɡaʁd si pʁɔfɔ̃,
  e si du,
  tə pʁuve tu sɔ̃n- amuʁ.
 • Syllabes Phonétique : Lui, L’homme Si Gentil.

  lə=so=vœʁ=də=sa=dyl=si=ni 8

  u=i=vi=vɑ̃=sa=vi 6
  kɔ=mə=si=ʁj=ɛ̃=nɑ̃=nə=tə 8
  puʁnə=pa=mɔ̃=tʁe=si=ɔ̃=nataʃə=mɑ̃ 8
  e=puʁ=nə=pa=pa=ʁε=tʁə 7
  kɔ=mə=œ̃=nɔ=mə=a=mu=ʁø 8
  ki=sə=di=zε=dɑ̃=sa=tε=tə 8
  paʁ=sə=kə=puʁ=lɥi 5
  se=tε=mɔ̃=tʁe=sa=fε=blε=sə 8

  lɥi=də=sɔ̃=ko=te 5
  sɑ̃=ʁjɛ̃=diʁə=a=sa=dyl=si=ne 8
  li=zε=tu=lə=tɑ̃ 5
  lε=tεk=sto=ze=ə=maj 6
  kεl=lə=lɥi=ɑ̃=vwa=ja 6
  lə=tu=ʃɑ̃=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃ 7
  e=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 5
  ɑ̃=na=vε=pœ=ʁə 5
  e=nə=sa=vε=pa=tʁo=kwa=fεʁə 8
  o=lwɛ̃=dεl=lə 4

  sof=kœ̃=ʒuʁ 3
  il=pø=sε=mɛ̃=za=sɔ̃=ku 7
  lɥi=so=va=la=vi=o=lwɛ̃ 7
  la=kʒə=ʁi=sε=sε=kʁε=tə=mɑ̃ 8
  lε=me=pa=sj=ɔ=ne=mɑ̃ 7
  tu=tɑ̃=ne=tɑ̃=spɔ̃=ta=ne 7
  puʁ=nə=pa=pεʁ=dʁə 5
  sa=vʁε=pεʁ=sɔ=nə 5
  kil=a=vε=de=ʒa=pεʁ=dy=œ̃=pø 9
  kaʁ=aʃakə=fwa=kil=lɥi=ʁɑ̃=dε=vizitə 8
  il=ɑ̃=ne=tε=ʃɑ̃=bu=lə 7
  ʒys=ka=vu=luʁ=pʁɑ̃dʁə=kεl=kə=ʁisk 8
  puʁ=εl=lə 3
  e=ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=la=vwa=ʁə 8

  lɥi=fə=zɑ̃=də=tʁε=ze=fɔʁ 7
  puʁ=ε=tʁə=ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi 8
  εl=lə=sə=ʁə=fy=za=su=vɑ̃ 8
  akozə=də=sε=di=fi=kyl=te=də=sɑ̃=te 10
  kə=la=vi=lɥi=mεt=su=vɑ̃ 7
  kɔmə=mεtʁə=lε=ba=tɔ̃=dɑ̃=lε=ʁu 8
  εl=lə 2
  e=sε=jɑ̃=də=tɑ̃=za=o=tʁə 8
  paʁ=tiʁ=a=laʁɑ̃kɔ̃tʁə=də=sɔ̃=na=mə=sœʁ 9
  de=si=da=la=ply=paʁ=dy=tɑ̃ 8
  də=sə=fε=ʁə=de=zi=ʁe 7
  a=fɛ̃=kil=nə=sɑ̃n=ɥi=pa=tʁo 8
  e=kil=ʁə=sɑ̃tə=də=la=pa=sjɔ̃ 8
  myt=ɥεl=lmɑ̃ 3

  e=tɑ̃=tu=ʒuʁ=ʃɑ̃=bu=lə 7
  lə=ku=ta 3
  da=vɑ̃=ta=ʒə=ʁe=fle=ʃi 7
  a=la=də=mɑ̃də=də=sa=ʃe=ʁi 8
  sa=ʃɑ̃=ɑ̃=fɛ̃sə=kil=ʁə=sɑ̃=tε 8
  lɥi=uvʁipə=ti=a=pə=ti=sɔ̃=kœʁ 8

  εllə=kɔ̃tɑ̃tə=də=sɔ̃=ne=vɔ=ly=sjɔ̃=sɑ̃timɑ̃alə 9
  su=ʁiaʃakə=tεk=sto=kil=lɥi=ɑ̃=vwa=ja 9
  ε=j=ɑ̃=lεʁ=i=dj=o 7
  a=ɑ̃=su=ʁiʁ=su=vɑ̃ 6
  sə=di=zε=e=bjɛ̃=ma=ʃε=ʁə 8
  ɑ̃=fɛ̃=ty=a=ɡa=ɲe=tɔ̃=kɔ̃=ba 9
  a=kil=tu=vʁə=sɔ̃=kœ=ʁə 7

  syʁ=tu=ty=pø=zεtʁə=fjε=ʁə=dεtʁə 8
  a=vεk=sεt=ɔ=mə 5
  kaʁ=il=ε=pʁɔ=tεk=tœʁ=a=vεk=twa 9
  e=tʁε=pʁe=və=nɑ̃=ɑ̃=vεʁ=twa 8
  dε=si=ɲə=na=ty=ʁεl 6
  kɔ=mə=sε=ʁə=ɡaʁd=si=pʁɔ=fɔ̃ 8
  e=si=du 3
  tə=pʁu=ve=tu=sɔ̃=na=muʁ 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/05/2021 11:29Blanche

un amour profond digne d’une oraison ,merci du partage bonne journée Blanche