Poeme : Toi

Toi

Tu m’arrives comme un coup de poing dans le
Cœur,
J’ai terriblement envie d’hurler de
Bonheur.
Alors tu deviens mon souffle, mon étincelle,
Celle que j’aperçois au fond de ce tunnel.
Et même au plus profond du jour et de la
Nuit,
Je te suivrais, encouragée par ma folie,
Poussée ma douce sensation de bien-être,
Et soudain mon cœur a pût ouvrir ses
Fenêtres.
C’est comme si la Terre s’arrêtais de
Tourner,
Que par amour, son atmosphère, elle a
Changée.
Mais grâce à toi, je la respireà pleins
Poumons
Et alors je trouve ce monde un peu moins con !

Je
Tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi

  tu=mar=ri=ves=com=me=un=coup=de=poing=dans=le 12
  cœur 1
  jai=ter=ri=ble=ment=en=vie=d=hur=ler=de 11
  bon=heur 2
  a=lors=tu=de=viens=mon=souf=fle=mon=é=tin=cel=le 13
  cel=le=que=ja=per=çois=au=fond=de=ce=tun=nel 12
  et=mê=me=au=plus=pro=fond=du=jour=et=de=la 12
  nuit 1
  je=te=sui=vrais=en=cou=ra=gée=par=ma=fo=lie 12
  pous=sée=ma=dou=ce=sen=sa=ti=on=de=bien=être 12
  et=sou=dain=mon=cœur=a=pût=ou=vrir=ses 10
  fe=nê=tres 3
  cest=com=me=si=la=ter=re=sar=rê=tais=de 11
  tour=ner 2
  que=par=a=mour=son=at=mo=sphè=re=el=le=a 12
  chan=gée 2
  mais=grâ=ce=à=toi=je=la=res=pi=reà=pleins 11
  pou=mons 2
  et=a=lors=je=trouve=ce=mon=de=un=peu=moins=con 12

  je 1
  t=m=m=m=m 5
 • Phonétique : Toi

  ty maʁivə kɔmə œ̃ ku də puiŋ dɑ̃ lə
  kœʁ,
  ʒε teʁibləmɑ̃ ɑ̃vi dyʁle də
  bɔnœʁ.
  alɔʁ ty dəvjɛ̃ mɔ̃ suflə, mɔ̃n- etɛ̃sεllə,
  sεllə kə ʒapεʁswaz- o fɔ̃ də sə tœ̃nεl.
  e mεmə o plys pʁɔfɔ̃ dy ʒuʁ e də la
  nɥi,
  ʒə tə sɥivʁε, ɑ̃kuʁaʒe paʁ ma fɔli,
  puse ma dusə sɑ̃sasjɔ̃ də bjɛ̃ εtʁə,
  e sudɛ̃ mɔ̃ kœʁ a py uvʁiʁ sε
  fənεtʁə.
  sε kɔmə si la teʁə saʁεtε də
  tuʁne,
  kə paʁ amuʁ, sɔ̃n- atmɔsfεʁə, εllə a
  ʃɑ̃ʒe.
  mε ɡʁasə a twa, ʒə la ʁεspiʁəa plɛ̃
  pumɔ̃
  e alɔʁ ʒə tʁuvə sə mɔ̃də œ̃ pø mwɛ̃ kɔ̃ !

  ʒə
  te εm εm εm εm
 • Syllabes Phonétique : Toi

  ty=ma=ʁi=və=kɔ=mə=œ̃=ku=də=pu=iŋ=dɑ̃lə 12
  kœ=ʁə 2
  ʒε=te=ʁi=blə=mɑ̃=ɑ̃=vi=dyʁ=le=də 10
  bɔ=nœ=ʁə 3
  a=lɔʁ=tydə=vjɛ̃=mɔ̃=su=flə=mɔ̃=ne=tɛ̃=sεl=lə 12
  sεl=lə=kə=ʒa=pεʁ=swa=zo=fɔ̃=də=sə=tœ̃=nεl 12
  e=mε=mə=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dy=ʒuʁ=e=də=la 12
  nɥi 1
  ʒə=tə=sɥi=vʁε=ɑ̃=ku=ʁa=ʒe=paʁ=ma=fɔ=li 12
  pu=se=ma=du=sə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=də=bjɛ̃=ε=tʁə 12
  e=su=dɛ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=a=py=u=vʁiʁ=sε 11
  fə=nε=tʁə 3
  sε=kɔ=mə=si=la=te=ʁə=sa=ʁε=tε=də 11
  tuʁ=ne 2
  kə=paʁ=a=muʁ=sɔ̃=nat=mɔs=fε=ʁə=εl=lə=a 12
  ʃɑ̃=ʒe 2
  mε=ɡʁa=sə=a=twa=ʒə=la=ʁεs=pi=ʁə=a=plɛ̃ 12
  pu=mɔ̃ 2
  e=a=lɔʁʒə=tʁu=və=sə=mɔ̃=də=œ̃=pø=mwɛ̃=kɔ̃ 12

  ʒə 1
  te=εm=εm=εm=εm 5

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00Comonbaby67

merci