Poeme : Le Véritable Combat

Le Véritable Combat

Le véritable combat

Non, il n’y aura jamais de belles fleurs et d’incontournables paysages
Une étoile si disgracieuse n’est au grand jamais éternelle
Puisse la beauté lyrique d’un cœur s’en aller au courant d’un visage
Qui parvient à sourire malgré une assemblée d’immondes sentinelles
Détrompons-nous, sous l’enveloppe charnelle d’un sublime corsage
Ou même dans la pensée de deux réalités qui se mêlent
Il n’y aura vraiment jamais rien d’autre que cet oppressant carnage

Même après la pluie, le brouillard est présent
Même avant l’extase, il est requis de s’endormir
Fallacieux est le bonheur dans un monde qui nous ment
La folie nous gouverne et l’illusion ne fait que la resplendir
Sans oublier la passion qui est harcelée par le désir d’argent
Le soleil brûle comme nos envies de tout reconquérir
La lune est discrète comme notre bonté en avançant

Chaque détour en paye le prix, je vous en conjure
Onirique et douce est la mélodie de l’imagination
Insidieuse et maussade est la réalité d’un haletant futur
Nous ne faisons que boire l’eau dans laquelle nous nous noyons.
Mais bien sur, cette vie là n’est rien d’autre que quatre murs
Qui n’attendent que d’être détruits par un sentiment assez utopique et bon
Un sentiment que je croise chaque jour, chaque seconde. Merci, Cupidon.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Véritable Combat

  le=vé=ri=ta=ble=com=bat 7

  non=il=ny=au=ra=ja=mais=de=bel=les=fleurs=et=din=con=tour=nables=pay=sages 18
  u=ne=é=toi=le=si=dis=gra=cieu=se=nest=au=grand=ja=mais=é=ter=nelle 18
  puisse=la=beau=té=ly=ri=que=dun=cœur=sen=al=ler=au=cou=rant=dun=vi=sage 18
  qui=par=vient=à=sou=rire=mal=gré=u=neas=sem=blée=dim=mon=des=sen=ti=nelles 18
  dé=trom=pons=nous=sous=len=ve=lop=pe=char=nel=le=dun=su=bli=me=cor=sage 18
  ou=mê=me=dans=la=pen=sée=de=deux=ré=a=li=tés=qui=se=mêlent 16
  il=ny=au=ra=vrai=ment=ja=mais=rien=dau=tre=que=cet=op=pres=sant=car=nage 18

  mê=me=a=près=la=pluie=le=brouil=lard=est=pré=sent 12
  mê=me=a=vant=lex=ta=se=il=est=re=quis=de=sen=dor=mir 15
  fal=la=cieux=est=le=bon=heur=dans=un=mon=de=qui=nous=ment 14
  la=fo=lie=nous=gou=ver=ne=et=lil=lu=sion=ne=fait=que=la=res=plen=dir 18
  sans=ou=bli=er=la=pas=si=on=qui=est=har=ce=lée=par=le=dé=sir=dargent 18
  le=so=leil=brû=le=com=me=nos=en=vies=de=tout=re=con=qué=rir 16
  la=lu=ne=est=dis=crè=te=com=me=no=tre=bon=té=en=a=van=çant 17

  cha=que=dé=tour=en=paye=le=prix=je=vous=en=con=ju=re 14
  oni=ri=que=et=dou=ce=est=la=mé=lo=die=de=li=ma=gi=na=ti=on 18
  in=si=dieuseet=maus=sa=de=est=la=ré=a=li=té=dun=ha=le=tant=fu=tur 18
  nous=ne=fai=sons=que=boi=re=leau=dans=la=quel=le=nous=nous=noy=ons 16
  mais=bien=sur=cet=te=vie=là=nest=rien=dau=tre=que=qua=tre=murs 15
  qui=nat=tendent=que=dê=tre=dé=truits=par=un=sen=ti=ment=as=sez=u=to=pi=queet=bon 20
  un=sen=timent=que=je=croi=se=cha=que=jour=cha=que=se=conde=mer=ci=cu=pi=don 19
 • Phonétique : Le Véritable Combat

  lə veʁitablə kɔ̃ba

  nɔ̃, il ni oʁa ʒamε də bεllə flœʁz- e dɛ̃kɔ̃tuʁnablə pεizaʒə
  ynə etwalə si dizɡʁasjøzə nεt- o ɡʁɑ̃ ʒamεz- etεʁnεllə
  pɥisə la bote liʁikə dœ̃ kœʁ sɑ̃n- ale o kuʁɑ̃ dœ̃ vizaʒə
  ki paʁvjɛ̃ a suʁiʁə malɡʁe ynə asɑ̃ble dimɔ̃də sɑ̃tinεllə
  detʁɔ̃pɔ̃ nu, su lɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə dœ̃ syblimə kɔʁsaʒə
  u mεmə dɑ̃ la pɑ̃se də dø ʁealite ki sə mεle
  il ni oʁa vʁεmɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ dotʁə kə sεt ɔpʁesɑ̃ kaʁnaʒə

  mεmə apʁε la plɥi, lə bʁujaʁ ε pʁezɑ̃
  mεmə avɑ̃ lεkstazə, il ε ʁəki də sɑ̃dɔʁmiʁ
  falasjøz- ε lə bɔnœʁ dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də ki nu mɑ̃
  la fɔli nu ɡuvεʁnə e lilyzjɔ̃ nə fε kə la ʁεsplɑ̃diʁ
  sɑ̃z- ublje la pasjɔ̃ ki ε-aʁsəle paʁ lə deziʁ daʁʒe
  lə sɔlεj bʁylə kɔmə noz- ɑ̃vi də tu ʁəkɔ̃keʁiʁ
  la lynə ε diskʁεtə kɔmə nɔtʁə bɔ̃te ɑ̃n- avɑ̃sɑ̃

  ʃakə detuʁ ɑ̃ pεj lə pʁi, ʒə vuz- ɑ̃ kɔ̃ʒyʁə
  ɔniʁikə e dusə ε la melɔdi də limaʒinasjɔ̃
  ɛ̃sidjøzə e mosadə ε la ʁealite dœ̃-alətɑ̃ fytyʁ
  nu nə fəzɔ̃ kə bwaʁə lo dɑ̃ lakεllə nu nu nwajɔ̃.
  mε bjɛ̃ syʁ, sεtə vi la nε ʁjɛ̃ dotʁə kə katʁə myʁ
  ki natɑ̃de kə dεtʁə detʁɥi paʁ œ̃ sɑ̃timɑ̃ asez- ytɔpikə e bɔ̃
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ kə ʒə kʁwazə ʃakə ʒuʁ, ʃakə səɡɔ̃də. mεʁsi, kypidɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : Le Véritable Combat

  lə=ve=ʁi=ta=blə=kɔ̃=ba 7

  nɔ̃=il=ni=o=ʁa=ʒa=mε=də=bεl=lə=flœʁ=ze=dɛ̃=kɔ̃=tuʁ=na=blə=pε=i=zaʒə 20
  y=nə=e=twa=lə=si=diz=ɡʁa=sj=ø=zə=nε=to=ɡʁɑ̃=ʒa=mε=ze=tεʁ=nεl=lə 20
  pɥi=sə=la=bo=te=li=ʁi=kə=dœ̃=kœʁ=sɑ̃=na=le=o=ku=ʁɑ̃=dœ̃=vi=za=ʒə 20
  ki=paʁ=vjɛ̃=a=su=ʁiʁə=mal=ɡʁe=y=nə=a=sɑ̃=ble=di=mɔ̃=də=sɑ̃=ti=nεl=lə 20
  de=tʁɔ̃=pɔ̃=nu=su=lɑ̃=və=lɔ=pə=ʃaʁ=nεl=lə=dœ̃=sy=bli=mə=kɔʁ=sa=ʒə 19
  u=mε=mə=dɑ̃=la=pɑ̃=se=də=dø=ʁe=a=li=te=ki=sə=mε=le 17
  il=ni=o=ʁa=vʁε=mɑ̃=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=do=tʁə=kə=sεt=ɔ=pʁe=sɑ̃=kaʁ=na=ʒə 20

  mε=mə=a=pʁε=la=plɥi=lə=bʁu=jaʁ=ε=pʁe=zɑ̃ 12
  mε=mə=a=vɑ̃=lεk=sta=zə=il=ε=ʁə=ki=də=sɑ̃=dɔʁ=miʁ 15
  fa=la=sj=ø=zε=lə=bɔ=nœ=ʁə=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=ki=nu=mɑ̃ 16
  la=fɔ=li=nu=ɡu=vεʁ=nə=e=li=ly=zj=ɔ̃=nə=fε=kə=la=ʁεs=plɑ̃=diʁ 19
  sɑ̃=zu=blj=e=la=pa=sj=ɔ̃=ki=ε-aʁ=sə=le=paʁ=lə=de=ziʁ=daʁ=ʒe 19
  lə=sɔ=lεj=bʁy=lə=kɔ=mə=no=zɑ̃=vi=də=tu=ʁə=kɔ̃=ke=ʁiʁ 16
  la=ly=nə=ε=dis=kʁε=tə=kɔ=mə=nɔ=tʁə=bɔ̃=te=ɑ̃=na=vɑ̃=sɑ̃ 17

  ʃa=kə=de=tuʁ=ɑ̃=pεj=lə=pʁi=ʒə=vu=zɑ̃=kɔ̃=ʒy=ʁə 14
  ɔ=ni=ʁi=kə=e=du=sə=ε=la=me=lɔ=di=də=li=ma=ʒi=na=sj=ɔ̃ 19
  ɛ̃=si=djø=zə=e=mo=sa=də=ε=la=ʁe=a=li=te=dœ̃-a=lə=tɑ̃=fy=tyʁ 20
  nu=nə=fə=zɔ̃=kə=bwa=ʁə=lo=dɑ̃=la=kεl=lə=nu=nu=nwa=j=ɔ̃ 17
  mε=bj=ɛ̃=syʁ=sε=tə=vi=la=nε=ʁjɛ̃=do=tʁə=kə=ka=tʁə=myʁ 16
  ki=na=tɑ̃=de=kə=dεtʁə=det=ʁɥi=paʁ=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=a=se=zy=tɔ=pi=kəe=bɔ̃ 20
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃kə=ʒə=kʁwa=zə=ʃa=kə=ʒuʁ=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃=də=mεʁ=si=ky=pi=dɔ̃ 20

Récompense

1
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.