Poeme : Aimer À N’en Devenir

Aimer À N’en Devenir

Aimer à n’en Devenir

Attrape le cœur de cette harmonie
Et vois tomber ma destinée,
Oui j’ai besoin de toi chérie
Être avec toi est mon plus grand souhait

Tu vois la vie rebondir dans mes yeux
Toi seule me comprend,
Tu me dis que tout ira mieux
Et là je vois tout mon espoir devenir grand

J’entrevois un futur sous une lune dorée
Mais seulement dans tes bras,
Seulement dans tes bras, pas autrement
Car c’est main dans la main que je nous vois

Mon cœur est une goutte ruisselante
Au grès de ton désir,
Tu es une étoile scintillante
Que j’aimerais chérir

Qu’est-ce qu’il te manque encore ?
Sûrement la souffrance et les larmes.
On dirait que tu aimes avoir tord
Devrai-je appeler ça le charme ?

Emportée par une marée acharnée
La houle de mon désespoir
Ne se résume qu’à t’aimer.
Il se met à pleuvoir…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aimer À N’en Devenir

  ai=mer=à=nen=de=ve=nir 7

  at=trape=le=cœur=de=cet=te=har=mo=nie 10
  et=vois=tom=ber=ma=des=ti=née 8
  oui=jai=be=soin=de=toi=ché=rie 8
  être=a=vec=toi=est=mon=plus=grand=sou=hait 10

  tu=vois=la=vie=re=bon=dir=dans=mes=yeux 10
  toi=seu=le=me=com=prend 6
  tu=me=dis=que=tout=i=ra=mieux 8
  et=là=je=vois=tout=mon=es=poir=de=ve=nir=grand 12

  jentre=vois=un=fu=tur=sous=u=ne=lu=ne=do=rée 12
  mais=seu=le=ment=dans=tes=bras 7
  seu=le=ment=dans=tes=bras=pas=au=tre=ment 10
  car=cest=main=dans=la=main=que=je=nous=vois 10

  mon=cœur=est=u=ne=gout=te=ruis=se=lante 10
  au=grès=de=ton=dé=sir 6
  tu=es=u=ne=é=toi=le=s=cin=tillante 10
  que=jai=me=rais=ché=rir 6

  quest=ce=quil=te=man=que=en=co=re 9
  sû=re=ment=la=souf=fran=ce=et=les=larmes 10
  on=di=rait=que=tu=ai=mes=a=voir=tord 10
  de=vrai=je=ap=pe=ler=ça=le=char=me 10

  em=por=tée=par=une=ma=rée=a=char=née 10
  la=hou=le=de=mon=dé=ses=poir 8
  ne=se=ré=su=me=quà=tai=mer 8
  il=se=met=à=pleu=voir 6
 • Phonétique : Aimer À N’en Devenir

  εme a nɑ̃ dəvəniʁ

  atʁapə lə kœʁ də sεtə-aʁmɔni
  e vwa tɔ̃be ma dεstine,
  ui ʒε bəzwɛ̃ də twa ʃeʁi
  εtʁə avεk twa ε mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ suε

  ty vwa la vi ʁəbɔ̃diʁ dɑ̃ mεz- iø
  twa sələ mə kɔ̃pʁɑ̃,
  ty mə di kə tut- iʁa mjø
  e la ʒə vwa tu mɔ̃n- εspwaʁ dəvəniʁ ɡʁɑ̃

  ʒɑ̃tʁəvwaz- œ̃ fytyʁ suz- ynə lynə dɔʁe
  mε sələmɑ̃ dɑ̃ tε bʁa,
  sələmɑ̃ dɑ̃ tε bʁa, pa otʁəmɑ̃
  kaʁ sε mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ kə ʒə nu vwa

  mɔ̃ kœʁ εt- ynə ɡutə ʁɥisəlɑ̃tə
  o ɡʁε də tɔ̃ deziʁ,
  ty ε ynə etwalə sɛ̃tijɑ̃tə
  kə ʒεməʁε ʃeʁiʁ

  kε sə kil tə mɑ̃kə ɑ̃kɔʁə ?
  syʁəmɑ̃ la sufʁɑ̃sə e lε laʁmə.
  ɔ̃ diʁε kə ty εməz- avwaʁ tɔʁ
  dəvʁε ʒə apəle sa lə ʃaʁmə ?

  ɑ̃pɔʁte paʁ ynə maʁe aʃaʁne
  la ulə də mɔ̃ dezεspwaʁ
  nə sə ʁezymə ka tεme.
  il sə mεt a pləvwaʁ…
 • Syllabes Phonétique : Aimer À N’en Devenir

  ε=me=a=nɑ̃=də=və=niʁ 7

  a=tʁapə=lə=kœʁ=də=sε=tə-aʁ=mɔ=ni 10
  e=vwa=tɔ̃=be=ma=dεs=ti=ne 8
  u=i=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=ʃe=ʁi 9
  εtʁə=a=vεk=twa=ε=mɔ̃=plys=ɡʁɑ̃=su=ε 10

  ty=vwa=la=viʁə=bɔ̃=diʁ=dɑ̃=mε=zi=ø 10
  twa=sə=lə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 6
  ty=mə=di=kə=tu=ti=ʁa=mj=ø 9
  e=laʒə=vwa=tu=mɔ̃=nεs=pwaʁ=də=və=niʁ=ɡʁɑ̃ 11

  ʒɑ̃tʁə=vwa=zœ̃=fy=tyʁ=su=zy=nə=ly=nə=dɔ=ʁe 12
  mε=sə=lə=mɑ̃=dɑ̃=tε=bʁa 7
  sə=lə=mɑ̃=dɑ̃=tε=bʁa=pa=o=tʁə=mɑ̃ 10
  kaʁ=sε=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=kə=ʒə=nu=vwa 10

  mɔ̃=kœʁ=ε=ty=nə=ɡu=tə=ʁɥi=sə=lɑ̃tə 10
  o=ɡʁε=də=tɔ̃=de=ziʁ 6
  ty=ε=y=nə=e=twa=lə=sɛ̃=ti=jɑ̃tə 10
  kə=ʒε=mə=ʁε=ʃe=ʁiʁ 6

  kε=sə=kil=tə=mɑ̃=kə=ɑ̃=kɔʁ=ə 9
  sy=ʁə=mɑ̃=la=su=fʁɑ̃=sə=e=lε=laʁmə 10
  ɔ̃=di=ʁε=kə=ty=ε=mə=za=vwaʁ=tɔʁ 10
  də=vʁε=ʒə=a=pə=le=sa=lə=ʃa=ʁmə 10

  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=ynə=ma=ʁe=a=ʃaʁ=ne 10
  la=u=lə=də=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ 8
  nə=sə=ʁe=zy=mə=ka=tε=me 8
  il=sə=mεt=a=plə=vwaʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.