Prose : Not A Dream

Not A Dream

No connection, between the cup and the spear
Soul ships drifting away in different currents
Elements never kill the sailor, its tiredness and boredom
Why would it be any need to clean the deck ?
Or to repair that small leak in the stern ?
When he starts to give up all those tiny action that make his life a whole
Then, then grows a void within his heart
And emptiness call for any mean to feel that thrill
One day he did step on a new uncharted island
A well know way to fill the gap that grew while sailing
And now time is spent to explore and map this new land
Reach the summit for an eagle eye view
Find fresh water near the bushy cove
Discovered supplies on the rounded hills
Fruits on every tree he encountered
But always unsatisfied is a sailor’s heart
The ocean’s call for adventure
That keep the spear away from the cup.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Not A Dream


 • Phonétique : Not A Dream

  no kɔnεksjɔ̃, bεtwin tə kyp ɑ̃d tə spəaʁ
  sul ʃip dʁiftiŋ awε ɛ̃ difəʁe kyʁɑ̃
  ələmɑ̃ nəve kij tə sεlɔʁ, its tiʁεdnεsz- ɑ̃d bɔʁədɔm
  wi wuld it bə ani nid to kləɑ̃ tə dεk ?
  ɔʁ to ʁəpεʁ ta smal ləak ɛ̃ tə stεʁn ?
  wɛ̃ ə staʁ to ʒivə yp al tozə tini aksjɔ̃ ta makə is lifə a wɔlə
  tɛ̃, tɛ̃ ɡʁɔwz- a vwa witɛ̃ is əaʁ
  ɑ̃d ɑ̃ptinεs kal fɔʁ ani məɑ̃ to fil ta tʁij
  ɔnə dε ə did stεp ɔ̃n- a nεw œ̃ʃaʁtεd islɑ̃d
  a wεll knɔw wε to fij tə ɡap ta ɡʁεw wilə sεliŋ
  ɑ̃d nɔw timə is spe to εksplɔʁə ɑ̃d map ti nεw lɑ̃d
  ʁəak tə symi fɔʁ ɑ̃ əaɡlə εj vjεw
  fɛ̃d fʁεʃ wate nəaʁ tə byʃi kɔvə
  diskɔvəʁεd sypliz- ɔ̃ tə ʁundεd ij
  fʁɥiz- ɔ̃n- əvəʁi tʁi ə ɑ̃kuntəʁεd
  byt alwεz- œ̃satisfjε is a sεlɔʁεs əaʁ
  tə ɔsəanεs kal fɔʁ advɑ̃tyʁə
  ta kip tə spəaʁ awε fʁɔm tə kyp.
 • Syllabes Phonétique : Not A Dream


Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/11/2017 08:42Exinstas

Et en français ça donne quoi ? Pas très forte en anglais ! ...