Poeme : Sentiment Amer Iii

Sentiment Amer Iii

Je marche sur une mer
De nuages. Ici rien ne subsiste
Que moi mes rêves et la Lune.
Je me sens comme un insecte
Sous le globe blanchâtre
Je marche dans une plaine
Mouvante et changeante
Les montagnes prennent
Les formes et les couleurs
De souvenirs qui me taraudent
De pensées qui me définissent
Je crache dans le ciel
Et hurle de tout mon saoul
Dans cette mer de nuages
Il ne manque que toi
Toi la seule que je veux a mes cotés
Je voudrais que tu sois la
A marcher a penser
Ta tête posée sur mon épaule
Sentir ta chaleur
Faire fondre la glace
De mon cœur gelé
Dieu quelle ironie
Je suis gelé a l’interieur
Et mon sang me brûle
Sans déconner
C’est a ça que tu me destine ?

Putain merde rien a foutre
J’ai juste envie d’exploser
De m’arracher la peau
Les muscles et me dévorer moi-même
Faire que ce cerveau
Qui n’en fini pas
De se prendre la tête
Passe hors service
Sous la douleur
Tourments tourment
Lancinants et déroutants
Lessivé les neurones complètement
Grillées. Je te veux
A mes cotés pour éponger
La masse sanguinolente que
Je suis devenus.
Pour ramasser les cendres
De mon âme calcinée
Sentir le satin de ta peau
S’égrenner sous mes canines
Tes lèvres se refermer sur
Mes veines chargées d’amour malsain
Absorber ton âme au travers
De tes caresses rassurantes
Et aimantes. Te transmettre
Un peu de ce malaise qui me
Définit. Lien indestructible
Qui nous lierai sous un témoin
Immortel de la danse des astres…

Sans que je m’en rende compte
Tu as remplacé le vide
Qu’avais laissé l’autre
Malgré tout ton absence
Me déchire l’âme
Et le fait de te convoiter
A ce point me rappelle
Me ramène face a mon reflet
Dans le miroir ma nature
Qui ne m’inspire que dégoût
S’en va disparaître
Dans un siphon turbulent…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sentiment Amer Iii

  je=mar=che=sur=u=ne=mer 7
  de=nuages=ici=rien=ne=sub=sis=te 8
  que=moi=mes=rê=ves=et=la=lune 8
  je=me=sens=com=me=un=in=secte 8
  sous=le=glo=be=blan=châtre 6
  je=mar=che=dans=u=ne=plai=ne 8
  mou=van=te=et=chan=gean=te 7
  les=mon=ta=gnes=prennent 5
  les=for=mes=et=les=cou=leurs 7
  de=sou=ve=nirs=qui=me=ta=raudent 8
  de=pen=sées=qui=me=dé=fi=nissent 8
  je=cra=che=dans=le=ciel 6
  et=hur=le=de=tout=mon=saoul 7
  dans=cet=te=mer=de=nua=ges 7
  il=ne=man=que=que=toi 6
  toi=la=seule=que=je=veux=a=mes=co=tés 10
  je=vou=drais=que=tu=sois=la 7
  a=mar=cher=a=pen=ser 6
  ta=tête=po=sée=sur=mon=é=paule 8
  sen=tir=ta=cha=leur 5
  fai=re=fon=dre=la=gla=ce 7
  de=mon=cœur=ge=lé 5
  dieu=quel=le=i=ro=nie 6
  je=suis=ge=lé=a=lin=te=rieur 8
  et=mon=sang=me=brûle 5
  sans=dé=con=ner 4
  cest=a=ça=que=tu=me=des=tine 8

  pu=tain=mer=de=rien=a=fou=tre 8
  jai=jus=te=en=vie=dex=plo=ser 8
  de=mar=ra=cher=la=peau 6
  les=mus=cles=et=me=dé=vo=rer=moi=même 10
  fai=re=que=ce=cer=veau 6
  qui=nen=fi=ni=pas 5
  de=se=pren=dre=la=tê=te 7
  pas=se=hors=ser=vi=ce 6
  sous=la=dou=leur 4
  tour=ments=tour=ment 4
  lan=ci=nants=et=dé=rou=tants 7
  les=si=vé=les=neu=rones=com=plète=ment 9
  gril=lées=je=te=veux 5
  a=mes=co=tés=pour=é=pon=ger 8
  la=masse=san=gui=no=len=te=que 8
  je=suis=de=ve=nus 5
  pour=ra=mas=ser=les=cen=dres 7
  de=mon=â=me=cal=ci=née 7
  sen=tir=le=sa=tin=de=ta=peau 8
  sé=gren=ner=sous=mes=ca=ni=nes 8
  tes=lè=vres=se=re=fer=mer=sur 8
  mes=veines=char=gées=da=mour=mal=sain 8
  ab=sor=ber=ton=â=meau=tra=vers 8
  de=tes=ca=res=ses=ras=su=rantes 8
  et=ai=man=tes=te=trans=met=tre 8
  un=peu=de=ce=ma=laise=qui=me 8
  dé=fi=nit=lien=in=des=truc=tible 8
  qui=nous=lie=rai=sous=un=té=moin 8
  im=mor=tel=de=la=danse=des=astres 8

  sans=que=je=men=ren=de=com=pte 8
  tu=as=rem=pla=cé=le=vi=de 8
  qua=vais=lais=sé=lau=tre 6
  mal=gré=tout=ton=ab=sen=ce 7
  me=dé=chi=re=lâme 5
  et=le=fait=de=te=con=voi=ter 8
  a=ce=point=me=rap=pelle 6
  me=ra=mène=fa=cea=mon=re=flet 8
  dans=le=mi=roir=ma=na=tu=re 8
  qui=ne=mins=pi=re=que=dé=goût 8
  sen=va=dis=pa=raî=tre 6
  dans=un=si=phon=tur=bu=lent 7
 • Phonétique : Sentiment Amer Iii

  ʒə maʁʃə syʁ ynə mεʁ
  də nɥaʒə. isi ʁjɛ̃ nə sybzistə
  kə mwa mε ʁεvəz- e la lynə.
  ʒə mə sɑ̃s kɔmə œ̃n- ɛ̃sεktə
  su lə ɡlɔbə blɑ̃ʃatʁə
  ʒə maʁʃə dɑ̃z- ynə plεnə
  muvɑ̃tə e ʃɑ̃ʒɑ̃tə
  lε mɔ̃taɲə pʁεne
  lε fɔʁməz- e lε kulœʁ
  də suvəniʁ ki mə taʁode
  də pɑ̃se ki mə definise
  ʒə kʁaʃə dɑ̃ lə sjεl
  e yʁlə də tu mɔ̃ saul
  dɑ̃ sεtə mεʁ də nɥaʒə
  il nə mɑ̃kə kə twa
  twa la sələ kə ʒə vøz- a mε kɔte
  ʒə vudʁε kə ty swa la
  a maʁʃe a pɑ̃se
  ta tεtə poze syʁ mɔ̃n- epolə
  sɑ̃tiʁ ta ʃalœʁ
  fεʁə fɔ̃dʁə la ɡlasə
  də mɔ̃ kœʁ ʒəle
  djø kεllə iʁɔni
  ʒə sɥi ʒəle a lɛ̃təʁjœʁ
  e mɔ̃ sɑ̃ mə bʁylə
  sɑ̃ dekɔne
  sεt- a sa kə ty mə dεstinə ?

  pytɛ̃ mεʁdə ʁjɛ̃ a futʁə
  ʒε ʒystə ɑ̃vi dεksploze
  də maʁaʃe la po
  lε myskləz- e mə devɔʁe mwa mεmə
  fεʁə kə sə sεʁvo
  ki nɑ̃ fini pa
  də sə pʁɑ̃dʁə la tεtə
  pasə ɔʁ sεʁvisə
  su la dulœʁ
  tuʁmɑ̃ tuʁme
  lɑ̃sinɑ̃z- e deʁutɑ̃
  lesive lε nəʁɔnə kɔ̃plεtəmɑ̃
  ɡʁije. ʒə tə vø
  a mε kɔte puʁ epɔ̃ʒe
  la masə sɑ̃ɡinɔlɑ̃tə kə
  ʒə sɥi dəvənys.
  puʁ ʁamase lε sɑ̃dʁə
  də mɔ̃n- amə kalsine
  sɑ̃tiʁ lə satɛ̃ də ta po
  seɡʁεne su mε kaninə
  tε lεvʁə- sə ʁəfεʁme syʁ
  mε vεnə ʃaʁʒe damuʁ malsɛ̃
  absɔʁbe tɔ̃n- amə o tʁavεʁ
  də tε kaʁesə ʁasyʁɑ̃tə
  e εmɑ̃tə. tə tʁɑ̃smεtʁə
  œ̃ pø də sə malεzə ki mə
  defini. ljɛ̃ ɛ̃dεstʁyktiblə
  ki nu ljəʁε suz- œ̃ temwɛ̃
  imɔʁtεl də la dɑ̃sə dεz- astʁə…

  sɑ̃ kə ʒə mɑ̃ ʁɑ̃də kɔ̃tə
  ty a ʁɑ̃plase lə vidə
  kavε lεse lotʁə
  malɡʁe tu tɔ̃n- absɑ̃sə
  mə deʃiʁə lamə
  e lə fε də tə kɔ̃vwate
  a sə pwɛ̃ mə ʁapεllə
  mə ʁamεnə fasə a mɔ̃ ʁəflε
  dɑ̃ lə miʁwaʁ ma natyʁə
  ki nə mɛ̃spiʁə kə deɡu
  sɑ̃ va dispaʁεtʁə
  dɑ̃z- œ̃ sifɔ̃ tyʁbyle…
 • Syllabes Phonétique : Sentiment Amer Iii

  ʒə=maʁ=ʃə=syʁ=y=nə=mεʁ 7
  də=nɥ=aʒə=i=si=ʁjɛ̃=nə=syb=zistə 9
  kə=mwa=mε=ʁε=və=ze=la=lynə 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=kɔmə=œ̃=nɛ̃=sεk=tə 8
  su=lə=ɡlɔ=bə=blɑ̃=ʃa=tʁə 7
  ʒə=maʁ=ʃə=dɑ̃=zy=nə=plε=nə 8
  mu=vɑ̃=tə=e=ʃɑ̃=ʒɑ̃=tə 7
  lε=mɔ̃=ta=ɲə=pʁε=ne 6
  lε=fɔʁ=mə=ze=lε=ku=lœ=ʁə 8
  də=suvə=niʁ=ki=mə=ta=ʁo=de 8
  də=pɑ̃=se=kimə=de=fi=ni=se 8
  ʒə=kʁa=ʃə=dɑ̃=lə=sjεl 6
  e=yʁ=lə=də=tu=mɔ̃=sa=ul 8
  dɑ̃=sε=tə=mεʁ=də=nɥ=a=ʒə 8
  il=nə=mɑ̃=kə=kə=twa 6
  twa=lasə=lə=kə=ʒə=vø=za=mε=kɔ=te 10
  ʒə=vu=dʁε=kə=ty=swa=la 7
  a=maʁ=ʃe=a=pɑ̃=se 6
  ta=tεtə=po=ze=syʁ=mɔ̃=ne=polə 8
  sɑ̃=tiʁ=ta=ʃa=lœ=ʁə 6
  fε=ʁə=fɔ̃=dʁə=la=ɡla=sə 7
  də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=le 6
  dj=ø=kεl=lə=i=ʁɔ=ni 7
  ʒə=sɥi=ʒə=le=a=lɛ̃=tə=ʁjœʁ 8
  e=mɔ̃=sɑ̃=mə=bʁy=lə 6
  sɑ̃=de=kɔ=ne 4
  sε=ta=sa=kə=ty=mə=dεs=tinə 8

  py=tɛ̃=mεʁ=də=ʁjɛ̃=a=fu=tʁə 8
  ʒε=ʒys=tə=ɑ̃=vi=dεk=splo=ze 8
  də=ma=ʁa=ʃe=la=po 6
  lε=mys=klə=ze=mə=de=vɔ=ʁe=mwamεmə 9
  fε=ʁə=kə=sə=sεʁ=vo 6
  ki=nɑ̃=fi=ni=pa 5
  də=sə=pʁɑ̃=dʁə=la=tε=tə 7
  pa=sə=ɔʁ=sεʁ=vi=sə 6
  su=la=du=lœ=ʁə 5
  tuʁ=mɑ̃=tuʁ=me 4
  lɑ̃=si=nɑ̃=ze=de=ʁu=tɑ̃ 7
  le=si=ve=lεnə=ʁɔnə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃ 9
  ɡʁi=j=e=ʒə=tə=vø 6
  a=mε=kɔ=te=puʁ=e=pɔ̃=ʒe 8
  la=masə=sɑ̃=ɡi=nɔ=lɑ̃=tə=kə 8
  ʒə=sɥi=də=və=nys 5
  puʁ=ʁa=ma=se=lε=sɑ̃=dʁə 7
  də=mɔ̃=na=mə=kal=si=ne 7
  sɑ̃=tiʁ=lə=sa=tɛ̃=də=ta=po 8
  se=ɡʁε=ne=su=mε=ka=ni=nə 8
  tε=lε=vʁə=sə=ʁə=fεʁ=me=syʁ 8
  mε=vεnə=ʃaʁ=ʒe=da=muʁ=mal=sɛ̃ 8
  ab=sɔʁ=be=tɔ̃=namə=o=tʁa=vεʁ 8
  də=tε=ka=ʁe=sə=ʁa=sy=ʁɑ̃tə 8
  e=ε=mɑ̃=tə=tə=tʁɑ̃s=mε=tʁə 8
  œ̃=pø=də=sə=ma=lε=zə=kimə 8
  de=fi=ni=ljɛ̃=ɛ̃=dεs=tʁyk=tiblə 8
  ki=nu=ljə=ʁε=su=zœ̃=te=mwɛ̃ 8
  i=mɔʁ=tεl=də=la=dɑ̃sə=dε=zas=tʁə 9

  sɑ̃=kə=ʒə=mɑ̃=ʁɑ̃=də=kɔ̃=tə 8
  ty=a=ʁɑ̃=pla=se=lə=vi=də 8
  ka=vε=lε=se=lo=tʁə 6
  mal=ɡʁe=tu=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 7
  mə=de=ʃi=ʁə=la=mə 6
  e=lə=fε=də=tə=kɔ̃=vwa=te 8
  a=sə=pwɛ̃=mə=ʁa=pεl=lə 7
  mə=ʁa=mεnə=fa=səa=mɔ̃=ʁə=flε 8
  dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ=ma=na=ty=ʁə 8
  ki=nə=mɛ̃s=pi=ʁə=kə=de=ɡu 8
  sɑ̃=va=dis=pa=ʁε=tʁə 6
  dɑ̃=zœ̃=si=fɔ̃=tyʁ=by=le 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/12/2011 16:25Dante

Merci nataku.
Je comprends tout a fait ce que tu veux dire dans le controle des vers. Mais controler ma prose irait a l’encontre de l’écriture telle que je la concois c’est a dire un torrent ecoeurant et incontrolable d’émotions et de dégout de soi-même.