Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Maman

Poème Amour
Publié le 09/12/2018 19:48

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Davidvie01

Maman

Souvent je pense à toi.
Que serait ma vie si tu étais là.
Tu aurais su me guider sûrement.
Dans mes déboires, mes égarements.

Une nuit terrible de juin.
Tu m’as quitté à jamais.
Pourtant tu t’es terriblement battu.
Contre ce démon au nom incongru.

De la douleur, souffrance et des regrets
De n’avoir pas su bien profiter.
De ton amour, tes sentiments.
Quand les corps et les âmes sont en plein bouleversement.

Pouvais-je en ces instants imaginer
Que quelques années après
De ma vie si Soudainement
Tu t’évanouirais, disparaîtrais

Tu sais maman depuis j’essaie
Au mieux de te ressembler
Plus de 30 ans maintenant écoulé
Malgré les défauts qu’on sait me donner.

Gentille, simple, douce et attentionnée
Contre la guerre, assurément pour la Paix.
Tout au long de ta courte vie
De ce que je me souviens
Tu as toujours su tendre la main
Aux plus démunis, aux hors du chemin.

Comme toi je ne crois guère
A un dieu qui guiderai notre destin
Mais toi ma maman, ma déesse.
Je t’aime, de l’au-delà je me confesse.
 • Pieds Hyphénique: Maman

  sou=vent=je=pen=se=à=toi 7
  que=se=rait=ma=vie=si=tu=é=tais=là 10
  tu=au=rais=su=me=gui=der=sû=re=ment 10
  dans=mes=dé=boi=res=mes=é=ga=re=ments 10

  u=ne=nuit=ter=ri=ble=de=juin 8
  tu=mas=quit=té=à=ja=mais 7
  pour=tant=tu=tes=ter=ri=ble=ment=bat=tu 10
  con=tre=ce=dé=mon=au=nom=in=con=gru 10

  de=la=dou=leur=souf=france=et=des=re=grets 10
  de=na=voir=pas=su=bien=pro=fi=ter 9
  de=ton=a=mour=tes=sen=ti=ments 8
  quand=les=corps=et=les=â=mes=sont=en=plein=boule=verse=ment 13

  pou=vais=jeen=ces=ins=tants=i=ma=gi=ner 10
  que=quel=ques=an=nées=a=près 7
  de=ma=vie=si=sou=dai=ne=ment 8
  tu=té=va=noui=rais=dis=pa=raî=trais 9

  tu=sais=ma=man=de=puis=jes=saie 8
  au=mieux=de=te=res=sem=bler 7
  plus=de=trente=ans=main=te=nant=é=cou=lé 10
  mal=gré=les=dé=fauts=quon=sait=me=don=ner 10

  gen=tille=simple=dou=ce=et=at=ten=tion=née 10
  contre=la=guerre=as=su=ré=ment=pour=la=paix 10
  tout=au=long=de=ta=cour=te=vie 8
  de=ce=que=je=me=sou=viens 7
  tu=as=tou=jours=su=ten=dre=la=main 9
  aux=plus=dé=mu=nis=aux=hors=du=che=min 10

  com=me=toi=je=ne=crois=guè=re 8
  a=un=dieu=qui=guide=rai=no=tre=des=tin 10
  mais=toi=ma=ma=man=ma=déesse 7
  je=taime=de=lau=de=là=je=me=con=fesse 10
 • Phonétique : Maman

  suvɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa.
  kə səʁε ma vi si ty etε la.
  ty oʁε sy mə ɡide syʁəmɑ̃.
  dɑ̃ mε debwaʁə, mεz- eɡaʁəmɑ̃.

  ynə nɥi teʁiblə də ʒɥɛ̃.
  ty ma kite a ʒamε.
  puʁtɑ̃ ty tε teʁibləmɑ̃ baty.
  kɔ̃tʁə sə demɔ̃ o nɔ̃ ɛ̃kɔ̃ɡʁy.

  də la dulœʁ, sufʁɑ̃sə e dε ʁəɡʁε
  də navwaʁ pa sy bjɛ̃ pʁɔfite.
  də tɔ̃n- amuʁ, tε sɑ̃timɑ̃.
  kɑ̃ lε kɔʁz- e lεz- amə sɔ̃t- ɑ̃ plɛ̃ buləvεʁsəmɑ̃.

  puvε ʒə ɑ̃ sεz- ɛ̃stɑ̃z- imaʒine
  kə kεlkz- anez- apʁε
  də ma vi si sudεnəmɑ̃
  ty tevanuiʁε, dispaʁεtʁε

  ty sε mamɑ̃ dəpɥi ʒesε
  o mjø də tə ʁəsɑ̃ble
  plys də tʁɑ̃tə ɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ ekule
  malɡʁe lε defo kɔ̃ sε mə dɔne.

  ʒɑ̃tijə, sɛ̃plə, dusə e atɑ̃sjɔne
  kɔ̃tʁə la ɡeʁə, asyʁemɑ̃ puʁ la pε.
  tut- o lɔ̃ də ta kuʁtə vi
  də sə kə ʒə mə suvjɛ̃
  ty a tuʒuʁ sy tɑ̃dʁə la mɛ̃
  o plys demyni, o ɔʁ dy ʃəmɛ̃.

  kɔmə twa ʒə nə kʁwa ɡεʁə
  a œ̃ djø ki ɡidəʁε nɔtʁə dεstɛ̃
  mε twa ma mamɑ̃, ma deεsə.
  ʒə tεmə, də lo dəla ʒə mə kɔ̃fεsə.
 • Pieds Phonétique : Maman

  su=vɑ̃=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 7
  kə=sə=ʁε=ma=vi=si=ty=e=tε=la 10
  ty=o=ʁε=sy=mə=ɡi=de=sy=ʁə=mɑ̃ 10
  dɑ̃=mε=de=bwa=ʁə=mε=ze=ɡa=ʁə=mɑ̃ 10

  y=nə=nɥi=te=ʁi=blə=də=ʒɥɛ̃ 8
  ty=ma=ki=te=a=ʒa=mε 7
  puʁ=tɑ̃=ty=tε=te=ʁi=blə=mɑ̃=ba=ty 10
  kɔ̃=tʁə=sə=de=mɔ̃=o=nɔ̃=ɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 10

  də=la=du=lœʁ=su=fʁɑ̃sə=e=dε=ʁə=ɡʁε 10
  də=na=vwaʁ=pa=sy=bj=ɛ̃=pʁɔ=fi=te 10
  də=tɔ̃=na=muʁ=tε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  kɑ̃=lε=kɔʁ=ze=lεzamə=sɔ̃=tɑ̃=plɛ̃=bulə=vεʁ=sə=mɑ̃ 12

  pu=vεʒə=ɑ̃=sε=zɛ̃s=tɑ̃=zi=ma=ʒi=ne 10
  kə=kεl=kza=ne=za=pʁε 6
  də=ma=vi=si=su=dε=nə=mɑ̃ 8
  ty=te=va=nu=i=ʁε=dis=pa=ʁε=tʁε 10

  ty=sε=ma=mɑ̃=dəp=ɥi=ʒe=sε 8
  o=mj=ø=də=tə=ʁə=sɑ̃=ble 8
  plys=də=tʁɑ̃=tə=ɑ̃=mɛ̃tə=nɑ̃=e=ku=le 10
  mal=ɡʁe=lε=de=fo=kɔ̃=sε=mə=dɔ=ne 10

  ʒɑ̃=ti=jə=sɛ̃plə=du=səe=a=tɑ̃=sjɔ=ne 10
  kɔ̃tʁə=la=ɡeʁə=a=sy=ʁe=mɑ̃=puʁ=la=pε 10
  tu=to=lɔ̃=də=ta=kuʁ=tə=vi 8
  də=sə=kə=ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 8
  ty=a=tu=ʒuʁ=sy=tɑ̃=dʁə=la=mɛ̃ 9
  o=plys=de=my=ni=o=ɔʁ=dy=ʃə=mɛ̃ 10

  kɔ=mə=twa=ʒə=nə=kʁwa=ɡε=ʁə 8
  a=œ̃=djø=ki=ɡidə=ʁε=nɔ=tʁə=dεs=tɛ̃ 10
  mε=twa=ma=ma=mɑ̃=ma=de=εs=ə 9
  ʒə=tε=mə=də=lodə=la=ʒə=mə=kɔ̃=fεsə 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/12/2018 20:53Nadette

C’est un bel hommage à votre maman.