Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Regarde, Mon Bien-Aimé, Voila Du Poison (Soporaeternu

Poème Amour
Publié le 03/06/2004 00:00

L'écrit contient 324 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : De Profundis

Regarde, Mon Bien-Aimé, Voila Du Poison (Soporaeternu

Ombre, ombre, viens par ici,
Un corps attend impatiemment sur cette couche !
La poitrine, qui irrègulièrement monte et descend,
Respirer n’apporte qu’une nouvelle douleur… !
Un gémissement, faible, il frissonne dangereusement,
Son regard trouble n’a plus rien de réel,
Sa bouche muette dit « laisse moi partir ! »
Et chaque fibre de sa chair semble m’implorer
Mon bien aimé est étendu dans la douleur
Comme si le temps avait triomphé de la mort…

Alors qu’il ferme à nouveau les yeux,
J’espère qu’il se réjouit de la nuit.
Sa main est froide, il ne sent pas ma présence…
Cependant il tourne soudain son visage
Vers moi et me regarde,
Lève légèrement la tête et puis murmure :
« Laisse-moi mourir, laisse-moi partir !
Je peux déjà voir les autres ! »
Trois fois il dit cela, le regard limpide,
Puis il retombe sur les coussins…

Mon mantaeu est étendu lourdement sur la table,
Je tire de sa poche
Le petit flacon, bleu-violet
Et m’asseoit auprès de lui sur le lit.
« Voilà du poison, ô mon bien aimé,
Cela achèvera tes tourments ! »
Je lui soulève doucement la tête,
Il est tellement faible, qu’il peut à peine avaler.
« Aucune goutte ne doit être gaspillée,
Car cela va pouvoir faire venir la mort ici. »

Il vide complètement le verre
Un sourire se dessine sur sa bouche
Je repose sa tête,
Il me contemple, le regard serein
Le soleil du matin rechauffe la chambre,
Je regarde la lumière, c’est comme dans un rêve,
Car je le vois debout près de la fenêtre ouverte,
Avec un sourire bienveillant, si merveilleux !
Je lui rend son sourire, il incline légèrement le tête,
Me fait signe en guise d’adieu et se désintègre…
J’embrasse la dépouille, touche sa main,
Ses traits sont paisibles, doux et apaisés.
Mon bien aimé est parti, seul son corps est resté…
Je m’en vais l’enterrer.
« REPOSE EN PAIX »

… SOPOR AETERNUS…
 • Pieds Hyphénique: Regarde, Mon Bien-Aimé, Voila Du Poison (Soporaeternu

  om=bre=ombre=viens=par=i=ci 7
  un=corps=at=tend=im=pa=tiem=ment=sur=cet=te=couche 12
  la=poi=trine=qui=ir=rè=gu=liè=re=ment=mon=teet=des=cend 14
  res=pi=rer=nap=porte=quu=ne=nou=vel=le=dou=leur 12
  un=gé=misse=ment=fai=ble=il=fris=son=ne=dan=ge=reu=se=ment 15
  son=re=gard=trou=ble=na=plus=rien=de=réel 10
  sa=bou=che=muet=te=dit=lai=sse=moi=par=tir 11
  et=cha=que=fibre=de=sa=chair=sem=ble=mim=plo=rer 12
  mon=bien=ai=mé=est=é=ten=du=dans=la=dou=leur 12
  com=me=si=le=temps=a=vait=triom=phé=de=la=mort 12

  a=lors=quil=fer=me=à=nou=veau=les=y=eux 11
  jes=pè=re=quil=se=ré=jouit=de=la=nuit 10
  sa=main=est=froi=de=il=ne=sent=pas=ma=pré=sence 12
  ce=pen=dant=il=tour=ne=sou=dain=son=vi=sa=ge 12
  vers=moi=et=me=re=gar=de 7
  lève=lé=gè=re=ment=la=tê=te=et=puis=mur=mure 12
  lais=se=moi=mou=rir=lai=sse=moi=par=tir 11
  je=peux=dé=jà=voir=les=au=tres 8
  trois=fois=il=dit=ce=la=le=re=gard=lim=pi=de 12
  puis=il=re=tom=be=sur=les=cous=sins 9

  mon=man=taeu=est=éten=du=lour=de=ment=sur=la=table 12
  je=ti=re=de=sa=po=che 7
  le=pe=tit=fla=con=bleu=vi=o=let 9
  et=mas=seoit=au=près=de=lui=sur=le=lit 10
  voi=là=du=poi=son=ô=mon=bien=ai=mé 11
  ce=la=a=chè=ve=ra=tes=tour=ments 9
  je=lui=sou=lè=ve=dou=ce=ment=la=tê=te 11
  il=est=tel=le=ment=faible=quil=peut=à=pei=nea=va=ler 13
  au=cu=ne=gout=te=ne=doit=ê=tre=gas=pillée 12
  car=ce=la=va=pou=voir=faire=ve=nir=la=mort=i=ci 13

  il=vi=de=com=plè=te=ment=le=ver=re 10
  un=sou=ri=re=se=des=si=ne=sur=sa=bou=che 12
  je=re=po=se=sa=tê=te 7
  il=me=con=tem=ple=le=re=gard=se=rein 10
  le=so=leil=du=ma=tin=re=chauf=fe=la=cham=bre 12
  je=re=gar=de=la=lu=mière=cest=com=me=dans=un=rêve 13
  car=je=le=vois=de=bout=près=de=la=fe=nêtreou=verte 12
  a=vec=un=sou=ri=re=bien=veillant=si=mer=veil=leux 12
  je=lui=rend=son=sou=rire=il=in=cli=ne=lé=gè=re=ment=le=tête 16
  me=fait=signeen=gui=se=da=dieu=et=se=dé=sin=tègre 12
  jem=bras=se=la=dé=poui=lle=tou=che=sa=main 11
  ses=traits=sont=pai=si=bles=doux=et=a=pai=sés 11
  mon=bien=ai=mé=est=par=ti=seul=son=corps=est=res=té 13
  je=men=vais=len=ter=rer 6
  re=po=se=en=paix 6

  so=por=ae=ter=nus 6
 • Phonétique : Regarde, Mon Bien-Aimé, Voila Du Poison (Soporaeternu

  ɔ̃bʁə, ɔ̃bʁə, vjɛ̃ paʁ isi,
  œ̃ kɔʁz- atɑ̃t- ɛ̃pasjamɑ̃ syʁ sεtə kuʃə !
  la pwatʁinə, ki iʁεɡyljεʁəmɑ̃ mɔ̃tə e desɑ̃,
  ʁεspiʁe napɔʁtə kynə nuvεllə dulœʁ… !
  œ̃ ʒemisəmɑ̃, fεblə, il fʁisɔnə dɑ̃ʒəʁøzəmɑ̃,
  sɔ̃ ʁəɡaʁ tʁublə na plys ʁjɛ̃ də ʁeεl,
  sa buʃə mɥεtə dit « lεsə mwa paʁtiʁ ! »
  e ʃakə fibʁə də sa ʃεʁ sɑ̃blə mɛ̃plɔʁe
  mɔ̃ bjɛ̃ εme εt- etɑ̃dy dɑ̃ la dulœʁ
  kɔmə si lə tɑ̃z- avε tʁjɔ̃fe də la mɔʁ…

  alɔʁ kil fεʁmə a nuvo lεz- iø,
  ʒεspεʁə kil sə ʁeʒui də la nɥi.
  sa mɛ̃ ε fʁwadə, il nə sɑ̃ pa ma pʁezɑ̃sə…
  səpɑ̃dɑ̃ il tuʁnə sudɛ̃ sɔ̃ vizaʒə
  vεʁ mwa e mə ʁəɡaʁdə,
  lεvə leʒεʁəmɑ̃ la tεtə e pɥi myʁmyʁə :
  « lεsə mwa muʁiʁ, lεsə mwa paʁtiʁ !
  ʒə pø deʒa vwaʁ lεz- otʁə ! »
  tʁwa fwaz- il di səla, lə ʁəɡaʁ lɛ̃pidə,
  pɥiz- il ʁətɔ̃bə syʁ lε kusɛ̃…

  mɔ̃ mɑ̃taey εt- etɑ̃dy luʁdəmɑ̃ syʁ la tablə,
  ʒə tiʁə də sa poʃə
  lə pəti flakɔ̃, blø vjɔlε
  e masəwa opʁε də lɥi syʁ lə li.
  « vwala dy pwazɔ̃, o mɔ̃ bjɛ̃ εme,
  səla aʃεvəʁa tε tuʁmɑ̃ ! »
  ʒə lɥi sulεvə dusəmɑ̃ la tεtə,
  il ε tεllmɑ̃ fεblə, kil pø a pεnə avale.
  « okynə ɡutə nə dwa εtʁə ɡaspije,
  kaʁ səla va puvwaʁ fεʁə vəniʁ la mɔʁ isi. »

  il vidə kɔ̃plεtəmɑ̃ lə veʁə
  œ̃ suʁiʁə sə desinə syʁ sa buʃə
  ʒə ʁəpozə sa tεtə,
  il mə kɔ̃tɑ̃plə, lə ʁəɡaʁ səʁɛ̃
  lə sɔlεj dy matɛ̃ ʁəʃofə la ʃɑ̃bʁə,
  ʒə ʁəɡaʁdə la lymjεʁə, sε kɔmə dɑ̃z- œ̃ ʁεvə,
  kaʁ ʒə lə vwa dəbu pʁε də la fənεtʁə uvεʁtə,
  avεk œ̃ suʁiʁə bjɛ̃vεjɑ̃, si mεʁvεjø !
  ʒə lɥi ʁɑ̃ sɔ̃ suʁiʁə, il ɛ̃klinə leʒεʁəmɑ̃ lə tεtə,
  mə fε siɲə ɑ̃ ɡizə dadjø e sə dezɛ̃tεɡʁə…
  ʒɑ̃bʁasə la depujə, tuʃə sa mɛ̃,
  sε tʁε sɔ̃ pεziblə, duz- e apεze.
  mɔ̃ bjɛ̃ εme ε paʁti, səl sɔ̃ kɔʁz- ε ʁεste…
  ʒə mɑ̃ vε lɑ̃teʁe.
  « ʁəpozə ɑ̃ pεks »

  … sɔpɔʁ aetεʁnys…
 • Pieds Phonétique : Regarde, Mon Bien-Aimé, Voila Du Poison (Soporaeternu

  ɔ̃=bʁə=ɔ̃bʁə=vj=ɛ̃=paʁ=i=si 8
  œ̃=kɔʁ=za=tɑ̃=tɛ̃=pa=sja=mɑ̃=syʁ=sε=tə=kuʃə 12
  la=pwa=tʁinə=ki=i=ʁε=ɡy=ljε=ʁə=mɑ̃=mɔ̃=təe=de=sɑ̃ 14
  ʁεs=pi=ʁe=na=pɔʁtə=ky=nə=nu=vεl=lə=du=lœʁ 12
  œ̃=ʒe=misə=mɑ̃=fε=blə=il=fʁi=sɔ=nə=dɑ̃=ʒə=ʁø=zə=mɑ̃ 15
  sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=tʁu=blə=na=plys=ʁj=ɛ̃=də=ʁe=εl 12
  sa=bu=ʃə=mɥε=tə=dit=lε=sə=mwa=paʁ=tiʁ 11
  e=ʃakə=fi=bʁə=də=sa=ʃεʁ=sɑ̃=blə=mɛ̃=plɔ=ʁe 12
  mɔ̃=bjɛ̃=ε=me=ε=te=tɑ̃=dy=dɑ̃=la=du=lœʁ 12
  kɔ=mə=si=lə=tɑ̃=za=vε=tʁjɔ̃=fe=də=la=mɔʁ 12

  a=lɔʁ=kil=fεʁ=mə=a=nu=vo=lε=zi=ø 11
  ʒεs=pε=ʁə=kil=sə=ʁe=ʒu=i=də=la=nɥi 11
  sa=mɛ̃=ε=fʁwa=də=il=nə=sɑ̃=pa=ma=pʁe=zɑ̃sə 12
  sə=pɑ̃=dɑ̃=il=tuʁ=nə=su=dɛ̃=sɔ̃=vi=za=ʒə 12
  vεʁ=mwa=e=mə=ʁə=ɡaʁ=də 7
  lεvə=le=ʒε=ʁə=mɑ̃=la=tε=tə=e=pɥi=myʁ=myʁə 12
  lε=sə=mwa=mu=ʁiʁ=lε=sə=mwa=paʁ=tiʁ 11
  ʒə=pø=de=ʒa=vwaʁ=lε=zo=tʁə 8
  tʁwa=fwa=zil=di=sə=la=lə=ʁə=ɡaʁ=lɛ̃=pi=də 12
  pɥi=zil=ʁə=tɔ̃=bə=syʁ=lε=ku=sɛ̃ 9

  mɔ̃=mɑ̃=ta=e=y=ε=te=tɑ̃=dy=luʁdə=mɑ̃=syʁ=la=tablə 14
  ʒə=ti=ʁə=də=sa=po=ʃə 7
  lə=pə=ti=fla=kɔ̃=blø=vj=ɔ=lε 9
  e=ma=sə=wa=o=pʁε=də=lɥi=syʁ=lə=li 11
  vwa=la=dy=pwa=zɔ̃=o=mɔ̃=bj=ɛ̃=ε=me 12
  sə=la=a=ʃε=və=ʁa=tε=tuʁ=mɑ̃ 9
  ʒə=lɥi=su=lε=və=du=sə=mɑ̃=la=tε=tə 11
  il=ε=tεl=lmɑ̃=fεblə=kil=pø=a=pε=nəa=va=le 12
  o=kynə=ɡu=tə=nə=dwa=ε=tʁə=ɡas=pi=je 12
  kaʁsə=la=va=pu=vwaʁ=fε=ʁə=və=niʁ=la=mɔʁ=i=si 13

  il=vi=də=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=lə=ve=ʁə 10
  œ̃=su=ʁi=ʁə=sə=de=si=nə=syʁ=sa=bu=ʃə 12
  ʒə=ʁə=po=zə=sa=tε=tə 7
  il=mə=kɔ̃=tɑ̃=plə=lə=ʁə=ɡaʁ=sə=ʁɛ̃ 10
  lə=sɔ=lεj=dy=ma=tɛ̃=ʁə=ʃo=fə=la=ʃɑ̃=bʁə 12
  ʒəʁə=ɡaʁdə=la=ly=mjε=ʁə=sε=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ʁεvə 12
  kaʁʒə=lə=vwa=də=bu=pʁε=də=la=fə=nε=tʁə=uvεʁtə 12
  a=vεk=œ̃=su=ʁiʁə=bjɛ̃=vε=jɑ̃=si=mεʁ=vε=jø 12
  ʒə=lɥi=ʁɑ̃=sɔ̃=su=ʁiʁə=il=ɛ̃=kli=nə=le=ʒε=ʁə=mɑ̃=lə=tεtə 16
  mə=fε=siɲə=ɑ̃=ɡi=zə=da=djø=e=sə=de=zɛ̃tεɡʁə 12
  ʒɑ̃=bʁa=sə=la=de=puj=ə=tu=ʃə=sa=mɛ̃ 11
  sε=tʁε=sɔ̃=pε=zi=blə=du=ze=a=pε=ze 11
  mɔ̃=bjɛ̃=ε=me=ε=paʁ=ti=səl=sɔ̃=kɔʁ=zε=ʁεs=te 13
  ʒə=mɑ̃=vε=lɑ̃=te=ʁe 6
  ʁə=po=zə=ɑ̃=pεks 6

  sɔ=pɔʁ=a=e=tεʁ=nys 7

PostScriptum

Ce texte n’est pas de moi maisune traduction du maître de la musique gothic, la plus triste qu’il soit, à savoir SOPOR AETERNUS.
Pour ceux qui raffole d’image morbide, consulter son site (sopor-aeternus. de) , surtout la gallerie photo.

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00Les Yeux Noirs

De profundis, je ne sais par ou commencer. . .
Je te connais depuis peu de tps, mais je me suis attaché a toi comme a un ami. C’est pour ça que sur ce site, c’est a toi que j’ecris. J’ai decidé d’arreter d’ecrire de la poesie parce ke je replonge donc le noir et la desillusion, je me perd dans les abime de mon coeur et de mon âme. Par conséquent, je ne viendrais probablement plus sur ce site. Mais je tiens a garder contact avec toi, donc mon adresse hotmail c’est les_yeux_noirs7@hotmail. com (je n’ai pas msn pour le moment mais je l’aurais d’ici 1 petit mois). Continue d’ecrire, ne t’arrete jamais. . .
Bisous a toi.
Les yeux noirs