Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : My Sacrifice Creed Of Evil

Poème Amour
Publié le 31/08/2004 00:00

L'écrit contient 216 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Diable

My Sacrifice Creed Of Evil

CREED LYRICS

« My Sacrifice »
Hello my friend, we meet again
It’s been awhile, where should we begin ?
Feels like forever
Within my heart are memories
Of perfect love that you gave to me
Oh, I remember

When you are with me, I’m free
I’m careless, I believe
Above all the others we’ll fly
This brings tears to my eyes
My sacrifice

We’ve seen our share of ups and downs
Oh how quickly life can turn around
In an instant
It feels so good to reunite
Within yourself and within your mind
Let’s find peace there

When you are with me, I’m free
I’m careless, I believe
Above all the others we’ll fly
This brings tears to my eyes
My sacrifice

I just want to say hello again
I just want to say hello again

When you are with me I’m free
I’m careless, I believe
Above all the others we’ll fly
This brings tears to my eyes
Cause when you are with me I am free
I’m careless, I believe
Above all the others we’ll fly
This brings tears to my eyes
My sacrifice, My sacrifice

I just want to say hello again
I just want to say hello again

My sacrifice.
 • Pieds Hyphénique: My Sacrifice Creed Of Evil

  creed=ly=rics 3

  my=sa=cri=fi=ce 6
  hel=lo=my=friend=we=meet=a=gain 8
  its=been=aw=hile=w=he=re=should=we=be=gin 11
  feels=li=ke=fo=re=ver 6
  wi=thin=my=heart=are=me=mo=ries 8
  of=per=fect=love=that=you=gave=to=me 9
  oh=i=re=mem=ber 5

  when=you=are=wi=th=me=im=free 8
  im=care=less=i=be=lieve 6
  aboveall=the=o=thers=wel=l=fly 7
  this=brings=tears=to=my=eyes 6
  my=sa=cri=fi=ce 5

  we=ve=seen=our=shareof=ups=and=downs 8
  oh=how=qui=ck=ly=life=can=turn=a=round 10
  in=an=ins=tant 4
  it=feels=so=good=to=reu=nite 7
  wi=thin=your=self=and=wi=thin=your=mind 9
  lets=find=pea=ce=there 5

  when=you=are=wi=th=me=im=free 8
  im=care=less=i=be=lieve 6
  aboveall=the=o=thers=wel=l=fly 7
  this=brings=tears=to=my=eyes 6
  my=sa=cri=fi=ce 5

  i=just=want=to=say=hel=lo=a=gain 9
  i=just=want=to=say=hel=lo=a=gain 9

  when=you=are=wi=th=meim=free 7
  im=care=less=i=be=lieve 6
  aboveall=the=o=thers=wel=l=fly 7
  this=brings=tears=to=my=eyes 6
  cause=w=hen=you=are=wi=th=me=i=am=free 11
  im=care=less=i=be=lieve 6
  aboveall=the=o=thers=wel=l=fly 7
  this=brings=tears=to=my=eyes 6
  my=sa=cri=fice=my=sa=cri=fice 8

  i=just=want=to=say=hel=lo=a=gain 9
  i=just=want=to=say=hel=lo=a=gain 9

  my=sa=cri=fi=ce 5
 • Phonétique : My Sacrifice Creed Of Evil

  kʁid liʁik

  « mi sakʁifisə »
  εllo mi fʁjɛ̃d, wə mi aɡɛ̃
  itεs bin awilə, wəʁə ʃuld wə bəʒɛ̃ ?
  fil likə fɔʁəve
  witɛ̃ mi əaʁ aʁə məmɔʁi
  ɔf pεʁfεkt lɔvə ta iu ɡavə to mə
  ɔ, i ʁəmɑ̃be

  wɛ̃ iu aʁə wit mə, iεm fʁi
  iεm kaʁəlεs, i bəljəvə
  abɔvə al tə ɔtœʁ wəεl εl fli
  ti bʁiŋ təaʁ to mi εj
  mi sakʁifisə

  wəvə sin uʁ ʃaʁə ɔf yps ɑ̃d dɔwn
  ɔ ɔw kikli lifə kɑ̃ tyʁn aʁund
  ɛ̃ ɑ̃ ɛ̃stɑ̃
  it fil so ɡud to ʁənitə
  witɛ̃ iuʁsεlf ɑ̃d witɛ̃ iuʁ mɛ̃d
  lətεs fɛ̃d pəasə təʁə

  wɛ̃ iu aʁə wit mə, iεm fʁi
  iεm kaʁəlεs, i bəljəvə
  abɔvə al tə ɔtœʁ wəεl εl fli
  ti bʁiŋ təaʁ to mi εj
  mi sakʁifisə

  i ʒyst wɑ̃ to sε εllo aɡɛ̃
  i ʒyst wɑ̃ to sε εllo aɡɛ̃

  wɛ̃ iu aʁə wit mə iεm fʁi
  iεm kaʁəlεs, i bəljəvə
  abɔvə al tə ɔtœʁ wəεl εl fli
  ti bʁiŋ təaʁ to mi εj
  kozə wɛ̃ iu aʁə wit mə i am fʁi
  iεm kaʁəlεs, i bəljəvə
  abɔvə al tə ɔtœʁ wəεl εl fli
  ti bʁiŋ təaʁ to mi εj
  mi sakʁifisə, mi sakʁifisə

  i ʒyst wɑ̃ to sε εllo aɡɛ̃
  i ʒyst wɑ̃ to sε εllo aɡɛ̃

  mi sakʁifisə.
 • Pieds Phonétique : My Sacrifice Creed Of Evil

  kʁid=li=ʁik 3

  mi=sa=kʁi=fi=sə 6
  εl=lo=mi=fʁjɛ̃d=wə=mi=a=ɡɛ̃ 8
  i=tεsə=bin=a=wilə=wəʁə=ʃuld=wə=bə=ʒɛ̃ 10
  fil=li=kə=fɔ=ʁə=ve 6
  wi=tɛ̃=mi=ə=aʁ=a=ʁə=mə=mɔ=ʁi 10
  ɔf=pεʁ=fεkt=lɔvə=ta=i=u=ɡa=və=tomə 10
  ɔ=i=ʁə=mɑ̃=be 5

  wɛ̃=i=u=a=ʁə=wit=mə=i=εm=fʁi 10
  i=εm=ka=ʁə=lεs=i=bə=lj=ə=və 10
  a=bɔvə=al=tə=ɔ=tœʁ=wə=εl=εl=fli 10
  ti=bʁiŋ=tə=aʁ=to=mi=εj 7
  mi=sa=kʁi=fi=sə 5

  wə=və=sin=uʁ=ʃa=ʁə=ɔf=yps=ɑ̃d=dɔwn 10
  ɔ=ɔw=ki=kli=li=fə=kɑ̃=tyʁn=a=ʁund 10
  ɛ̃=ɑ̃=ɛ̃s=tɑ̃ 4
  it=fil=so=ɡud=to=ʁə=ni=tə 8
  wi=tɛ̃=i=uʁ=sεlf=ɑ̃d=wi=tɛ̃=i=uʁ=mɛ̃d 11
  lə=tε=sə=fɛ̃d=pə=a=sə=tə=ʁə 9

  wɛ̃=i=u=a=ʁə=wit=mə=i=εm=fʁi 10
  i=εm=ka=ʁə=lεs=i=bə=lj=ə=və 10
  a=bɔvə=al=tə=ɔ=tœʁ=wə=εl=εl=fli 10
  ti=bʁiŋ=tə=aʁ=to=mi=εj 7
  mi=sa=kʁi=fi=sə 5

  i=ʒyst=wɑ̃=to=sε=εl=lo=a=ɡɛ̃ 9
  i=ʒyst=wɑ̃=to=sε=εl=lo=a=ɡɛ̃ 9

  wɛ̃=i=u=a=ʁə=wit=mə=i=εm=fʁi 10
  i=εm=ka=ʁə=lεs=i=bə=lj=ə=və 10
  a=bɔvə=al=tə=ɔ=tœʁ=wə=εl=εl=fli 10
  ti=bʁiŋ=tə=aʁ=to=mi=εj 7
  kozə=wɛ̃=i=u=a=ʁə=wit=mə=i=am=fʁi 11
  i=εm=ka=ʁə=lεs=i=bə=lj=ə=və 10
  a=bɔvə=al=tə=ɔ=tœʁ=wə=εl=εl=fli 10
  ti=bʁiŋ=tə=aʁ=to=mi=εj 7
  mi=sa=kʁi=fis=ə=mi=sa=kʁi=fis=ə 10

  i=ʒyst=wɑ̃=to=sε=εl=lo=a=ɡɛ̃ 9
  i=ʒyst=wɑ̃=to=sε=εl=lo=a=ɡɛ̃ 9

  mi=sa=kʁi=fi=sə 5

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Diable

mouhahahahah m’angmais est une langue qu’il faut comprendre c comme ca lol enfin bon je te donnerai la traduction mortel elle viendra bientot

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Diable

l’anglais mdr lol

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Diabolique

i am un pokito englesh and espagna ca te va ya du francais aussi c cool non and french is super lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol je parle l’anglais et jy comprend rien mdr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! laisse des com au miens hihihi mdr ptdr meme

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Ancien Membre

Je l’ai trouvé très beau, du moins ce que j’en ai compris. . . C’est bien un poême d’amour ? Sinon poste le sur un site anglophone, tu auras huit fois plus de coms et puis les gens comprendront ce que tu écrit ! Nan sincère j’aime bien !

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Diable

c un texte de creed un gpe sublissime que j’adore car leur chanteur sont des démons faut bien faire de la pub lol

Auteur de Poésie
01/09/2004 00:00La-Tigresse

dsl diable tonpoeme doi etre superbe mé je ne comprend rien en anglais