Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : The Game Motorhead

Poème Amour
Publié le 31/08/2004 00:00

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Diable

The Game Motorhead

It’s time to play the game…
Time to play the game ! hahaha

It’s all about the game and how you play it.
All about control and if you can take it.
All about your debt and if you can pay it.
It’s all about pain and who’s gonna make it.

I am the game, you don’t wanna play me.
I am control, no way you can change me.
I am heavy debt, no way you can pay me.
I am the pain and I know you can’t take me.

Look over your shoulder, ready to run.
Like a good little bitch, from a smokin gun.
I am the game and I make the rules.
So move on out here and die like a fool.
Try to figure out what my moods gonna be.
Come on over sucker, why don’t you ask me ?
Don’t you forget that the price you can pay
Cause I am the game and I want to play…

It’s time to play the game… hahaha
Time to play the game !

It’s all about the game and how you play it.
It’s all about control and if you can take it.
It’s all about your debt and if you can pay it.
It’s all about pain and who’s gonna make it.

I am the game, you don’t wanna play me.
I am control, there’s no way you can change me.
I am your debt, and you know you can’t pay me.
I am your pain and I know you can’t take me.

Play the game
Your gonna be the same
Your gonna change your name
Your gonna die in flames

Hahaha

Time to play the game !
It’s time to play the game…
It’s time to play the game…
It’s time to play the game…
Time to play the game ! hahaha
 • Pieds Hyphénique: The Game Motorhead

  its=ti=me=to=play=the=ga=me 8
  ti=me=to=play=the=ga=me=ha=ha=ha 10

  its=all=a=bout=the=ga=me=and=how=you=play=it 12
  all=a=bout=con=trol=and=if=you=can=ta=ke=it 12
  all=a=bout=your=debt=and=if=you=can=pay=it 11
  its=all=a=bout=pain=and=w=hos=gon=na=make=it 12

  i=am=the=ga=me=you=dont=wan=na=play=me 11
  i=am=con=trol=no=way=you=can=chan=ge=me 11
  i=am=hea=vy=debt=no=way=you=can=pay=me 11
  i=am=the=pain=and=i=k=now=you=cant=take=me 12

  look=o=ver=your=shoul=der=rea=dy=to=run 10
  likea=good=lit=tle=bit=ch=from=a=s=mo=kin=gun 12
  i=am=the=ga=me=and=i=ma=ke=the=ru=les 12
  so=move=on=out=he=re=and=die=li=ke=a=fool 12
  try=to=fi=gure=out=w=hat=my=moods=gon=na=be 12
  come=on=o=ver=su=cker=w=hy=dont=you=ask=me 12
  dont=you=for=get=that=the=pri=ce=you=can=pay 11
  cau=se=i=am=the=ga=me=and=i=want=to=play 12

  its=ti=me=to=play=the=ga=me=ha=ha=ha 11
  ti=me=to=play=the=ga=me 7

  its=all=a=bout=the=ga=me=and=how=you=play=it 12
  its=all=a=bout=con=trol=and=if=you=can=take=it 12
  its=all=a=bout=your=debt=and=if=you=can=pay=it 12
  its=all=a=bout=pain=and=w=hos=gon=na=make=it 12

  i=am=the=ga=me=you=dont=wan=na=play=me 11
  i=am=con=trol=the=res=no=way=you=can=change=me 12
  i=am=your=debt=and=you=k=now=you=cant=pay=me 12
  i=am=your=pain=and=i=k=now=you=cant=take=me 12

  play=the=ga=me 4
  your=gon=na=be=the=sa=me 7
  your=gon=na=chan=ge=your=na=me 8
  your=gon=na=die=in=fla=mes 7

  ha=ha=ha 3

  ti=me=to=play=the=ga=me 7
  its=ti=me=to=play=the=ga=me 8
  its=ti=me=to=play=the=ga=me 8
  its=ti=me=to=play=the=ga=me 8
  ti=me=to=play=the=ga=me=ha=ha=ha 10
 • Phonétique : The Game Motorhead

  itεs timə to plε tə ɡamə…
  timə to plε tə ɡamə ! aaa

  itεs al abu tə ɡamə ɑ̃d ɔw iu plε it.
  al abu kɔ̃tʁɔl ɑ̃d if iu kɑ̃ takə it.
  al abu iuʁ dεbt ɑ̃d if iu kɑ̃ pε it.
  itεs al abu pɛ̃ ɑ̃d wɔεs ɡɔna makə it.

  i am tə ɡamə, iu dɔnte wana plε mə.
  i am kɔ̃tʁɔl, no wε iu kɑ̃ ʃɑ̃ʒə mə.
  i am əavi dεbt, no wε iu kɑ̃ pε mə.
  i am tə pɛ̃ ɑ̃d i knɔw iu kante takə mə.

  luk ɔve iuʁ ʃulde, ʁəadi to ʁœ̃.
  likə a ɡud litlə bitʃ, fʁɔm a smɔkɛ̃ ɡœ̃.
  i am tə ɡamə ɑ̃d i makə tə ʁylə.
  so mɔvə ɔ̃n- u əʁə ɑ̃d di likə a ful.
  tʁi to fiɡyʁə u wa mi mud ɡɔna bə.
  kɔmə ɔ̃n- ɔve syke, wi dɔnte iu ask mə ?
  dɔnte iu fɔʁʒε ta tə pʁisə iu kɑ̃ pε
  kozə i am tə ɡamə ɑ̃d i wɑ̃ to plε…

  itεs timə to plε tə ɡamə… aaa
  timə to plε tə ɡamə !

  itεs al abu tə ɡamə ɑ̃d ɔw iu plε it.
  itεs al abu kɔ̃tʁɔl ɑ̃d if iu kɑ̃ takə it.
  itεs al abu iuʁ dεbt ɑ̃d if iu kɑ̃ pε it.
  itεs al abu pɛ̃ ɑ̃d wɔεs ɡɔna makə it.

  i am tə ɡamə, iu dɔnte wana plε mə.
  i am kɔ̃tʁɔl, təʁəεs no wε iu kɑ̃ ʃɑ̃ʒə mə.
  i am iuʁ dεbt, ɑ̃d iu knɔw iu kante pε mə.
  i am iuʁ pɛ̃ ɑ̃d i knɔw iu kante takə mə.

  plε tə ɡamə
  iuʁ ɡɔna bə tə samə
  iuʁ ɡɔna ʃɑ̃ʒə iuʁ namə
  iuʁ ɡɔna di ɛ̃ flamə

  aaa

  timə to plε tə ɡamə !
  itεs timə to plε tə ɡamə…
  itεs timə to plε tə ɡamə…
  itεs timə to plε tə ɡamə…
  timə to plε tə ɡamə ! aaa
 • Pieds Phonétique : The Game Motorhead

  i=tε=sə=ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 10
  ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə=a=a=a 10

  i=tεsəal=a=bu=tə=ɡa=mə=ɑ̃d=ɔw=i=u=plε=it 13
  al=a=bu=kɔ̃=tʁɔl=ɑ̃d=if=i=u=kɑ̃=takə=it 12
  al=a=bu=i=uʁ=dεbt=ɑ̃d=if=i=u=kɑ̃=pε=it 13
  i=tεsəal=a=bu=pɛ̃=ɑ̃d=wɔ=ε=sə=ɡɔ=na=ma=kə=it 14

  i=am=tə=ɡamə=i=u=dɔ=nə=te=wa=na=plεmə 12
  i=am=kɔ̃=tʁɔl=no=wε=i=u=kɑ̃=ʃɑ̃=ʒə=mə 12
  i=am=ə=a=vi=dεbt=no=wε=i=u=kɑ̃=pεmə 12
  i=am=tə=pɛ̃=ɑ̃d=i=knɔw=i=u=kan=te=takə=mə 13

  luk=ɔ=ve=i=uʁ=ʃul=de=ʁə=a=di=to=ʁœ̃ 12
  li=kə=a=ɡud=li=tlə=bitʃ=fʁɔm=a=smɔ=kɛ̃=ɡœ̃ 12
  i=am=tə=ɡa=mə=ɑ̃d=i=ma=kə=tə=ʁy=lə 12
  so=mɔvə=ɔ̃=nu=ə=ʁə=ɑ̃d=di=li=kə=a=ful 12
  tʁi=to=fi=ɡy=ʁə=u=wa=mi=mud=ɡɔ=na=bə 12
  kɔməɔ̃=nɔ=ve=sy=ke=wi=dɔ=nə=te=i=u=ask=mə 13
  dɔnə=te=i=u=fɔʁ=ʒε=ta=tə=pʁi=sə=i=u=kɑ̃=pε 14
  ko=zə=i=am=tə=ɡa=mə=ɑ̃d=i=wɑ̃=to=plε 12

  i=tεsə=ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə=a=a=a 12
  ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 7

  i=tεsəal=a=bu=tə=ɡa=mə=ɑ̃d=ɔw=i=u=plε=it 13
  i=tεsəal=a=bu=kɔ̃=tʁɔl=ɑ̃d=if=i=u=kɑ̃=ta=kə=it 14
  i=tεsəal=a=bu=i=uʁ=dεbt=ɑ̃d=if=i=u=kɑ̃=pε=it 14
  i=tεsəal=a=bu=pɛ̃=ɑ̃d=wɔ=ε=sə=ɡɔ=na=ma=kə=it 14

  i=am=tə=ɡamə=i=u=dɔ=nə=te=wa=na=plεmə 12
  i=am=kɔ̃=tʁɔl=tə=ʁəεsə=no=wε=i=u=kɑ̃=ʃɑ̃=ʒə=mə 14
  i=am=i=uʁ=dεbt=ɑ̃d=i=u=knɔw=i=u=kan=te=pεmə 14
  i=am=i=uʁ=pɛ̃=ɑ̃d=i=knɔw=i=u=kan=te=takə=mə 14

  plε=tə=ɡa=mə 4
  i=uʁ=ɡɔ=na=bə=tə=sa=mə 8
  i=uʁ=ɡɔ=na=ʃɑ̃=ʒə=i=uʁ=na=mə 10
  i=uʁ=ɡɔ=na=di=ɛ̃=fla=mə 8

  a=a=a 3

  ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 7
  i=tε=sə=ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 10
  i=tε=sə=ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 10
  i=tε=sə=ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə 10
  ti=mə=to=plε=tə=ɡa=mə=a=a=a 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Grosloulou

lol lol lol
Mais. . . . c’est toi, le Diable ? Ca alors !
Moi c’est GLL :)) :)) :))

Auteur de Poésie
31/08/2004 00:00Diable

slt gll oui je suis le diable 🙂 ravis de te connaitre mais as tu fait ta prière du soir ?