Poeme : Lascive

Lascive

Dans la pénombre d’un soir d’automne,
A la lumière d’un feu qui ronronne,
Assise, lascive dans ton fauteuil,
D’un regard langoureux, je t’effeuille.

Une main sur l’accoudoir tenant
Délicatement un verre de vin blanc,
Un doigt caressant tes rouges lèvres,
Au tempo d’une douce chanson mièvre.

L’ondulante chevelure rousse,
Accompagne ton joli décolleté,
Livre la blancheur de ta peau douce,
A la soie noire de ton négligé,

Qui laisse voir la pointe de tes seins.
Un coussin calé aux creux de tes reins
Tes jambes croisées font crisser tes bas
Telle une danse de la Reine de Saba.

Aux pas d’une danse improvisée,
De la pointe de ton pied cadencé
Une de tes mules finit par tomber,
Fatiguée d’être toujours balancée.

A la chaleur du feu tu t’abandonnes
Aux douces chimères polissonnes.
Tu t’enlaces dans les bras de Morphée,
Fantôme de mon esprit enivré.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lascive

  dans=la=pé=nom=bre=dun=soir=dau=tom=ne 10
  a=la=lu=miè=re=dun=feu=qui=ron=ronne 10
  as=si=se=las=ci=ve=dans=ton=fau=teuil 10
  dun=re=gard=lan=gou=reux=je=tef=feu=ille 10

  u=ne=main=sur=lac=cou=doir=te=nant 9
  dé=li=ca=te=ment=un=verre=de=vin=blanc 10
  un=doigt=ca=res=sant=tes=rou=ges=lè=vres 10
  au=tem=po=du=ne=dou=ce=chan=son=mièvre 10

  lon=du=lan=te=che=ve=lu=re=rous=se 10
  ac=com=pagne=ton=jo=li=dé=col=le=té 10
  li=vre=la=blan=cheur=de=ta=peau=dou=ce 10
  a=la=soie=noi=re=de=ton=né=gli=gé 10

  qui=lais=se=voir=la=poin=te=de=tes=seins 10
  un=cous=sin=ca=lé=aux=creux=de=tes=reins 10
  tes=jam=bes=croi=sées=font=cris=ser=tes=bas 10
  tel=leune=dan=se=de=la=rei=ne=de=sa=ba 11

  aux=pas=du=ne=dan=se=im=pro=vi=sée 10
  de=la=poin=te=de=ton=pied=ca=den=cé 10
  u=ne=de=tes=mules=fi=nit=par=tom=ber 10
  fa=ti=guée=dê=tre=tou=jours=ba=lan=cée 10

  a=la=cha=leur=du=feu=tu=ta=ban=donnes 10
  aux=dou=ces=chi=mè=res=po=lis=son=nes 10
  tu=ten=la=ces=dans=les=bras=de=mor=phée 10
  fan=tô=me=de=mon=es=prit=en=ivré 9
 • Phonétique : Lascive

  dɑ̃ la penɔ̃bʁə dœ̃ swaʁ dotɔmnə,
  a la lymjεʁə dœ̃ fø ki ʁɔ̃ʁɔnə,
  asizə, lasivə dɑ̃ tɔ̃ fotəj,
  dœ̃ ʁəɡaʁ lɑ̃ɡuʁø, ʒə tefœjə.

  ynə mɛ̃ syʁ lakudwaʁ tənɑ̃
  delikatəmɑ̃ œ̃ veʁə də vɛ̃ blɑ̃,
  œ̃ dwa kaʁesɑ̃ tε ʁuʒə lεvʁə,
  o tɑ̃po dynə dusə ʃɑ̃sɔ̃ mjεvʁə.

  lɔ̃dylɑ̃tə ʃəvəlyʁə ʁusə,
  akɔ̃paɲə tɔ̃ ʒɔli dekɔlte,
  livʁə la blɑ̃ʃœʁ də ta po dusə,
  a la swa nwaʁə də tɔ̃ neɡliʒe,

  ki lεsə vwaʁ la pwɛ̃tə də tε sɛ̃.
  œ̃ kusɛ̃ kale o kʁø də tε ʁɛ̃
  tε ʒɑ̃bə kʁwaze fɔ̃ kʁise tε ba
  tεllə ynə dɑ̃sə də la ʁεnə də saba.

  o pa dynə dɑ̃sə ɛ̃pʁɔvize,
  də la pwɛ̃tə də tɔ̃ pje kadɑ̃se
  ynə də tε mylə fini paʁ tɔ̃be,
  fatiɡe dεtʁə tuʒuʁ balɑ̃se.

  a la ʃalœʁ dy fø ty tabɑ̃dɔnə
  o dusə ʃimεʁə pɔlisɔnə.
  ty tɑ̃lasə dɑ̃ lε bʁa də mɔʁfe,
  fɑ̃tomə də mɔ̃n- εspʁi ɑ̃nivʁe.
 • Syllabes Phonétique : Lascive

  dɑ̃=la=pe=nɔ̃=bʁə=dœ̃=swaʁ=do=tɔ=mnə 10
  a=la=ly=mjε=ʁə=dœ̃=fø=ki=ʁɔ̃=ʁɔnə 10
  a=si=zə=la=si=və=dɑ̃=tɔ̃=fo=təj 10
  dœ̃=ʁə=ɡaʁ=lɑ̃=ɡu=ʁø=ʒə=te=fœ=jə 10

  y=nə=mɛ̃=syʁ=la=ku=dwaʁ=tə=nɑ̃ 9
  de=li=katə=mɑ̃=œ̃=ve=ʁə=də=vɛ̃=blɑ̃ 10
  œ̃=dwa=ka=ʁe=sɑ̃=tε=ʁu=ʒə=lε=vʁə 10
  o=tɑ̃=po=dy=nə=du=sə=ʃɑ̃=sɔ̃=mjεvʁə 10

  lɔ̃=dy=lɑ̃=tə=ʃə=və=ly=ʁə=ʁu=sə 10
  a=kɔ̃=pa=ɲə=tɔ̃=ʒɔ=li=de=kɔl=te 10
  li=vʁə=la=blɑ̃=ʃœʁ=də=ta=po=du=sə 10
  a=la=swa=nwa=ʁə=də=tɔ̃=ne=ɡli=ʒe 10

  ki=lε=sə=vwaʁ=la=pwɛ̃=tə=də=tε=sɛ̃ 10
  œ̃=ku=sɛ̃=ka=le=o=kʁø=də=tε=ʁɛ̃ 10
  tε=ʒɑ̃=bə=kʁwa=ze=fɔ̃=kʁi=se=tε=ba 10
  tεlləynə=dɑ̃=sə=də=la=ʁε=nə=də=sa=ba 10

  o=pa=dy=nə=dɑ̃=sə=ɛ̃=pʁɔ=vi=ze 10
  də=la=pwɛ̃=tə=də=tɔ̃=pje=ka=dɑ̃=se 10
  y=nə=də=tε=mylə=fi=ni=paʁ=tɔ̃=be 10
  fa=ti=ɡe=dε=tʁə=tu=ʒuʁ=ba=lɑ̃=se 10

  a=la=ʃa=lœʁ=dy=fø=ty=ta=bɑ̃=dɔnə 10
  o=du=sə=ʃi=mε=ʁə=pɔ=li=sɔ=nə 10
  ty=tɑ̃=la=sə=dɑ̃=lε=bʁa=də=mɔʁ=fe 10
  fɑ̃=to=mə=də=mɔ̃=nεs=pʁi=ɑ̃=ni=vʁe 10

Récompense

1
2
2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/09/2014 09:14Coburitc

Un poème amoureux et langoureux, très beau
Amitié
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
15/09/2014 16:46Melly-Mellow

Progressivement, langoureusement, sensuellement, lascivement... J’adore.. C’est érotique sans jamais tomber dans le trash.. A l’instar de mon amie Speed, je ne comprends pas du tout les "j’aime pas"... Et surtout, ce que je ne comprends pas c’est l’absence de coup de cœur ! Voici le mien !
Amicalement, merci du partage !