Poeme : Je Suis Ton Poison

Je Suis Ton Poison

À mesure que je te consume
Je me dévelloppe en toi
Je prend le pouvoir sur ton corp

Comme un poison qui se délecte de ta chair
Dans tes veines, sous ta peau, dans ton crâne
Partout je me répend
Je déforme ta vision des choses
Je te fait tout abandonner
Tout, absolument tout
Pour seulement que tu ne puisse observer cette personne
Jamais tu ne pourra te défaire de moi
Si je t’infecte, tu n’y peu plus rien
Si je meurs, tu souffrira du pire supplice
Celui qui ne se guéri véritablement jamais
Comme déchiré tu te sentiras
Jusque dans la mort tu auras cette cicatrice

Pire qu’un parasite, pire qu’un virus
Mon avarice me pousse a te dévorer
Dévorer à ton insu, pour que tu ne te défende point
Sans que tu ne puisse n’y faire quoi que ce soit
Tu ne peu prévoir mon arrivée, ni mon départ
Seulement tenter de l’influencer

Je suis une maladie, je suis ta maladie
Je suis la pire des maladies
Personne ne pourra jamais me vacciner
Me supprimer te sera impossible
Car je n’attaque pas ton corp
Mais plutôt ton âme
Tu as tout à perdre et presque rien a gagner avec moi
Je te couterai tout ce que tu a de plus cher
Mais seulement un avantage tu pourras en tirer
Celui de découvrir ceux qui sont vraiment tes amis
Ceux qui sont là pour toi et non pour ce que tu fait
MOI, maladie des temps modernes, qui se prénome amour

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Suis Ton Poison

  à=me=sure=que=je=te=con=sume 8
  je=me=dé=vel=lop=pe=en=toi 8
  je=prend=le=pou=voir=sur=ton=corp 8

  commeun=poi=son=qui=se=dé=lec=te=de=ta=chair 11
  dans=tes=veines=sous=ta=peau=dans=ton=crâne 9
  par=tout=je=me=ré=pend 6
  je=dé=forme=ta=vi=sion=des=choses 8
  je=te=fait=tout=a=ban=don=ner 8
  tout=ab=so=lu=ment=tout 6
  pour=seule=ment=que=tu=ne=puis=seob=ser=ver=cet=te=per=sonne 14
  ja=mais=tu=ne=pour=ra=te=dé=faire=de=moi 11
  si=je=tin=fec=te=tu=ny=peu=plus=rien 10
  si=je=meurs=tu=souf=fri=ra=du=pire=sup=plice 11
  ce=lui=qui=ne=se=gué=ri=vé=ri=table=ment=ja=mais 13
  comme=dé=chi=ré=tu=te=sen=ti=ras 9
  jus=que=dans=la=mort=tu=au=ras=cette=ci=ca=trice 12

  pire=quun=pa=ra=si=te=pi=re=quun=vi=rus 11
  mon=a=va=rice=me=pous=sea=te=dé=vo=rer 11
  dé=vo=rer=à=ton=in=su=pour=que=tu=ne=te=défen=de=point 15
  sans=que=tu=ne=puisse=ny=fai=re=quoi=que=ce=soit 12
  tu=ne=peu=pré=voir=mon=ar=ri=vée=ni=mon=dé=part 13
  seule=ment=ten=ter=de=lin=fluen=cer 8

  je=suis=une=ma=la=die=je=suis=ta=ma=la=die 12
  je=suis=la=pire=des=ma=la=dies 8
  per=sonne=ne=pour=ra=ja=mais=me=vac=ci=ner 11
  me=sup=pri=mer=te=se=ra=im=pos=sible 10
  car=je=nat=ta=que=pas=ton=corp 8
  mais=plu=tôt=ton=âme 5
  tu=as=tout=à=perdreet=pres=que=rien=a=ga=gner=a=vec=moi 14
  je=te=coute=rai=tout=ce=que=tu=a=de=plus=cher 12
  mais=seule=ment=un=a=van=ta=ge=tu=pour=ras=en=ti=rer 14
  ce=lui=de=dé=cou=vrir=ceux=qui=sont=vraiment=tes=a=mis 13
  ceux=qui=sont=là=pour=toi=et=non=pour=ce=que=tu=fait 13
  moi=ma=la=die=des=temps=mo=dernes=qui=se=pré=no=mea=mour 14
 • Phonétique : Je Suis Ton Poison

  a məzyʁə kə ʒə tə kɔ̃symə
  ʒə mə devεllɔpə ɑ̃ twa
  ʒə pʁɑ̃ lə puvwaʁ syʁ tɔ̃ kɔʁp

  kɔmə œ̃ pwazɔ̃ ki sə delεktə də ta ʃεʁ
  dɑ̃ tε vεnə, su ta po, dɑ̃ tɔ̃ kʁanə
  paʁtu ʒə mə ʁepɑ̃
  ʒə defɔʁmə ta vizjɔ̃ dε ʃozə
  ʒə tə fε tut- abɑ̃dɔne
  tu, absɔlymɑ̃ tu
  puʁ sələmɑ̃ kə ty nə pɥisə ɔpsεʁve sεtə pεʁsɔnə
  ʒamε ty nə puʁʁa tə defεʁə də mwa
  si ʒə tɛ̃fεktə, ty ni pø plys ʁjɛ̃
  si ʒə mœʁ, ty sufʁiʁa dy piʁə syplisə
  səlɥi ki nə sə ɡeʁi veʁitabləmɑ̃ ʒamε
  kɔmə deʃiʁe ty tə sɑ̃tiʁa
  ʒyskə dɑ̃ la mɔʁ ty oʁa sεtə sikatʁisə

  piʁə kœ̃ paʁazitə, piʁə kœ̃ viʁys
  mɔ̃n- avaʁisə mə pusə a tə devɔʁe
  devɔʁe a tɔ̃n- ɛ̃sy, puʁ kə ty nə tə defɑ̃də pwɛ̃
  sɑ̃ kə ty nə pɥisə ni fεʁə kwa kə sə swa
  ty nə pø pʁevwaʁ mɔ̃n- aʁive, ni mɔ̃ depaʁ
  sələmɑ̃ tɑ̃te də lɛ̃flɥɑ̃se

  ʒə sɥiz- ynə maladi, ʒə sɥi ta maladi
  ʒə sɥi la piʁə dε maladi
  pεʁsɔnə nə puʁʁa ʒamε mə vaksine
  mə sypʁime tə səʁa ɛ̃pɔsiblə
  kaʁ ʒə natakə pa tɔ̃ kɔʁp
  mε plyto tɔ̃n- amə
  ty a tut- a pεʁdʁə e pʁεskə ʁjɛ̃ a ɡaɲe avεk mwa
  ʒə tə kutəʁε tu sə kə ty a də plys ʃεʁ
  mε sələmɑ̃ œ̃n- avɑ̃taʒə ty puʁʁaz- ɑ̃ tiʁe
  səlɥi də dekuvʁiʁ sø ki sɔ̃ vʁεmɑ̃ tεz- ami
  sø ki sɔ̃ la puʁ twa e nɔ̃ puʁ sə kə ty fε
  mwa, maladi dε tɑ̃ mɔdεʁnə, ki sə pʁenɔmə amuʁ
 • Syllabes Phonétique : Je Suis Ton Poison

  a=mə=zy=ʁə=kə=ʒə=tə=kɔ̃=sy=mə 10
  ʒə=mə=de=vεl=lɔ=pə=ɑ̃=twa 8
  ʒə=pʁɑ̃=lə=pu=vwaʁ=syʁ=tɔ̃=kɔʁp 8

  kɔ=mə=œ̃=pwa=zɔ̃=kisə=de=lεk=tə=də=ta=ʃεʁ 12
  dɑ̃=tε=vε=nə=su=ta=po=dɑ̃=tɔ̃=kʁanə 10
  paʁ=tu=ʒə=mə=ʁe=pɑ̃ 6
  ʒə=de=fɔʁ=mə=ta=vi=zjɔ̃=dε=ʃo=zə 10
  ʒə=tə=fε=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne 8
  tu=ab=sɔ=ly=mɑ̃=tu 6
  puʁsə=lə=mɑ̃=kə=ty=nə=pɥi=səɔp=sεʁ=ve=sε=tə=pεʁ=sɔnə 14
  ʒa=mε=tynə=puʁ=ʁa=tə=de=fε=ʁə=də=mwa 11
  si=ʒə=tɛ̃=fεk=tə=ty=ni=pø=plys=ʁjɛ̃ 10
  siʒə=mœʁ=ty=su=fʁi=ʁa=dy=pi=ʁə=syplisə 10
  səl=ɥi=kinə=sə=ɡe=ʁi=ve=ʁi=ta=blə=mɑ̃=ʒa=mε 13
  kɔ=mə=de=ʃi=ʁe=ty=tə=sɑ̃=ti=ʁa 10
  ʒys=kə=dɑ̃=la=mɔʁ=ty=o=ʁa=sεtə=si=ka=tʁisə 12

  piʁə=kœ̃=pa=ʁa=zi=tə=pi=ʁə=kœ̃=vi=ʁys 11
  mɔ̃=na=va=ʁisə=mə=pu=səa=tə=de=vɔ=ʁe 11
  de=vɔ=ʁe=a=tɔ̃=nɛ̃=sy=puʁkə=ty=nə=tə=de=fɑ̃=də=pwɛ̃ 15
  sɑ̃kə=ty=nə=pɥi=sə=ni=fε=ʁə=kwa=kə=sə=swa 12
  tynə=pø=pʁe=vwaʁ=mɔ̃=na=ʁi=ve=ni=mɔ̃=de=paʁ 12
  sə=lə=mɑ̃=tɑ̃=te=də=lɛ̃f=lɥɑ̃=se 9

  ʒə=sɥi=zynə=ma=la=di=ʒə=sɥi=ta=ma=la=di 12
  ʒə=sɥi=la=pi=ʁə=dε=ma=la=di 9
  pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=mə=vak=si=ne 11
  mə=sy=pʁi=me=tə=sə=ʁa=ɛ̃=pɔ=siblə 10
  kaʁ=ʒə=na=ta=kə=pa=tɔ̃=kɔʁp 8
  mε=ply=to=tɔ̃=na=mə 6
  ty=a=tu=ta=pεʁdʁəe=pʁεs=kə=ʁjɛ̃=a=ɡa=ɲe=a=vεk=mwa 14
  ʒə=tə=kutə=ʁε=tusə=kə=ty=a=də=plys=ʃεʁ 11
  mεsə=lə=mɑ̃=œ̃=na=vɑ̃=ta=ʒə=ty=puʁ=ʁa=zɑ̃=ti=ʁe 14
  səl=ɥidə=de=ku=vʁiʁ=sø=ki=sɔ̃=vʁε=mɑ̃=tε=za=mi 13
  sø=ki=sɔ̃=la=puʁ=twa=e=nɔ̃=puʁsə=kə=ty=fε 12
  mwa=ma=la=di=dε=tɑ̃=mɔ=dεʁnə=ki=sə=pʁe=nɔ=məa=muʁ 14

PostScriptum

très négatif mais il vaut quand meme la peine d’être lu

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/12/2004 00:00Guigui07

il é bo mé pluto triste!

Auteur de Poésie
12/01/2005 00:00Gothic_666

je le trouve tres bien mon amour !!! 😉 je t’adore