Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Amour

Poème Amour
Publié le 25/12/2004 20:10

L'écrit contient 134 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Guigui07

Amour

J’aimerais être un ange pour toi
Pour te dire ce que je ressens pour elle
Créer un amour sans loi
Pour qu’il soit éternel

Cette personne n’est autre que toi mon cœur
Pour te dire je t’aime
Il n’y a pas d’heure
Car ses mot je pourrais te les dire tous les jours : Je t’aime !

Aujourd’hui tu ma beaucoup manqué
Je n’es pas arrêté de pensé qu’à une personne
Cette personne est ma copine que toujours j’aimerais
Mon cœur je te le donne

Il ne peu que t’appartenir
Vu tous l’amour que je ressens
En te disant mes sentiments j’aimerais te reconquérir
Car c’est une façon plus belle de te prouver mes sentiments

Guillaume BRUNO, le 16-06-04
 • Pieds Hyphénique: Amour

  jaime=rais=ê=treun=an=ge=pour=toi 8
  pour=te=dire=ce=que=je=res=sens=pour=elle 10
  créer=un=a=mour=sans=loi 6
  pour=quil=soit=é=ter=nel 6

  cette=per=son=ne=nest=au=tre=que=toi=mon=cœur 11
  pour=te=di=re=je=taime 6
  il=ny=a=pas=d=heure 6
  car=ses=mot=je=pour=rais=te=les=dire=tous=les=jours=je=taime 14

  au=jourdhui=tu=ma=beau=coup=man=qué 8
  je=nes=pas=ar=rê=té=de=pen=sé=quà=une=per=sonne 13
  cette=per=son=neest=ma=co=pi=ne=que=tou=jours=jai=me=rais 14
  mon=cœur=je=te=le=donne 6

  il=ne=peu=que=tap=par=te=nir 8
  vu=tous=la=mour=que=je=res=sens 8
  en=te=di=sant=mes=sen=timents=jai=me=rais=te=re=con=qué=rir 15
  car=cest=une=fa=çon=plus=bel=le=de=te=prou=ver=mes=sen=timents 15

  guillaume=bru=no=le=sei=ze=ti=ret=zé=ro=six=ti=ret=zé=ro=quatre 16
 • Phonétique : Amour

  ʒεməʁεz- εtʁə œ̃n- ɑ̃ʒə puʁ twa
  puʁ tə diʁə sə kə ʒə ʁəsɛ̃ puʁ εllə
  kʁee œ̃n- amuʁ sɑ̃ lwa
  puʁ kil swa etεʁnεl

  sεtə pεʁsɔnə nεt- otʁə kə twa mɔ̃ kœʁ
  puʁ tə diʁə ʒə tεmə
  il ni a pa dœʁ
  kaʁ sε mo ʒə puʁʁε tə lε diʁə tus lε ʒuʁ : ʒə tεmə !

  oʒuʁdɥi ty ma boku mɑ̃ke
  ʒə nε pa aʁεte də pɑ̃se ka ynə pεʁsɔnə
  sεtə pεʁsɔnə ε ma kɔpinə kə tuʒuʁ ʒεməʁε
  mɔ̃ kœʁ ʒə tə lə dɔnə

  il nə pø kə tapaʁtəniʁ
  vy tus lamuʁ kə ʒə ʁəsɛ̃
  ɑ̃ tə dizɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ ʒεməʁε tə ʁəkɔ̃keʁiʁ
  kaʁ sεt- ynə fasɔ̃ plys bεllə də tə pʁuve mε sɑ̃timɑ̃

  ɡjomə bʁyno, lə sεzə tiʁε zeʁo si- tiʁε zeʁo katʁə
 • Pieds Phonétique : Amour

  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=œ̃=nɑ̃=ʒə=puʁ=twa 10
  puʁ=tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=puʁ=εl=lə 12
  kʁe=e=œ̃=na=muʁ=sɑ̃=lwa 7
  puʁ=kil=swa=e=tεʁ=nεl 6

  sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=nε=to=tʁə=kə=twa=mɔ̃=kœ=ʁə 13
  puʁ=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 7
  il=ni=a=pa=dœ=ʁə 6
  kaʁ=sε=mo=ʒə=puʁ=ʁε=tə=lε=di=ʁə=tus=lε=ʒuʁ=ʒə=tε=mə 16

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ma=bo=ku=mɑ̃=ke 9
  ʒə=nε=pa=a=ʁε=te=də=pɑ̃=se=ka=y=nə=pεʁ=sɔ=nə 15
  sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=ε=ma=kɔ=pi=nə=kə=tu=ʒuʁ=ʒε=mə=ʁε 16
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=tə=lə=dɔ=nə 8

  il=nə=pø=kə=ta=paʁ=tə=niʁ 8
  vy=tus=la=muʁ=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 8
  ɑ̃=tə=di=zɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʒε=mə=ʁε=tə=ʁə=kɔ̃=ke=ʁiʁ 16
  kaʁ=sε=tynə=fa=sɔ̃=plys=bεl=lə=də=tə=pʁu=ve=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 16

  ɡjomə=bʁy=no=lə=sε=zə=ti=ʁε=ze=ʁo=si=ti=ʁε=ze=ʁo=katʁə 16

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/12/2004 00:00(K)Gothique(K)

jaime ton poeme mes moi aussi
jamarais etre se qui es dans ton
poeme
bon bin vien voir les miens
bizzz