Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Colère D ’Une Mère

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/06/2004 00:00

L'écrit contient 331 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Doodoo

La Colère D ’Une Mère

Voici les paroles d ’une femme en colère
Face un un ex - mari qui se dit être père
Longtemps, il nous a fait vivre dans la violence
Longtemps, j ’ai protégé mon fils dans l ombre et le silence

Depuis 1999, je mène un lourd combat contre cet homme
Je me bats pour réequilibrer mon fils à cause de cet homme
Tous les week - end c ’est la même chose, il vient chercher le petit
Et mon fils lui dit « Non je ne veux pas venir je préfère rester ici ! »

Pendant un an et demi il ne s ’est pas occupé de son fils
Il se permet de revenir en se disant « ah oui c ’est vrai j ’ai un fils ! »
Il revient à nouveau perturber notre équilibre
Et nous nous ne savons plus encore une fois comment vivre

Mais ceci n ’est pas le pire de cette histoire, car il ne s ’ arrrête pas là
C ’est que ce matin j ’ai eu une convocation au commissariat
Je dois m ’y rendre pour une confrontation avec ce soi - disant Papa
Qui a dit à son Fils je suis mort pour toi ! ! ! ! ! ! ! oublie moi…

Qui a oublié son enfant sans se soucier de quoi que ce soit
Qui ne règle pas la pension alimentaire depuis plusieurs mois
Alors oui j ’ai le droit d être en colère contre ce père ? ?
Et j en ai assez qu ’il nous fasse vivre cette misère

Aujourdhui j ’ai envie de tout casser et crier
Mon seul but et mon fils le protéger et l aimer
Alors Messieurs les policiers écoutaient la parole de mon enfant
Et je vous en supplie, respectez le choix de cet enfant ! ! ! ! ! ! !

Et à toi ce père qui n ’ arrête pas de nous harceler
Je te demande de nous laisser en paix
Pourquoi nous fais tu vivre dans cette souffrance ? ? ? ?
Montre au moins que tu as un peu d’intelligence

Et laisse nous tranquille et vivre notre vie à présent !
 • Pieds Hyphénique: La Colère D ’Une Mère

  voi=ci=les=pa=ro=les=du=ne=fem=me=en=co=lè=re 14
  fa=ce=un=un=ex=ma=ri=qui=se=dit=ê=tre=pè=re 14
  long=temps=il=nous=a=fait=vi=vre=dans=la=vi=o=len=ce 14
  long=temps=jai=pro=té=gé=mon=fils=dans=l=ombreet=le=si=lence 14

  de=puis=mille=neuf=cent=quatre=vingt=dix=neuf=je=mè=neun=lourd=com=bat=con=tre=cet=homme 19
  je=me=bats=pour=rée=qui=li=brer=mon=fils=à=cause=de=cet=homme 15
  tous=les=week=end=cest=la=même=cho=se=il=vient=cher=cher=le=pe=tit 16
  et=mon=fils=lui=dit=non=je=ne=veux=pas=ve=nir=je=pré=fère=res=ter=i=ci 19

  pen=dant=un=an=et=de=mi=il=ne=sest=pas=oc=cu=pé=de=son=fils 17
  il=se=permet=de=re=ve=nir=en=se=di=sant=ah=oui=cest=vrai=jai=un=fils 18
  il=re=vient=à=nou=veau=per=tur=ber=no=tre=é=qui=libre 14
  et=nous=nous=ne=sa=vons=plus=en=coreu=ne=fois=com=ment=vivre 14

  mais=ce=ci=nest=pas=le=pire=de=cet=te=his=toi=re=car=il=ne=sa=r=r=r=ê=te=pas=là 24
  cest=que=ce=ma=tin=jai=eu=une=con=vo=ca=tion=au=com=mis=sa=riat 17
  je=dois=my=rendre=pour=u=ne=con=fron=ta=tion=a=vec=ce=soi=di=sant=pa=pa 19
  qui=a=dit=à=son=fils=je=suis=mort=pour=toi=ou=blie=moi 14

  qui=a=ou=blié=son=en=fant=sans=se=sou=cier=de=quoi=que=ce=soit 16
  qui=ne=règle=pas=la=pen=sion=a=li=men=tai=re=de=puis=plu=sieurs=mois 17
  a=lors=oui=jai=le=droit=d=êtreen=co=lè=re=con=tre=ce=pè=re 16
  et=j=en=ai=as=sez=quil=nous=fasse=vi=vre=cet=te=mi=sère 15

  au=jourd=hui=jai=en=vie=de=tout=cas=ser=et=cri=er 13
  mon=seul=but=et=mon=fils=le=pro=té=ger=et=l=ai=mer 14
  a=lors=mes=sieurs=les=po=li=ciers=é=cou=taient=la=pa=role=de=mon=en=fant 18
  et=je=vous=en=sup=plie=res=pec=tez=le=choix=de=cet=en=fant 15

  et=à=toi=ce=père=qui=nar=rê=te=pas=de=nous=har=ce=ler 15
  je=te=de=man=de=de=nous=lais=ser=en=paix 11
  pour=quoi=nous=fais=tu=vi=vre=dans=cet=te=souf=fran=ce 13
  mon=tre=au=moins=que=tu=as=un=peu=din=tel=li=gen=ce 14

  et=lais=se=nous=tran=quille=et=vivre=no=tre=vie=à=pré=sent 14
 • Phonétique : La Colère D ’Une Mère

  vwasi lε paʁɔlə dynə famə ɑ̃ kɔlεʁə
  fasə œ̃n- œ̃n- εks maʁi ki sə di εtʁə pεʁə
  lɔ̃tɑ̃, il nuz- a fε vivʁə dɑ̃ la vjɔlɑ̃sə
  lɔ̃tɑ̃, ʒε pʁɔteʒe mɔ̃ fis dɑ̃ εl ɔ̃bʁə e lə silɑ̃sə

  dəpɥi milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- diz- nəf, ʒə mεnə œ̃ luʁ kɔ̃ba kɔ̃tʁə sεt ɔmə
  ʒə mə ba puʁ ʁeəkilibʁe mɔ̃ fisz- a kozə də sεt ɔmə
  tus lε wik εnd sε la mεmə ʃozə, il vjɛ̃ ʃεʁʃe lə pəti
  e mɔ̃ fis lɥi dit « nɔ̃ ʒə nə vø pa vəniʁ ʒə pʁefεʁə ʁεste isi ! »

  pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɑ̃ e dəmi il nə sε pa ɔkype də sɔ̃ fis
  il sə pεʁmε də ʁəvəniʁ ɑ̃ sə dizɑ̃t « a ui sε vʁε ʒε œ̃ fis ! »
  il ʁəvjɛ̃ a nuvo pεʁtyʁbe nɔtʁə ekilibʁə
  e nu nu nə savɔ̃ plysz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa kɔmɑ̃ vivʁə

  mε səsi nε pa lə piʁə də sεtə istwaʁə, kaʁ il nə sa εʁ εʁ εʁ εtə pa la
  sε kə sə matɛ̃ ʒε y ynə kɔ̃vɔkasjɔ̃ o kɔmisaʁja
  ʒə dwa mi ʁɑ̃dʁə puʁ ynə kɔ̃fʁɔ̃tasjɔ̃ avεk sə swa dizɑ̃ papa
  ki a di a sɔ̃ fis ʒə sɥi mɔʁ puʁ twa ! ! ! ubli mwa…

  ki a ublje sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ sɑ̃ sə susje də kwa kə sə swa
  ki nə ʁεɡlə pa la pɑ̃sjɔ̃ alimɑ̃tεʁə dəpɥi plyzjœʁ mwa
  alɔʁz- ui ʒε lə dʁwa de εtʁə ɑ̃ kɔlεʁə kɔ̃tʁə sə pεʁə ? ?
  e ʒi ɑ̃n- ε ase kil nu fasə vivʁə sεtə mizεʁə

  oʒuʁdɥi ʒε ɑ̃vi də tu kase e kʁje
  mɔ̃ səl byt e mɔ̃ fis lə pʁɔteʒe e εl εme
  alɔʁ mesjœʁ lε pɔlisjez- ekutε la paʁɔlə də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  e ʒə vuz- ɑ̃ sypli, ʁεspεkte lə ʃwa də sεt ɑ̃fɑ̃ ! ! !

  e a twa sə pεʁə ki naʁεtə pa də nu-aʁsəle
  ʒə tə dəmɑ̃də də nu lεse ɑ̃ pε
  puʁkwa nu fε ty vivʁə dɑ̃ sεtə sufʁɑ̃sə ? ? ?
  mɔ̃tʁə o mwɛ̃ kə ty a œ̃ pø dɛ̃tεlliʒɑ̃sə

  e lεsə nu tʁɑ̃kjə e vivʁə nɔtʁə vi a pʁezɑ̃ !
 • Pieds Phonétique : La Colère D ’Une Mère

  vwa=si=lε=pa=ʁɔ=lə=dy=nə=fa=mə=ɑ̃=kɔ=lε=ʁə 14
  fa=sə=œ̃=nœ̃=nεks=ma=ʁi=ki=sə=di=ε=tʁə=pε=ʁə 14
  lɔ̃=tɑ̃=il=nu=za=fε=vi=vʁə=dɑ̃=la=vj=ɔ=lɑ̃=sə 14
  lɔ̃=tɑ̃=ʒε=pʁɔ=te=ʒe=mɔ̃=fis=dɑ̃=εl=ɔ̃bʁəe=lə=si=lɑ̃sə 14

  dəp=ɥi=milə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=diz=nəf=ʒə=mε=nəœ̃=luʁ=kɔ̃=ba=kɔ̃=tʁə=sεt=ɔmə 20
  ʒə=mə=ba=puʁ=ʁe=ə=ki=li=bʁe=mɔ̃=fis=za=kozə=də=sεt=ɔmə 16
  tus=lε=wik=εnd=sε=la=mεmə=ʃo=zə=il=vjɛ̃=ʃεʁ=ʃe=lə=pə=ti 16
  e=mɔ̃=fis=lɥi=dit=nɔ̃ʒə=nə=vø=pa=və=niʁ=ʒə=pʁe=fε=ʁə=ʁεs=te=i=si 19

  pɑ̃=dɑ̃=œ̃=nɑ̃=e=də=mi=il=nə=sε=pa=ɔ=ky=pe=də=sɔ̃=fis 17
  il=sə=pεʁ=mεdə=ʁə=və=niʁ=ɑ̃=sə=di=zɑ̃t=a=ui=sε=vʁε=ʒε=œ̃=fis 18
  il=ʁə=vjɛ̃=a=nu=vo=pεʁ=tyʁ=be=nɔ=tʁə=e=ki=libʁə 14
  e=nu=nunə=sa=vɔ̃=plys=zɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa=kɔ=mɑ̃=vivʁə 14

  mεsə=si=nε=pa=lə=pi=ʁə=də=sε=tə=is=twa=ʁə=kaʁ=il=nə=sa=εʁ=εʁ=εʁ=ε=tə=pa=la 24
  sεkə=sə=ma=tɛ̃=ʒε=y=y=nə=kɔ̃=vɔ=ka=sjɔ̃=o=kɔ=mi=sa=ʁja 17
  ʒə=dwa=mi=ʁɑ̃dʁə=puʁ=y=nə=kɔ̃=fʁɔ̃=ta=sjɔ̃=a=vεk=sə=swa=di=zɑ̃=pa=pa 19
  ki=a=di=a=sɔ̃=fis=ʒə=sɥi=mɔʁ=puʁ=twa=u=bli=mwa 14

  ki=a=u=blje=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=sɑ̃sə=su=sje=də=kwa=kə=sə=swa 15
  kinə=ʁε=ɡlə=pa=la=pɑ̃=sjɔ̃=a=li=mɑ̃=tε=ʁə=dəp=ɥi=ply=zjœʁ=mwa 17
  a=lɔʁ=zui=ʒεlə=dʁwa=de=ε=tʁəɑ̃=kɔ=lε=ʁə=kɔ̃=tʁə=sə=pε=ʁə 16
  e=ʒi=ɑ̃=nε=ase=kil=nu=fa=sə=vi=vʁə=sε=tə=mi=zεʁə 15

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=ɑ̃=vi=də=tu=ka=se=e=kʁj=e 13
  mɔ̃=səl=byt=e=mɔ̃=fis=lə=pʁɔ=te=ʒe=e=εl=ε=me 14
  a=lɔʁ=me=sjœʁ=lε=pɔ=li=sje=ze=ku=tε=la=pa=ʁɔlə=də=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 18
  e=ʒə=vu=zɑ̃=sy=pli=ʁεs=pεk=te=lə=ʃwadə=sεt=ɑ̃=fɑ̃ 14

  e=a=twasə=pε=ʁə=ki=na=ʁε=tə=pa=də=nu-aʁ=sə=le 15
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=də=nu=lε=se=ɑ̃=pε 11
  puʁ=kwa=nu=fε=ty=vi=vʁə=dɑ̃=sε=tə=su=fʁɑ̃=sə 13
  mɔ̃=tʁə=o=mwɛ̃=kə=ty=a=œ̃=pø=dɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə 14

  e=lεsə=nu=tʁɑ̃=kjə=e=vi=vʁə=nɔ=tʁə=vi=a=pʁe=zɑ̃ 14

PostScriptum

Ou est la justice ? ? ? écoute on les enfants ? J en ai assez je vais m ’en aller loin d ’ici. . . . . . .

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2004 00:00Rachel Piguet

Superbe poème!!!Je vois la meme histoire se passé devant moi avec mes petits cousins. . . Tu ecris vraiment tres tres bien!!!Gros bisousssssssss