Poeme : Trop Tard

Trop Tard

Je suis blasé de toutes ses années passées,
Dieu sait, lui, que je les ai bien plus que côtoyées.
Années passées, traversées, où j’me suis que trop agité !
Putain ! Mais je n’ai fait que travaillé dans se merdié,
J’ai voulut faire évoluer la société pour la regarder en face,
Y laisse ma trace, et non la traiter par race.

Tout ça pour que chacun y trouve sa place,
Et qu’on arrête de faire la différence par la crasse.
Nous sommes tous du même sang,
Mais c’est encore eux qui dirigent : les puissants,
Parce que d’après eux nous ne sommes pas assez grands.
Maintenant il faut se regarder dans la face et être franc !

Demain est la porte d’une nouvelle ère,
Où nous serons tous solidaire,
Quand tu t’es bien regardé tu peux te dire que nous sommes que des frères.
Etrangers, je suis toi, préservons nous des nouveaux Hitler !

La seule différence c’est qu’on t’appels maghrébin,
Alors que semblable sont nos mains,
Au nombre de deux là pour gagner notre pain.
Non, cette bataille n’est pas en vain ?

Il est temps de se donner à fond,
De montrer que nous ne sommes pas des moutons,
Qu’il y en a marre qu’on nous prenne pour des cons,
Tous ensembles pour former le nouveau front.

Moi j’ve me battre pour que tous aille aux cieux,
Même si tous ça est ambitieux,
Alors que les autres restent injurieux,
Et demain nous sortirons victorieux.

Aujourd’hui toi qui es là à rien faire, lève toi,
Apprend à respecté la loi,
Montre que tu as ce je sais quoi,
Qui te donne la foi,
Pas pour le Christ,
Encor moins pour les racistes,
Sans oublier les fascistes,
Mais tout simplement parce que tu es un futuriste.

Si jamais tu dois poser une bombe,
Pense à tous ceux qui quittent ce monde,
Sans oublier ce que tu détruis : la colombe,
De tous les espoirs. Oserais-tu créer une hécatombe,
Comme dans les siècles précédents où ils ont creusé leurs propres tombes.

Même si je crois que tout est possible,
Aujourd’hui je ne suis pas crédible,
J’ai sans doute ouvert les yeux trop tard,
Il est clair que le bonheur est bien rare.
Que la vie n’existe pas sans haine, ni prières…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Trop Tard

  je=suis=bla=sé=de=tou=tes=ses=an=nées=pas=sées 12
  dieu=sait=lui=que=je=les=ai=bien=plus=que=cô=toyées 12
  an=nées=pas=sées=tra=ver=sées=où=j=me=suis=que=trop=a=gi=té 16
  pu=tain=mais=je=nai=fait=que=tra=vaillé=dans=se=mer=dié 13
  jai=vou=lut=faireé=vo=luer=la=so=cié=té=pour=la=re=gar=der=en=face 17
  y=laisse=ma=tra=ce=et=non=la=trai=ter=par=race 12

  tout=ça=pour=que=cha=cun=y=trou=ve=sa=pla=ce 12
  et=quon=ar=rête=de=fai=re=la=dif=fé=ren=ce=par=la=crasse 15
  nous=som=mes=tous=du=mê=me=sang 8
  mais=cest=en=core=eux=qui=di=ri=gent=les=puis=sants 12
  par=ce=que=da=près=eux=nous=ne=sommes=pas=as=sez=grands 13
  mainte=nant=il=faut=se=re=gar=der=dans=la=fa=ceet=ê=tre=franc 15

  de=main=est=la=por=te=du=ne=nou=vel=le=ère 12
  où=nous=se=rons=tous=so=li=dai=re 9
  quand=tu=tes=bien=re=gar=dé=tu=peux=te=dire=que=nous=som=mes=que=des=frères 18
  etran=gers=je=suis=toi=pré=ser=vons=nous=des=nou=veaux=hit=ler 14

  la=seule=dif=fé=ren=ce=cest=quon=tap=pels=magh=ré=bin 13
  a=lors=que=sem=bla=ble=sont=nos=mains 9
  au=nom=bre=de=deux=là=pour=ga=gner=no=tre=pain 12
  non=cet=te=ba=tail=le=nest=pas=en=vain 10

  il=est=temps=de=se=don=ner=à=fond 9
  de=mon=trer=que=nous=ne=som=mes=pas=des=mou=tons 12
  quil=y=en=a=mar=re=quon=nous=prenne=pour=des=cons 12
  tous=en=sem=bles=pour=for=mer=le=nou=veau=front 11

  moi=j=ve=me=bat=tre=pour=que=tous=ail=leaux=cieux 12
  mê=me=si=tous=ça=est=am=bi=tieux 9
  a=lors=que=les=au=tres=res=tent=in=ju=rieux 11
  et=de=main=nous=sor=ti=rons=vic=to=rieux 10

  au=jourdhui=toi=qui=es=là=à=rien=faire=lè=ve=toi 12
  ap=prend=à=res=pec=té=la=loi 8
  mon=tre=que=tu=as=ce=je=sais=quoi 9
  qui=te=don=ne=la=foi 6
  pas=pour=le=christ 4
  en=cor=moins=pour=les=ra=cis=tes 8
  sans=ou=bli=er=les=fas=cis=tes 8
  mais=tout=simple=ment=par=ce=que=tu=es=un=fu=tu=riste 13

  si=ja=mais=tu=dois=po=ser=u=ne=bom=be 11
  pen=se=à=tous=ceux=qui=quit=tent=ce=mon=de 11
  sans=ou=blier=ce=que=tu=dé=truis=la=co=lom=be 12
  de=tous=les=es=poirs=ose=rais=tu=créer=une=hé=ca=tombe 13
  comme=dans=les=siè=cles=pré=cé=dents=où=ils=ont=creu=sé=leurs=pro=pres=tombes 17

  mê=me=si=je=crois=que=tout=est=pos=si=ble 11
  au=jourd=hui=je=ne=suis=pas=cré=di=ble 10
  jai=sans=dou=te=ou=vert=les=y=eux=trop=tard 11
  il=est=clair=que=le=bon=heur=est=bien=ra=re 11
  que=la=vie=nexis=te=pas=sans=hai=ne=ni=priè=res 12
 • Phonétique : Trop Tard

  ʒə sɥi blaze də tutə sεz- ane pase,
  djø sε, lɥi, kə ʒə lεz- ε bjɛ̃ plys kə kotwaje.
  ane pase, tʁavεʁse, u ʒmə sɥi kə tʁo aʒite !
  pytɛ̃ ! mε ʒə nε fε kə tʁavaje dɑ̃ sə mεʁdje,
  ʒε vuly fεʁə evɔlɥe la sɔsjete puʁ la ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə,
  i lεsə ma tʁasə, e nɔ̃ la tʁεte paʁ ʁasə.

  tu sa puʁ kə ʃakœ̃ i tʁuvə sa plasə,
  e kɔ̃n- aʁεtə də fεʁə la difeʁɑ̃sə paʁ la kʁasə.
  nu sɔmə tus dy mεmə sɑ̃,
  mε sεt- ɑ̃kɔʁə ø ki diʁiʒe : lε pɥisɑ̃,
  paʁsə kə dapʁεz- ø nu nə sɔmə pa ase ɡʁɑ̃.
  mɛ̃tənɑ̃ il fo sə ʁəɡaʁde dɑ̃ la fasə e εtʁə fʁɑ̃k !

  dəmɛ̃ ε la pɔʁtə dynə nuvεllə εʁə,
  u nu səʁɔ̃ tus sɔlidεʁə,
  kɑ̃ ty tε bjɛ̃ ʁəɡaʁde ty pø tə diʁə kə nu sɔmə kə dε fʁεʁə.
  εtʁɑ̃ʒe, ʒə sɥi twa, pʁezεʁvɔ̃ nu dε nuvo itle !

  la sələ difeʁɑ̃sə sε kɔ̃ tapεl maɡʁebɛ̃,
  alɔʁ kə sɑ̃blablə sɔ̃ no mɛ̃,
  o nɔ̃bʁə də dø la puʁ ɡaɲe nɔtʁə pɛ̃.
  nɔ̃, sεtə batajə nε pa ɑ̃ vɛ̃ ?

  il ε tɑ̃ də sə dɔne a fɔ̃,
  də mɔ̃tʁe kə nu nə sɔmə pa dε mutɔ̃,
  kil i ɑ̃n- a maʁə kɔ̃ nu pʁεnə puʁ dε kɔ̃,
  tusz- ɑ̃sɑ̃blə puʁ fɔʁme lə nuvo fʁɔ̃.

  mwa ʒvə mə batʁə puʁ kə tusz- ajə o sjø,
  mεmə si tus sa εt- ɑ̃bitjø,
  alɔʁ kə lεz- otʁə- ʁεste ɛ̃ʒyʁjø,
  e dəmɛ̃ nu sɔʁtiʁɔ̃ viktɔʁjø.

  oʒuʁdɥi twa ki ε la a ʁjɛ̃ fεʁə, lεvə twa,
  apʁɑ̃t- a ʁεspεkte la lwa,
  mɔ̃tʁə kə ty a sə ʒə sε kwa,
  ki tə dɔnə la fwa,
  pa puʁ lə kʁist,
  ɑ̃kɔʁ mwɛ̃ puʁ lε ʁasistə,
  sɑ̃z- ublje lε fasistə,
  mε tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə ty ε œ̃ fytyʁistə.

  si ʒamε ty dwa poze ynə bɔ̃bə,
  pɑ̃sə a tus sø ki kite sə mɔ̃də,
  sɑ̃z- ublje sə kə ty detʁɥi : la kɔlɔ̃bə,
  də tus lεz- εspwaʁ. ozəʁε ty kʁee ynə ekatɔ̃bə,
  kɔmə dɑ̃ lε sjεklə pʁesedɑ̃z- u ilz- ɔ̃ kʁøze lœʁ pʁɔpʁə- tɔ̃bə.

  mεmə si ʒə kʁwa kə tut- ε pɔsiblə,
  oʒuʁdɥi ʒə nə sɥi pa kʁediblə,
  ʒε sɑ̃ dutə uvεʁ lεz- iø tʁo taʁ,
  il ε klεʁ kə lə bɔnœʁ ε bjɛ̃ ʁaʁə.
  kə la vi nεɡzistə pa sɑ̃-εnə, ni pʁjεʁə…
 • Syllabes Phonétique : Trop Tard

  ʒə=sɥi=bla=ze=də=tu=tə=sε=za=ne=pa=se 12
  djø=sε=lɥi=kə=ʒə=lε=zε=bjɛ̃=plys=kə=ko=twa=je 13
  a=ne=pase=tʁa=vεʁ=se=u=ʒmə=sɥi=kə=tʁo=a=ʒi=te 14
  py=tɛ̃=mεʒə=nε=fε=kə=tʁa=va=je=dɑ̃=sə=mεʁ=dje 13
  ʒε=vu=ly=fεʁəe=vɔl=ɥe=la=sɔ=sje=te=puʁ=la=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fasə 17
  i=lεsə=ma=tʁa=sə=e=nɔ̃=la=tʁε=te=paʁ=ʁasə 12

  tu=sa=puʁ=kə=ʃa=kœ̃=i=tʁu=və=sa=pla=sə 12
  e=kɔ̃=na=ʁεtə=də=fε=ʁə=la=di=fe=ʁɑ̃=sə=paʁ=la=kʁasə 15
  nu=sɔ=mə=tus=dy=mε=mə=sɑ̃ 8
  mε=sε=tɑ̃=kɔʁə=ø=ki=di=ʁi=ʒe=lε=pɥi=sɑ̃ 12
  paʁsə=kə=da=pʁε=zø=nu=nə=sɔ=mə=pa=a=se=ɡʁɑ̃ 13
  mɛ̃tə=nɑ̃=il=fo=sə=ʁə=ɡaʁ=de=dɑ̃=la=fa=səe=ε=tʁə=fʁɑ̃k 15

  də=mɛ̃=ε=la=pɔʁ=tə=dy=nə=nu=vεl=lə=εʁə 12
  u=nu=sə=ʁɔ̃=tus=sɔ=li=dεʁ=ə 9
  kɑ̃=ty=tε=bjɛ̃ʁə=ɡaʁ=de=ty=pø=tə=di=ʁə=kə=nu=sɔ=mə=kə=dε=fʁεʁə 18
  ε=tʁɑ̃=ʒe=ʒə=sɥi=twa=pʁe=zεʁ=vɔ̃=nu=dε=nu=vo=i=tle 15

  lasə=lə=di=fe=ʁɑ̃=sə=sε=kɔ̃=ta=pεl=ma=ɡʁe=bɛ̃ 13
  a=lɔʁ=kə=sɑ̃=bla=blə=sɔ̃=no=mɛ̃ 9
  o=nɔ̃=bʁə=də=dø=la=puʁ=ɡa=ɲe=nɔ=tʁə=pɛ̃ 12
  nɔ̃=sε=tə=ba=ta=jə=nε=pa=ɑ̃=vɛ̃ 10

  il=ε=tɑ̃=də=sə=dɔ=ne=a=fɔ̃ 9
  də=mɔ̃=tʁe=kə=nu=nə=sɔ=mə=pa=dε=mu=tɔ̃ 12
  kil=i=ɑ̃=na=maʁə=kɔ̃=nu=pʁε=nə=puʁ=dε=kɔ̃ 12
  tus=zɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=fɔʁ=me=lə=nu=vo=fʁɔ̃ 11

  mwa=ʒvə=mə=ba=tʁə=puʁ=kə=tus=za=jə=o=sjø 12
  mε=mə=si=tus=sa=ε=tɑ̃=bi=tj=ø 10
  a=lɔʁ=kə=lε=zo=tʁə=ʁεs=te=ɛ̃=ʒy=ʁj=ø 12
  e=də=mɛ̃=nu=sɔʁ=ti=ʁɔ̃=vik=tɔ=ʁj=ø 11

  o=ʒuʁ=dɥi=twa=ki=ε=la=a=ʁjɛ̃=fεʁə=lε=və=twa 13
  a=pʁɑ̃=ta=ʁεs=pεk=te=la=lwa 8
  mɔ̃=tʁə=kə=ty=a=sə=ʒə=sε=kwa 9
  ki=tə=dɔ=nə=la=fwa 6
  pa=puʁ=lə=kʁist 4
  ɑ̃=kɔʁ=mwɛ̃=puʁ=lε=ʁa=sis=tə 8
  sɑ̃=zu=blj=e=lε=fa=sis=tə 8
  mε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=paʁ=sə=kə=ty=ε=œ̃=fy=tyʁistə 12

  si=ʒa=mε=ty=dwa=po=ze=y=nə=bɔ̃=bə 11
  pɑ̃=sə=a=tus=sø=ki=ki=te=sə=mɔ̃=də 11
  sɑ̃=zu=blje=sə=kə=ty=det=ʁɥi=la=kɔ=lɔ̃=bə 12
  də=tus=lε=zεs=pwaʁ=ozə=ʁε=ty=kʁe=e=y=nəe=ka=tɔ̃bə 14
  kɔmə=dɑ̃=lε=sjε=klə=pʁe=se=dɑ̃=zu=il=zɔ̃=kʁø=ze=lœʁ=pʁɔ=pʁə=tɔ̃bə 17

  mε=mə=si=ʒə=kʁwa=kə=tu=tε=pɔ=si=blə 11
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nə=sɥi=pa=kʁe=di=blə 10
  ʒε=sɑ̃=du=tə=u=vεʁ=lε=zi=ø=tʁo=taʁ 11
  il=ε=klεʁ=kə=lə=bɔ=nœʁ=ε=bj=ɛ̃=ʁa=ʁə 12
  kə=la=vi=nεɡ=zistə=pa=sɑ̃-ε=nə=ni=pʁi=jεʁ 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/09/2005 16:03**Linann**

C’est pas mal.. Mais plus "rap" que poétique : Le rythme n’est pas toujours bien suivit, et les mots comme "putain", et les abréviations comme "j’ve me battre" ne devraient se trouver en poésie.
Mais j’aime bien quand même.
Bonne continuation en tout cas! 😉

Poème Avenir
Publié le 25/09/2005 15:55

L'écrit contient 393 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Dreams

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs