Poeme : Qui Es Tu ?

Qui Es Tu ?

J’ai beaucoup de chose à te dire avec toutes ces années passées me voila décidé alors arrête tout et écoute moi.

Tu m’accompagne depuis ma naissance tu supportes la moindre de mes douleurs. Au cours de ces année défilées je ne cessai de te sentir, tu m’as suivi partout, même les moments les plus solitaire tu étais avec moi. Combien de fois je t’ai blessé, je t’ai haïe, sans doute autant de fois que je t’ai aimé. Pourtant chaque jour tu es le poids de mon existence, à l’intérieur même de mes chaires je dois te contenir. J’ai tout fait pour que tu me quitte, mais tu t’es résigné à me hanter pour l’éternité.

Combien de personnes t’on substitué ? Elles utilisent ton nom pour définir un cher bien à eux. Mais toi tu es l’unique présent de la vie. Tu es la colombe du ciel, le dauphin des océans, l’edelweiss de montagne, la rose des prairies, et la pupille des yeux, ainsi nous séparer, tu me la prouvé, est impossible.
Pendant tes long silence je me suis senti si seul, je t’es crié, je t’es hurlé, seule ma pensée me disais que tu reviendrai. Partir et revenir c’est tout ce que tu sais faire, le mal et le bien, l’amour et la haine. Je t’ai toujours demandé pardon et toi tu as toujours aimé la vérité, mais jamais tu n’as pardonné à l’erreur. Tu m’as enseigné la trahison, le mensonge et le péché, puis tu m’as transmis les émotions alors j’ai qui compris qui tu étais.

Tu n’es rien d’autre que mon antithèse, le noir pour le blanc, la lumière pour l’obscurité, le réel pour l’absurde, tu es ce fardeau que je me dois de porter, tu es le décideur du futur et la décision du passé. Aujourd’hui les règles changent et notre osmose s’effectue je suis à ton écoute, comme tu entends ma parole. Maintenant si tu bats ce n’est pas pour moi, mais pour nous :
« Mon cœur »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Qui Es Tu ?

  jai=beau=coup=de=cho=se=à=te=di=re=a=vec=tou=tes=ces=an=nées=pas=sées=me=voi=la=dé=ci=dé=a=lors=ar=rê=te=tout=et=é=cou=te=moi 36

  tu=mac=com=pagne=de=puis=ma=nais=san=ce=tu=sup=por=tes=la=moin=dre=de=mes=dou=leurs=au=cours=de=ces=an=née=dé=fi=lées=je=ne=ces=sai=de=te=sen=tir=tu=mas=sui=vi=par=tout=mê=me=les=mo=ments=les=plus=so=li=tai=re=tu=é=tais=a=vec=moi=com=bien=de=fois=je=tai=bles=sé=je=tai=haïe=sans=dou=teau=tant=de=fois=que=je=tai=ai=mé=pour=tant=cha=que=jour=tu=es=le=poids=de=mon=exis=ten=ce=à=lin=té=rieur=mê=me=de=mes=chai=res=je=dois=te=con=te=nir=jai=tout=fait=pour=que=tu=me=quit=te=mais=tu=tes=ré=si=gné=à=me=han=ter=pour=lé=ter=ni=té 137

  com=bien=de=per=sonnes=ton=sub=sti=tué=el=les=u=ti=li=sent=ton=nom=pour=dé=fi=nir=un=cher=bien=à=eux=mais=toi=tu=es=lu=ni=que=pré=sent=de=la=vie=tu=es=la=co=lom=be=du=ciel=le=dau=phin=des=o=cé=ans=le=del=weiss=de=mon=ta=gne=la=ro=se=des=prai=ries=et=la=pu=pille=des=yeux=ain=si=nous=sé=pa=rer=tu=me=la=prou=vé=est=im=pos=sible 87
  pen=dant=tes=long=silen=ce=je=me=suis=sen=ti=si=seul=je=tes=crié=je=tes=hur=lé=seu=le=ma=pen=sée=me=di=sais=que=tu=re=vien=drai=par=tir=et=re=ve=nir=cest=tout=ce=que=tu=sais=fai=re=le=mal=et=le=bien=la=mour=et=la=haine=je=tai=tou=jours=de=man=dé=par=don=et=toi=tu=as=tou=jours=ai=mé=la=vé=ri=té=mais=ja=mais=tu=nas=par=don=né=à=ler=reur=tu=mas=en=sei=gné=la=tra=hi=son=le=men=son=geet=le=pé=ché=puis=tu=mas=trans=mis=les=é=mo=tions=a=lors=jai=qui=com=pris=qui=tu=é=tais 124

  tu=nes=rien=dautre=que=mon=an=ti=thè=se=le=noir=pour=le=blanc=la=lu=miè=re=pour=lobs=cu=ri=té=le=réel=pour=lab=sur=de=tu=es=ce=far=deau=que=je=me=dois=de=por=ter=tu=es=le=dé=ci=deur=du=fu=tur=et=la=dé=ci=sion=du=pas=sé=au=jourdhui=les=rè=gles=chan=gent=et=no=treos=mo=se=sef=fec=tue=je=suis=à=ton=é=cou=te=com=me=tu=en=tends=ma=pa=role=main=te=nant=si=tu=bats=ce=nest=pas=pour=moi=mais=pour=nous 103
  mon=cœur 3
 • Phonétique : Qui Es Tu ?

  ʒε boku də ʃozə a tə diʁə avεk tutə sεz- ane pase mə vwala deside alɔʁz- aʁεtə tut- e ekutə mwa.

  ty makɔ̃paɲə dəpɥi ma nεsɑ̃sə ty sypɔʁtə- la mwɛ̃dʁə də mε dulœʁ. o kuʁ də sεz- ane defile ʒə nə sesε də tə sɑ̃tiʁ, ty ma sɥivi paʁtu, mεmə lε mɔmɑ̃ lε plys sɔlitεʁə ty etεz- avεk mwa. kɔ̃bjɛ̃ də fwa ʒə tε blese, ʒə tε-aj, sɑ̃ dutə otɑ̃ də fwa kə ʒə tε εme. puʁtɑ̃ ʃakə ʒuʁ ty ε lə pwa də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə, a lɛ̃teʁjœʁ mεmə də mε ʃεʁə ʒə dwa tə kɔ̃təniʁ. ʒε tu fε puʁ kə ty mə kitə, mε ty tε ʁeziɲe a mə-ɑ̃te puʁ letεʁnite.

  kɔ̃bjɛ̃ də pεʁsɔnə tɔ̃ sybstitye ? εlləz- ytilize tɔ̃ nɔ̃ puʁ definiʁ œ̃ ʃεʁ bjɛ̃ a ø. mε twa ty ε lynikə pʁezɑ̃ də la vi. ty ε la kɔlɔ̃bə dy sjεl, lə dofɛ̃ dεz- ɔseɑ̃, lədεlwεs də mɔ̃taɲə, la ʁozə dε pʁεʁi, e la pypijə dεz- iø, ɛ̃si nu sepaʁe, ty mə la pʁuve, εt- ɛ̃pɔsiblə.
  pɑ̃dɑ̃ tε lɔ̃ silɑ̃sə ʒə mə sɥi sɑ̃ti si səl, ʒə tε kʁje, ʒə tε yʁle, sələ ma pɑ̃se mə dizε kə ty ʁəvjɛ̃dʁε. paʁtiʁ e ʁəvəniʁ sε tu sə kə ty sε fεʁə, lə mal e lə bjɛ̃, lamuʁ e la-εnə. ʒə tε tuʒuʁ dəmɑ̃de paʁdɔ̃ e twa ty a tuʒuʁz- εme la veʁite, mε ʒamε ty na paʁdɔne a leʁœʁ. ty ma ɑ̃sεɲe la tʁaizɔ̃, lə mɑ̃sɔ̃ʒə e lə peʃe, pɥi ty ma tʁɑ̃smi lεz- emɔsjɔ̃z- alɔʁ ʒε ki kɔ̃pʁi ki ty etε.

  ty nε ʁjɛ̃ dotʁə kə mɔ̃n- ɑ̃titεzə, lə nwaʁ puʁ lə blɑ̃, la lymjεʁə puʁ lɔpskyʁite, lə ʁeεl puʁ labsyʁdə, ty ε sə faʁdo kə ʒə mə dwa də pɔʁte, ty ε lə desidœʁ dy fytyʁ e la desizjɔ̃ dy pase. oʒuʁdɥi lε ʁεɡlə ʃɑ̃ʒe e nɔtʁə ɔsmozə sefεktɥ ʒə sɥiz- a tɔ̃n- ekutə, kɔmə ty ɑ̃tɑ̃ ma paʁɔlə. mɛ̃tənɑ̃ si ty ba sə nε pa puʁ mwa, mε puʁ nu :
  « mɔ̃ keyʁ »
 • Syllabes Phonétique : Qui Es Tu ?

  ʒε=bo=ku=də=ʃo=zə=a=tə=di=ʁə=a=vεk=tu=tə=sε=za=ne=pa=se=mə=vwa=la=de=si=de=a=lɔʁ=za=ʁε=tə=tu=te=e=ku=tə=mwa 36

  ty=ma=kɔ̃=paɲə=dəp=ɥi=ma=nε=sɑ̃=sə=ty=sy=pɔʁ=tə=la=mwɛ̃=dʁə=də=mε=du=lœʁ=o=kuʁ=də=sε=za=ne=de=fi=le=ʒə=nə=se=sε=də=tə=sɑ̃=tiʁ=ty=ma=sɥi=vi=paʁ=tu=mε=mə=lε=mɔ=mɑ̃=lε=plys=sɔ=li=tε=ʁə=ty=e=tε=za=vεk=mwa=kɔ̃=bjɛ̃=də=fwa=ʒə=tε=ble=se=ʒə=tε-aj=sɑ̃=du=təo=tɑ̃=də=fwa=kə=ʒə=tε=ε=me=puʁ=tɑ̃=ʃa=kə=ʒuʁ=ty=ε=lə=pwa=də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=mε=mə=də=mε=ʃε=ʁə=ʒə=dwa=tə=kɔ̃=tə=niʁ=ʒε=tu=fε=puʁ=kə=ty=mə=ki=tə=mε=ty=tε=ʁe=zi=ɲe=a=mə-ɑ̃=te=puʁ=le=tεʁ=ni=te 138

  kɔ̃=bjɛ̃də=pεʁ=sɔ=nə=tɔ̃=syb=sti=ty=e=εl=lə=zy=ti=li=ze=tɔ̃=nɔ̃=puʁ=de=fi=niʁ=œ̃=ʃεʁ=bjɛ̃=a=ø=mε=twa=ty=ε=ly=ni=kə=pʁe=zɑ̃=də=la=vi=ty=ε=la=kɔ=lɔ̃=bə=dy=sjεl=lə=do=fɛ̃=dε=zɔ=se=ɑ̃=lə=dε=lwε=sə=də=mɔ̃=ta=ɲə=la=ʁo=zə=dε=pʁε=ʁi=e=la=py=pi=jə=dε=ziø=ɛ̃=si=nu=se=pa=ʁe=ty=mə=la=pʁu=ve=ε=tɛ̃=pɔ=siblə 90
  pɑ̃=dɑ̃=tε=lɔ̃=si=lɑ̃sə=ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=si=səl=ʒə=tε=kʁje=ʒə=tε=yʁ=le=sə=lə=ma=pɑ̃=se=mə=di=zε=kə=ty=ʁə=vjɛ̃=dʁε=paʁ=tiʁ=e=ʁə=və=niʁ=sε=tu=sə=kə=ty=sε=fε=ʁə=lə=mal=e=lə=bjɛ̃=la=muʁ=e=la-ε=nə=ʒə=tε=tu=ʒuʁ=də=mɑ̃=de=paʁ=dɔ̃=e=twa=ty=a=tu=ʒuʁ=zε=me=la=ve=ʁi=te=mε=ʒa=mε=ty=na=paʁ=dɔ=ne=a=le=ʁœʁ=ty=ma=ɑ̃=sε=ɲe=la=tʁa=i=zɔ̃=lə=mɑ̃=sɔ̃=ʒəe=lə=pe=ʃe=pɥi=ty=ma=tʁɑ̃s=mi=lε=ze=mɔ=sjɔ̃=za=lɔʁ=ʒε=ki=kɔ̃=pʁi=ki=ty=e=tε 125

  ty=nε=ʁjɛ̃=dotʁə=kə=mɔ̃=nɑ̃=ti=tε=zə=lə=nwaʁ=puʁ=lə=blɑ̃=la=ly=mjε=ʁə=puʁ=lɔp=sky=ʁi=te=lə=ʁe=εl=puʁ=lab=syʁ=də=ty=ε=sə=faʁ=do=kə=ʒə=mə=dwa=də=pɔʁ=te=ty=ε=lə=de=si=dœʁ=dy=fy=tyʁ=e=la=de=si=zjɔ̃=dy=pa=se=o=ʒuʁ=dɥi=lε=ʁε=ɡlə=ʃɑ̃=ʒe=e=nɔ=tʁəɔs=mo=zə=se=fεktɥ=ʒə=sɥi=za=tɔ̃=ne=ku=tə=kɔ=mə=ty=ɑ̃=tɑ̃=ma=pa=ʁɔ=lə=mɛ̃=tə=nɑ̃=si=ty=ba=sə=nε=pa=puʁ=mwa=mε=puʁ=nu 105
  mɔ̃=ke=yʁ 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/09/2005 13:29Painoir

Magnifique

Poème Fatalité
Publié le 26/09/2005 00:00

L'écrit contient 359 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Dreams

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs