Poeme : Dieu

Dieu

Lorsque je ne dors pas la nuit.
Que suivant sin cycle, l’astre solaire a fui
Que je regarde ce ciel sans voile
Et ses nombreuses myriades d’étoiles
Devant l’immensité de l’univers
Je ne peux que penser dans un réflexe pervers
Aux règles Chimiques et physiques
Qui ont mis en place cet ordre magnifique,
Et fait que, au milieu de toutes ces planètes
Circulent à toute vitesse des comètes.
Tous ces corps célestes ayant leur trajectoire,
Et qu’aucune d’elle n’est aléatoire.
La création de cet univers ordonné
Pour l’homme, qui ne sait d’où il est né
, A décidé de nommer cette force « Dieu ».
Cela aurait pu être un voeu pieux
Cela aurait pu être simple en somme.
Mais les communautés ont voulu qu’on le nomme
L’une a décidé de l’appeler « Vishnou »
L’autre enturbannée, dans son burnous
A pensé qu’il valait mieux « Allah »
Tandis qu’un troisième pensait « Jéhovah »
Une autre a décidé « le Père »
Ce qui a déclenché toutes sortes de misères
Chacune avait ses arguments,
Etait armée de bons sentiments
Toutes ont édicté leurs lois
Souvent, presque toujours de bon aloi
Relevant principalement de la sagesse
Ou de la sensible délicatesse
Sans penser à celles relevant de l’hygiène
Ou simplement citoyenne
Malheureusement cette diversité
Dans les esprits a suscité
Des haines violentes et farouches
Qui ont déclenché des escarmouches
D’abord verbales, puis des guerres
Qui devinrent de plus en plus meurtrières.
Ainsi péniblement va le monde
Qui sans raison irrémédiablement profonde
Va continuellement et sans cesse
Plonger les peuples dans la tristesse
Pour des motifs vraiment futiles
Et faire des morts inutiles

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dieu

  lors=que=je=ne=dors=pas=la=nuit 8
  que=sui=vant=sin=cy=cle=lastre=so=lai=rea=fui 11
  que=je=re=gar=de=ce=ciel=sans=voile 9
  et=ses=nom=breuses=my=riades=dé=toiles 8
  de=vant=limmen=si=té=de=lu=ni=vers 9
  je=ne=peux=que=pen=ser=dans=un=ré=flexe=per=vers 12
  aux=règles=chi=mi=ques=et=phy=siques 8
  qui=ont=mis=en=place=cet=ordre=ma=gni=fi=que 11
  et=fait=que=au=mi=lieu=de=toutes=ces=pla=nètes 11
  cir=culent=à=toute=vites=se=des=co=mètes 9
  tous=ces=corps=céles=tes=ayant=leur=tra=jec=toire 10
  et=quau=cune=del=le=nest=a=lé=a=toire 10
  la=cré=a=tion=de=cet=u=ni=vers=or=don=né 12
  pour=lhomme=qui=ne=sait=doù=il=est=né 9
  a=dé=ci=dé=de=nom=mer=cette=force=dieu 11
  ce=la=au=rait=pu=êtreun=voeu=pieux 8
  ce=la=au=rait=pu=être=simpleen=somme 8
  mais=les=com=mu=nau=tés=ont=vou=lu=quon=le=nomme 12
  lunea=dé=ci=dé=de=lap=pe=ler=vi=sh=nou 11
  lautreen=tur=ban=née=dans=son=bur=nous 8
  a=pen=sé=quil=va=lait=mieux=al=lah 9
  tan=dis=quun=troi=sième=pen=sait=jé=ho=vah 10
  uneau=tre=a=dé=ci=dé=le=père 8
  ce=qui=a=déclen=ché=toutes=sortes=de=mi=sères 10
  cha=cu=ne=a=vait=ses=ar=guments 8
  etait=ar=mée=de=bons=sen=ti=ments 8
  tou=tes=ont=é=dic=té=leurs=lois 8
  souvent=pres=que=tou=jours=de=bon=a=loi 9
  re=le=vant=prin=ci=pale=ment=de=la=sa=gesse 11
  ou=de=la=sen=sible=dé=li=ca=tesse 9
  sans=pen=ser=à=cel=les=re=le=vant=de=lhy=giène 12
  ou=sim=ple=ment=ci=toyen=ne 7
  malheu=reuse=ment=cette=di=ver=si=té 8
  dans=les=es=prits=a=sus=ci=té 8
  des=haines=vio=len=tes=et=fa=rouches 8
  qui=ont=déclen=ché=des=es=car=mouches 8
  da=bord=ver=ba=les=puis=des=guerres 8
  qui=de=vinrent=de=plus=en=plus=meur=trières 9
  ain=si=pé=nible=ment=va=le=monde 8
  qui=sans=rai=son=ir=ré=mé=diable=ment=pro=fonde 11
  va=con=ti=nuel=le=ment=et=sans=cesse 9
  plon=ger=les=peuples=dans=la=tris=tesse 8
  pour=des=mo=tifs=vrai=ment=fu=tiles 8
  et=fai=re=des=morts=i=nu=tiles 8
 • Phonétique : Dieu

  lɔʁskə ʒə nə dɔʁ pa la nɥi.
  kə sɥivɑ̃ sɛ̃ siklə, lastʁə sɔlεʁə a fɥi
  kə ʒə ʁəɡaʁdə sə sjεl sɑ̃ vwalə
  e sε nɔ̃bʁøzə miʁjadə detwalə
  dəvɑ̃ limɑ̃site də lynive
  ʒə nə pø kə pɑ̃se dɑ̃z- œ̃ ʁeflεksə pεʁve
  o ʁεɡlə ʃimikz- e fizik
  ki ɔ̃ miz- ɑ̃ plasə sεt ɔʁdʁə maɲifikə,
  e fε kə, o miljø də tutə sε planεtə
  siʁkyle a tutə vitεsə dε kɔmεtə.
  tus sε kɔʁ selεstəz- εjɑ̃ lœʁ tʁaʒεktwaʁə,
  e kokynə dεllə nεt- aleatwaʁə.
  la kʁeasjɔ̃ də sεt ynivez- ɔʁdɔne
  puʁ lɔmə, ki nə sε du il ε ne
  , a deside də nɔme sεtə fɔʁsə « djø ».
  səla oʁε py εtʁə œ̃ vø pjø
  səla oʁε py εtʁə sɛ̃plə ɑ̃ sɔmə.
  mε lε kɔmynotez- ɔ̃ vuly kɔ̃ lə nɔmə
  lynə a deside də lapələʁ « viʃnu »
  lotʁə ɑ̃tyʁbane, dɑ̃ sɔ̃ byʁnus
  a pɑ̃se kil valε mjøks « ala »
  tɑ̃di kœ̃ tʁwazjεmə pɑ̃sεt « ʒeɔva »
  ynə otʁə a deside « lə pεʁə »
  sə ki a deklɑ̃ʃe tutə sɔʁtə- də mizεʁə
  ʃakynə avε sεz- aʁɡymɑ̃,
  ətε aʁme də bɔ̃ sɑ̃timɑ̃
  tutəz- ɔ̃ edikte lœʁ lwa
  suvɑ̃, pʁεskə tuʒuʁ də bɔ̃ alwa
  ʁələvɑ̃ pʁɛ̃sipaləmɑ̃ də la saʒεsə
  u də la sɑ̃siblə delikatεsə
  sɑ̃ pɑ̃se a sεllə ʁələvɑ̃ də liʒjεnə
  u sɛ̃pləmɑ̃ sitwajεnə
  maləʁøzəmɑ̃ sεtə divεʁsite
  dɑ̃ lεz- εspʁiz- a sysite
  dεz- εnə vjɔlɑ̃təz- e faʁuʃə
  ki ɔ̃ deklɑ̃ʃe dεz- εskaʁmuʃə
  dabɔʁ vεʁbalə, pɥi dε ɡeʁə
  ki dəvɛ̃ʁe də plysz- ɑ̃ plys məʁtʁjεʁə.
  ɛ̃si penibləmɑ̃ va lə mɔ̃də
  ki sɑ̃ ʁεzɔ̃ iʁemedjabləmɑ̃ pʁɔfɔ̃də
  va kɔ̃tinɥεllmɑ̃ e sɑ̃ sεsə
  plɔ̃ʒe lε pəplə dɑ̃ la tʁistεsə
  puʁ dε mɔtif vʁεmɑ̃ fytilə
  e fεʁə dε mɔʁz- inytilə
 • Syllabes Phonétique : Dieu

  lɔʁ=skə=ʒə=nə=dɔʁ=pa=la=nɥi 8
  kə=sɥi=vɑ̃=sɛ̃siklə=las=tʁə=sɔ=lε=ʁəa=fɥi 10
  kə=ʒə=ʁə=ɡa=ʁdə=sə=sjεl=sɑ̃=vwa=lə 10
  e=sε=nɔ̃=bʁø=zə=mi=ʁja=də=de=twalə 10
  də=vɑ̃=li=mɑ̃=si=te=də=ly=ni=veʁ 10
  ʒə=nə=pøkə=pɑ̃se=dɑ̃=zœ̃=ʁe=flεk=sə=pεʁ=ve 11
  o=ʁε=ɡlə=ʃi=mik=ze=fi=zik 8
  ki=ɔ̃=mi=zɑ̃=plasə=sεt=ɔʁ=dʁə=ma=ɲifikə 10
  e=fεkə=o=mi=ljø=də=tu=tə=sε=planεtə 10
  siʁ=ky=le=a=tutə=vi=tε=sə=dε=kɔmεtə 10
  tus=sε=kɔʁse=lεstə=zε=jɑ̃=lœʁ=tʁa=ʒεk=twaʁə 10
  e=ko=kynə=dεl=lə=nε=ta=le=a=twaʁə 10
  la=kʁe=a=sjɔ̃də=sεt=y=ni=veʁ=zɔʁ=dɔ=ne 11
  puʁ=lɔ=mə=ki=nə=sε=du=il=ε=ne 10
  a=de=si=de=də=nɔ=me=sεtə=fɔʁsə=djø 11
  sə=la=o=ʁε=py=ε=tʁə=œ̃=vø=pjø 10
  sə=la=o=ʁε=py=εtʁə=sɛ̃=plə=ɑ̃=sɔmə 10
  mε=lε=kɔ=my=no=te=zɔ̃=vu=lykɔ̃lə=nɔmə 10
  lynəa=de=si=de=də=la=pə=ləʁ=viʃ=nu 10
  lo=tʁə=ɑ̃=tyʁ=ba=ne=dɑ̃=sɔ̃=byʁ=nus 10
  a=pɑ̃=se=kil=va=lε=mjøks=a=la 9
  tɑ̃=di=kœ̃=tʁwa=zjεmə=pɑ̃=sεt=ʒe=ɔ=va 10
  y=nə=o=tʁə=a=de=si=de=lə=pεʁə 10
  sə=ki=a=de=klɑ̃=ʃe=tutə=sɔʁtə=də=mizεʁə 10
  ʃa=ky=nə=a=vε=sε=zaʁ=ɡy=mɑ̃ 9
  ə=tε=aʁ=me=də=bɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  tu=tə=zɔ̃=e=dik=te=lœ=ʁə=lwa 9
  su=vɑ̃=pʁεs=kə=tu=ʒuʁ=də=bɔ̃=a=lwa 10
  ʁə=lə=vɑ̃=pʁɛ̃=si=palə=mɑ̃=də=la=saʒεsə 10
  u=də=la=sɑ̃=si=blə=de=li=ka=tεsə 10
  sɑ̃=pɑ̃se=a=sεl=ləʁə=lə=vɑ̃=də=li=ʒjεnə 10
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=si=twa=j=ε=nə 9
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=sεtə=di=vεʁ=si=te 10
  dɑ̃=lε=zεs=pʁi=za=sy=si=te 8
  dε=zε=nə=vjɔ=lɑ̃=tə=ze=fa=ʁu=ʃə 10
  ki=ɔ̃=de=klɑ̃=ʃe=dε=zεs=kaʁ=mu=ʃə 10
  da=bɔʁ=vεʁ=ba=lə=pɥi=dε=ɡe=ʁə 9
  kidə=vɛ̃=ʁe=də=plys=zɑ̃=plys=məʁ=tʁj=ʁə 10
  ɛ̃=si=pe=ni=blə=mɑ̃=va=lə=mɔ̃=də 10
  ki=sɑ̃=ʁε=zɔ̃=i=ʁe=me=djablə=mɑ̃=pʁɔfɔ̃də 10
  va=kɔ̃=tin=ɥεl=lmɑ̃=e=sɑ̃=sεs=ə 9
  plɔ̃=ʒe=lε=pə=plə=dɑ̃=la=tʁis=tε=sə 10
  puʁ=dε=mɔ=tif=vʁε=mɑ̃=fy=ti=lə 9
  e=fε=ʁə=dε=mɔʁ=zi=ny=ti=lə 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.