Poeme : Spermatoy Three (Ça Va Saigner) Conte Pour Enfant

Spermatoy Three (Ça Va Saigner) Conte Pour Enfant

Spermatosuper etait le plus fort de ces pairs
Personne pour le distancer, rapide comme l’eclair
Confiant en ces grandes capacités
Il ne doutait pas de pouvoir facilement gagner

Quand devant lui apparut un passage clouté
Il s’engouffra rapidement et aveuglement
Dans ce qu’il aurait eviter, s’il avait pris le temps
Dechiqueté par les pics d’un percing qui depassait

Eh oui jeune fille avant de vous faire poinçonner
Pensez à ces pauvres tetards mal degourdis
Mourrant juste par ce que vous voulez etre plus sexy
Au moins respectez les et percez le nez

Sans champion, la lutte dans le peloton était acharnée
Chacun jouant du queue à queue pour tous les depasser
Mais arriva la bifuraction ou tous devaient faire un choix
Quelle trompe trompait, et laquelle ne trompait pas

Spermatoy, à la traine, avancait avec peine
Arriva à la hauteur de spermatomo qui n’avançait plus
« Que fais tu sans bouger, pendu à cette chaine ? »
« J’ai joué avec spermatosado au cochon pendu »

Il delivra son compagnon d’infortune
Chacun privé d’un avenir sans pecune
Spermatoy errant dans ce larybrinthe, evitant les culs sac
Spermatomo revant d’un autre vie ou il atterirait dans un cul sec

Ovule inconscient de toutes ces tragedies
Etablissait de fines et savantes strategies
Pour se sauver du viol qu’on lui imposait
Sans tenir compte de sa feminité emancipée

Si ce dedale de tromperies uterines peut les retenir
Elle savait bien que c’etait pour peu de temps
Alors elle decida de grossir pour s’enlaidir
De se revetir d’un jaune malade et repoussant

Mais tu fais fausse route ma belle
Car les tetes à queue en manque
Oublient tes formes pour te planter leur chandelle
Precipités d’etre les premiers à entacher ta virginité touchante

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Spermatoy Three (Ça Va Saigner) Conte Pour Enfant

  sper=ma=to=su=per=e=tait=le=plus=fort=de=ces=pairs 13
  per=sonne=pour=le=dis=tan=cer=ra=pi=de=com=me=le=clair 14
  confi=ant=en=ces=gran=des=ca=pa=ci=tés 10
  il=ne=dou=tait=pas=de=pou=voir=fa=ci=le=ment=ga=gner 14

  quand=de=vant=lui=ap=pa=rut=un=pas=sa=ge=clou=té 13
  il=sen=gouf=fra=ra=pi=de=ment=et=a=veu=gle=ment 13
  dans=ce=quil=au=rait=e=vi=ter=sil=a=vait=pris=le=temps 14
  de=chi=que=té=par=les=pics=dun=per=cing=qui=de=pas=sait 14

  eh=oui=jeu=ne=fille=a=vant=de=vous=fai=re=poin=çon=ner 14
  pen=sez=à=ces=pau=vres=te=tards=mal=de=gour=dis 12
  mour=rant=jus=te=par=ce=que=vous=vou=lez=e=tre=plus=sexy 14
  au=moins=res=pec=tez=les=et=per=cez=le=nez 11

  sans=cham=pion=la=lut=te=dans=le=pe=lo=ton=é=tait=a=char=née 16
  cha=cun=jou=ant=du=queue=à=queue=pour=tous=les=de=pas=ser 14
  mais=ar=ri=va=la=bi=fu=rac=tion=ou=tous=de=vaient=faireun=choix 15
  quel=le=trom=pe=trom=pait=et=la=quel=le=ne=trom=pait=pas 14

  sper=ma=toy=à=la=trai=ne=a=van=cait=a=vec=pei=ne 14
  ar=ri=va=à=la=hau=teur=de=sper=ma=to=mo=qui=na=van=çait=plus 17
  que=fais=tu=sans=bou=ger=pen=du=à=cet=te=chai=ne 14
  jai=joué=a=vec=sper=ma=to=sa=do=au=co=chon=pen=du 15

  il=de=li=vra=son=com=pa=gnon=din=for=tu=ne 12
  cha=cun=pri=vé=dun=a=ve=nir=sans=pe=cu=ne 12
  sper=ma=toy=er=rant=dans=ce=la=ry=brinthe=e=vi=tant=les=culs=sac 16
  sper=ma=to=mo=re=vant=dun=autre=vieou=il=at=te=ri=rait=dans=un=cul=sec 18

  ovu=le=in=cons=cient=de=tou=tes=ces=tra=ge=dies 12
  eta=blis=sait=de=fi=nes=et=sa=van=tes=stra=te=gies 13
  pour=se=sau=ver=du=viol=quon=lui=im=po=sait 11
  sans=te=nir=comp=te=de=sa=fe=mi=ni=té=e=man=ci=pée 15

  si=ce=de=dale=de=trom=pe=ries=u=te=ri=nes=peut=les=re=te=nir 17
  el=le=sa=vait=bien=que=ce=tait=pour=peu=de=temps 12
  a=lors=el=le=de=ci=da=de=gros=sir=pour=sen=lai=dir 14
  de=se=re=ve=tir=dun=jaune=ma=la=de=et=re=pous=sant 14

  mais=tu=fais=faus=se=rou=te=ma=belle 9
  car=les=te=tes=à=queue=en=manque 8
  ou=blient=tes=for=mes=pour=te=plan=ter=leur=chan=delle 12
  pre=ci=pi=tés=de=tre=les=pre=miers=à=en=ta=cher=ta=vir=gi=ni=té=tou=chante 20
 • Phonétique : Spermatoy Three (Ça Va Saigner) Conte Pour Enfant

  spεʁmatozype ətε lə plys fɔʁ də sε pεʁ
  pεʁsɔnə puʁ lə distɑ̃se, ʁapidə kɔmə lεklεʁ
  kɔ̃fjɑ̃ ɑ̃ sε ɡʁɑ̃də kapasite
  il nə dutε pa də puvwaʁ fasiləmɑ̃ ɡaɲe

  kɑ̃ dəvɑ̃ lɥi apaʁy œ̃ pasaʒə klute
  il sɑ̃ɡufʁa ʁapidəmɑ̃ e avøɡləmɑ̃
  dɑ̃ sə kil oʁε əvite, sil avε pʁi lə tɑ̃
  dəʃikəte paʁ lε pik dœ̃ pεʁsiŋ ki dəpasε

  ε ui ʒənə fijə avɑ̃ də vu fεʁə pwɛ̃sɔne
  pɑ̃sez- a sε povʁə- tətaʁd mal dəɡuʁdi
  muʁʁɑ̃ ʒystə paʁ sə kə vu vulez- εtʁə plys sεksi
  o mwɛ̃ ʁεspεkte lεz- e pεʁse lə ne

  sɑ̃ ʃɑ̃pjɔ̃, la lytə dɑ̃ lə pəlɔtɔ̃ etε aʃaʁne
  ʃakœ̃ ʒuɑ̃ dy kø a kø puʁ tus lε dəpase
  mεz- aʁiva la bifyʁaksjɔ̃ u tus dəvε fεʁə œ̃ ʃwa
  kεllə tʁɔ̃pə tʁɔ̃pε, e lakεllə nə tʁɔ̃pε pa

  spεʁmatwa, a la tʁεnə, avɑ̃kε avεk pεnə
  aʁiva a la-otœʁ də spεʁmatomo ki navɑ̃sε plys
  « kə fε ty sɑ̃ buʒe, pɑ̃dy a sεtə ʃεnə ? »
  « ʒε ʒue avεk spεʁmatozado o koʃɔ̃ pɑ̃dy »

  il dəlivʁa sɔ̃ kɔ̃paɲɔ̃ dɛ̃fɔʁtynə
  ʃakœ̃ pʁive dœ̃n- avəniʁ sɑ̃ pəkynə
  spεʁmatwa eʁɑ̃ dɑ̃ sə laʁibʁɛ̃tə, əvitɑ̃ lε kyl sak
  spεʁmatomo ʁəvɑ̃ dœ̃n- otʁə vi u il atəʁiʁε dɑ̃z- œ̃ kyl sεk

  ɔvylə ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ də tutə sε tʁaʒədi
  ətablisε də finəz- e savɑ̃tə stʁatəʒi
  puʁ sə sove dy vjɔl kɔ̃ lɥi ɛ̃pozε
  sɑ̃ təniʁ kɔ̃tə də sa fəminite əmɑ̃sipe

  si sə dədalə də tʁɔ̃pəʁiz- ytəʁinə pø lε ʁətəniʁ
  εllə savε bjɛ̃ kə sətε puʁ pø də tɑ̃
  alɔʁz- εllə dəsida də ɡʁɔsiʁ puʁ sɑ̃lεdiʁ
  də sə ʁəvətiʁ dœ̃ ʒonə maladə e ʁəpusɑ̃

  mε ty fε fosə ʁutə ma bεllə
  kaʁ lε tətəz- a kø ɑ̃ mɑ̃kə
  ublje tε fɔʁmə- puʁ tə plɑ̃te lœʁ ʃɑ̃dεllə
  pʁəsipite dεtʁə lε pʁəmjez- a ɑ̃taʃe ta viʁʒinite tuʃɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Spermatoy Three (Ça Va Saigner) Conte Pour Enfant

  spεʁ=ma=to=zy=pe=ə=tε=lə=plys=fɔʁ=də=sε=pεʁ 13
  pεʁ=sɔnə=puʁ=lə=dis=tɑ̃=se=ʁa=pi=də=kɔ=mə=lε=klεʁ 14
  kɔ̃=fj=ɑ̃=ɑ̃=sε=ɡʁɑ̃=də=ka=pa=si=te 11
  il=nə=du=tε=pa=də=pu=vwaʁ=fa=si=lə=mɑ̃=ɡa=ɲe 14

  kɑ̃=də=vɑ̃=lɥi=a=pa=ʁy=œ̃=pa=sa=ʒə=klu=te 13
  il=sɑ̃=ɡu=fʁa=ʁa=pi=də=mɑ̃=e=a=vø=ɡlə=mɑ̃ 13
  dɑ̃=sə=kil=o=ʁε=ə=vi=te=sil=a=vε=pʁi=lə=tɑ̃ 14
  də=ʃi=kə=te=paʁ=lε=pik=dœ̃=pεʁ=siŋ=ki=də=pa=sε 14

  ε=u=iʒə=nə=fi=jəa=vɑ̃=də=vu=fε=ʁə=pwɛ̃=sɔ=ne 14
  pɑ̃=se=za=sε=po=vʁə=tə=taʁd=mal=də=ɡuʁ=di 12
  muʁ=ʁɑ̃=ʒys=tə=paʁsə=kə=vu=vu=le=zε=tʁə=plys=sεk=si 14
  o=mwɛ̃=ʁεs=pεk=te=lε=ze=pεʁ=se=lə=ne 11

  sɑ̃=ʃɑ̃=pjɔ̃=la=lytə=dɑ̃=lə=pə=lɔ=tɔ̃=e=tε=a=ʃaʁ=ne 15
  ʃa=kœ̃=ʒu=ɑ̃=dy=kø=a=kø=puʁ=tus=lε=də=pa=se 14
  mε=za=ʁi=va=la=bi=fy=ʁak=sjɔ̃=u=tus=də=vε=fεʁəœ̃=ʃwa 15
  kεl=lə=tʁɔ̃=pə=tʁɔ̃=pε=e=la=kεl=lə=nə=tʁɔ̃=pε=pa 14

  spεʁ=ma=twa=a=la=tʁε=nə=a=vɑ̃=kε=a=vεk=pε=nə 14
  a=ʁi=va=a=la-o=tœʁ=də=spεʁ=ma=to=mo=ki=na=vɑ̃=sε=plys 17
  kə=fε=ty=sɑ̃=bu=ʒe=pɑ̃=dy=a=sε=tə=ʃε=nə 14
  ʒε=ʒu=e=a=vεk=spεʁ=ma=to=za=do=o=ko=ʃɔ̃=pɑ̃=dy 16

  il=də=li=vʁa=sɔ̃=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=dɛ̃=fɔʁ=ty=nə 12
  ʃa=kœ̃=pʁi=ve=dœ̃=na=və=niʁ=sɑ̃=pə=ky=nə 12
  spεʁ=ma=twa=e=ʁɑ̃=dɑ̃sə=la=ʁi=bʁɛ̃=tə=ə=vi=tɑ̃=lε=kyl=sak 16
  spεʁ=ma=to=moʁə=vɑ̃=dœ̃=no=tʁə=vi=u=il=a=tə=ʁi=ʁε=dɑ̃=zœ̃=kyl=sεk 19

  ɔ=vy=lə=ɛ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=də=tu=tə=sε=tʁa=ʒə=di 14
  ə=ta=bli=sε=də=fi=nə=ze=sa=vɑ̃=tə=stʁa=tə=ʒi 14
  puʁ=sə=so=ve=dy=vjɔl=kɔ̃=lɥi=ɛ̃=po=zε 11
  sɑ̃=tə=niʁ=kɔ̃=tə=də=safə=mi=ni=te=ə=mɑ̃=si=pe 14

  sisə=də=da=lə=də=tʁɔ̃=pə=ʁi=zy=tə=ʁi=nə=pø=lε=ʁə=tə=niʁ 17
  εl=lə=sa=vε=bj=ɛ̃=kə=sə=tε=puʁ=pø=də=tɑ̃ 13
  a=lɔʁ=zεl=lə=də=si=da=də=ɡʁɔ=siʁ=puʁ=sɑ̃=lε=diʁ 14
  də=sə=ʁə=və=tiʁ=dœ̃=ʒonə=ma=la=də=e=ʁə=pu=sɑ̃ 14

  mε=ty=fε=fo=sə=ʁu=tə=ma=bεl=lə 10
  kaʁ=lε=tə=tə=za=kø=ɑ̃=mɑ̃=kə 9
  u=blj=e=tε=fɔʁ=mə=puʁ=tə=plɑ̃=te=lœʁ=ʃɑ̃=dεl=lə 14
  pʁə=si=pi=te=dεtʁə=lε=pʁə=mje=za=ɑ̃=ta=ʃe=ta=viʁ=ʒi=ni=te=tu=ʃɑ̃tə 19

PostScriptum

Je vous promets, il en reste plus que deux avant la rencontre finale, courage

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2004 00:00Leptit.Poete.D.Il(H)

j’ai hate de lire les autres tu mets l’ambiance continue c géniale

Auteur de Poésie
21/08/2004 00:00Grosloulou

Dupont = Dupont =. . . . . = Bidon !
:)) :)) :))

Auteur de Poésie
21/08/2004 00:00Edeltayon

c’est bien peu grosloulou pour une critique sensée??
J’apprend seulement que tu n’as pas l’air d’aimer les dupont dans Tintin:):)

Auteur de Poésie
21/08/2004 00:00Grosloulou

Un commentaire sur ton poème ?
Pour dire vrai, je le trouve bien bizarre ( j’en ai lu quelques lignes). Tu remplis l’atmospère avec tes trucs, je ne sais d’ou tu les sort mais c’est vraiment spécial ! Ne le prends pas pour autant comme un compliment !!!
GLL.

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Perséphone

lol c’est trop drôle et bien dit, continue !

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Vige:p

c super!!! j’adoooore!!!! :)o !!!! vivement la suite lol!! gros bisous vige**

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Marjohamster

jadore vraiment!!o féte je né pas compri ton com si tu pouvé m’expliké s’il te plait

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Agame

mdr
super le coup du percing!
biiiiiz

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Sk8ergirl

Encore une fois j’ai ADORÉ!!!! Continue!!!!

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Xander

poème très particulier ds la lignée des autres je préfére le sombre et le macabre mais celui là me plait quand ma même grace à ton style et à la beauté de tes mots
amitié de xander

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00Odile

La Grosse Larve Lubrique a écrit : "Dupont = Dupont =. . . . . = Bidon !"
Voilà trois épisodes où je me régale, de l’humour, des comm et pas de G. L. L !!!
S’en était trop pour lui de se retenir. Il a fini par craquer. Quoi ! Un sujet sans moi ! Sans mon emprunte visqueuse ?

Auteur de Poésie
23/08/2004 00:00j

ouf je suis grave soulagé, je me fais percer le nez le 28, au moin je nattenterais pas a la vie de spermatoy!

Auteur de Poésie
05/09/2004 00:00Mystérieusemen Vôtre

Je vais lire la suite, j’adore toujours autant. . .
Mysterieusement vôtre