Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Silence

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/11/2004 13:00

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Edeltayon

Silence

Neant du bruit, tu sembles provenir d’outre tombe
Flottant tel un nuage assourdissant, le temps mime la pause en ton nom
Et pendant que d’autres se repandent, toi tu regnes dans l’ombre
Ton royaume de sourds impose la meditation

Sous tes airs d’introspection, ta melodie reste inquietante
Planant comme un ange passant son temps à nous faire douter
Que ton calme apparent ne cache pas une tempete vociferante
Que ton dictat absolu vienne à rendre muette la terre de nos ainées

J’ai peur qu’un jour les avares de mots jalousent ton or
Que tu etouffes les discussions en entranglant les reponses
Que tu sois le terreau d’une haine qui seme la mort
Que tu deviennes general faisant abdquider mes parolent qui te denoncent

Je t’en prie ne m’emmure pas avant que j’atteigne le caveau
Dernier parole d’un homme qui se sait condamné
Notre destin nous conduit surement à nous taire à jamais
Ultime reverence avant que ce soit la fin de mes maux
 • Pieds Hyphénique: Silence

  neant=du=bruit=tu=sem=bles=pro=ve=nir=dou=tre=tom=be 13
  flot=tant=tel=un=nu=ageas=sour=dis=sant=le=temps=mi=me=la=pau=se=en=ton=nom 19
  et=pen=dant=que=dau=tres=se=re=pan=dent=toi=tu=re=gnes=dans=lombre 16
  ton=ro=yau=me=de=sourds=im=po=se=la=me=di=ta=ti=on 15

  sous=tes=airs=din=tros=pec=tion=ta=me=lo=die=res=te=in=quie=tante 16
  pla=nant=comme=un=an=ge=pas=sant=son=temps=à=nous=fai=re=dou=ter 16
  que=ton=cal=meap=parent=ne=ca=che=pas=u=ne=tem=pe=te=vo=ci=fe=rante 18
  que=ton=dic=tat=ab=so=lu=vienneà=ren=dre=muet=te=la=ter=re=de=nos=ai=nées 19

  jai=peur=quun=jour=les=a=va=res=de=mots=ja=lou=sent=ton=or 15
  que=tu=e=touf=fes=les=dis=cus=sions=en=en=tran=glant=les=re=ponses 16
  que=tu=sois=le=ter=reau=du=ne=hai=ne=qui=se=me=la=mort 15
  que=tu=de=viennes=ge=ne=ral=fai=sant=abd=qui=der=mes=pa=ro=lent=qui=te=de=noncent 20

  je=ten=prie=ne=mem=mure=pas=a=vant=que=jat=tei=gne=le=ca=veau 16
  der=ni=er=pa=ro=le=dun=hom=me=qui=se=sait=con=dam=né 15
  notre=des=tin=nous=con=duit=su=re=ment=à=nous=tai=re=à=ja=mais 16
  ul=time=re=ve=ren=ce=a=vant=que=ce=soit=la=fin=de=mes=maux 16
 • Phonétique : Silence

  nəɑ̃ dy bʁɥi, ty sɑ̃blə pʁɔvəniʁ dutʁə tɔ̃bə
  flɔtɑ̃ tεl œ̃ nɥaʒə asuʁdisɑ̃, lə tɑ̃ mimə la pozə ɑ̃ tɔ̃ nɔ̃
  e pɑ̃dɑ̃ kə dotʁə- sə ʁəpɑ̃de, twa ty ʁεɲə dɑ̃ lɔ̃bʁə
  tɔ̃ ʁwajomə də suʁdz- ɛ̃pozə la məditasjɔ̃

  su tεz- εʁ dɛ̃tʁɔspεksjɔ̃, ta məlɔdi ʁεstə ɛ̃kjətɑ̃tə
  planɑ̃ kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə pasɑ̃ sɔ̃ tɑ̃z- a nu fεʁə dute
  kə tɔ̃ kalmə apaʁɑ̃ nə kaʃə pa ynə tɑ̃pətə vɔsifəʁɑ̃tə
  kə tɔ̃ dikta absɔly vjεnə a ʁɑ̃dʁə mɥεtə la teʁə də noz- εne

  ʒε pœʁ kœ̃ ʒuʁ lεz- avaʁə də mo ʒaluze tɔ̃n- ɔʁ
  kə ty ətufə lε diskysjɔ̃z- ɑ̃n- ɑ̃tʁɑ̃ɡlɑ̃ lε ʁəpɔ̃sə
  kə ty swa lə teʁo dynə-εnə ki səmə la mɔʁ
  kə ty dəvjεnə ʒənəʁal fəzɑ̃ abdkide mε paʁɔle ki tə dənɔ̃se

  ʒə tɑ̃ pʁi nə mɑ̃myʁə pa avɑ̃ kə ʒatεɲə lə kavo
  dεʁnje paʁɔlə dœ̃n- ɔmə ki sə sε kɔ̃damne
  nɔtʁə dεstɛ̃ nu kɔ̃dɥi syʁəmɑ̃ a nu tεʁə a ʒamε
  yltimə ʁəvəʁɑ̃sə avɑ̃ kə sə swa la fɛ̃ də mε mo
 • Pieds Phonétique : Silence

  nə=ɑ̃=dy=bʁɥi=ty=sɑ̃blə=pʁɔ=və=niʁ=du=tʁə=tɔ̃bə 12
  flɔ=tɑ̃=tεl=œ̃=nɥ=aʒəa=suʁ=di=sɑ̃=lə=tɑ̃=mi=mə=la=po=zə=ɑ̃=tɔ̃=nɔ̃ 19
  e=pɑ̃=dɑ̃kə=do=tʁə=sə=ʁə=pɑ̃=de=twa=ty=ʁε=ɲə=dɑ̃lɔ̃bʁə 14
  tɔ̃=ʁwa=jomə=də=suʁ=dzɛ̃=po=zə=la=mə=di=ta=sjɔ̃ 13

  su=tε=zεʁ=dɛ̃=tʁɔs=pεk=sjɔ̃=tamə=lɔ=di=ʁεs=təɛ̃=kjə=tɑ̃tə 14
  pla=nɑ̃=kɔməœ̃=nɑ̃=ʒə=pa=sɑ̃=sɔ̃=tɑ̃=za=nu=fε=ʁə=du=te 15
  kə=tɔ̃=kal=məa=pa=ʁɑ̃nə=ka=ʃə=pa=y=nə=tɑ̃=pə=tə=vɔ=si=fə=ʁɑ̃tə 18
  kə=tɔ̃=dik=ta=ab=sɔ=ly=vjεnəa=ʁɑ̃=dʁə=mɥε=tə=la=te=ʁə=də=no=zε=ne 19

  ʒε=pœʁ=kœ̃=ʒuʁ=lε=za=vaʁə=də=mo=ʒa=lu=ze=tɔ̃=nɔʁ 14
  kə=tyə=tu=fə=lε=dis=ky=sjɔ̃=zɑ̃=nɑ̃=tʁɑ̃=ɡlɑ̃=lε=ʁə=pɔ̃sə 15
  kə=ty=swalə=te=ʁo=dy=nə-ε=nə=ki=sə=mə=la=mɔʁ 14
  kə=tydə=vjε=nə=ʒə=nə=ʁal=fə=zɑ̃=ab=dki=de=mε=pa=ʁɔ=le=ki=tə=də=nɔ̃se 20

  ʒə=tɑ̃=pʁinə=mɑ̃=my=ʁə=pa=a=vɑ̃=kə=ʒa=tε=ɲə=lə=ka=vo 16
  dεʁ=nj=e=pa=ʁɔ=lə=dœ̃=nɔ=mə=ki=sə=sε=kɔ̃=dan 14
  nɔtʁə=dεs=tɛ̃=nu=kɔ̃d=ɥi=sy=ʁə=mɑ̃=a=nu=tε=ʁəa=ʒa=mε 15
  yl=timə=ʁə=və=ʁɑ̃=səa=vɑ̃=kə=sə=swa=la=fɛ̃=də=mε=mo 15

PostScriptum

Testament d’un bavard

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/11/2004 00:00Alexia

jaime bien, bravo!!
amitié (OUI)

Auteur de Poésie
24/11/2004 00:00Sheron

Une aspirine dans un verre d’eau
Et moi je plonge c’est beau
Un peu comme se perdre dans un regard
Se laisser guider qu’importe le retard
Equilibriste des mots badigeonné
Comme un jaune d’œuf pour bien doré
Tu sais a merveille de cette perfection
Jongler a souhait lame de mes frissons
Puis juste toi et se silence
Alors en tes bras je me lance

Amitié

Auteur de Poésie
30/11/2004 00:00Poete Du Dimanche

En la mémoire de ce beau texte, nous observerons. . .
. . . une minute de silence.
Le silence, ça s’écoute ou ça se subit.
Edeltayon, lui, l’écrit.
Fallait oser.
Maintenant, des mots sur du silence, ce n’est plus tout à fait du silence !

Bien amicalement.
Christian