Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Une Histoire De Motivation.

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/07/2005 22:54

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Elanos

Une Histoire De Motivation.

Je me sens tellement fatigué
Un cri, une bêtise suffit à m’irriter
J’ai beau dormir plus qu’il ne faut
Rien à faire, je suis toujours grognon

A y réfléchir de plus près
Je pense avoir trouvé la raison
De cet état léthargique et démotivé
Des choses me pourrissent la vie tel des poisons

La première serait mon travail
Auquel je ne m’habitue pas malgré les mois
Qui s’écoulent, ma carapace s’écaille
Mais j’encaisse en prenant sur moi

La deuxième serait ma position sociale
L’âge faisant ses ravages, je rêve d’idéal
Dans lequel je posséderais ma maison
Loin des parents et de leurs obligations

Pour la troisième, cela concerne mon cœur
Ligoté 7 fois par mon âme sœur
Espérons que notre bonheur
Durera pour le pire et le meilleur
Même si en ce dernier temps de bouleversements
Le mur a tendance à se fissurer légèrement

Avec tous ce que je voudrais faire
Ou avoir et la réalité présente
Je m’épuise à combattre mes nerfs
Mais il faut que je remonte la pente

Il est temps de réagir, plus de séduire
De bouger et de crier haut et fort
Ce que je veux et vais accomplir
C’est le moment des décisions et de réaliser des efforts

Puisse mon ami le temps
Me donner raison dans mon raisonnement
Et que mon partenaire, l’espoir
Me donne le courage de tout concevoir
 • Pieds Hyphénique: Une Histoire De Motivation.

  je=me=sens=tel=le=ment=fa=ti=gué 9
  un=cri=u=ne=bê=tise=suf=fit=à=mir=ri=ter 12
  jai=beau=dor=mir=plus=quil=ne=faut 8
  rien=à=fai=re=je=suis=tou=jours=gro=gnon 10

  a=y=ré=flé=chir=de=plus=près 8
  je=pen=se=a=voir=trou=vé=la=rai=son 10
  de=cet=é=tat=lé=thar=gi=queet=dé=mo=ti=vé 12
  des=choses=me=pour=ris=sent=la=vie=tel=des=poi=sons 12

  la=pre=mi=è=re=se=rait=mon=tra=vail 10
  au=quel=je=ne=mha=bi=tue=pas=mal=gré=les=mois 12
  qui=sé=cou=lent=ma=ca=ra=pa=ce=sé=cail=le 12
  mais=jen=cais=se=en=pre=nant=sur=moi 9

  la=deuxiè=me=se=rait=ma=po=si=ti=on=so=ciale 12
  lâ=ge=fai=sant=ses=ra=vages=je=rê=ve=di=dé=al 13
  dans=le=quel=je=pos=sé=de=rais=ma=mai=son 11
  loin=des=pa=rents=et=de=leurs=o=bli=ga=ti=ons 12

  pour=la=troi=siè=me=ce=la=con=cer=ne=mon=cœur 12
  li=go=té=sept=fois=par=mon=â=me=sœur 10
  es=pé=rons=que=no=tre=bon=heur 8
  du=re=ra=pour=le=pi=re=et=le=meil=leur 11
  même=si=en=ce=der=nier=temps=de=bou=le=ver=se=ments 13
  le=mur=a=ten=danceà=se=fis=su=rer=lé=gè=re=ment 13

  a=vec=tous=ce=que=je=vou=drais=fai=re 10
  ou=a=voir=et=la=ré=a=li=té=pré=sen=te 12
  je=mé=pui=se=à=com=bat=tre=mes=nerf=s 11
  mais=il=faut=que=je=re=mon=te=la=pen=te 11

  il=est=temps=de=ré=a=gir=plus=de=sé=dui=re 12
  de=bou=ger=et=de=cri=er=haut=et=fort 10
  ce=que=je=veux=et=vais=ac=com=plir 9
  cest=le=moment=des=dé=ci=sions=et=de=ré=a=li=ser=des=ef=forts 16

  puis=se=mon=a=mi=le=temps 7
  me=don=ner=rai=son=dans=mon=rai=son=ne=ment 11
  et=que=mon=par=te=nai=re=les=poir 9
  me=don=ne=le=cou=ra=ge=de=tout=con=ce=voir 12
 • Phonétique : Une Histoire De Motivation.

  ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ fatiɡe
  œ̃ kʁi, ynə bεtizə syfi a miʁite
  ʒε bo dɔʁmiʁ plys kil nə fo
  ʁjɛ̃ a fεʁə, ʒə sɥi tuʒuʁ ɡʁɔɲɔ̃

  a i ʁefleʃiʁ də plys pʁε
  ʒə pɑ̃sə avwaʁ tʁuve la ʁεzɔ̃
  də sεt eta letaʁʒikə e demɔtive
  dε ʃozə mə puʁʁise la vi tεl dε pwazɔ̃

  la pʁəmjεʁə səʁε mɔ̃ tʁavaj
  okεl ʒə nə mabitɥ pa malɡʁe lε mwa
  ki sekule, ma kaʁapasə sekajə
  mε ʒɑ̃kεsə ɑ̃ pʁənɑ̃ syʁ mwa

  la døzjεmə səʁε ma pozisjɔ̃ sɔsjalə
  laʒə fəzɑ̃ sε ʁavaʒə, ʒə ʁεvə dideal
  dɑ̃ ləkεl ʒə pɔsedəʁε ma mεzɔ̃
  lwɛ̃ dε paʁɑ̃z- e də lœʁz- ɔbliɡasjɔ̃

  puʁ la tʁwazjεmə, səla kɔ̃sεʁnə mɔ̃ kœʁ
  liɡɔte sεt fwa paʁ mɔ̃n- amə sœʁ
  εspeʁɔ̃ kə nɔtʁə bɔnœʁ
  dyʁəʁa puʁ lə piʁə e lə mεjœʁ
  mεmə si ɑ̃ sə dεʁnje tɑ̃ də buləvεʁsəmɑ̃
  lə myʁ a tɑ̃dɑ̃sə a sə fisyʁe leʒεʁəmɑ̃

  avεk tus sə kə ʒə vudʁε fεʁə
  u avwaʁ e la ʁealite pʁezɑ̃tə
  ʒə mepɥizə a kɔ̃batʁə mε nεʁf
  mεz- il fo kə ʒə ʁəmɔ̃tə la pɑ̃tə

  il ε tɑ̃ də ʁeaʒiʁ, plys də sedɥiʁə
  də buʒe e də kʁje-o e fɔʁ
  sə kə ʒə vøz- e vεz- akɔ̃pliʁ
  sε lə mɔmɑ̃ dε desizjɔ̃z- e də ʁealize dεz- efɔʁ

  pɥisə mɔ̃n- ami lə tɑ̃
  mə dɔne ʁεzɔ̃ dɑ̃ mɔ̃ ʁεzɔnəmɑ̃
  e kə mɔ̃ paʁtənεʁə, lεspwaʁ
  mə dɔnə lə kuʁaʒə də tu kɔ̃səvwaʁ
 • Pieds Phonétique : Une Histoire De Motivation.

  ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃=fa=ti=ɡe 8
  œ̃=kʁi=y=nə=bε=tizə=sy=fi=a=mi=ʁi=te 12
  ʒε=bo=dɔʁ=miʁ=plys=kil=nə=fo 8
  ʁj=ɛ̃=a=fε=ʁə=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=ɡʁɔ=ɲɔ̃ 11

  a=i=ʁe=fle=ʃiʁ=də=plys=pʁε 8
  ʒə=pɑ̃=sə=a=vwaʁ=tʁu=ve=la=ʁε=zɔ̃ 10
  də=sεt=e=ta=le=taʁ=ʒikə=e=de=mɔ=ti=ve 12
  dε=ʃozə=mə=puʁ=ʁi=se=la=vi=tεl=dε=pwa=zɔ̃ 12

  la=pʁə=mj=ε=ʁə=sə=ʁε=mɔ̃=tʁa=vaj 10
  o=kεl=ʒə=nə=ma=bitɥ=pa=mal=ɡʁe=lε=mwa 11
  ki=se=ku=le=ma=ka=ʁa=pa=sə=se=ka=jə 12
  mε=ʒɑ̃=kε=sə=ɑ̃=pʁə=nɑ̃=syʁ=mwa 9

  la=dø=zjε=mə=sə=ʁε=ma=po=zi=sjɔ̃=sɔ=sjalə 12
  laʒə=fə=zɑ̃=sε=ʁa=va=ʒə=ʒə=ʁε=və=di=de=al 13
  dɑ̃=lə=kεl=ʒə=pɔ=se=də=ʁε=ma=mε=zɔ̃ 11
  lwɛ̃=dε=pa=ʁɑ̃=ze=də=lœʁ=zɔ=bli=ɡa=s=jɔ̃ 12

  puʁ=la=tʁwa=zjε=mə=sə=la=kɔ̃=sεʁ=nə=mɔ̃=kœʁ 12
  li=ɡɔ=te=sεt=fwa=paʁ=mɔ̃=na=mə=sœ=ʁə 11
  εs=pe=ʁɔ̃=kə=nɔ=tʁə=bɔ=nœ=ʁə 9
  dy=ʁə=ʁa=puʁ=lə=pi=ʁə=e=lə=mε=jœ=ʁə 12
  mεmə=si=ɑ̃=sə=dεʁ=nje=tɑ̃=də=bu=lə=vεʁ=sə=mɑ̃ 13
  lə=myʁ=a=tɑ̃=dɑ̃səasə=fi=sy=ʁe=le=ʒε=ʁə=mɑ̃ 12

  a=vεk=tus=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=fε=ʁə 10
  u=a=vwaʁ=e=la=ʁe=a=li=te=pʁe=zɑ̃=tə 12
  ʒə=mep=ɥi=zə=a=kɔ̃=ba=tʁə=mε=nεʁf 10
  mε=zil=fo=kə=ʒə=ʁə=mɔ̃=tə=la=pɑ̃=tə 11

  il=ε=tɑ̃=də=ʁe=a=ʒiʁ=plys=də=sed=ɥi=ʁə 12
  də=bu=ʒe=e=də=kʁje-o=e=fɔʁ 9
  sə=kə=ʒə=vø=ze=vε=za=kɔ̃=pliʁ 9
  sεlə=mɔ=mɑ̃=dε=de=si=zjɔ̃=ze=də=ʁe=a=li=ze=dε=ze=fɔʁ 16

  pɥi=sə=mɔ̃=na=mi=lə=tɑ̃ 7
  mə=dɔ=ne=ʁε=zɔ̃=dɑ̃=mɔ̃=ʁε=zɔ=nə=mɑ̃ 11
  e=kə=mɔ̃=pa=ʁ=tə=nε=ʁə=lεs=pwaʁ 10
  mə=dɔ=nə=lə=ku=ʁa=ʒə=də=tu=kɔ̃=sə=vwaʁ 12

PostScriptum

Dédié à tous ceux qui voudraient changer de vie
29-07-2005

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/07/2005 23:00Cindy Limpens

C’est un très beau poeme, j’aime beaucoup.... J’espère que ce n’est aps ton cas et que tu te plais bien là ou tu es..... (F){}{}{}(F)Prend soin de toi. (F)