Poeme : L’attente

L’attente

Nous étions étendus dans l’herbe, côte à côte
Buvant à la coupe du plaisir, l’hydromel doux
Mais pourquoi le bonheur, toujours le temps nous l’ôte
Tes yeux étaient clos, je ne sentais plus ton pouls

Ton âme avait été emportée par une pie
Jusqu’à une falaise d’où se jettent les eaux du Styx
Aussitôt j’y allais prêt à donner ma vie
Pour te ressusciter pareil à un phénix

Autour de la falaise stagnait une épaisse brume
Qui cachait l’entrée d’une grotte sans limites
Aussi sombre et poisseuse qu’un marais de bitume
Je m’enfonçai dedans me heurtant aux stalagmites

Je marchais de longues heures, toujours plus loin du ciel
En entendant des plaintes à réveiller Lazare
Le nez blasé par un parfum pestilentiel
J’avais chaud et froid en même temps, c’était bizarre

Enfin fatigué, j’arrivai jusqu’à une salle
Éclairée par deux trous ronds de lave en fusion
Au fond se tenait une créature pâle et sale
C’était Hadès qui règne sur les âmes en perdition

De son doigt griffu, il m’intima de m’asseoir
Je m’exécutai ne poursuivant qu’un seul rêve
À ta trop triste mort, seul Hadès pouvait sursoir
Seul de ton ombre sèche, il pouvait faire jaillir la sève

— Que fais-tu là ? Me dit-il d’un ton caverneux
– Je cherche mon aimée partie en ton empire
Aussitôt une flamme brilla dans son œil brumeux
– Tu connais le prix, si tu veux qu’elle respire

Tu dois me donner librement ton âme
Je répondis – Mon choix est fait, fais la venir
Mon adorée apparut alors dansante petite flamme
Pour qu’elle revive, je lui offris mon avenir

Toucher par mon geste, Hadès nous offrir le printemps
Pour pouvoir nous aimer à loisir, à foison
Mais depuis des années, au seuil de la grotte, j’attends
La folie des hommes a détraqué les saisons

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’attente

  nous=é=tions=é=ten=dus=dans=l=her=be=cô=te=à=côte 14
  bu=vant=à=la=cou=pe=du=plai=sir=l=hy=dro=mel=doux 14
  mais=pour=quoi=le=bon=heur=tou=jours=le=temps=nous=lô=te 13
  tes=y=eux=é=taient=clos=je=ne=sen=tais=plus=ton=pouls 13

  ton=â=me=a=vait=é=té=em=por=tée=par=u=ne=pie 14
  jus=quà=une=fa=lai=se=doù=se=jet=tent=les=eaux=du=styx 14
  aus=si=tôt=jy=al=lais=prêt=à=don=ner=ma=vie 12
  pour=te=res=sus=ci=ter=pa=reil=à=un=phé=nix 12

  au=tour=de=la=fa=laise=sta=gnait=u=ne=é=pais=se=brume 14
  qui=ca=chait=len=trée=du=ne=grot=te=sans=li=mi=tes 13
  aus=si=som=bre=et=pois=seu=se=quun=ma=rais=de=bi=tume 14
  je=men=fon=çai=de=dans=me=heur=tant=aux=sta=lag=mi=tes 14

  je=mar=chais=de=lon=gues=heu=res=tou=jours=plus=loin=du=ciel 14
  en=en=ten=dant=des=plai=ntes=à=ré=vei=ller=la=za=re 14
  le=nez=bla=sé=par=un=par=fum=pes=ti=len=tiel 12
  ja=vais=chaud=et=froid=en=mê=me=temps=cé=tait=bi=za=rre 14

  en=fin=fa=ti=gué=jar=ri=vai=jus=quà=u=ne=sa=lle 14
  é=clai=rée=par=deux=trous=ronds=de=la=ve=en=fu=si=on 14
  au=fond=se=te=nait=une=cré=a=tu=re=pâ=le=et=sale 14
  cé=tait=ha=dès=qui=règne=sur=les=â=mes=en=per=di=tion 14

  de=son=doigt=grif=fu=il=min=ti=ma=de=mas=seoir 12
  je=mexé=cu=tai=ne=pour=sui=vant=quun=seul=rê=ve 12
  à=ta=trop=tris=te=mort=seul=ha=dès=pou=vait=sur=soir 13
  seul=de=ton=ombre=sè=che=il=pou=vait=fai=re=jaillir=la=sève 14

  que=fais=tu=là=me=dit=til=dun=ton=ca=ver=neux 12
  –=je=cher=che=mon=ai=mée=par=tie=en=ton=em=pi=re 14
  aus=si=tôt=u=ne=flam=me=brilla=dans=son=œil=bru=meux 13
  –=tu=con=nais=le=prix=si=tu=veux=quel=le=res=pi=re 14

  tu=dois=me=don=ner=li=bre=ment=ton=âme 10
  je=ré=pon=dis=–=mon=choix=est=fait=fais=la=ve=nir 13
  mon=a=do=rée=ap=pa=rut=a=lors=dan=sante=pe=tite=flamme 14
  pour=quel=le=re=vi=ve=je=lui=of=fris=mon=a=ve=nir 14

  tou=cher=par=mon=ges=te=ha=dès=nous=of=frir=le=prin=temps 14
  pour=pou=voir=nous=ai=mer=à=loi=sir=à=foi=son 12
  mais=de=puis=des=an=nées=au=seuil=de=la=grot=te=jat=tends 14
  la=fo=lie=des=hom=mes=a=dé=tra=qué=les=sai=sons 13
 • Phonétique : L’attente

  nuz- esjɔ̃z- etɑ̃dys dɑ̃ lεʁbə, kotə a kotə
  byvɑ̃ a la kupə dy plεziʁ, lidʁɔmεl du
  mε puʁkwa lə bɔnœʁ, tuʒuʁ lə tɑ̃ nu lotə
  tεz- iøz- etε klo, ʒə nə sɑ̃tε plys tɔ̃ pul

  tɔ̃n- amə avε ete ɑ̃pɔʁte paʁ ynə pi
  ʒyska ynə falεzə du sə ʒεte lεz- o dy stiks
  osito ʒi alε pʁε a dɔne ma vi
  puʁ tə ʁesysite paʁεj a œ̃ feniks

  otuʁ də la falεzə staɲε ynə epεsə bʁymə
  ki kaʃε lɑ̃tʁe dynə ɡʁɔtə sɑ̃ limitə
  osi sɔ̃bʁə e pwasøzə kœ̃ maʁε də bitymə
  ʒə mɑ̃fɔ̃sε dədɑ̃ mə œʁtɑ̃ o stalaɡmitə

  ʒə maʁʃε də lɔ̃ɡz- œʁ, tuʒuʁ plys lwɛ̃ dy sjεl
  ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃ dε plɛ̃təz- a ʁevεje lazaʁə
  lə ne blaze paʁ œ̃ paʁfœ̃ pεstilɑ̃sjεl
  ʒavε ʃo e fʁwa ɑ̃ mεmə tɑ̃, setε bizaʁə

  ɑ̃fɛ̃ fatiɡe, ʒaʁivε ʒyska ynə salə
  eklεʁe paʁ dø tʁus ʁɔ̃ də lavə ɑ̃ fyzjɔ̃
  o fɔ̃ sə tənε ynə kʁeatyʁə palə e salə
  setε-adε ki ʁεɲə syʁ lεz- aməz- ɑ̃ pεʁdisjɔ̃

  də sɔ̃ dwa ɡʁify, il mɛ̃tima də masəwaʁ
  ʒə mεɡzekytε nə puʁsɥivɑ̃ kœ̃ səl ʁεvə
  a ta tʁo tʁistə mɔʁ, səl-adε puvε syʁswaʁ
  səl də tɔ̃n- ɔ̃bʁə sεʃə, il puvε fεʁə ʒajiʁ la sεvə

  kə fε ty la ? mə di til dœ̃ tɔ̃ kavεʁnø
  ʒə ʃεʁʃə mɔ̃n- εme paʁti ɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃piʁə
  osito ynə flamə bʁija dɑ̃ sɔ̃n- œj bʁymø
  ty kɔnε lə pʁi, si ty vø kεllə ʁεspiʁə

  ty dwa mə dɔne libʁəmɑ̃ tɔ̃n- amə
  ʒə ʁepɔ̃di mɔ̃ ʃwa ε fε, fε la vəniʁ
  mɔ̃n- adɔʁe apaʁy alɔʁ dɑ̃sɑ̃tə pətitə flamə
  puʁ kεllə ʁəvivə, ʒə lɥi ɔfʁi mɔ̃n- avəniʁ

  tuʃe paʁ mɔ̃ ʒεstə, adε nuz- ɔfʁiʁ lə pʁɛ̃tɑ̃
  puʁ puvwaʁ nuz- εme a lwaziʁ, a fwazɔ̃
  mε dəpɥi dεz- ane, o səj də la ɡʁɔtə, ʒatɑ̃
  la fɔli dεz- ɔməz- a detʁake lε sεzɔ̃
 • Syllabes Phonétique : L’attente

  nu=ze=sjɔ̃=ze=tɑ̃=dys=dɑ̃=lεʁ=bə=ko=tə=a=ko=tə 14
  by=vɑ̃=a=la=ku=pə=dy=plε=ziʁ=li=dʁɔ=mεl=du 13
  mε=puʁ=kwa=lə=bɔ=nœ=ʁə=tu=ʒuʁ=lə=tɑ̃=nu=lo=tə 14
  tε=zi=ø=ze=tε=klo=ʒə=nə=sɑ̃=tε=plys=tɔ̃=pul 13

  tɔ̃=na=mə=a=vε=e=te=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=y=nə=pi 14
  ʒys=ka=ynə=fa=lε=zə=du=sə=ʒε=te=lε=zo=dy=stiks 14
  o=si=to=ʒi=a=lε=pʁε=a=dɔ=ne=ma=vi 12
  puʁ=tə=ʁe=sy=si=te=pa=ʁεj=a=œ̃=fe=niks 12

  o=tuʁdə=la=fa=lε=zə=sta=ɲε=y=nə=e=pε=sə=bʁymə 14
  ki=ka=ʃε=lɑ̃=tʁe=dy=nə=ɡʁɔ=tə=sɑ̃=li=mi=tə 13
  o=si=sɔ̃=bʁə=e=pwa=sø=zə=kœ̃=ma=ʁε=də=bi=tymə 14
  ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sε=də=dɑ̃=mə=œʁ=tɑ̃=o=sta=laɡ=mi=tə 14

  ʒə=maʁ=ʃε=də=lɔ̃ɡ=zœ=ʁə=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃=dy=sjεl 13
  ɑ̃=nɑ̃=tɑ̃=dɑ̃=dε=plɛ̃=tə=za=ʁe=vε=je=la=za=ʁə 14
  lə=ne=bla=ze=paʁ=œ̃=paʁ=fœ̃=pεs=ti=lɑ̃=sjεl 12
  ʒa=vε=ʃo=e=fʁwa=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=se=tε=bi=za=ʁə 14

  ɑ̃=fɛ̃=fa=ti=ɡe=ʒa=ʁi=vε=ʒys=ka=y=nə=sa=lə 14
  e=klε=ʁe=paʁ=dø=tʁus=ʁɔ̃=də=la=və=ɑ̃=fy=zj=ɔ̃ 14
  o=fɔ̃sə=tə=nε=y=nə=kʁe=a=ty=ʁə=pa=lə=e=salə 14
  se=tε-a=dε=ki=ʁεɲə=syʁ=lε=za=mə=zɑ̃=pεʁ=di=sjɔ̃ 14

  də=sɔ̃=dwa=ɡʁi=fy=il=mɛ̃=ti=ma=də=ma=sə=waʁ 13
  ʒə=mεɡ=ze=ky=tε=nə=puʁ=sɥi=vɑ̃=kœ̃=səl=ʁε=və 13
  a=ta=tʁo=tʁis=tə=mɔʁ=səl-a=dε=pu=vε=syʁ=swaʁ 13
  səl=də=tɔ̃=nɔ̃bʁə=sε=ʃə=il=pu=vε=fε=ʁə=ʒa=jiʁ=lasεvə 14

  kə=fε=ty=la=mə=di=til=dœ̃=tɔ̃=ka=vεʁ=nø 12
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=mɔ̃=nε=me=paʁ=ti=ɑ̃=tɔ̃=nɑ̃=pi=ʁə 14
  o=si=to=y=nə=fla=mə=bʁi=ja=dɑ̃=sɔ̃=nœj=bʁy=mø 14
  ty=kɔ=nε=lə=pʁi=si=ty=vø=kεl=lə=ʁεs=pi=ʁə 14

  ty=dwa=mə=dɔ=ne=li=bʁə=mɑ̃=tɔ̃=na=mə 11
  ʒə=ʁe=pɔ̃=di=mɔ̃=ʃwa=ε=fε=fε=la=və=niʁ 12
  mɔ̃=na=dɔ=ʁe=a=pa=ʁy=a=lɔʁ=dɑ̃sɑ̃tə=pə=ti=tə=flamə 14
  puʁ=kεl=lə=ʁə=vi=və=ʒə=lɥi=ɔ=fʁi=mɔ̃=na=və=niʁ 14

  tu=ʃe=paʁ=mɔ̃=ʒεs=tə=a=dε=nu=zɔ=fʁiʁ=lə=pʁɛ̃=tɑ̃ 14
  puʁ=pu=vwaʁ=nu=zε=me=a=lwa=ziʁ=a=fwa=zɔ̃ 12
  mε=dəp=ɥi=dε=za=ne=o=səj=də=la=ɡʁɔ=tə=ʒa=tɑ̃ 14
  la=fɔ=li=dε=zɔ=mə=za=de=tʁa=ke=lε=sε=zɔ̃ 13

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2022 22:04Anya

Une très jolie fable, hélas Hades est rarement touché par l’amour et l’actualité ne nous fait pas penser à des lendemains qui chantent. Mais peut être que la fraternité qui se fait jour mènera à des jours meilleurs.

Poème Amour
Publié le 04/04/2022 13:36

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Enviedailleurs

Texte des commentateurs