Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’ascension

Le Poème

Devant sa montagne l’enfant se dit
« Ah, si j’étais ! », S’imagine en Hercule
La tête levée et le poing brandi
Mais devant sa majesté, il recule
Le jour qui tombe, l’ombre s’agrandit
Dévorant sa silhouette minuscule
Bientôt ce sera un Homme pardi
Il vaincra le sommet sans préambule

Équipé de piolets, de mousquetons
Des années plus tard, l’Homme-enfant revient
Décidé à gravir les échelons
Monte au faîte du massif Jurassien
Un petit Crêt pour gagner des galons
Prochain objectif le pic olympien
Avec dédain il tourne les talons
Prêt à supplanter le monde ancien

Direction la Grèce et ses nombreux mythes
Montagne sacrée nimbée d’une guimpe
Dont la barbe est faite de stalagmites
Sûr de lui, entraîné, le quadra grimpe
Performant, pour repousser ses limites
Plante un drapeau au sommet de l’Olympe
Vainqueur, il se tourne vers d’autres sites
Pour l’Everest, il prend un aller simple

Cinquante ans passés et l’Himalaya
Est attaqué par ce nouveau Cyrus
Mais s’il marque un point contre Gaïa
Sa victoire est comme celle de Pyrrhus
Il savoure son triomphe, alléluia
Laissant derrière lui ses détritus
Son orgueil est plus grand qu’ un séquoia
Il est loin le temps d’ homo erectus

Après avoir invoqué le Dieu Mars
Avoir voulu toucher le ciel, envieux
Le voilà qu’il parle d’aller sur mars
Qu’ il revient sur terre le corps trop vieux
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Enviedailleurs

Poète Enviedailleurs

Enviedailleurs a publié sur le site 145 écrits. Enviedailleurs est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’ascensionde=vant=sa=mon=ta=gne=len=fant=se=dit 10
ah=si=jé=tais=si=ma=gineen=her=cule 10
la=tê=te=le=vée=et=le=poing=bran=di 10
mais=de=vant=sa=ma=jes=té=il=re=cule 10
le=jour=qui=tom=be=lom=bre=sa=gran=dit 10
dé=vo=rant=sa=sil=houet=te=mi=nus=cule 10
bien=tôt=ce=se=ra=un=hom=me=par=di 10
il=vain=cra=le=som=met=sans=pré=am=bule 10

équi=pé=de=pi=o=lets=de=mous=que=tons 10
des=an=nées=plus=tard=lhomme=en=fant=re=vient 10
dé=ci=dé=à=gra=vir=les=é=che=lons 10
mon=te=au=faîte=du=mas=sif=ju=ras=sien 10
un=pe=tit=crêt=pour=ga=gner=des=ga=lons 10
pro=chain=ob=jec=tif=le=pic=o=lym=pien 10
a=vec=dé=dain=il=tour=ne=les=ta=lons 10
prêt=à=sup=plan=ter=le=monde=an=ci=en 10

di=rec=tion=la=grèce=et=ses=nom=breux=mythes 10
mon=ta=gne=sa=crée=nim=bée=du=ne=guimpe 10
dont=la=bar=be=est=faite=de=sta=lag=mites 10
sûr=de=lui=en=traî=né=le=qua=dra=grimpe 10
per=for=mant=pour=re=pous=ser=ses=li=mites 10
plante=un=dra=peau=au=som=met=de=lo=lympe 10
vain=queur=il=se=tour=ne=vers=dau=tres=sites 10
pour=le=ve=rest=il=prend=un=al=ler=simple 10

cin=quante=ans=pas=sés=et=l=hi=ma=laya 10
est=at=ta=qué=par=ce=nou=veau=cy=rus 10
mais=sil=mar=que=un=point=con=tre=gaïa 9
sa=vic=toireest=com=me=cel=le=de=pyr=rhus 10
il=sa=vou=re=son=triom=phe=al=lé=luia 10
lais=sant=der=riè=re=lui=ses=dé=tri=tus 10
son=or=gueil=est=plus=grand=quun=sé=quoi=a 10
il=est=loin=le=temps=dho=mo=e=rec=tus 10

après=a=voir=in=vo=qué=le=dieu=mars 9
avoir=vou=lu=tou=cher=le=ciel=en=vieux 9
le=voi=là=quil=par=le=dal=ler=sur=mars 10
quil=re=vient=sur=ter=re=le=corps=trop=vieux 10
Phonétique : L’ascensiondəvɑ̃ sa mɔ̃taɲə lɑ̃fɑ̃ sə di
« a, si ʒetε ! », simaʒinə ɑ̃n- εʁkylə
la tεtə ləve e lə puiŋ bʁɑ̃di
mε dəvɑ̃ sa maʒεste, il ʁəkylə
lə ʒuʁ ki tɔ̃bə, lɔ̃bʁə saɡʁɑ̃di
devɔʁɑ̃ sa siluεtə minyskylə
bjɛ̃to sə səʁa œ̃n- ɔmə paʁdi
il vɛ̃kʁa lə sɔmε sɑ̃ pʁeɑ̃bylə

ekipe də pjɔlε, də muskətɔ̃
dεz- ane plys taʁ, lɔmə ɑ̃fɑ̃ ʁəvjɛ̃
deside a ɡʁaviʁ lεz- eʃəlɔ̃
mɔ̃tə o fεtə dy masif ʒyʁasjɛ̃
œ̃ pəti kʁε puʁ ɡaɲe dε ɡalɔ̃
pʁoʃɛ̃ ɔbʒεktif lə pik ɔlɛ̃pjɛ̃
avεk dedɛ̃ il tuʁnə lε talɔ̃
pʁε a syplɑ̃te lə mɔ̃də ɑ̃sjɛ̃

diʁεksjɔ̃ la ɡʁεsə e sε nɔ̃bʁø mitə
mɔ̃taɲə sakʁe nɛ̃be dynə ɡɛ̃pə
dɔ̃ la baʁbə ε fεtə də stalaɡmitə
syʁ də lɥi, ɑ̃tʁεne, lə kadʁa ɡʁɛ̃pə
pεʁfɔʁmɑ̃, puʁ ʁəpuse sε limitə
plɑ̃tə œ̃ dʁapo o sɔmε də lɔlɛ̃pə
vɛ̃kœʁ, il sə tuʁnə vεʁ dotʁə- sitə
puʁ ləvəʁεst, il pʁɑ̃t- œ̃n- ale sɛ̃plə

sɛ̃kɑ̃tə ɑ̃ pasez- e limalεja
εt- atake paʁ sə nuvo siʁys
mε sil maʁkə œ̃ pwɛ̃ kɔ̃tʁə ɡaja
sa viktwaʁə ε kɔmə sεllə də piʁys
il savuʁə sɔ̃ tʁjɔ̃fə, alelɥja
lεsɑ̃ dəʁjεʁə lɥi sε detʁitys
sɔ̃n- ɔʁɡœj ε plys ɡʁɑ̃ kœ̃ sekwaa
il ε lwɛ̃ lə tɑ̃ domo əʁεktys

apʁεz- avwaʁ ɛ̃vɔke lə djø maʁs
avwaʁ vuly tuʃe lə sjεl, ɑ̃vjø
lə vwala kil paʁlə dale syʁ maʁs
kil ʁəvjɛ̃ syʁ teʁə lə kɔʁ tʁo vjø
Syllabes Phonétique : L’ascensiondə=vɑ̃=sa=mɔ̃=ta=ɲə=lɑ̃=fɑ̃=sə=di 10
a=si=ʒe=tε=si=ma=ʒinəɑ̃=nεʁ=kylə 10
la=tεtə=lə=ve=e=lə=pu=iŋ=bʁɑ̃=di 10
mε=də=vɑ̃=sa=ma=ʒεs=te=il=ʁə=kylə 10
lə=ʒuʁ=ki=tɔ̃=bə=lɔ̃=bʁə=sa=ɡʁɑ̃=di 10
de=vɔ=ʁɑ̃=sa=si=lu=εtə=mi=nys=kylə 10
bjɛ̃=to=sə=sə=ʁa=œ̃=nɔ=mə=paʁ=di 10
il=vɛ̃=kʁa=lə=sɔ=mε=sɑ̃=pʁe=ɑ̃=bylə 10

e=ki=pe=də=pjɔ=lε=də=mus=kə=tɔ̃ 10
dε=za=ne=plys=taʁ=lɔmə=ɑ̃=fɑ̃=ʁə=vjɛ̃ 10
de=si=de=a=ɡʁa=viʁ=lε=ze=ʃə=lɔ̃ 10
mɔ̃=tə=o=fεtə=dy=ma=sif=ʒy=ʁa=sjɛ̃ 10
œ̃=pə=ti=kʁε=puʁ=ɡa=ɲe=dε=ɡa=lɔ̃ 10
pʁo=ʃɛ̃=ɔb=ʒεk=tif=lə=pik=ɔ=lɛ̃=pjɛ̃ 10
a=vεk=de=dɛ̃=il=tuʁ=nə=lε=ta=lɔ̃ 10
pʁε=a=sy=plɑ̃=te=lə=mɔ̃də=ɑ̃=sj=ɛ̃ 10

di=ʁεk=sjɔ̃=la=ɡʁεsə=e=sε=nɔ̃=bʁø=mitə 10
mɔ̃=ta=ɲə=sa=kʁe=nɛ̃=be=dy=nə=ɡɛ̃pə 10
dɔ̃=la=baʁbə=ε=fε=tə=də=sta=laɡ=mitə 10
syʁ=də=lɥi=ɑ̃=tʁε=ne=lə=ka=dʁa=ɡʁɛ̃pə 10
pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=puʁ=ʁə=pu=se=sε=li=mitə 10
plɑ̃tə=œ̃=dʁa=po=o=sɔ=mε=də=lɔ=lɛ̃pə 10
vɛ̃=kœʁ=il=sə=tuʁ=nə=vεʁ=do=tʁə=sitə 10
puʁ=lə=və=ʁεst=il=pʁɑ̃=tœ̃=na=le=sɛ̃plə 10

sɛ̃=kɑ̃tə=ɑ̃=pa=se=ze=li=ma=lε=ja 10
ε=ta=ta=ke=paʁ=sə=nu=vo=si=ʁys 10
mε=sil=maʁ=kə=œ̃=pwɛ̃=kɔ̃=tʁə=ɡa=ja 10
sa=vik=twaʁə=ε=kɔ=mə=sεllə=də=pi=ʁys 10
il=sa=vu=ʁə=sɔ̃=tʁjɔ̃=fə=a=lel=ɥja 10
lε=sɑ̃=də=ʁjε=ʁə=lɥi=sε=de=tʁi=tys 10
sɔ̃=nɔʁ=ɡœj=ε=plys=ɡʁɑ̃=kœ̃=se=kwa=a 10
il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=do=mo=ə=ʁεk=tys 10

a=pʁε=za=vwaʁ=ɛ̃=vɔ=ke=lə=djø=maʁs 10
a=vwaʁ=vu=ly=tu=ʃe=lə=sjεl=ɑ̃=vjø 10
lə=vwa=la=kil=paʁ=lə=da=le=syʁ=maʁs 10
kil=ʁə=vjɛ̃=syʁ=te=ʁə=lə=kɔʁ=tʁo=vjø 10

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
21/05/2023 12:01Maricarmelle

C’est un magnifique descriptif tout en poésie de l’ascension humaine à travers le temps. Orgueil et ambition, toujours plus haut toujours plus fort arrive un jour la déception car ce qui compte est l’humilité pour préserver la qualité de vie. Revenir à la simplicité auprès de notre terre mère au lieu d’avoir la tête dans les étoiles. Ce poème est une leçon de vie où je pose mon coup de cœur!
Bravo!

Poème Temps
Du 11/05/2023 12:39

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 5 strophes.