Poeme : Toi, Le Futur Papy !

Toi, Le Futur Papy !

Toi le futur grand père,
Je vais te donner quelques points de repère
Pour accueillir ces petits enfants qui te seront chers
Et qui vont remplir ta vie de lumière.
Le plus difficile pour un grand père
C’ est de coucher tous les soirs avec une grand-mère !
Ce n’ est pas le plus intelligent de mes vers
Et je n ’ en suis pas fier !
Toi le guerrier
Au visage buriné,
Aux cheveux grisés,
À l’ embonpoint discret…
Quand dans ta poigne d’ acier
Tu vas sentir la fragile main potelée
Du petit être que tu vas accompagner
Sur les difficiles chemins de sa destinée…
Tu seras sincèrement touché
Tu penseras à la longue route que tu viens d’ achever,
Mais aussi à la dernière étape que tu viens de commencer
Qui n ’est sûrement pas la moins ensoleillée !
Sache que pour un papy,
Aller chercher à l ’ecole son petit enfant chéri
Et l’ attendre à la sortie,
Est un des plus beaux cadeaux de la vie !
Tu seras enchanté en entendant
Les cris et les chants
De tous ces enfants
Aux rires charmants.
Et quand tu vas voir bondir
Celui que tu es venu accueillir
Qui va se mettre à courir
Pour dans tes bras se blottir…
Chut, je ne vais pas tout te raconter, j
Je connais ta sensibilité !
Ce moment tu va le vivre avec intensité
Une larme tu vas peut être écraser !
Toi mon ami
Qui sera bientôt papy !
Souris à la vie
Elle saura te dire merci !

,

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi, Le Futur Papy !

  toi=le=fu=tur=grand=pè=re 7
  je=vais=te=don=ner=quel=ques=points=de=re=père 11
  pour=ac=cueillir=ces=pe=tits=en=fants=qui=te=se=ront=chers 13
  et=qui=vont=rem=plir=ta=vie=de=lu=mière 10
  le=plus=dif=fi=ci=le=pour=un=grand=père 10
  cest=de=cou=cher=tous=les=soirs=a=vec=une=grand=mère 12
  ce=nest=pas=le=plus=in=tel=li=gent=de=mes=vers 12
  et=je=nen=suis=pas=fi=er 7
  toi=le=guer=ri=er 5
  au=vi=sa=ge=bu=ri=né 7
  aux=che=veux=gri=sés 5
  à=lem=bon=point=dis=cret 6
  quand=dans=ta=poi=gne=da=ci=er 8
  tu=vas=sen=tir=la=fra=gi=le=main=po=te=lée 12
  du=pe=tit=ê=tre=que=tu=vas=ac=com=pa=gner 12
  sur=les=dif=fi=ciles=che=mins=de=sa=des=ti=née 12
  tu=se=ras=sin=cè=re=ment=tou=ché 9
  tu=pense=ras=à=la=lon=gue=route=que=tu=viens=dache=ver 13
  mais=aus=si=à=la=der=nièreé=tape=que=tu=viens=de=commen=cer 14
  qui=nest=sû=re=ment=pas=la=moins=en=so=leil=lée 12
  sa=che=que=pour=un=pa=py 7
  al=ler=cher=cher=à=le=cole=son=pe=tit=en=fant=ché=ri 14
  et=lat=ten=dre=à=la=sor=tie 8
  est=un=des=plus=beaux=ca=deaux=de=la=vie 10
  tu=se=ras=en=chan=té=en=en=ten=dant 10
  les=cris=et=les=chants 5
  de=tous=ces=en=fants 5
  aux=ri=res=char=mants 5
  et=quand=tu=vas=voir=bon=dir 7
  ce=lui=que=tu=es=ve=nu=ac=cueil=lir 10
  qui=va=se=met=tre=à=cou=rir 8
  pour=dans=tes=bras=se=blot=tir 7
  chut=je=ne=vais=pas=tout=te=ra=con=ter=j 11
  je=con=nais=ta=sen=si=bi=li=té 9
  ce=moment=tu=va=le=vi=vrea=vec=in=ten=si=té 12
  u=ne=lar=me=tu=vas=peut=ê=tre=é=cra=ser 12
  toi=mon=a=mi 4
  qui=se=ra=bien=tôt=pa=py 7
  sou=ris=à=la=vie 5
  el=le=sau=ra=te=di=re=mer=ci 9

  1
 • Phonétique : Toi, Le Futur Papy !

  twa lə fytyʁ ɡʁɑ̃ pεʁə,
  ʒə vε tə dɔne kεlk pwɛ̃ də ʁəpεʁə
  puʁ akœjiʁ sε pətiz- ɑ̃fɑ̃ ki tə səʁɔ̃ ʃεʁ
  e ki vɔ̃ ʁɑ̃pliʁ ta vi də lymjεʁə.
  lə plys difisilə puʁ œ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə
  sε də kuʃe tus lε swaʁz- avεk ynə ɡʁɑ̃ mεʁə !
  sə nε pa lə plysz- ɛ̃tεlliʒe də mε vεʁ
  e ʒə nɑ̃ sɥi pa fje !
  twa lə ɡeʁje
  o vizaʒə byʁine,
  o ʃəvø ɡʁize,
  a lɑ̃bɔ̃pwɛ̃ diskʁε…
  kɑ̃ dɑ̃ ta pwaɲə dasje
  ty va sɑ̃tiʁ la fʁaʒilə mɛ̃ pɔtəle
  dy pəti εtʁə kə ty va akɔ̃paɲe
  syʁ lε difisilə ʃəmɛ̃ də sa dεstine…
  ty səʁa sɛ̃sεʁəmɑ̃ tuʃe
  ty pɑ̃səʁaz- a la lɔ̃ɡ ʁutə kə ty vjɛ̃ daʃəve,
  mεz- osi a la dεʁnjεʁə etapə kə ty vjɛ̃ də kɔmɑ̃se
  ki nε syʁəmɑ̃ pa la mwɛ̃z- ɑ̃sɔlεje !
  saʃə kə puʁ œ̃ papi,
  ale ʃεʁʃe a ləkɔlə sɔ̃ pəti ɑ̃fɑ̃ ʃeʁi
  e latɑ̃dʁə a la sɔʁti,
  εt- œ̃ dε plys bo kado də la vi !
  ty səʁaz- ɑ̃ʃɑ̃te ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dɑ̃
  lε kʁiz- e lε ʃɑ̃
  də tus sεz- ɑ̃fɑ̃
  o ʁiʁə ʃaʁmɑ̃.
  e kɑ̃ ty va vwaʁ bɔ̃diʁ
  səlɥi kə ty ε vəny akœjiʁ
  ki va sə mεtʁə a kuʁiʁ
  puʁ dɑ̃ tε bʁa sə blɔtiʁ…
  ʃy, ʒə nə vε pa tu tə ʁakɔ̃te, ʒi
  ʒə kɔnε ta sɑ̃sibilite !
  sə mɔmɑ̃ ty va lə vivʁə avεk ɛ̃tɑ̃site
  ynə laʁmə ty va pø εtʁə ekʁaze !
  twa mɔ̃n- ami
  ki səʁa bjɛ̃to papi !
  suʁiz- a la vi
  εllə soʁa tə diʁə mεʁsi !

  ,
 • Syllabes Phonétique : Toi, Le Futur Papy !

  twa=lə=fy=tyʁ=ɡʁɑ̃=pε=ʁə 7
  ʒə=vε=tə=dɔ=ne=kεl=kə=pwɛ̃=də=ʁə=pε=ʁə 12
  puʁ=a=kœjiʁ=sεpə=ti=zɑ̃=fɑ̃=ki=tə=sə=ʁɔ̃=ʃεʁ 12
  e=ki=vɔ̃=ʁɑ̃=pliʁ=ta=vi=də=ly=mjεʁ=ə 11
  lə=plys=di=fi=si=lə=puʁ=œ̃=ɡʁɑ̃=pεʁ=ə 11
  sεdə=ku=ʃe=tus=lε=swaʁ=za=vεk=y=nə=ɡʁɑ̃=mεʁə 12
  sə=nε=pa=lə=plys=zɛ̃=tεl=li=ʒe=də=mε=vεʁ 12
  e=ʒə=nɑ̃=sɥi=pa=fj=e 7
  twa=lə=ɡe=ʁj=e 5
  o=vi=za=ʒə=by=ʁi=ne 7
  o=ʃə=vø=ɡʁi=ze 5
  a=lɑ̃=bɔ̃=pwɛ̃=dis=kʁε 6
  kɑ̃=dɑ̃=ta=pwa=ɲə=da=sj=e 8
  ty=va=sɑ̃=tiʁ=la=fʁa=ʒi=lə=mɛ̃=pɔ=tə=le 12
  dy=pə=ti=ε=tʁə=kə=ty=va=a=kɔ̃=pa=ɲe 12
  syʁ=lε=di=fi=silə=ʃə=mɛ̃=də=sa=dεs=ti=ne 12
  ty=sə=ʁa=sɛ̃=sε=ʁə=mɑ̃=tu=ʃe 9
  typɑ̃sə=ʁa=za=la=lɔ̃ɡ=ʁutə=kə=ty=vjɛ̃=da=ʃə=ve 12
  mε=zo=si=a=la=dεʁ=njεʁəe=tapə=kə=ty=vjɛ̃də=kɔ=mɑ̃se 13
  ki=nε=sy=ʁə=mɑ̃=pa=la=mwɛ̃=zɑ̃=sɔ=lε=je 12
  sa=ʃə=kə=puʁ=œ̃=pa=pi 7
  a=le=ʃεʁ=ʃe=alə=kɔlə=sɔ̃pə=ti=ɑ̃=fɑ̃=ʃe=ʁi 12
  e=la=tɑ̃=dʁə=a=la=sɔʁ=ti 8
  ε=tœ̃=dε=plys=bo=ka=do=də=la=vi 10
  ty=sə=ʁa=zɑ̃=ʃɑ̃=te=ɑ̃=nɑ̃=tɑ̃=dɑ̃ 10
  lε=kʁi=ze=lε=ʃɑ̃ 5
  də=tus=sε=zɑ̃=fɑ̃ 5
  o=ʁi=ʁə=ʃaʁ=mɑ̃ 5
  e=kɑ̃=ty=va=vwaʁ=bɔ̃=diʁ 7
  səl=ɥi=kə=ty=ε=və=ny=a=kœjiʁ 9
  ki=va=sə=mε=tʁə=a=ku=ʁiʁ 8
  puʁ=dɑ̃=tε=bʁa=sə=blɔ=tiʁ 7
  ʃy=ʒə=nə=vε=pa=tu=tə=ʁa=kɔ̃=te=ʒi 11
  ʒə=kɔ=nε=ta=sɑ̃=si=bi=li=te 9
  sə=mɔ=mɑ̃=ty=valə=vi=vʁəa=vεk=ɛ̃=tɑ̃=si=te 12
  y=nə=laʁ=mə=ty=va=pø=ε=tʁə=e=kʁa=ze 12
  twa=mɔ̃=na=mi 4
  ki=sə=ʁa=bj=ɛ̃=to=pa=pi 8
  su=ʁi=za=la=vi 5
  εl=lə=so=ʁa=tə=di=ʁə=mεʁ=si 9

  1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/08/2022 08:52Anya

Joli -sauf l’allusion à la grand mère mais suivi d’un mea culpa, - et tellement vrai! Les petits enfin sont une bénédiction, ils donnent un coup de jeune et un bel appétit de vivre pour les voir grandir. Merci Eric

Poème Grand père
Publié le 04/08/2022 08:06

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Eric Dunkerque

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs