Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Pain Chrétien…

Le Poème

Ils étaient tous deux musiciens
Mais n’ avaient rien en commun,
Lui, branché « house indien »
Et elle plutôt cantiques chrétiens…

Lui, gauche bobo,
Intellectuelle et écolo ;
Elle, droite catho ;
Plutôt Sarko que Mao…

Ils s’ étaient connus au tribunal de Nanterre
Où elle plaidait comme avocate stagiaire.
Lui se tenait de l’ autre côté de la barrière
Et était jugé pour organisation illégale de concert…

Elle connaissait si bien le dossier
Qu’ elle n’ eut aucun mal à le faire acquitter
Pour une seule signature oubliée
Sur un dossier de plus de mille feuilles imprimés…

Au diable les préjugés, Cupidon avait frappé.
Coup de foudre partagé, emballé, c’ est pesé.
Mais comment rapprocher deux univers si éloignés,
Surtout ne pas nier les difficultés…

Les débuts furent évidemment chouettes,
Ils passaient leur temps sous la couette.
Mais l’ usure du quotidien guette
Et gâche souvent la fête…

Chacun doit mettre de l’ eau dans son vin,
Faire la moitié du chemin,
Pour construire un couple sain,
Afin de partir sereins vers un avenir commun…

Lui : homme de nuit se leva tôt le matin
Et apprit à faire fonctionner un pétrin,
Il étudia les subtilités du levain
Et eut le brevet indispensable au commerce du pain…

Elle abandonna les églises et les textes pieux
Pour lire des livres plus licencieux ;
Et se lança dans la culture de l’herbe qui rend joyeux
Pour étudier les recettes des meilleurs rebouteux…

A deux, ils créèrent le « pain chrétien »,
Pour un esprit chrétien dans un corps sain,
Une recette de farine bio et d’ herbes de son jardin
À consommer avec un verre de bon vin…

Ils ouvrirent une boulangerie à Melun
Qui était bondée du soir au matin
De clients venus acheter leur pain chrétien
Qu’ elle bénissait devant eux de ses mains…

Le succès fut instantané et dure depuis des années.
Après l’ avoir mangé et digéré
Les clients ne pouvaient plus s’ en passer ;
Une véritable dépendance de drogués…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Eric Dunkerque

Poète Eric Dunkerque

Eric Dunkerque a publié sur le site 900 écrits. Eric Dunkerque est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Pain Chrétien…ils=é=taient=tous=deux=mu=si=ciens 8
mais=na=vaient=rien=en=com=mun 7
lui=bran=ché=hou=se=in=dien 7
et=el=le=plu=tôt=can=ti=ques=chré=tiens 10

lui=gau=che=bo=bo 5
in=tel=lec=tuel=le=et=é=co=lo 9
el=le=droi=te=ca=tho 6
plu=tôt=sar=ko=que=mao 6

ils=sé=taient=con=nus=au=tri=bu=nal=de=nan=terre 12
où=elle=plai=dait=commea=vo=ca=te=sta=giaire 10
lui=se=te=nait=de=lautre=cô=té=de=la=bar=rière 12
et=é=tait=ju=gé=pour=or=ga=ni=sa=tion=illé=gale=de=con=cert 16

el=le=con=nais=sait=si=bien=le=dos=sier 10
quel=le=neut=au=cun=mal=à=le=faireac=quit=ter 11
pour=une=seu=le=si=gna=tu=reou=bli=ée 10
sur=un=dos=sier=de=plus=de=mille=feu=illes=im=pri=més 13

au=diable=les=pré=ju=gés=cu=pi=don=a=vait=frap=pé 13
coup=de=foudre=par=ta=gé=em=bal=lé=cest=pe=sé 12
mais=comment=rap=pro=cher=deux=u=ni=vers=si=é=loi=gnés 13
sur=tout=ne=pas=nier=les=dif=fi=cul=tés 10

les=dé=buts=fu=rent=é=vi=dem=ment=chouettes 10
ils=pas=saient=leur=temps=sous=la=couet=te 9
mais=lu=su=re=du=quo=ti=dien=gue=tte 10
et=gâ=che=sou=vent=la=fê=te 8

cha=cun=doit=met=tre=de=leau=dans=son=vin 10
fai=re=la=moi=ti=é=du=che=min 9
pour=cons=trui=re=un=cou=ple=sain 8
a=fin=de=par=tir=se=reins=vers=un=ave=nir=com=mun 13

lui=homme=de=nuit=se=le=va=tôt=le=ma=tin 11
et=ap=prit=à=faire=fonc=tion=ner=un=pé=trin 11
il=é=tu=dia=les=sub=ti=li=tés=du=le=vain 12
et=eut=le=bre=vet=in=dispen=sa=bleau=com=merce=du=pain 13

ellea=ban=don=na=les=é=glises=et=les=tex=tes=pieux 12
pour=li=re=des=li=vres=plus=li=cen=cieux 10
et=se=lan=ça=dans=la=cul=ture=de=lherbe=qui=rend=joy=eux 14
pour=é=tu=dier=les=re=cettes=des=meilleurs=re=bou=teux 12

a=deux=ils=créè=rent=le=pain=chré=tien 9
pour=un=es=prit=chré=tien=dans=un=corps=sain 10
une=re=cette=de=fa=rine=bio=et=dher=bes=de=son=jar=din 14
à=con=som=mer=a=vec=un=verre=de=bon=vin 11

ils=ou=vrirent=une=bou=lan=ge=rieà=me=lun 10
qui=é=tait=bon=dée=du=soir=au=ma=tin 10
de=clients=ve=nus=ache=ter=leur=pain=chré=tien 10
quel=le=bé=nis=sait=de=vant=eux=de=ses=mains 11

le=suc=cès=fut=ins=tan=ta=né=et=dure=de=puis=des=an=nées 15
après=la=voir=man=gé=et=di=gé=ré 9
les=clients=ne=pou=vaient=plus=sen=pas=ser 9
une=vé=ri=table=dépen=dan=ce=de=dro=gués 10
Phonétique : Le Pain Chrétien…ilz- etε tus dø myzisjɛ̃
mε navε ʁjɛ̃ ɑ̃ kɔmœ̃,
lɥi, bʁɑ̃ʃe « uzə ɛ̃djən »
e εllə plyto kɑ̃tik kʁetjɛ̃…

lɥi, ɡoʃə bɔbo,
ɛ̃tεllεktɥεllə e ekɔlo,
εllə, dʁwatə kato,
plyto saʁko kə mao…

il setε kɔnysz- o tʁibynal də nɑ̃teʁə
u εllə plεdε kɔmə avɔkatə staʒjεʁə.
lɥi sə tənε də lotʁə kote də la baʁjεʁə
e etε ʒyʒe puʁ ɔʁɡanizasjɔ̃ illeɡalə də kɔ̃sεʁ…

εllə kɔnεsε si bjɛ̃ lə dɔsje
kεllə ny okœ̃ mal a lə fεʁə akite
puʁ ynə sələ siɲatyʁə ublje
syʁ œ̃ dɔsje də plys də milə fœjəz- ɛ̃pʁime…

o djablə lε pʁeʒyʒe, kypidɔ̃ avε fʁape.
ku də fudʁə paʁtaʒe, ɑ̃bale, sε pəze.
mε kɔmɑ̃ ʁapʁoʃe døz- ynive si elwaɲe,
syʁtu nə pa nje lε difikylte…

lε deby fyʁe evidamɑ̃ ʃuεtə,
il pasε lœʁ tɑ̃ su la kuεtə.
mε lyzyʁə dy kɔtidjɛ̃ ɡεtə
e ɡaʃə suvɑ̃ la fεtə…

ʃakœ̃ dwa mεtʁə də lo dɑ̃ sɔ̃ vɛ̃,
fεʁə la mwatje dy ʃəmɛ̃,
puʁ kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ kuplə sɛ̃,
afɛ̃ də paʁtiʁ səʁɛ̃ vεʁz- œ̃n- avəniʁ kɔmœ̃…

lɥi : ɔmə də nɥi sə ləva to lə matɛ̃
e apʁi a fεʁə fɔ̃ksjɔne œ̃ petʁɛ̃,
il etydja lε sybtilite dy ləvɛ̃
e y lə bʁəvε ɛ̃dispɑ̃sablə o kɔmεʁsə dy pɛ̃…

εllə abɑ̃dɔna lεz- eɡlizəz- e lε tεkstə pjø
puʁ liʁə dε livʁə- plys lisɑ̃sjø,
e sə lɑ̃sa dɑ̃ la kyltyʁə də lεʁbə ki ʁɑ̃ ʒwajø
puʁ etydje lε ʁəsεtə dε mεjœʁ ʁəbutø…

a dø, il kʁeεʁe lə « pɛ̃ kʁetjən »,
puʁ œ̃n- εspʁi kʁetjɛ̃ dɑ̃z- œ̃ kɔʁ sɛ̃,
ynə ʁəsεtə də faʁinə bjo e dεʁbə- də sɔ̃ ʒaʁdɛ̃
a kɔ̃sɔme avεk œ̃ veʁə də bɔ̃ vɛ̃…

ilz- uvʁiʁe ynə bulɑ̃ʒəʁi a məlœ̃
ki etε bɔ̃de dy swaʁ o matɛ̃
də kljɑ̃ vənysz- aʃəte lœʁ pɛ̃ kʁetjɛ̃
kεllə benisε dəvɑ̃ ø də sε mɛ̃…

lə syksε fy ɛ̃stɑ̃tane e dyʁə dəpɥi dεz- ane.
apʁε lavwaʁ mɑ̃ʒe e diʒeʁe
lε kljɑ̃ nə puvε plys sɑ̃ pase,
ynə veʁitablə depɑ̃dɑ̃sə də dʁɔɡe…
Syllabes Phonétique : Le Pain Chrétien…il=ze=tε=tus=dø=my=zi=sj=ɛ̃ 9
mε=na=vε=ʁj=ɛ̃=ɑ̃=kɔ=mœ̃ 8
lɥi=bʁɑ̃=ʃe=u=zə=ɛ̃=djən 7
e=εl=lə=ply=to=kɑ̃=tik=kʁe=tj=ɛ̃ 10

lɥi=ɡo=ʃə=bɔ=bo 5
ɛ̃=tεl=lεk=tɥεl=lə=e=e=kɔ=lo 9
εl=lə=dʁwa=tə=ka=to 6
ply=to=saʁ=ko=kə=ma=o 7

il=se=tε=kɔ=nys=zo=tʁi=by=nal=də=nɑ̃=te=ʁə 13
u=εllə=plε=dεkɔmə=a=vɔ=ka=tə=sta=ʒjεʁə 10
lɥisə=tə=nεdə=lotʁə=ko=te=də=la=ba=ʁjεʁə 10
e=e=tε=ʒy=ʒe=puʁ=ɔʁ=ɡa=ni=za=sjɔ̃=il=le=ɡalə=də=kɔ̃=sεʁ 17

εl=lə=kɔ=nε=sε=si=bjɛ̃=lə=dɔ=sje 10
kεllə=ny=o=kœ̃=mal=alə=fε=ʁəa=ki=te 10
puʁ=ynə=sə=lə=si=ɲa=ty=ʁə=u=blje 10
syʁ=œ̃=dɔ=sje=də=plys=də=milə=fœjə=zɛ̃=pʁi=me 12

o=djablə=lε=pʁe=ʒy=ʒe=ky=pi=dɔ̃=a=vε=fʁa=pe 13
kudə=fudʁə=paʁ=ta=ʒe=ɑ̃=ba=le=sεpə=ze 10
mε=kɔ=mɑ̃=ʁa=pʁo=ʃe=dø=zy=ni=ve=si=e=lwa=ɲe 14
syʁ=tu=nə=pa=nje=lε=di=fi=kyl=te 10

lε=de=by=fy=ʁe=e=vi=da=mɑ̃=ʃuεtə 10
il=pa=sε=lœʁ=tɑ̃=su=la=ku=ε=tə 10
mε=ly=zy=ʁə=dy=kɔ=ti=djɛ̃=ɡε=tə 10
e=ɡa=ʃə=su=vɑ̃=la=fε=tə 8

ʃa=kœ̃=dwa=mε=tʁə=də=lo=dɑ̃=sɔ̃=vɛ̃ 10
fε=ʁə=la=mwa=tj=e=dy=ʃə=mɛ̃ 9
puʁ=kɔ̃s=tʁɥ=ʁə=œ̃=ku=plə=sɛ̃ 8
afɛ̃də=paʁ=tiʁ=sə=ʁɛ̃=vεʁ=zœ̃=navə=niʁ=kɔ=mœ̃ 11

lɥi=ɔmə=də=nɥisə=lə=va=to=lə=ma=tɛ̃ 10
e=a=pʁi=afεʁə=fɔ̃k=sjɔ=ne=œ̃=pe=tʁɛ̃ 10
il=e=ty=dja=lε=syb=ti=li=te=dylə=vɛ̃ 11
e=ylə=bʁə=vε=ɛ̃=dis=pɑ̃=sa=bləo=kɔmεʁsə=dy=pɛ̃ 12

εlləa=bɑ̃=dɔ=na=lε=ze=ɡlizə=ze=lε=tεk=stə=pjø 12
puʁ=li=ʁə=dε=li=vʁə=plys=li=sɑ̃=sjø 10
e=sə=lɑ̃=sa=dɑ̃=la=kyl=tyʁə=də=lεʁbə=ki=ʁɑ̃=ʒwa=jø 14
puʁ=e=ty=dje=lεʁə=sεtə=dε=mε=jœʁ=ʁə=bu=tø 12

a=dø=il=kʁe=ε=ʁe=lə=pɛ̃=kʁe=tjən 10
puʁ=œ̃=nεs=pʁi=kʁe=tjɛ̃=dɑ̃=zœ̃=kɔʁ=sɛ̃ 10
ynə=ʁə=sεtə=də=fa=ʁinə=bjo=e=dεʁ=bə=də=sɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 14
a=kɔ̃=sɔ=me=a=vεk=œ̃=ve=ʁə=də=bɔ̃=vɛ̃ 12

il=zu=vʁi=ʁe=ynə=bulɑ̃ʒə=ʁi=a=mə=lœ̃ 10
ki=e=tε=bɔ̃=de=dy=swaʁ=o=ma=tɛ̃ 10
də=kljɑ̃=və=nys=zaʃə=te=lœʁ=pɛ̃=kʁe=tjɛ̃ 10
kεl=lə=be=ni=sεdə=vɑ̃=ø=də=sε=mɛ̃ 10

lə=syk=sε=fy=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne=e=dyʁə=dəp=ɥi=dε=za=ne 15
a=pʁε=la=vwaʁ=mɑ̃=ʒe=e=di=ʒe=ʁe 10
lε=klj=ɑ̃=nə=pu=vε=plys=sɑ̃=pa=se 10
ynə=ve=ʁitablə=de=pɑ̃=dɑ̃=sə=də=dʁɔ=ɡe 10

Historique des Modifications

25/05/2023 08:23

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
16/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Rigolo
Du 25/05/2023 08:22

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.