Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Mer Amère…

Le Poème

Sous un ciel gris d’ ennui
Mon âme se noie dans l’ amer
En longeant la mer
D’ une eau couleur de suie…

Le vent me harcèle
Brûlant mes yeux verts
Que je peine à garder ouverts
Voilés par des larmes de sel…

Dans ma marche solitaire
Je cherche une lueur
Au fond d’ un horizon de noirceur
Pouvant me redonner des repères…

Assourdi par le bruit des lames
Qui se brisent sur le sable,
Je tente de plaider coupable
Pour le repos de mon âme…

J’ essaye de trouver un chemin de lumière
Dans ce déluge de vagues et de pluie
Qui couvre par un furieux bruit
L’ écho de mes vaines prières…

Il y a toujours un lever de soleil
Au bout d’ une nuit sombre,
Dispersant les décombres
D’ une veille sans sommeil…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Eric Dunkerque

Poète Eric Dunkerque

Eric Dunkerque a publié sur le site 869 écrits. Eric Dunkerque est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Mer Amère…sous=un=ciel=gris=den=nui 6
mon=â=me=se=noie=dans=la=mer 8
en=lon=geant=la=mer 5
du=ne=eau=cou=leur=de=suie 7

le=vent=me=har=cè=le 6
brû=lant=mes=y=eux=verts 6
que=je=peine=à=gar=der=ou=verts 8
voi=lés=par=des=lar=mes=de=sel 8

dans=ma=mar=che=so=li=tai=re 8
je=cher=che=u=ne=lueur 6
au=fond=dun=ho=ri=zon=de=noir=ceur 9
pou=vant=me=re=don=ner=des=re=pères 9

as=sour=di=par=le=bruit=des=lames 8
qui=se=bri=sent=sur=le=sa=ble 8
je=ten=te=de=plai=der=cou=pable 8
pour=le=re=pos=de=mon=â=me 8

jes=saye=de=trou=ver=un=che=min=de=lu=mière 11
dans=ce=dé=luge=de=va=gues=et=de=pluie 10
qui=cou=vre=par=un=fu=rieux=bruit 8
lé=cho=de=mes=vai=nes=priè=res 8

il=y=a=tou=jours=un=le=ver=de=so=leil 11
au=bout=du=ne=nuit=som=bre 7
dis=per=sant=les=dé=com=bres 7
du=ne=vei=lle=sans=som=meil 7
Phonétique : La Mer Amère…suz- œ̃ sjεl ɡʁi dɑ̃nɥi
mɔ̃n- amə sə nwa dɑ̃ lame
ɑ̃ lɔ̃ʒɑ̃ la mεʁ
dynə o kulœʁ də sɥi…

lə vɑ̃ mə-aʁsεlə
bʁylɑ̃ mεz- iø vεʁ
kə ʒə pεnə a ɡaʁde uvεʁ
vwale paʁ dε laʁmə- də sεl…

dɑ̃ ma maʁʃə sɔlitεʁə
ʒə ʃεʁʃə ynə lɥœʁ
o fɔ̃ dœ̃n- ɔʁizɔ̃ də nwaʁsœʁ
puvɑ̃ mə ʁədɔne dε ʁəpεʁə…

asuʁdi paʁ lə bʁɥi dε lamə
ki sə bʁize syʁ lə sablə,
ʒə tɑ̃tə də plεde kupablə
puʁ lə ʁəpo də mɔ̃n- amə…

ʒesεj də tʁuve œ̃ ʃəmɛ̃ də lymjεʁə
dɑ̃ sə delyʒə də vaɡz- e də plɥi
ki kuvʁə paʁ œ̃ fyʁjø bʁɥi
leʃo də mε vεnə pʁjεʁə…

il i a tuʒuʁz- œ̃ ləve də sɔlεj
o bu dynə nɥi sɔ̃bʁə,
dispεʁsɑ̃ lε dekɔ̃bʁə
dynə vεjə sɑ̃ sɔmεj…
Syllabes Phonétique : La Mer Amère…su=zœ̃=sjεl=ɡʁi=dɑ̃n=ɥi 6
mɔ̃=na=mə=sə=nwa=dɑ̃=la=me 8
ɑ̃=lɔ̃=ʒɑ̃=la=mεʁ 5
dy=nə=o=ku=lœ=ʁə=də=sɥi 8

lə=vɑ̃=mə-aʁ=sε=lə 6
bʁy=lɑ̃=mε=zi=ø=vεʁ 6
kə=ʒə=pεnə=a=ɡaʁ=de=u=vεʁ 8
vwa=le=paʁ=dε=laʁ=mə=də=sεl 8

dɑ̃=ma=maʁ=ʃə=sɔ=li=tε=ʁə 8
ʒə=ʃεʁ=ʃə=y=nə=lɥœ=ʁə 7
o=fɔ̃=dœ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃də=nwaʁ=sœʁ 8
pu=vɑ̃mə=ʁə=dɔ=ne=dε=ʁə=pεʁə 8

a=suʁ=di=paʁ=lə=bʁɥi=dε=lamə 8
ki=sə=bʁi=ze=syʁ=lə=sa=blə 8
ʒə=tɑ̃=tə=də=plε=de=ku=pablə 8
puʁ=lə=ʁə=po=də=mɔ̃=na=mə 8

ʒe=sεj=də=tʁu=ve=œ̃=ʃə=mɛ̃də=ly=mjεʁə 10
dɑ̃sə=de=lyʒə=də=vaɡə=ze=də=plɥi 8
ki=ku=vʁə=paʁ=œ̃=fy=ʁjø=bʁɥi 8
le=ʃo=də=mε=vε=nə=pʁi=jεʁ 8

il=i=a=tu=ʒuʁ=zœ̃=lə=ve=də=sɔ=lεj 11
o=bu=dy=nə=nɥi=sɔ̃=bʁə 7
dis=pεʁ=sɑ̃=lε=de=kɔ̃=bʁə 7
dy=nə=vε=jə=sɑ̃=sɔ=mεj 7

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
25/07/2023 06:45Marco

Triste mais très beau pour un cœur

Poème Lumière
Du 25/07/2023 04:44

L'écrit contient 136 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.