Poeme : Pas Assez Profité

Pas Assez Profité

Le temps c’est vite écoulé
À partir du moment, où nous nous sommes rencontrés
Nous avons vécu notre histoire d’amour
Qui n’est pas terminé
Mais en fait, le temps est trop court

À present, je regrette
Toutes ces disputes qui ce sont passées
Toutes ces coups de donnés
Toutes ces choses, en fait, que nous avons jamais pensés

Quand je re-pense a tous ce temps, je me met a pleurer
Mais maintenant, l’instant fatale est passé
Nous avons, sans nous en rendrent compte
Franchi ce portail qui viens d’achever cette année

Rentré chez moi, j’ai compri, qu’un petit bous de notre histoire venais de se terminer
Je me suis alonger sur mon lit
Et j’ai fermer les yeux
J’ai repensé a toute cette année
Et j’ai finalement compris, que nous n’avions pas profité

Maintenant, je me dit
Que plus jamais nous allons nous retrouvé tous les matins devant l’école comme on le fesait
Que plus jamais tu m’attendras devant l’allée où je descendais, a chaques récrées
Maintenant tous cela est terminé

L’année prochaine quand moi j’irais pour ma derniere année
Quand je re-franchirais ce portail
J’aurais l’impression de t’avoir oublier
Devant l’école
Comme quand avant, nous venions de nous disputez l’an dernier

Je serais comme éguaré
Je ne cesserais surement jamais, chaques matins, de me retourné
De t’attendre, comme si tu y étais

Malheureusement, en vain, jamais je te reverais là
Oui, là, avec ton sac sur le dos, ton pull au bras quand c’est la fin d’année et qu’il fait trop chaud…

Je voudrais tant revivre cette année… mais non, c’est une page de notre histoire qui viens de ce tourner, et que jamais j’oublirais !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pas Assez Profité

  le=temps=cest=vi=te=é=cou=lé 8
  à=par=tir=du=moment=où=nous=nous=som=mes=ren=con=trés 13
  nous=a=vons=vé=cu=notre=his=toi=re=da=mour 11
  qui=nest=pas=ter=mi=né 6
  mais=en=fait=le=temps=est=trop=court 8

  à=pre=sent=je=re=gret=te 7
  tou=tes=ces=dis=putes=qui=ce=sont=pas=sées 10
  tou=tes=ces=coups=de=don=nés 7
  toutes=ces=cho=ses=en=fait=que=nous=a=vons=ja=mais=pen=sés 14

  quand=je=re=pensea=tous=ce=temps=je=me=met=a=pleu=rer 13
  mais=mainte=nant=lins=tant=fa=ta=leest=pas=sé 10
  nous=a=vons=sans=nous=en=ren=drent=com=pte 10
  fran=chi=ce=por=tail=qui=viens=dache=ver=cet=tean=née 12

  ren=tré=chez=moi=jai=com=pri=quun=pe=tit=bous=de=notre=his=toi=re=ve=nais=de=se=ter=mi=ner 23
  je=me=suis=a=lon=ger=sur=mon=lit 9
  et=jai=fer=mer=les=y=eux 7
  jai=re=pen=sé=a=toute=cet=te=an=née 10
  et=jai=fi=nale=ment=com=pris=que=nous=na=vions=pas=pro=fi=té 15

  main=te=nant=je=me=dit 6
  que=plus=ja=mais=nous=al=lons=nous=re=trou=vé=tous=les=ma=tins=de=vant=lé=cole=com=meon=le=fe=sait 24
  que=plus=ja=mais=tu=mat=ten=dras=de=vant=lal=lée=où=je=des=cen=dais=a=cha=ques=ré=crées 22
  main=te=nant=tous=ce=la=est=ter=mi=né 10

  lan=née=pro=chaine=quand=moi=ji=rais=pour=ma=der=nie=rean=née 14
  quand=je=re=fran=chi=rais=ce=por=tail 9
  jau=rais=lim=pres=sion=de=ta=voir=ou=blier 10
  de=vant=lé=co=le 5
  comme=quand=a=vant=nous=ve=nions=de=nous=dis=pu=tez=lan=der=nier 15

  je=se=rais=com=me=é=gua=ré 8
  je=ne=ces=se=rais=sure=ment=ja=mais=cha=ques=ma=tins=de=me=re=tour=né 18
  de=tat=ten=dre=comme=si=tu=y=é=tais 10

  malheu=reuse=ment=en=vain=ja=mais=je=te=re=ve=rais=là 13
  oui=là=a=vec=ton=sac=sur=le=dos=ton=pull=au=bras=quand=cest=la=fin=dan=née=et=quil=fait=trop=chaud 24

  je=vou=drais=tant=re=vivre=cet=tean=née=mais=non=cest=u=ne=pa=ge=de=no=tre=his=toi=re=qui=viens=de=ce=tour=ner=et=que=ja=mais=jou=bli=rais 35
 • Phonétique : Pas Assez Profité

  lə tɑ̃ sε vitə ekule
  a paʁtiʁ dy mɔmɑ̃, u nu nu sɔmə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  nuz- avɔ̃ veky nɔtʁə istwaʁə damuʁ
  ki nε pa tεʁmine
  mεz- ɑ̃ fε, lə tɑ̃z- ε tʁo kuʁ

  a pʁəze, ʒə ʁəɡʁεtə
  tutə sε dispytə ki sə sɔ̃ pase
  tutə sε ku də dɔne
  tutə sε ʃozə, ɑ̃ fε, kə nuz- avɔ̃ ʒamε pɑ̃se

  kɑ̃ ʒə ʁə pɑ̃sə a tus sə tɑ̃, ʒə mə mεt a pləʁe
  mε mɛ̃tənɑ̃, lɛ̃stɑ̃ fatalə ε pase
  nuz- avɔ̃, sɑ̃ nuz- ɑ̃ ʁɑ̃dʁe kɔ̃tə
  fʁɑ̃ʃi sə pɔʁtaj ki vjɛ̃ daʃəve sεtə ane

  ʁɑ̃tʁe ʃe mwa, ʒε kɔ̃pʁi, kœ̃ pəti bus də nɔtʁə istwaʁə vənε də sə tεʁmine
  ʒə mə sɥiz- alɔ̃ʒe syʁ mɔ̃ li
  e ʒε fεʁme lεz- iø
  ʒε ʁəpɑ̃se a tutə sεtə ane
  e ʒε finaləmɑ̃ kɔ̃pʁi, kə nu navjɔ̃ pa pʁɔfite

  mɛ̃tənɑ̃, ʒə mə di
  kə plys ʒamε nuz- alɔ̃ nu ʁətʁuve tus lε matɛ̃ dəvɑ̃ lekɔlə kɔmə ɔ̃ lə fəzε
  kə plys ʒamε ty matɑ̃dʁa dəvɑ̃ lale u ʒə desɑ̃dε, a ʃak ʁekʁe
  mɛ̃tənɑ̃ tus səla ε tεʁmine

  lane pʁoʃεnə kɑ̃ mwa ʒiʁε puʁ ma dεʁnjəʁə ane
  kɑ̃ ʒə ʁə fʁɑ̃ʃiʁε sə pɔʁtaj
  ʒoʁε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tavwaʁ ublje
  dəvɑ̃ lekɔlə
  kɔmə kɑ̃t- avɑ̃, nu vənjɔ̃ də nu dispyte lɑ̃ dεʁnje

  ʒə səʁε kɔmə eɡaʁe
  ʒə nə sesəʁε syʁəmɑ̃ ʒamε, ʃak matɛ̃, də mə ʁətuʁne
  də tatɑ̃dʁə, kɔmə si ty i etε

  maləʁøzəmɑ̃, ɑ̃ vɛ̃, ʒamε ʒə tə ʁəvəʁε la
  ui, la, avεk tɔ̃ sak syʁ lə do, tɔ̃ pyl o bʁa kɑ̃ sε la fɛ̃ dane e kil fε tʁo ʃo…

  ʒə vudʁε tɑ̃ ʁəvivʁə sεtə ane… mε nɔ̃, sεt- ynə paʒə də nɔtʁə istwaʁə ki vjɛ̃ də sə tuʁne, e kə ʒamε ʒubliʁε !
 • Syllabes Phonétique : Pas Assez Profité

  lə=tɑ̃=sε=vi=tə=e=ku=le 8
  a=paʁ=tiʁ=dy=mɔ=mɑ̃=u=nu=nu=sɔmə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 13
  nu=za=vɔ̃=ve=ky=nɔtʁə=is=twa=ʁə=da=muʁ 11
  ki=nε=pa=tεʁ=mi=ne 6
  mε=zɑ̃=fε=lə=tɑ̃=zε=tʁo=kuʁ 8

  a=pʁə=ze=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə 7
  tu=tə=sε=dis=pytə=ki=sə=sɔ̃=pa=se 10
  tu=tə=sε=ku=də=dɔ=ne 7
  tutə=sε=ʃo=zə=ɑ̃=fεkə=nu=za=vɔ̃=ʒa=mε=pɑ̃se 12

  kɑ̃ʒə=ʁə=pɑ̃=səa=tus=sə=tɑ̃=ʒə=mə=mεt=a=plə=ʁe 13
  mε=mɛ̃tə=nɑ̃=lɛ̃s=tɑ̃=fa=ta=lə=ε=pase 10
  nu=za=vɔ̃=sɑ̃=nu=zɑ̃=ʁɑ̃=dʁe=kɔ̃=tə 10
  fʁɑ̃=ʃisə=pɔʁ=taj=ki=vjɛ̃=da=ʃə=ve=sε=təa=ne 12

  ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa=ʒε=kɔ̃=pʁi=kœ̃=pə=ti=bus=də=nɔtʁə=is=twa=ʁə=və=nε=də=sə=tεʁ=mi=ne 23
  ʒə=mə=sɥi=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=mɔ̃=li 9
  e=ʒε=fεʁ=me=lε=zi=ø 7
  ʒε=ʁə=pɑ̃=se=a=tutə=sε=tə=a=ne 10
  e=ʒε=fi=nalə=mɑ̃=kɔ̃=pʁi=kə=nu=na=vjɔ̃=pa=pʁɔ=fi=te 15

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mə=di 6
  kə=plys=ʒa=mε=nu=za=lɔ̃=nuʁə=tʁu=ve=tus=lε=ma=tɛ̃=də=vɑ̃=le=kɔ=lə=kɔ=məɔ̃=lə=fə=zε 24
  kə=plys=ʒa=mε=ty=ma=tɑ̃=dʁadə=vɑ̃=la=le=u=ʒə=de=sɑ̃=dε=a=ʃak=ʁe=kʁe 20
  mɛ̃=tə=nɑ̃=tus=sə=la=ε=tεʁ=mi=ne 10

  la=ne=pʁo=ʃεnə=kɑ̃=mwa=ʒi=ʁε=puʁ=ma=dεʁ=njə=ʁəa=ne 14
  kɑ̃=ʒə=ʁə=fʁɑ̃=ʃi=ʁε=sə=pɔʁ=taj 9
  ʒo=ʁε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=ta=vwaʁ=u=blje 10
  də=vɑ̃=le=kɔ=lə 5
  kɔmə=kɑ̃=ta=vɑ̃=nu=və=njɔ̃=də=nu=dis=py=te=lɑ̃=dεʁ=nje 15

  ʒə=sə=ʁε=kɔ=mə=e=ɡa=ʁe 8
  ʒə=nə=se=sə=ʁε=syʁə=mɑ̃=ʒa=mε=ʃak=ma=tɛ̃=də=mə=ʁə=tuʁ=ne 17
  də=ta=tɑ̃=dʁə=kɔmə=si=ty=i=e=tε 10

  malə=ʁø=zə=mɑ̃=ɑ̃=vɛ̃=ʒa=mε=ʒə=tə=ʁə=və=ʁε=la 14
  ui=la=a=vεk=tɔ̃=sak=syʁ=lə=do=tɔ̃=pyl=o=bʁa=kɑ̃=sε=la=fɛ̃=da=ne=e=kil=fε=tʁo=ʃo 24

  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃ʁə=vi=vʁə=sε=təa=ne=mε=nɔ̃=sε=ty=nə=pa=ʒə=də=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ki=vjɛ̃=də=sə=tuʁ=ne=e=kə=ʒa=mε=ʒu=bli=ʁε 35

PostScriptum

c’est un ancien poéme… mais qui est toujours vrai… on avance parfois dans le temps, les yeux fermé… il se trouve que aprés parfois
on a tendance a avoir des regrets…
amitié à tous
vos commentaires svp…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.