Poeme : Ma Vie…

Ma Vie…

Je cherche toujours cette vérité,
Dans mon cœur pour enfin étre aimer,
Pour sortir de ce chemin,
Que je ne connais que trop bien,
Celui de l’incertitude,
Dont je n’ai que trop l’habitude,
De tous ces sentiments que j’ai a donner,
Que mon cœur ne cessera jamais d’éprouver.
Je cherche dans le cœur d’une femme,
Celle qui saura sauver mon âme,
De cette prison ou elle est enfermer,
Ou mon cœur ne peut étre aimer.
J’ai en moi beaucoup de sentiments,
Que personnes d’autre que moi ne ressent,
Qui dans ma solitude me font pleurer,
Qui font éclater en moi cette vérité.
Je cherche toujours cette âme sœur,
Qui saura faire taire en moi ces pleurs,
Et qui saura aimer mon cœur,
Pour que je trouve enfin ce bonheur.
Cet amour que j’ai tant recherché,
Laisse mon cœur non cicatriser,
De toutes ces blessures si profonde,
Qui résonnent en moi comme des ondes.

Quand je vois toutes les épreuves par lesquelles je suis passées,
Je me dit que c’est un don que je puisse aimer,
Mais si dans ce monde personne ne veut m’écouter,
Alors mon cœur sera perdu à jamais.

Je n’ai pas pleurer en écrivant ce poème,
Bien que mon cœur ait ressenti beaucoup de peine,
Je me dit qu’un jour une femme saura trouver en moi,
L’homme qu’elle aimera prendre dans ces bras.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Vie…

  je=cher=che=tou=jours=cet=te=vé=ri=té 10
  dans=mon=cœur=pour=en=fin=é=tre=ai=mer 10
  pour=sor=tir=de=ce=che=min 7
  que=je=ne=con=nais=que=trop=bien 8
  ce=lui=de=lin=cer=ti=tu=de 8
  dont=je=nai=que=trop=l=ha=bi=tu=de 10
  de=tous=ces=sen=timents=que=jai=a=don=ner 10
  que=mon=cœur=ne=ces=se=ra=ja=mais=dé=prou=ver 12
  je=cher=che=dans=le=cœur=du=ne=fem=me 10
  cel=le=qui=sau=ra=sau=ver=mon=â=me 10
  de=cette=pri=son=ou=elle=est=en=fer=mer 10
  ou=mon=cœur=ne=peut=é=tre=ai=mer 9
  jai=en=moi=beau=coup=de=sen=ti=ments 9
  que=per=son=nes=dautre=que=moi=ne=res=sent 10
  qui=dans=ma=so=li=tude=me=font=pleu=rer 10
  qui=font=é=cla=ter=en=moi=cette=vé=ri=té 11
  je=cher=che=tou=jours=cet=te=â=me=sœur 10
  qui=sau=ra=fai=re=taire=en=moi=ces=pleurs 10
  et=qui=sau=ra=ai=mer=mon=cœur 8
  pour=que=je=trou=ve=en=fin=ce=bon=heur 10
  cet=a=mour=que=jai=tant=re=cher=ché 9
  lais=se=mon=cœur=non=ci=ca=tri=ser 9
  de=tou=tes=ces=bles=su=res=si=pro=fonde 10
  qui=ré=son=nent=en=moi=com=me=des=ondes 10

  quand=je=vois=toutes=les=é=preu=ves=par=les=quel=les=je=suis=pas=sées 16
  je=me=dit=que=cest=un=don=que=je=puisseai=mer 11
  mais=si=dans=ce=monde=per=son=ne=ne=veut=mé=cou=ter 13
  a=lors=mon=cœur=se=ra=per=du=à=ja=mais 11

  je=nai=pas=pleu=rer=en=é=cri=vant=ce=po=ème 12
  bien=que=mon=cœur=ait=res=sen=ti=beau=coup=de=peine 12
  je=me=dit=quun=jour=une=fem=me=sau=ra=trou=ver=en=moi 14
  lhomme=quel=leai=me=ra=pren=dre=dans=ces=bras 10
 • Phonétique : Ma Vie…

  ʒə ʃεʁʃə tuʒuʁ sεtə veʁite,
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ puʁ ɑ̃fɛ̃ etʁə εme,
  puʁ sɔʁtiʁ də sə ʃəmɛ̃,
  kə ʒə nə kɔnε kə tʁo bjɛ̃,
  səlɥi də lɛ̃sεʁtitydə,
  dɔ̃ ʒə nε kə tʁo labitydə,
  də tus sε sɑ̃timɑ̃ kə ʒε a dɔne,
  kə mɔ̃ kœʁ nə sesəʁa ʒamε depʁuve.
  ʒə ʃεʁʃə dɑ̃ lə kœʁ dynə famə,
  sεllə ki soʁa sove mɔ̃n- amə,
  də sεtə pʁizɔ̃ u εllə εt- ɑ̃fεʁme,
  u mɔ̃ kœʁ nə pø etʁə εme.
  ʒε ɑ̃ mwa boku də sɑ̃timɑ̃,
  kə pεʁsɔnə dotʁə kə mwa nə ʁəse,
  ki dɑ̃ ma sɔlitydə mə fɔ̃ pləʁe,
  ki fɔ̃ eklate ɑ̃ mwa sεtə veʁite.
  ʒə ʃεʁʃə tuʒuʁ sεtə amə sœʁ,
  ki soʁa fεʁə tεʁə ɑ̃ mwa sε plœʁ,
  e ki soʁa εme mɔ̃ kœʁ,
  puʁ kə ʒə tʁuvə ɑ̃fɛ̃ sə bɔnœʁ.
  sεt amuʁ kə ʒε tɑ̃ ʁəʃεʁʃe,
  lεsə mɔ̃ kœʁ nɔ̃ sikatʁize,
  də tutə sε blesyʁə si pʁɔfɔ̃də,
  ki ʁezɔne ɑ̃ mwa kɔmə dεz- ɔ̃də.

  kɑ̃ ʒə vwa tutə lεz- epʁəvə paʁ lekεllə ʒə sɥi pase,
  ʒə mə di kə sεt- œ̃ dɔ̃ kə ʒə pɥisə εme,
  mε si dɑ̃ sə mɔ̃də pεʁsɔnə nə vø mekute,
  alɔʁ mɔ̃ kœʁ səʁa pεʁdy a ʒamε.

  ʒə nε pa pləʁe ɑ̃n- ekʁivɑ̃ sə pɔεmə,
  bjɛ̃ kə mɔ̃ kœʁ ε ʁəsɑ̃ti boku də pεnə,
  ʒə mə di kœ̃ ʒuʁ ynə famə soʁa tʁuve ɑ̃ mwa,
  lɔmə kεllə εməʁa pʁɑ̃dʁə dɑ̃ sε bʁa.
 • Syllabes Phonétique : Ma Vie…

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=tu=ʒuʁ=sε=tə=ve=ʁi=te 10
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=e=tʁə=ε=me 10
  puʁ=sɔʁ=tiʁ=də=sə=ʃə=mɛ̃ 7
  kə=ʒə=nə=kɔ=nε=kə=tʁo=bj=ɛ̃ 9
  səl=ɥi=də=lɛ̃=sεʁ=ti=ty=də 8
  dɔ̃=ʒə=nε=kə=tʁo=la=bi=ty=də 9
  də=tus=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃kə=ʒε=a=dɔ=ne 10
  kə=mɔ̃=kœʁ=nə=se=sə=ʁa=ʒa=mε=de=pʁu=ve 12
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=dɑ̃=lə=kœʁ=dy=nə=fa=mə 10
  sεl=lə=ki=so=ʁa=so=ve=mɔ̃=na=mə 10
  də=sεtə=pʁi=zɔ̃=u=εllə=ε=tɑ̃=fεʁ=me 10
  u=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=pø=e=tʁə=ε=me 10
  ʒε=ɑ̃=mwa=bo=ku=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  kə=pεʁ=sɔ=nə=dotʁə=kə=mwa=nə=ʁə=se 10
  ki=dɑ̃=ma=sɔ=li=tydə=mə=fɔ̃=plə=ʁe 10
  ki=fɔ̃=e=kla=te=ɑ̃=mwa=sεtə=ve=ʁi=te 11
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=tu=ʒuʁ=sε=tə=a=mə=sœʁ 10
  ki=so=ʁa=fεʁə=tε=ʁə=ɑ̃=mwa=sε=plœʁ 10
  e=ki=so=ʁa=ε=me=mɔ̃=kœ=ʁə 9
  puʁ=kə=ʒə=tʁu=və=ɑ̃=fɛ̃=sə=bɔ=nœʁ 10
  sεt=a=muʁ=kə=ʒε=tɑ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe 9
  lε=sə=mɔ̃=kœ=ʁə=nɔ̃=si=ka=tʁi=ze 10
  də=tu=tə=sε=ble=sy=ʁə=si=pʁɔ=fɔ̃də 10
  ki=ʁe=zɔ=ne=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=dε=zɔ̃də 10

  kɑ̃ʒə=vwa=tu=tə=lε=ze=pʁə=və=paʁ=le=kεllə=ʒə=sɥi=pase 14
  ʒə=mə=dikə=sε=tœ̃=dɔ̃=kə=ʒə=pɥi=səε=me 11
  mε=si=dɑ̃sə=mɔ̃=də=pεʁ=sɔ=nə=nə=vø=me=ku=te 13
  a=lɔʁ=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=pεʁ=dy=a=ʒa=mε 11

  ʒə=nε=paplə=ʁe=ɑ̃=ne=kʁi=vɑ̃=sə=pɔεmə 10
  bjɛ̃kə=mɔ̃=kœʁ=ε=ʁə=sɑ̃=ti=bo=ku=də=pεnə 11
  ʒə=mə=di=kœ̃=ʒuʁ=ynə=fa=mə=so=ʁa=tʁu=ve=ɑ̃=mwa 14
  lɔmə=kεllə=ε=mə=ʁa=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=sε=bʁa 10

PostScriptum

poème écrit pour une femme que j’ai aimer qui n’a pas pris la peine de m’écouter.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/02/2006 19:30Mel017

Trsè beau poème !
En esperant que tu en trouves une autre qui elle, saura t’écouter

(k)

Auteur de Poésie
03/05/2006 10:32Painoir

Moi aussi je pense que aimer et un don, et si les gens n’écoutent pas ils perdents quelque chose, tant pis pour eux il ne me méritait pas nan 😛 (k)

Auteur de Poésie
04/05/2006 19:19(F)Cosette-Marie(F)

J’espère que tu en trouvera une autre un peu mieux!!
très beau poème, bravo!
(F)Marie(F)