Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ultime Souvenir

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/02/2006 21:59

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Painoir

Ultime Souvenir

Pleurs habituelle, sous toute cette pluie
Lassitude éternelle, de toute ma vie
Soupir fatidique, sous cette dernière lame
Sang étincelant, qui vide mon âme

Je tombe dans cette chute immense, que de douleur
Avec tant de vitesse que lâche mon vulgaire cœur
Je pleurs dans ce vide, comme si mes yeux étouffaient
Je cris de grand silence, comme si ma gorge brulait

Ultime souvenir qui creuse ma destruction
Il ne produit que dans mes veines du poison
Ne me laissant aucun choix, je souffre
Pour oublier, je ne peux que finir ivre

La corde au cou, je n’ai qu’une envie
La tête plein de regrets, j’aimerais être servie
Noyé par les horreurs, j’étouffe sur ma propre douleur
J’aimerais crier, hurler mais je ne sens plus mon cœur

Oubliez la solidarité, il n’y aura rien des humains
Vous pouvez priez, vous n’êtes que des vauriens
A croire qu’aujourd’hui votre seul maitre est Lucifer
Succombez et vous brulerez en enfer !

Pleurs habituelle, sous toute cette pluie
Lassitude éternelle, de toute ma vie
Soupir fatidique, sous cette dernière lame
Sang étincelant, qui vide mon âme
 • Pieds Hyphénique: Ultime Souvenir

  pleurs=ha=bi=tuel=le=sous=tou=te=cet=te=pluie 11
  las=si=tu=de=é=ter=nel=le=de=tou=te=ma=vie 13
  sou=pir=fa=ti=di=que=sous=cet=te=der=niè=re=la=me 14
  sang=é=tin=ce=lant=qui=vi=de=mon=âme 10

  je=tom=be=dans=cet=te=chute=im=men=se=que=de=dou=leur 14
  a=vec=tant=de=vites=se=que=lâ=che=mon=vul=gai=re=cœur 14
  je=pleurs=dans=ce=vi=de=comme=si=mes=y=eux=é=touf=faient 14
  je=cris=de=grand=silen=ce=com=me=si=ma=gor=ge=bru=lait 14

  ul=ti=me=sou=ve=nir=qui=creu=se=ma=des=truc=ti=on 14
  il=ne=pro=duit=que=dans=mes=vei=nes=du=poi=son 12
  ne=me=lais=sant=au=cun=choix=je=sou=ffre 10
  pour=ou=bli=er=je=ne=peux=que=fi=nir=i=vre 12

  la=cor=de=au=cou=je=nai=quu=ne=en=vie 11
  la=tê=te=plein=de=re=grets=jai=me=rais=ê=tre=ser=vie 14
  noyé=par=les=hor=reurs=jé=touf=fe=sur=ma=pro=pre=dou=leur 14
  jai=me=rais=cri=er=hur=ler=mais=je=ne=sens=plus=mon=cœur 14

  ou=bliez=la=so=li=da=ri=té=il=ny=au=ra=rien=des=hu=mains 16
  vous=pou=vez=priez=vous=nê=tes=que=des=vau=riens 11
  a=croi=re=quau=jourd=hui=votre=seul=mai=tre=est=lu=ci=fer 14
  suc=com=bez=et=vous=bru=le=rez=en=en=fer 11

  pleurs=ha=bi=tuel=le=sous=tou=te=cet=te=pluie 11
  las=si=tu=de=é=ter=nel=le=de=tou=te=ma=vie 13
  sou=pir=fa=ti=di=que=sous=cet=te=der=niè=re=la=me 14
  sang=é=tin=ce=lant=qui=vi=de=mon=âme 10
 • Phonétique : Ultime Souvenir

  plœʁ-abitɥεllə, su tutə sεtə plɥi
  lasitydə etεʁnεllə, də tutə ma vi
  supiʁ fatidikə, su sεtə dεʁnjεʁə lamə
  sɑ̃ etɛ̃səlɑ̃, ki vidə mɔ̃n- amə

  ʒə tɔ̃bə dɑ̃ sεtə ʃytə imɑ̃sə, kə də dulœʁ
  avεk tɑ̃ də vitεsə kə laʃə mɔ̃ vylɡεʁə kœʁ
  ʒə plœʁ dɑ̃ sə vidə, kɔmə si mεz- iøz- etufε
  ʒə kʁi də ɡʁɑ̃ silɑ̃sə, kɔmə si ma ɡɔʁʒə bʁylε

  yltimə suvəniʁ ki kʁøzə ma dεstʁyksjɔ̃
  il nə pʁɔdɥi kə dɑ̃ mε vεnə dy pwazɔ̃
  nə mə lεsɑ̃ okœ̃ ʃwa, ʒə sufʁə
  puʁ ublje, ʒə nə pø kə finiʁ ivʁə

  la kɔʁdə o ku, ʒə nε kynə ɑ̃vi
  la tεtə plɛ̃ də ʁəɡʁε, ʒεməʁεz- εtʁə sεʁvi
  nwaje paʁ lεz- ɔʁœʁ, ʒetufə syʁ ma pʁɔpʁə dulœʁ
  ʒεməʁε kʁje, yʁle mε ʒə nə sɑ̃s plys mɔ̃ kœʁ

  ublje la sɔlidaʁite, il ni oʁa ʁjɛ̃ dεz- ymɛ̃
  vu puve pʁje, vu nεtə kə dε voʁjɛ̃
  a kʁwaʁə koʒuʁdɥi vɔtʁə səl mεtʁə ε lysife
  sykɔ̃bez- e vu bʁyləʁez- ɑ̃n- ɑ̃fe !

  plœʁ-abitɥεllə, su tutə sεtə plɥi
  lasitydə etεʁnεllə, də tutə ma vi
  supiʁ fatidikə, su sεtə dεʁnjεʁə lamə
  sɑ̃ etɛ̃səlɑ̃, ki vidə mɔ̃n- amə
 • Pieds Phonétique : Ultime Souvenir

  plœʁ-a=bit=ɥεl=lə=su=tu=tə=sε=tə=plɥi 11
  la=si=ty=də=e=tεʁ=nεl=lə=də=tu=tə=ma=vi 13
  su=piʁ=fa=ti=di=kə=su=sε=tə=dεʁ=njε=ʁə=la=mə 14
  sɑ̃=e=tɛ̃=sə=lɑ̃=ki=vi=də=mɔ̃=na=mə 11

  ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=sε=tə=ʃytə=i=mɑ̃=sə=kə=də=du=lœʁ 14
  a=vεk=tɑ̃də=vi=tε=sə=kə=la=ʃə=mɔ̃=vyl=ɡε=ʁə=kœʁ 14
  ʒə=plœʁ=dɑ̃=sə=vi=də=kɔmə=si=mε=zi=ø=ze=tu=fε 14
  ʒə=kʁidə=ɡʁɑ̃=si=lɑ̃=sə=kɔ=mə=si=ma=ɡɔʁ=ʒə=bʁy=lε 14

  yl=ti=mə=su=və=niʁ=ki=kʁø=zə=ma=dεs=tʁyk=s=jɔ̃ 14
  il=nə=pʁɔd=ɥi=kə=dɑ̃=mε=vε=nə=dy=pwa=zɔ̃ 12
  nə=mə=lε=sɑ̃=o=kœ̃=ʃwa=ʒə=su=fʁə 10
  puʁ=u=blj=e=ʒə=nə=pø=kə=fi=niʁ=i=vʁə 12

  la=kɔʁ=də=o=ku=ʒə=nε=ky=nə=ɑ̃=vi 11
  la=tε=tə=plɛ̃=də=ʁə=ɡʁε=ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=sεʁ=vi 14
  nwa=je=paʁ=lε=zɔ=ʁœʁ=ʒe=tufə=syʁ=ma=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 14
  ʒε=mə=ʁε=kʁj=e=yʁ=le=mε=ʒə=nə=sɑ̃s=plys=mɔ̃=kœʁ 14

  u=blje=la=sɔ=li=da=ʁi=te=il=ni=o=ʁa=ʁjɛ̃=dε=zy=mɛ̃ 16
  vu=pu=ve=pʁj=e=vu=nε=tə=kə=dε=vo=ʁj=ɛ̃ 13
  a=kʁwa=ʁə=ko=ʒuʁ=dɥi=vɔtʁə=səl=mε=tʁə=ε=ly=si=fe 14
  sy=kɔ̃=be=ze=vu=bʁy=lə=ʁe=zɑ̃=nɑ̃=fe 11

  plœʁ-a=bit=ɥεl=lə=su=tu=tə=sε=tə=plɥi 11
  la=si=ty=də=e=tεʁ=nεl=lə=də=tu=tə=ma=vi 13
  su=piʁ=fa=ti=di=kə=su=sε=tə=dεʁ=njε=ʁə=la=mə 14
  sɑ̃=e=tɛ̃=sə=lɑ̃=ki=vi=də=mɔ̃=na=mə 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/02/2006 04:27Rêve Éveiller

ton poème est Magnifique,
comme toujours, j’aime beaucoup!
bravo;)

Auteur de Poésie
18/02/2006 13:18Nathy

Triste poème mais cela n’enlève au rien au fait qu’il soit magnifique. Bisous. Nathy

Auteur de Poésie
18/02/2006 15:20Mgl

Bien Bien Trites mais Super Poème 🙂