Poeme : Prémonitions Et Présages

Prémonitions Et Présages

Inspirant les chroniques de l’Humanité,
Qui se sont oubliées en des réalités…
Et, qui s’écrivaient aux automnes passés,
D’un triste perdu dans ses autres pensées

Auprès des sombres nuancés du temps,
Et, en dernier regard des nuages d’un enfant
Qui espérait voire en son âme, une raison
Des cœurs brisés, et au vide, un Don…

Qui s’en ressort, en lisant les songes…
Paysagés de l’être, les secrets d’un sortilège
Ravissant les instants de notre avenir,
Qui ne savaient encore se ressentir…

Etrange passager des mondes intérieurs,
Qui s’endort aux nuits de nos peurs…
Et, s’ensorcelle aux chants lointains
Des innocences, une existence sans fin

Qui se meurt enfin, au silence présagé,
D’un reflet argenté, une larme au messager
Mélancolie d’ailleurs, qui s’abandonne
Aux baisers des Destinées en peine…

Ephémères absences, d’un portrait…
Qui se perd dans l’envolée d’un regret
Et, derrière les souvenirs soupirants
Qui se rongent, aux portes de nos temps

Une prémonition voilée sur la Vie,
Qui peut s’arrêter, au corps et à l’esprit
D’un jour, qui revient, en écho…
A ces encres dévolues en ces mots

Espérant, dans les douleurs mauvaises,
La régence d’une illusion, qui s’en apaise
Dans la Messe dorée, d’une neige…
Nocturnes, qui efface au mort ce visage

Des voix entendues, qui se redoutent…
Et, au désespoir d’un crépuscule, vous emporte
Rêvant, sur les marches obscures,
Qui s’échappent au fur et à mesure…

Que s’écoute, les vents ténébreux…
D’un recoins d’ombre pour deux,
Las, restant dans les tréfonds d’une agonie
Qui se retourne aux cauchemards d’une Vie

Le gardien fraternel s’écrie aux Visions,
De son autre meurtri dans l’émotion…
Qui s’éteint, lentement, dans le souffre
Préoccupé à mourir, sans le voire…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Prémonitions Et Présages

  ins=pi=rant=les=chro=ni=ques=de=lhu=ma=ni=té 12
  qui=se=sont=ou=bli=ées=en=des=ré=a=li=tés 12
  et=qui=sé=cri=vaient=aux=au=tomnes=pas=sés 10
  dun=triste=per=du=dans=ses=au=tres=pen=sées 10

  au=près=des=som=bres=nuan=cés=du=temps 9
  et=en=der=nier=re=gard=des=nu=ages=dun=en=fant 12
  qui=es=pé=rait=voireen=son=â=me=u=ne=rai=son 12
  des=cœurs=bri=sés=et=au=vi=de=un=don 10

  qui=sen=res=sort=en=li=sant=les=son=ges 10
  pay=sa=gés=de=lêtre=les=se=crets=dun=sor=ti=lège 12
  ra=vis=sant=les=ins=tants=de=no=tre=a=ve=nir 12
  qui=ne=sa=vaient=en=core=se=res=sen=tir 10

  etran=ge=pas=sa=ger=des=mondes=in=té=rieurs 10
  qui=sen=dort=aux=nuits=de=nos=peurs 8
  et=sen=sor=cel=le=aux=chants=loin=tains 9
  des=in=nocen=ces=u=ne=exis=ten=ce=sans=fin 11

  qui=se=meurt=en=fin=au=silen=ce=pré=sa=gé 11
  dun=re=flet=ar=gen=té=une=lar=meau=mes=sa=ger 12
  mé=lan=co=lie=dail=leurs=qui=sa=ban=donne 10
  aux=bai=sers=des=des=ti=nées=en=pei=ne 10

  ephé=mè=res=ab=sen=ces=dun=por=trait 9
  qui=se=perd=dans=len=vo=lée=dun=re=gret 10
  et=der=rière=les=sou=ve=nirs=sou=pi=rants 10
  qui=se=ron=gent=aux=por=tes=de=nos=temps 10

  une=pré=mo=ni=tion=voi=lée=sur=la=vie 10
  qui=peut=sar=rê=ter=au=corps=et=à=les=prit 11
  dun=jour=qui=re=vient=en=é=cho 8
  a=ces=en=cres=dé=vo=lues=en=ces=mots 10

  es=pé=rant=dans=les=dou=leurs=mau=vai=ses 10
  la=régen=ce=du=ne=illu=sion=qui=sen=a=paise 11
  dans=la=mes=se=do=rée=du=ne=nei=ge 10
  noc=tur=nes=qui=ef=faceau=mort=ce=vi=sage 10

  des=voix=en=ten=dues=qui=se=re=dou=tent 10
  et=au=déses=poir=dun=cré=pus=cu=le=vous=em=porte 12
  rê=vant=sur=les=mar=ches=obs=cu=res 9
  qui=sé=chap=pent=au=fur=et=à=me=sure 10

  que=sé=cou=te=les=vents=té=né=breux 9
  dun=re=coins=dom=bre=pour=deux 7
  las=res=tant=dans=les=tré=fonds=dunea=go=nie 10
  qui=se=re=tourneaux=cau=che=mards=du=ne=vie 10

  le=gar=dien=fra=ter=nel=sé=crieaux=vi=sions 10
  de=son=au=tre=meur=tri=dans=lé=mo=tion 10
  qui=sé=teint=len=te=ment=dans=le=sou=ffre 10
  pré=oc=cu=pé=à=mou=rir=sans=le=voire 10
 • Phonétique : Prémonitions Et Présages

  ɛ̃spiʁɑ̃ lε kʁɔnik də lymanite,
  ki sə sɔ̃t- ubljez- ɑ̃ dε ʁealite…
  e, ki sekʁivε oz- otɔmnə pase,
  dœ̃ tʁistə pεʁdy dɑ̃ sεz- otʁə- pɑ̃se

  opʁε dε sɔ̃bʁə- nɥɑ̃se dy tɑ̃,
  e, ɑ̃ dεʁnje ʁəɡaʁ dε nɥaʒə dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
  ki εspeʁε vwaʁə ɑ̃ sɔ̃n- amə, ynə ʁεzɔ̃
  dε kœʁ bʁize, e o vidə, œ̃ dɔ̃…

  ki sɑ̃ ʁəsɔʁ, ɑ̃ lizɑ̃ lε sɔ̃ʒə…
  pεizaʒe də lεtʁə, lε sεkʁε dœ̃ sɔʁtilεʒə
  ʁavisɑ̃ lεz- ɛ̃stɑ̃ də nɔtʁə avəniʁ,
  ki nə savε ɑ̃kɔʁə sə ʁəsɑ̃tiʁ…

  εtʁɑ̃ʒə pasaʒe dε mɔ̃dəz- ɛ̃teʁjœʁ,
  ki sɑ̃dɔʁ o nɥi də no pœʁ…
  e, sɑ̃sɔʁsεllə o ʃɑ̃ lwɛ̃tɛ̃
  dεz- inɔsɑ̃sə, ynə εɡzistɑ̃sə sɑ̃ fɛ̃

  ki sə məʁ ɑ̃fɛ̃, o silɑ̃sə pʁezaʒe,
  dœ̃ ʁəflε aʁʒɑ̃te, ynə laʁmə o mesaʒe
  melɑ̃kɔli dajœʁ, ki sabɑ̃dɔnə
  o bεze dε dεstinez- ɑ̃ pεnə…

  εfemεʁəz- absɑ̃sə, dœ̃ pɔʁtʁε…
  ki sə pεʁ dɑ̃ lɑ̃vɔle dœ̃ ʁəɡʁε
  e, dəʁjεʁə lε suvəniʁ supiʁɑ̃
  ki sə ʁɔ̃ʒe, o pɔʁtə- də no tɑ̃

  ynə pʁemɔnisjɔ̃ vwale syʁ la vi,
  ki pø saʁεte, o kɔʁz- e a lεspʁi
  dœ̃ ʒuʁ, ki ʁəvjɛ̃, ɑ̃n- eʃo…
  a sεz- ɑ̃kʁə- devɔlɥz- ɑ̃ sε mo

  εspeʁɑ̃, dɑ̃ lε dulœʁ movεzə,
  la ʁeʒɑ̃sə dynə ilyzjɔ̃, ki sɑ̃n- apεzə
  dɑ̃ la mεsə dɔʁe, dynə nεʒə…
  nɔktyʁnə, ki efasə o mɔʁ sə vizaʒə

  dε vwa ɑ̃tɑ̃dɥ, ki sə ʁədute…
  e, o dezεspwaʁ dœ̃ kʁepyskylə, vuz- ɑ̃pɔʁtə
  ʁεvɑ̃, syʁ lε maʁʃəz- ɔpskyʁə,
  ki seʃape o fyʁ e a məzyʁə…

  kə sekutə, lε vɑ̃ tenebʁø…
  dœ̃ ʁəkwɛ̃ dɔ̃bʁə puʁ dø,
  las, ʁεstɑ̃ dɑ̃ lε tʁefɔ̃ dynə aɡɔni
  ki sə ʁətuʁnə o koʃəmaʁd dynə vi

  lə ɡaʁdjɛ̃ fʁatεʁnεl sekʁi o vizjɔ̃,
  də sɔ̃n- otʁə məʁtʁi dɑ̃ lemɔsjɔ̃…
  ki setɛ̃, lɑ̃təmɑ̃, dɑ̃ lə sufʁə
  pʁeɔkype a muʁiʁ, sɑ̃ lə vwaʁə…
 • Syllabes Phonétique : Prémonitions Et Présages

  ɛ̃s=pi=ʁɑ̃=lε=kʁɔ=nik=də=ly=ma=ni=te 11
  kisə=sɔ̃=tu=blje=zɑ̃=dε=ʁe=a=li=te 10
  e=ki=se=kʁi=vε=o=zo=tɔm=nə=pase 10
  dœ̃=tʁis=tə=pεʁ=dy=dɑ̃=sε=zo=tʁə=pɑ̃se 10

  o=pʁε=dε=sɔ̃=bʁən=ɥɑ̃=se=dy=tɑ̃ 9
  e=ɑ̃=dεʁ=nje=ʁə=ɡaʁ=dε=nɥ=aʒə=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 12
  ki=εs=pe=ʁε=vwaʁəɑ̃=sɔ̃=na=mə=y=nə=ʁε=zɔ̃ 12
  dε=kœʁ=bʁi=ze=e=o=vi=də=œ̃=dɔ̃ 10

  ki=sɑ̃=ʁə=sɔʁ=ɑ̃=li=zɑ̃=lε=sɔ̃=ʒə 10
  pε=i=za=ʒe=də=lεtʁə=lε=sε=kʁε=dœ̃=sɔʁ=tilεʒə 12
  ʁa=vi=sɑ̃=lε=zɛ̃s=tɑ̃də=nɔ=tʁəa=və=niʁ 10
  ki=nə=sa=vε=ɑ̃=kɔʁə=sə=ʁə=sɑ̃=tiʁ 10

  ε=tʁɑ̃ʒə=pa=sa=ʒe=dε=mɔ̃=də=zɛ̃=te=ʁjœʁ 11
  ki=sɑ̃=dɔʁ=o=nɥi=də=no=pœ=ʁə 9
  e=sɑ̃=sɔʁ=sεl=lə=o=ʃɑ̃=lwɛ̃=tɛ̃ 9
  dε=zi=nɔ=sɑ̃sə=ynəεɡ=zis=tɑ̃=sə=sɑ̃=fɛ̃ 10

  kisə=məʁ=ɑ̃=fɛ̃=o=si=lɑ̃=sə=pʁe=za=ʒe 11
  dœ̃=ʁə=flε=aʁ=ʒɑ̃=te=ynə=laʁ=məo=me=sa=ʒe 12
  me=lɑ̃=kɔ=li=da=jœʁ=ki=sa=bɑ̃=dɔnə 10
  o=bε=ze=dε=dεs=ti=ne=zɑ̃=pε=nə 10

  ε=fe=mε=ʁə=zab=sɑ̃=sə=dœ̃=pɔʁ=tʁε 10
  ki=sə=pεʁ=dɑ̃=lɑ̃=vɔ=le=dœ̃=ʁə=ɡʁε 10
  e=də=ʁjε=ʁə=lε=suvə=niʁ=su=pi=ʁɑ̃ 10
  ki=sə=ʁɔ̃=ʒe=o=pɔʁ=tə=də=no=tɑ̃ 10

  ynə=pʁe=mɔ=ni=sjɔ̃=vwa=le=syʁ=la=vi 10
  ki=pø=sa=ʁε=te=o=kɔʁ=ze=a=lεs=pʁi 11
  dœ̃=ʒuʁ=ki=ʁə=vj=ɛ̃=ɑ̃=ne=ʃo 9
  a=sε=zɑ̃=kʁə=de=vɔl=ɥzɑ̃=sε=mo 9

  εs=pe=ʁɑ̃=dɑ̃=lε=du=lœʁ=mo=vε=zə 10
  la=ʁe=ʒɑ̃sə=dy=nə=i=ly=zjɔ̃=ki=sɑ̃=na=pεzə 12
  dɑ̃=la=mε=sə=dɔ=ʁe=dy=nə=nε=ʒə 10
  nɔk=tyʁ=nə=ki=e=fasə=o=mɔʁ=sə=vizaʒə 10

  dε=vwa=ɑ̃=tɑ̃dɥ=ki=sə=ʁə=du=te 9
  e=o=de=zεs=pwaʁ=dœ̃=kʁe=pys=kylə=vu=zɑ̃=pɔʁtə 12
  ʁε=vɑ̃=syʁ=lε=maʁ=ʃə=zɔp=sky=ʁə 9
  ki=se=ʃa=pe=o=fyʁ=e=a=mə=zyʁə 10

  kə=se=ku=tə=lε=vɑ̃=te=ne=bʁø 9
  dœ̃=ʁə=kwɛ̃=dɔ̃=bʁə=puʁ=dø 7
  las=ʁεs=tɑ̃=dɑ̃=lε=tʁe=fɔ̃=dynəa=ɡɔ=ni 10
  kisəʁə=tuʁ=nə=o=ko=ʃə=maʁd=dy=nə=vi 10

  lə=ɡaʁ=djɛ̃=fʁa=tεʁ=nεl=se=kʁi=o=vi=zjɔ̃ 11
  də=sɔ̃=no=tʁə=məʁ=tʁi=dɑ̃=le=mɔ=sjɔ̃ 10
  ki=se=tɛ̃=lɑ̃=tə=mɑ̃=dɑ̃=lə=su=fʁə 10
  pʁe=ɔ=ky=pe=a=mu=ʁiʁ=sɑ̃=lə=vwaʁə 10

PostScriptum

Vous n’y comprendrez sûrement rien, mais j’aurais enfin réussi à m’abandonner sur cette marque personnelle…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2005 02:38Trystania

C’est vrai que j’ai tout lu passage par passage qd on parlait ensemble et ehh ... C vrai ke G pas vraiment compri grand choz ...mdr ....mé C pa grave paske ça doit être mon cerveau qui est trop lent ou alors il me manque quelques trucs ds la tête je sais pas mais ton poM est très bien écrit tu sais ^^ j’aime bien les prémonitions ... même si ça fait bizarre quand l’instant d’espèce de déjà-vue vous donne des frissons dans l’dos ... j’connais cette impression ^^
Allez bizoOx mon Tibi (K) (K)

Poème Silence
Publié le 02/10/2005 00:21

L'écrit contient 308 mots qui sont répartis dans 11 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Fab, Kristell

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs