Poeme : Sad Day [3]

Sad Day [3]

La triste fille rêve encore toujours sur ce sable glacé…
A l’illusion qu’elle reverra celui qu’elle à tant regretté.
Mais il s’est enfuit dans le cœur de l’océan enflammé,
Et pensant à elle dans le creux de la nuit il s’est suicidé.

Et la faute ronge son âme à chaque instant,
Comme les larmes qui lui ont bouffés les yeux.
L’esprit ambigu ne vit que de ses tourments…
Et le Temps abîme son cœur qui est désormais deux.

Elle ne vit qu’à l’aurore de ses rêves pour oublier la mort,
Mais cette dernière la rattrape et mutile son corps…

Ores elle désire se noyer au plus profond de son être,
En plongeant dans l’océan enflammé… qui lui fait peur.
Et ainsi voir l’éclipse ultime qui un jour va naître,
Comme le sombre se propage peu à peu dans son cœur…

L’éclair blanc passera derrière la façade de son cœur,
Et il coupera les veines qui ont fait naître son malheur.
Le ciel fera naître une nuit sans lune, après le silence de son chant,
Et elle ira accrocher son âme dans un coin perdu du firmament…

Elle tentera de traverser la lumière vers l’étoile perdue,
Mais elle restera aveuglée par la lune qui brille trop pour elle,
Et par les larmes qui creusent toujours les mêmes souffrances,
… A l’intérieur de ses sombres ailes…

_Vall__

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sad Day [3]

  la=triste=fille=rê=ve=en=co=re=tou=jours=sur=ce=sa=ble=gla=cé 16
  a=lillu=sion=quel=le=re=ver=ra=ce=lui=quel=leà=tant=re=gret=té 16
  mais=il=sest=en=fuit=dans=le=cœur=de=lo=cé=an=en=flam=mé 15
  et=pen=sant=à=elle=dans=le=creux=de=la=nuit=il=sest=sui=ci=dé 16

  et=la=fau=te=ron=ge=son=â=me=à=cha=que=ins=tant 14
  com=me=les=lar=mes=qui=lui=ont=bouf=fés=les=y=eux 13
  les=prit=am=bi=gu=ne=vit=que=de=ses=tour=ments 12
  et=le=temps=a=bî=me=son=cœur=qui=est=dé=sor=mais=deux 14

  el=le=ne=vit=quà=lau=rore=de=ses=rê=ves=pour=ou=blier=la=mort 16
  mais=cet=te=der=niè=re=la=rat=tra=pe=et=mu=ti=le=son=corps 16

  ores=el=le=dé=si=re=se=noyer=au=plus=pro=fond=de=son=ê=tre 16
  en=plon=geant=dans=lo=cé=an=en=flam=mé=qui=lui=fait=peur 14
  et=ain=si=voir=lé=clip=se=ul=ti=me=qui=un=jour=va=naî=tre 16
  com=me=le=som=bre=se=pro=pa=ge=peu=à=peu=dans=son=cœur 15

  lé=clair=blanc=pas=se=ra=der=riè=re=la=fa=ça=de=de=son=cœur 16
  et=il=cou=pe=ra=les=vei=nes=qui=ont=fait=naî=tre=son=mal=heur 16
  le=ciel=fe=ra=naîtreu=ne=nuit=sans=lu=ne=a=près=le=si=len=ce=de=son=chant 19
  et=elle=i=ra=ac=cro=cher=son=â=me=dans=un=coin=per=du=du=fir=mament 18

  elle=tente=ra=de=tra=ver=ser=la=lu=miè=re=vers=lé=toi=le=per=due 17
  mais=elle=res=te=ra=a=veu=glée=par=la=lune=qui=brille=trop=pour=el=le 17
  et=par=les=lar=mes=qui=creu=sent=tou=jours=les=mê=mes=souf=fran=ces 16
  a=lin=té=ri=eur=de=ses=som=bres=ai=les 12

  sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=vall=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 22
 • Phonétique : Sad Day [3]

  la tʁistə fijə ʁεvə ɑ̃kɔʁə tuʒuʁ syʁ sə sablə ɡlase…
  a lilyzjɔ̃ kεllə ʁəveʁa səlɥi kεllə a tɑ̃ ʁəɡʁεte.
  mεz- il sεt- ɑ̃fɥi dɑ̃ lə kœʁ də lɔseɑ̃ ɑ̃flame,
  e pɑ̃sɑ̃ a εllə dɑ̃ lə kʁø də la nɥi il sε sɥiside.

  e la fotə ʁɔ̃ʒə sɔ̃n- amə a ʃakə ɛ̃stɑ̃,
  kɔmə lε laʁmə- ki lɥi ɔ̃ bufe lεz- iø.
  lεspʁi ɑ̃biɡy nə vit kə də sε tuʁmɑ̃…
  e lə tɑ̃z- abimə sɔ̃ kœʁ ki ε dezɔʁmε dø.

  εllə nə vit ka loʁɔʁə də sε ʁεvə puʁ ublje la mɔʁ,
  mε sεtə dεʁnjεʁə la ʁatʁapə e mytilə sɔ̃ kɔʁ…

  ɔʁəz- εllə deziʁə sə nwaje o plys pʁɔfɔ̃ də sɔ̃n- εtʁə,
  ɑ̃ plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃ lɔseɑ̃ ɑ̃flame… ki lɥi fε pœʁ.
  e ɛ̃si vwaʁ leklipsə yltimə ki œ̃ ʒuʁ va nεtʁə,
  kɔmə lə sɔ̃bʁə sə pʁɔpaʒə pø a pø dɑ̃ sɔ̃ kœʁ…

  leklεʁ blɑ̃ pasəʁa dəʁjεʁə la fasadə də sɔ̃ kœʁ,
  e il kupəʁa lε vεnə ki ɔ̃ fε nεtʁə sɔ̃ malœʁ.
  lə sjεl fəʁa nεtʁə ynə nɥi sɑ̃ lynə, apʁε lə silɑ̃sə də sɔ̃ ʃɑ̃,
  e εllə iʁa akʁoʃe sɔ̃n- amə dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ pεʁdy dy fiʁmame…

  εllə tɑ̃təʁa də tʁavεʁse la lymjεʁə vεʁ letwalə pεʁdɥ,
  mεz- εllə ʁεstəʁa avøɡle paʁ la lynə ki bʁijə tʁo puʁ εllə,
  e paʁ lε laʁmə- ki kʁøze tuʒuʁ lε mεmə sufʁɑ̃sə,
  … a lɛ̃teʁjœʁ də sε sɔ̃bʁəz- εlə…

  suliɲe suliɲe suliɲe val suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
 • Syllabes Phonétique : Sad Day [3]

  la=tʁistə=fi=jə=ʁε=və=ɑ̃=kɔ=ʁə=tu=ʒuʁ=syʁ=sə=sa=blə=ɡlase 16
  a=li=ly=zjɔ̃=kεl=ləʁə=ve=ʁa=səl=ɥi=kεl=lə=a=tɑ̃ʁə=ɡʁε=te 16
  mε=zil=sε=tɑ̃f=ɥi=dɑ̃=lə=kœ=ʁə=də=lɔ=se=ɑ̃=ɑ̃=fla=me 16
  e=pɑ̃=sɑ̃=a=εl=lə=dɑ̃lə=kʁø=də=la=nɥi=il=sε=sɥi=si=de 16

  e=la=fo=tə=ʁɔ̃=ʒə=sɔ̃=na=mə=a=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 14
  kɔ=mə=lε=laʁ=mə=ki=lɥi=ɔ̃=bu=fe=lε=zi=ø 13
  lεs=pʁi=ɑ̃=bi=ɡy=nə=vit=kə=də=sε=tuʁ=mɑ̃ 12
  e=lə=tɑ̃=za=bi=mə=sɔ̃=kœ=ʁə=ki=ε=de=zɔʁ=mε=dø 15

  εl=lə=nə=vit=ka=lo=ʁɔʁə=də=sε=ʁε=və=puʁ=u=blje=la=mɔʁ 16
  mε=sε=tə=dεʁ=njε=ʁə=la=ʁa=tʁa=pə=e=my=ti=lə=sɔ̃=kɔʁ 16

  ɔʁə=zεl=lə=de=zi=ʁə=sə=nwa=je=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=sɔ̃=nεtʁə 16
  ɑ̃=plɔ̃=ʒɑ̃=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=ɑ̃=fla=me=ki=lɥi=fε=pœ=ʁə 15
  e=ɛ̃=si=vwaʁ=le=klip=sə=yl=ti=mə=ki=œ̃=ʒuʁ=va=nε=tʁə 16
  kɔ=mə=lə=sɔ̃=bʁə=sə=pʁɔ=pa=ʒə=pø=a=pø=dɑ̃=sɔ̃=kœ=ʁə 16

  le=klεʁ=blɑ̃=pa=sə=ʁa=də=ʁjε=ʁə=la=fa=sa=də=də=sɔ̃=kœʁ 16
  e=il=ku=pə=ʁa=lε=vε=nə=ki=ɔ̃=fε=nε=tʁə=sɔ̃=ma=lœʁ 16
  lə=sjεl=fə=ʁa=nεtʁəy=nə=nɥi=sɑ̃=ly=nə=a=pʁε=lə=si=lɑ̃=sə=də=sɔ̃=ʃɑ̃ 19
  e=εllə=i=ʁa=a=kʁo=ʃe=sɔ̃=namə=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=pεʁ=dy=dy=fiʁ=ma=me 18

  εllə=tɑ̃tə=ʁa=də=tʁa=vεʁ=se=la=ly=mjε=ʁə=vεʁ=le=twa=lə=pεʁdɥ 16
  mε=zεllə=ʁεstə=ʁa=a=vø=ɡle=paʁ=la=ly=nə=ki=bʁi=jə=tʁo=puʁ=εllə 17
  e=paʁ=lε=laʁ=mə=ki=kʁø=ze=tu=ʒuʁ=lε=mε=mə=su=fʁɑ̃=sə 16
  a=lɛ̃=te=ʁjœ=ʁə=də=sε=sɔ̃=bʁə=zε=lə 12

  su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=val=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 22

PostScriptum

Y ’aurait pu avoir un Sad day [4] … mais ça aurait été trop lourd ^^
J’espère que ça vous aura plu^^ pi G une tite kestion pr ceux ki ont les 3… Lequel vs préférez ? ^^ bizoOx (K)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/10/2005 11:35Fab, Kristell

Ah, le petit Sad Day [3] que je t’attendais...
Ils sont tout aussi fragile, les uns que les autres. Et, ils restent en la beauté sombre, chacun de leur côté,...
Mici, et bisous tite Vall

Auteur de Poésie
03/10/2005 17:02All3f0r1

Pas mal du tt ma vall ... Ca fait bcp de sad day tt ça ... Mais c agréable à lire, les mots passent bien ... On imagine bien un peu tt ... Ce que j’espère, c que tu continueras à écrire, ça a tjrs été un remède ... (k)
Alex

Auteur de Poésie
03/10/2005 23:05Undomielfe

Bien mais à mon avis un peu long, si on met côte à côte tes trois textes il y a des strophes
à supprimer et d’autres à transformer, fin bon pas grave jm’en contenterais très bien...
(La perfectionniste)