Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : À Toi Mon Amour

Poème Amour
Publié le 19/05/2004 00:00

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Fabrice59

À Toi Mon Amour

Toi mon amour, je t’aime comme un fou
Tu occupes mais pensées à chaque instant
Quand nos regards se sont croisés pour la première fois
J’ai ressentit l’amour naître en moi
Chose que j’avais perdu depuis longtemps
C’est vrai que notre histoire est compliquée
Mais l’amour que j’ai pour toi et si fort, si pur
Que personne ne pourra nous séparer

Etre gay n’est pas facile
Je dirais même que c’est difficile
Mais le mot Aimer est identique pour tout le monde
Il a le même sens que l’on soi ici ou ailleurs dans le monde.
Mais on s’aime différemment car notre amour et plus fort
Et j’espère qui le sera jusqu’à la mort

Si un jour je devrai partir avant toi
Sache que de la haut je veillerai toujours sur toi
Moi j’ai choisi, c’est toi que je veux
Je veux faire ma vie avec toi

Quand tes lèvres on était posée pour la première fois sur les miennes
Je me suis dit lui il faut que je le garde
Tu es si doux et si gentil avec moi
Que je suis prés à faire n’importe quoi

Quand je te vois verser des larmes sa me fait mal
C’est comme si mon on me poignardé en plein cœur
Je veux que tu saches que toute ma vie je t’attendrai
Et que je ne peux plus vivre sans toi
Si un jour notre histoire se termine
Je pense que je ne m’en remettrai pas

J’ai écrit tout ça pour te dire
Que j’ai tant besoin de toi
Alors ne doute pas de mon amour pour toi
Sache que je t’aime, je t’aime plus que tout

Fabrice59 (JP je t’aime)
 • Pieds Hyphénique: À Toi Mon Amour

  toi=mon=a=mour=je=tai=me=com=me=un=fou 11
  tu=oc=cu=pes=mais=pen=sées=à=cha=que=ins=tant 12
  quand=nos=re=gards=se=sont=croi=sés=pour=la=pre=mière=fois 13
  jai=res=sen=tit=la=mour=naî=tre=en=moi 10
  cho=se=que=ja=vais=per=du=de=puis=long=temps 11
  cest=vrai=que=no=tre=his=toi=re=est=com=pli=quée 12
  mais=la=mour=que=jai=pour=toi=et=si=fort=si=pur 12
  que=per=son=ne=ne=pour=ra=nous=sé=pa=rer 11

  et=re=gay=nest=pas=fa=ci=le 8
  je=di=rais=mê=me=que=cest=dif=fi=ci=le 11
  mais=le=mot=ai=mer=est=iden=ti=que=pour=tout=le=monde 13
  il=a=le=même=sens=que=lon=soi=i=ci=ou=ailleurs=dans=le=monde 15
  mais=on=saime=dif=fé=rem=ment=car=no=trea=mour=et=plus=fort 14
  et=jes=pè=re=qui=le=se=ra=jus=quà=la=mort 12

  si=un=jour=je=de=vrai=par=tir=a=vant=toi 11
  sache=que=de=la=haut=je=vei=lle=rai=tou=jours=sur=toi 13
  moi=jai=choi=si=cest=toi=que=je=veux 9
  je=veux=fai=re=ma=vie=a=vec=toi 9

  quand=tes=lèvres=on=é=tait=po=sée=pour=la=pre=miè=re=fois=sur=les=miennes 17
  je=me=suis=dit=lui=il=faut=que=je=le=ga=rde 12
  tu=es=si=doux=et=si=gen=til=a=vec=moi 11
  que=je=suis=prés=à=fai=re=nim=por=te=quoi 11

  quand=je=te=vois=ver=ser=des=lar=mes=sa=me=fait=mal 13
  cest=comme=si=mon=on=me=poi=gnar=dé=en=plein=cœur 12
  je=veux=que=tu=saches=que=tou=te=ma=vie=je=tat=ten=drai 14
  et=que=je=ne=peux=plus=vi=vre=sans=toi 10
  si=un=jour=no=tre=his=toi=re=se=ter=mi=ne 12
  je=pen=se=que=je=ne=men=re=met=trai=pas 11

  jai=é=crit=tout=ça=pour=te=di=re 9
  que=jai=tant=be=soin=de=toi 7
  a=lors=ne=dou=te=pas=de=mon=a=mour=pour=toi 12
  sa=che=que=je=tai=me=je=tai=me=plus=que=tout 12

  fa=bri=ce=cin=quan=te=neuf=jp=je=tai=me 11
 • Phonétique : À Toi Mon Amour

  twa mɔ̃n- amuʁ, ʒə tεmə kɔmə œ̃ fu
  ty ɔkypə mε pɑ̃sez- a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  kɑ̃ no ʁəɡaʁd sə sɔ̃ kʁwaze puʁ la pʁəmjεʁə fwa
  ʒε ʁəsɑ̃ti lamuʁ nεtʁə ɑ̃ mwa
  ʃozə kə ʒavε pεʁdy dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  sε vʁε kə nɔtʁə istwaʁə ε kɔ̃plike
  mε lamuʁ kə ʒε puʁ twa e si fɔʁ, si pyʁ
  kə pεʁsɔnə nə puʁʁa nu sepaʁe

  εtʁə ɡε nε pa fasilə
  ʒə diʁε mεmə kə sε difisilə
  mε lə mo εme εt- idɑ̃tikə puʁ tu lə mɔ̃də
  il a lə mεmə sɑ̃s kə lɔ̃ swa isi u ajœʁ dɑ̃ lə mɔ̃də.
  mεz- ɔ̃ sεmə difeʁamɑ̃ kaʁ nɔtʁə amuʁ e plys fɔʁ
  e ʒεspεʁə ki lə səʁa ʒyska la mɔʁ

  si œ̃ ʒuʁ ʒə dəvʁε paʁtiʁ avɑ̃ twa
  saʃə kə də la-o ʒə vεjʁε tuʒuʁ syʁ twa
  mwa ʒε ʃwazi, sε twa kə ʒə vø
  ʒə vø fεʁə ma vi avεk twa

  kɑ̃ tε lεvʁəz- ɔ̃n- etε poze puʁ la pʁəmjεʁə fwa syʁ lε mjεnə
  ʒə mə sɥi di lɥi il fo kə ʒə lə ɡaʁdə
  ty ε si duz- e si ʒɑ̃til avεk mwa
  kə ʒə sɥi pʁez- a fεʁə nɛ̃pɔʁtə kwa

  kɑ̃ ʒə tə vwa vεʁse dε laʁmə- sa mə fε mal
  sε kɔmə si mɔ̃n- ɔ̃ mə pwaɲaʁde ɑ̃ plɛ̃ kœʁ
  ʒə vø kə ty saʃə kə tutə ma vi ʒə tatɑ̃dʁε
  e kə ʒə nə pø plys vivʁə sɑ̃ twa
  si œ̃ ʒuʁ nɔtʁə istwaʁə sə tεʁminə
  ʒə pɑ̃sə kə ʒə nə mɑ̃ ʁəmεtʁε pa

  ʒε ekʁi tu sa puʁ tə diʁə
  kə ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
  alɔʁ nə dutə pa də mɔ̃n- amuʁ puʁ twa
  saʃə kə ʒə tεmə, ʒə tεmə plys kə tu

  fabʁisə sɛ̃kɑ̃tə nəf (ʒp ʒə tεmə)
 • Pieds Phonétique : À Toi Mon Amour

  twa=mɔ̃=na=muʁ=ʒə=tε=mə=kɔ=mə=œ̃=fu 11
  ty=ɔ=ky=pə=mε=pɑ̃=se=za=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 12
  kɑ̃=noʁə=ɡaʁd=sə=sɔ̃=kʁwa=ze=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa 13
  ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=la=muʁ=nε=tʁə=ɑ̃=mwa 10
  ʃo=zə=kə=ʒa=vε=pεʁ=dy=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 11
  sε=vʁε=kə=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=ε=kɔ̃=pli=ke 12
  mε=la=muʁ=kə=ʒε=puʁ=twa=e=si=fɔʁ=si=pyʁ 12
  kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=puʁ=ʁa=nu=se=pa=ʁe 11

  ε=tʁə=ɡε=nε=pa=fa=si=lə 8
  ʒə=di=ʁε=mε=mə=kə=sε=di=fi=si=lə 11
  mεlə=mo=ε=me=ε=ti=dɑ̃=ti=kə=puʁ=tu=lə=mɔ̃də 13
  il=alə=mε=mə=sɑ̃s=kə=lɔ̃=swa=i=si=u=a=jœʁ=dɑ̃=lə=mɔ̃də 16
  mε=zɔ̃=sεmə=di=fe=ʁa=mɑ̃=kaʁ=nɔ=tʁəa=muʁ=e=plys=fɔʁ 14
  e=ʒεs=pε=ʁə=ki=lə=sə=ʁa=ʒys=ka=la=mɔʁ 12

  si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=də=vʁε=paʁ=tiʁ=a=vɑ̃=twa 11
  saʃə=kə=də=la-o=ʒə=vεj=ʁε=tu=ʒuʁ=syʁ=twa 12
  mwa=ʒε=ʃwa=zi=sε=twa=kə=ʒə=vø 9
  ʒə=vø=fε=ʁə=ma=vi=a=vεk=twa 9

  kɑ̃=tε=lεvʁə=zɔ̃=ne=tε=po=ze=puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa=syʁ=lε=mjεnə 17
  ʒə=mə=sɥi=di=lɥi=il=fo=kə=ʒə=lə=ɡaʁ=də 12
  ty=ε=si=du=ze=si=ʒɑ̃=til=a=vεk=mwa 11
  kə=ʒə=sɥi=pʁe=za=fεʁ=ə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 11

  kɑ̃ʒə=tə=vwa=vεʁ=se=dε=laʁ=mə=sa=mə=fε=mal 12
  sε=kɔ=mə=si=mɔ̃=nɔ̃mə=pwa=ɲaʁ=de=ɑ̃=plɛ̃=kœʁ 12
  ʒə=vøkə=ty=sa=ʃə=kə=tu=tə=ma=vi=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε 14
  e=kə=ʒə=nə=pø=plys=vi=vʁə=sɑ̃=twa 10
  si=œ̃=ʒuʁ=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=sə=tεʁ=mi=nə 12
  ʒə=pɑ̃=sə=kə=ʒə=nə=mɑ̃=ʁə=mε=tʁε=pa 11

  ʒε=e=kʁi=tu=sa=puʁ=tə=di=ʁə 9
  kə=ʒε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  a=lɔʁ=nə=du=tə=pa=də=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa 12
  sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=plys=kə=tu 12

  fa=bʁi=sə=sɛ̃=kɑ̃=tə=nəf=ʒp=ʒə=tε=mə 11

PostScriptum

je dédie ce poéme à la personne que j’aime JP

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Petit Coeur

Trés beau poeme d’amour, et tuas tout a faitraison ke l’on soit hétéro ou homo le verbe aimerreste lemême et tu le prouves.
Amicalement
petit coeur

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Clara a

oui magnifique declaration. . qu’on soit differant des autre ces bien( meme c’est pas une differance) c’est un choix que ta pris et ta eu raison si c’est ce tu recent. . .
Amicalement Clara

Auteur de Poésie
30/05/2004 00:00Fabrice59

merci les filles vous êtes sympa toutes les deux

Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Cind

il est trop beau ton poème pui ton amour n’est pas different pck tu é gay pour moi c pas une difference je trouve sa normal quand on s’aime vraiment
bye cind

Auteur de Poésie
05/05/2005 12:16Célineraphi

Magnifique!!!
Ce poèmes est super beau!!!
biz celineraphi