Poeme : Souvenirs Douloureux

A Propos du Poeme

Une petite pensée à tout nos disparus. .
Père, mère, proche, Amour…
Tant qu’ils sont présents dans nos mémoires
Ils seront présents dans nos coeurs

Souvenirs Douloureux

Belle étoile, nous devions continuer à avancer
À grandir ensemble et à découvrir la vie,
Embellir notre avenir sans jamais nous séparer
Construire notre monde, c’est ce que l’on s’était promis.

Tu n’avais que 17 ans et tu n’as rien connue
Mais j’avance, 12 ans déjà passés, 29 ans, tu aurais eu,
J’avance, je découvre les joies et les peines de la Vie
Sans toi à mes côtés ton souvenir qui sans cesse me poursuit.

Chaque joie que je découvre, je pense à toi et je souffre
Je m’en veux terriblement car moi, je suis encore là et pas toi,
Alors la tristesse me submerge, m’enveloppe et m’engouffre
Quand vient ce besoin insatisfait de t’avoir à nouveau auprès de moi.

On aurait pu découvrir la vie ensemble, ma bien-aimée
Mais c’est bien connu, les meilleurs partent les premiers.
Depuis cet accident, mon âme continue d’être torturée
Car mon coeur ne cesse et ne cessera jamais de t’appeler.

Ange née sur terre, tu as repris ta place la haut au paradis
Laissant ici-bas, un coeur blessé et remplie de mélancolie,
Disparue à jamais de ce monde, vivant en moi pour toujours
En me laissant à jamais, les souvenirs de 3 années d’amour.

Damiano Bianchi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Souvenirs Douloureux

  bel=le=é=toi=le=nous=de=vi=ons=con=ti=nuer=à=a=van=cer 16
  à=gran=dir=en=sem=ble=et=à=dé=cou=vrir=la=vie 13
  em=bel=lir=no=tre=a=ve=nir=sans=ja=mais=nous=sé=pa=rer 15
  construi=re=no=tre=mon=de=cest=ce=que=lon=sé=tait=pro=mis 14

  tu=na=vais=que=dix=sept=ans=et=tu=nas=rien=con=nue 13
  mais=ja=vance=vir=gule=dou=zeans=dé=jà=pas=sés=vir=gule=vingt=neuf=ans=tu=au=rais=eu 20
  ja=van=ce=je=dé=cou=vre=les=joies=et=les=pei=nes=de=la=vie 16
  sans=toi=à=mes=cô=tés=ton=souve=nir=qui=sans=ces=se=me=pour=suit 16

  cha=que=joie=que=je=dé=cou=vre=je=pen=se=à=toi=et=je=souffre 16
  je=men=veux=ter=rible=ment=car=moi=je=suis=en=core=là=et=pas=toi 16
  a=lors=la=tristes=se=me=sub=mer=ge=men=ve=lop=pe=et=men=gouffre 16
  quand=vient=ce=be=soin=in=sa=tis=fait=de=ta=voir=à=nou=veau=au=près=de=moi 19

  on=au=rait=pu=dé=cou=vrir=la=vie=en=sem=ble=ma=bien=ai=mée 16
  mais=cest=bien=con=nu=les=meil=leurs=par=tent=les=pre=mi=ers 14
  de=puis=cet=ac=cident=mon=â=me=con=ti=nue=dê=tre=tor=tu=rée 16
  car=mon=coeur=ne=ces=seet=ne=ces=se=ra=ja=mais=de=tap=pe=ler 16

  ange=née=sur=terre=tu=as=re=pris=ta=place=la=haut=au=pa=ra=dis 16
  lais=sant=i=ci=bas=un=coeur=bles=sé=et=rem=plie=de=mé=lan=co=lie 17
  dis=pa=rue=à=ja=mais=de=ce=monde=vi=vant=en=moi=pour=tou=jours 16
  en=me=lais=sant=à=ja=mais=les=souve=nirs=de=trois=an=nées=da=mour 16

  da=mi=a=no=bi=an=chi 7
 • Phonétique : Souvenirs Douloureux

  bεllə etwalə, nu dəvjɔ̃ kɔ̃tinɥe a avɑ̃se
  a ɡʁɑ̃diʁ ɑ̃sɑ̃blə e a dekuvʁiʁ la vi,
  ɑ̃bεlliʁ nɔtʁə avəniʁ sɑ̃ ʒamε nu sepaʁe
  kɔ̃stʁɥiʁə nɔtʁə mɔ̃də, sε sə kə lɔ̃ setε pʁɔmi.

  ty navε kə di- sεt ɑ̃ e ty na ʁjɛ̃ kɔnɥ
  mε ʒavɑ̃sə viʁɡylə duzə ɑ̃ deʒa pase viʁɡylə vɛ̃t- nəv- ɑ̃, ty oʁεz- y,
  ʒavɑ̃sə, ʒə dekuvʁə lε ʒwaz- e lε pεnə də la vi
  sɑ̃ twa a mε kote tɔ̃ suvəniʁ ki sɑ̃ sεsə mə puʁsɥi.

  ʃakə ʒwa kə ʒə dekuvʁə, ʒə pɑ̃sə a twa e ʒə sufʁə
  ʒə mɑ̃ vø teʁibləmɑ̃ kaʁ mwa, ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə la e pa twa,
  alɔʁ la tʁistεsə mə sybmεʁʒə, mɑ̃vəlɔpə e mɑ̃ɡufʁə
  kɑ̃ vjɛ̃ sə bəzwɛ̃ ɛ̃satisfε də tavwaʁ a nuvo opʁε də mwa.

  ɔ̃n- oʁε py dekuvʁiʁ la vi ɑ̃sɑ̃blə, ma bjɛ̃ εme
  mε sε bjɛ̃ kɔny, lε mεjœʁ paʁte lε pʁəmje.
  dəpɥi sεt aksidɑ̃, mɔ̃n- amə kɔ̃tinɥ dεtʁə tɔʁtyʁe
  kaʁ mɔ̃ kœʁ nə sεsə e nə sesəʁa ʒamε də tapəle.

  ɑ̃ʒə ne syʁ teʁə, ty a ʁəpʁi ta plasə la-o o paʁadi
  lεsɑ̃ isi ba, œ̃ kœʁ blese e ʁɑ̃pli də melɑ̃kɔli,
  dispaʁy a ʒamε də sə mɔ̃də, vivɑ̃ ɑ̃ mwa puʁ tuʒuʁ
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ a ʒamε, lε suvəniʁ də tʁwaz- ane damuʁ.

  damjano bjɑ̃ʃi
 • Syllabes Phonétique : Souvenirs Douloureux

  bεl=lə=e=twa=lə=nu=də=vj=ɔ̃=kɔ̃=tin=ɥe=a=a=vɑ̃=se 16
  a=ɡʁɑ̃=diʁ=ɑ̃=sɑ̃=blə=e=a=de=ku=vʁiʁ=la=vi 13
  ɑ̃=bεl=liʁ=nɔ=tʁə=a=və=niʁ=sɑ̃=ʒa=mε=nu=se=pa=ʁe 15
  kɔ̃s=tʁɥ=ʁə=nɔ=tʁə=mɔ̃=də=sε=sə=kə=lɔ̃=se=tε=pʁɔ=mi 15

  ty=na=vε=kə=di=sεt=ɑ̃=e=ty=na=ʁj=ɛ̃=kɔ=nəɥ 14
  mεʒavɑ̃sə=viʁ=ɡy=lə=du=zəɑ̃=de=ʒa=pa=se=viʁ=ɡy=lə=vɛ̃t=nə=vɑ̃=ty=o=ʁε=zy 20
  ʒa=vɑ̃=sə=ʒə=de=ku=vʁə=lε=ʒwa=ze=lε=pε=nə=də=la=vi 16
  sɑ̃=twa=a=mε=ko=te=tɔ̃=suvə=niʁ=ki=sɑ̃=sε=sə=mə=puʁ=sɥi 16

  ʃa=kə=ʒwa=kə=ʒə=de=ku=vʁə=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=e=ʒə=sufʁə 16
  ʒə=mɑ̃=vø=te=ʁiblə=mɑ̃=kaʁ=mwa=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=la=e=pa=twa 16
  a=lɔʁ=la=tʁis=tεsə=mə=syb=mεʁ=ʒə=mɑ̃=və=lɔ=pə=e=mɑ̃=ɡufʁə 16
  kɑ̃=vjɛ̃sə=bə=zwɛ̃=ɛ̃=sa=tisfεdə=ta=vwaʁ=a=nu=vo=o=pʁε=də=mwa 16

  ɔ̃=no=ʁε=py=de=ku=vʁiʁ=la=vi=ɑ̃=sɑ̃=blə=ma=bjɛ̃=ε=me 16
  mε=sε=bj=ɛ̃=kɔ=ny=lε=mε=jœ=ʁə=paʁ=te=lε=pʁə=mj=e 16
  dəp=ɥi=sεt=ak=si=dɑ̃=mɔ̃=na=mə=kɔ̃=tinɥ=dε=tʁə=tɔʁ=ty=ʁe 16
  kaʁ=mɔ̃=kœʁ=nə=sεsə=e=nə=se=sə=ʁa=ʒa=mε=də=ta=pə=le 16

  ɑ̃ʒə=ne=syʁ=teʁə=ty=aʁə=pʁi=ta=pla=sə=la-o=o=pa=ʁa=di 16
  lε=sɑ̃=i=si=ba=œ̃=kœʁ=ble=se=e=ʁɑ̃=plidə=me=lɑ̃=kɔ=li 16
  dis=pa=ʁy=a=ʒa=mεdə=sə=mɔ̃=də=vi=vɑ̃=ɑ̃=mwa=puʁ=tu=ʒuʁ 16
  ɑ̃mə=lε=sɑ̃=a=ʒa=mε=lε=su=və=niʁ=də=tʁwa=za=ne=da=muʁ 16

  da=mj=a=no=bj=ɑ̃=ʃi 7

Historique des Modifications

20/10/2018 09:23

Récompense

1
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/10/2018 21:14Nadette

Splendide et très triste. Vous avez raison, ceux qui nous ont quittés
sont toujours dans nos cœurs.

👍
Auteur de Poésie
18/08/2021 23:20Cleo

C’est tres beau et très touchant😌