Poeme : Travailleur De Lumière

A Propos du Poeme

Ce poème parle des travailleurs de lumière et de la nécessité pour eux d accomplir leur devoir.

Travailleur De Lumière

C’ est le moment de faire tes choix
Ne pars pas vers d’ autres horizons
Il n’ y a pas de raison
Écoute moi, ne te disperse pas
Écoute ma voix, je suis ton père, ton roi
Je suis là pour toi, pour t’ aider dans ta voie
Fais le bon choix, résiste à la tentation
Du diable, des démons, il n’ y a aucune raison
Ta mission doit être accomplie, c’est ainsi
Remercie le ciel pour tout ceci
De t’ avoir fait naitre sur Terre, fais ce qui doit être accompli
Ton chemin, ton destin, le signe du divin
Propage tes paroles, honores ta promesse
Ton père sera fier de toi et fera des prouesses
Afin que sa fille puisse vivre comme une déesse.

La source divine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Travailleur De Lumière

  cest=le=mo=ment=de=fai=re=tes=choix 9
  ne=pars=pas=vers=dau=tres=ho=ri=zons 9
  il=ny=a=pas=de=rai=son 7
  é=cou=te=moi=ne=te=dis=per=se=pas 10
  é=cou=te=ma=voix=je=suis=ton=pè=re=ton=roi 12
  je=suis=là=pour=toi=pour=tai=der=dans=ta=voie 11
  fais=le=bon=choix=ré=siste=à=la=ten=ta=ti=on 12
  du=diable=des=dé=mons=il=ny=a=au=cune=rai=son 12
  ta=mis=sion=doit=ê=tre=ac=com=plie=cest=ain=si 12
  re=mer=cie=le=ciel=pour=tout=ce=ci 9
  de=ta=voir=fait=naitre=sur=terre=fais=ce=qui=doit=ê=treac=com=pli 15
  ton=che=min=ton=des=tin=le=si=gne=du=di=vin 12
  pro=pa=ge=tes=pa=roles=ho=no=res=ta=pro=messe 12
  ton=père=se=ra=fier=de=toi=et=fe=ra=des=prouesses 12
  a=fin=que=sa=fille=puisse=vi=vre=com=meu=ne=déesse 12

  la=sour=ce=di=vi=ne 6
 • Phonétique : Travailleur De Lumière

  sε lə mɔmɑ̃ də fεʁə tε ʃwa
  nə paʁ pa vεʁ dotʁə- ɔʁizɔ̃
  il ni a pa də ʁεzɔ̃
  ekutə mwa, nə tə dispεʁsə pa
  ekutə ma vwa, ʒə sɥi tɔ̃ pεʁə, tɔ̃ ʁwa
  ʒə sɥi la puʁ twa, puʁ tεde dɑ̃ ta vwa
  fε lə bɔ̃ ʃwa, ʁezistə a la tɑ̃tasjɔ̃
  dy djablə, dε demɔ̃, il ni a okynə ʁεzɔ̃
  ta misjɔ̃ dwa εtʁə akɔ̃pli, sεt- ɛ̃si
  ʁəmεʁsi lə sjεl puʁ tu səsi
  də tavwaʁ fε nεtʁə syʁ teʁə, fε sə ki dwa εtʁə akɔ̃pli
  tɔ̃ ʃəmɛ̃, tɔ̃ dεstɛ̃, lə siɲə dy divɛ̃
  pʁɔpaʒə tε paʁɔlə, onoʁə ta pʁɔmεsə
  tɔ̃ pεʁə səʁa fje də twa e fəʁa dε pʁuesə
  afɛ̃ kə sa fijə pɥisə vivʁə kɔmə ynə deεsə.

  la suʁsə divinə.
 • Syllabes Phonétique : Travailleur De Lumière

  sε=lə=mɔ=mɑ̃=də=fε=ʁə=tε=ʃwa 9
  nə=paʁ=pa=vεʁ=do=tʁə=ɔ=ʁi=zɔ̃ 9
  il=ni=a=pa=də=ʁε=zɔ̃ 7
  e=ku=tə=mwa=nə=tə=dis=pεʁ=sə=pa 10
  e=ku=tə=ma=vwa=ʒə=sɥi=tɔ̃=pε=ʁə=tɔ̃=ʁwa 12
  ʒə=sɥi=la=puʁ=twa=puʁ=tε=de=dɑ̃=ta=vwa 11
  fε=lə=bɔ̃=ʃwa=ʁe=zis=tə=a=la=tɑ̃=ta=sjɔ̃ 12
  dy=djablə=dε=de=mɔ̃=il=ni=a=o=kynə=ʁε=zɔ̃ 12
  ta=mi=sjɔ̃=dwa=ε=tʁə=a=kɔ̃=pli=sε=tɛ̃=si 12
  ʁə=mεʁ=si=lə=sjεl=puʁ=tu=sə=si 9
  də=ta=vwaʁfεnεtʁə=syʁ=te=ʁə=fε=sə=ki=dwa=ε=tʁəa=kɔ̃=pli 14
  tɔ̃=ʃə=mɛ̃=tɔ̃=dεs=tɛ̃=lə=si=ɲə=dy=di=vɛ̃ 12
  pʁɔ=pa=ʒə=tε=pa=ʁɔlə=o=no=ʁə=ta=pʁɔ=mεsə 12
  tɔ̃pεʁə=sə=ʁa=fje=də=twa=e=fə=ʁa=dε=pʁu=e=sə 13
  afɛ̃kə=sa=fi=jə=pɥisə=vi=vʁə=kɔ=məy=nə=de=εsə 12

  la=suʁ=sə=di=vi=nə 6

Historique des Modifications

15/08/2021 00:02
14/08/2021 23:58

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/08/2021 20:23Printemps

Joli poème, Cleo! Merci du postage!

👍