Poeme : Mes Parents

Mes Parents

Une mere qui a su surmonter toutes les crises de ses enfants
Une mere qui cache ses larmes quand la blesse l’un d’eux
Cede a leurs caprices n’aillant aucune autres solutions
Pour calmer le volcan qui est dans chancun d’entre eux
Maman je te rendrais fiere de mi devant tout le monde
Tu prononcera mon nom comme si tu lance des ondes

Un pere qui peut se sacrifier pour le bien etre de ses enfants
Un pere qui n’aime les voir que sur le premier rang
Ne les laissant manquer ni d’amour ni de tendresse
Sait rendre le mal du bien avec quelques mots et gestes
Papa je te realiserais le reve de me voir un jour medecin
Tu es mon étoile qui m’eclaire meme de tres loin

Des parents qui nous ont élevés qui nous ont aimés
Des parents qui nous ont rendu la vie facile malgré toutes ses difficultés
Je vous souhaite de vivre toujours ensemble dans le bonheur
Vous m’avais appris a aimer a differencier le mal du bien
Votre amour trouvera toujours sa palce dans mon cœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mes Parents

  une=me=re=qui=a=su=sur=mon=ter=tou=tes=les=cri=ses=de=ses=en=fants 18
  une=me=re=qui=ca=che=ses=lar=mes=quand=la=bles=se=lun=deux 15
  ce=dea=leurs=ca=prices=naillant=au=cu=ne=au=tres=so=lu=tions 14
  pour=cal=mer=le=vol=can=qui=est=dans=chan=cun=den=tre=eux 14
  ma=man=je=te=ren=drais=fie=re=de=mi=de=vant=tout=le=monde 15
  tu=pro=nonce=ra=mon=nom=com=me=si=tu=lan=ce=des=ondes 14

  un=pe=re=qui=peut=se=sa=cri=fier=pour=le=bien=e=tre=de=ses=en=fants 18
  un=pe=re=qui=nai=me=les=voir=que=sur=le=pre=mier=rang 14
  ne=les=lais=sant=man=quer=ni=da=mour=ni=de=ten=dresse 13
  sait=ren=dre=le=mal=du=bien=a=vec=quel=ques=mots=et=gestes 14
  pa=pa=je=te=rea=lise=rais=le=re=ve=de=me=voir=un=jour=me=de=cin 18
  tu=es=mon=é=toile=qui=me=clai=re=me=me=de=tres=loin 14

  des=pa=rents=qui=nous=ont=é=le=vés=qui=nous=ont=ai=més 14
  des=parents=qui=nous=ont=ren=du=la=vie=fa=ci=le=mal=gré=tou=tes=ses=dif=fi=cul=tés 21
  je=vous=sou=haite=de=vi=vre=tou=jours=en=sem=ble=dans=le=bon=heur 16
  vous=ma=vais=ap=pris=a=ai=mer=a=dif=fe=ren=cier=le=mal=du=bien 17
  votre=a=mour=trou=ve=ra=tou=jours=sa=pal=ce=dans=mon=cœur 14
 • Phonétique : Mes Parents

  ynə məʁə ki a sy syʁmɔ̃te tutə lε kʁizə də sεz- ɑ̃fɑ̃
  ynə məʁə ki kaʃə sε laʁmə- kɑ̃ la blεsə lœ̃ dø
  sədə a lœʁ kapʁisə najɑ̃ okynə otʁə- sɔlysjɔ̃
  puʁ kalme lə vɔlkɑ̃ ki ε dɑ̃ ʃɑ̃kœ̃ dɑ̃tʁə ø
  mamɑ̃ ʒə tə ʁɑ̃dʁε fjəʁə də mi dəvɑ̃ tu lə mɔ̃də
  ty pʁonɔ̃səʁa mɔ̃ nɔ̃ kɔmə si ty lɑ̃sə dεz- ɔ̃də

  œ̃ pəʁə ki pø sə sakʁifje puʁ lə bjɛ̃ εtʁə də sεz- ɑ̃fɑ̃
  œ̃ pəʁə ki nεmə lε vwaʁ kə syʁ lə pʁəmje ʁɑ̃
  nə lε lεsɑ̃ mɑ̃ke ni damuʁ ni də tɑ̃dʁεsə
  sε ʁɑ̃dʁə lə mal dy bjɛ̃ avεk kεlk moz- e ʒεstə
  papa ʒə tə ʁəalizəʁε lə ʁəvə də mə vwaʁ œ̃ ʒuʁ mədəsɛ̃
  ty ε mɔ̃n- etwalə ki mεklεʁə məmə də tʁə- lwɛ̃

  dε paʁɑ̃ ki nuz- ɔ̃ eləve ki nuz- ɔ̃ εme
  dε paʁɑ̃ ki nuz- ɔ̃ ʁɑ̃dy la vi fasilə malɡʁe tutə sε difikylte
  ʒə vu suεtə də vivʁə tuʒuʁz- ɑ̃sɑ̃blə dɑ̃ lə bɔnœʁ
  vu mavεz- apʁiz- a εme a difəʁɑ̃sje lə mal dy bjɛ̃
  vɔtʁə amuʁ tʁuvəʁa tuʒuʁ sa palsə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
 • Syllabes Phonétique : Mes Parents

  ynə=mə=ʁə=ki=a=sy=syʁ=mɔ̃=te=tu=tə=lε=kʁi=zə=də=sε=zɑ̃=fɑ̃ 18
  ynə=məʁə=ki=ka=ʃə=sε=laʁ=mə=kɑ̃=la=blε=sə=lœ̃=dø 14
  sə=dəa=lœʁ=ka=pʁisə=na=jɑ̃=o=ky=nə=o=tʁə=sɔ=ly=sjɔ̃ 15
  puʁ=kal=me=lə=vɔl=kɑ̃=ki=ε=dɑ̃=ʃɑ̃=kœ̃=dɑ̃=tʁə=ø 14
  ma=mɑ̃ʒə=tə=ʁɑ̃=dʁε=fjə=ʁə=də=mi=də=vɑ̃=tu=lə=mɔ̃də 14
  ty=pʁo=nɔ̃sə=ʁa=mɔ̃=nɔ̃=kɔ=mə=si=ty=lɑ̃=sə=dε=zɔ̃də 14

  œ̃=pə=ʁə=ki=pøsə=sa=kʁi=fje=puʁ=lə=bjɛ̃=ε=tʁə=də=sε=zɑ̃=fɑ̃ 17
  œ̃=pə=ʁə=ki=nε=mə=lε=vwaʁ=kə=syʁ=lə=pʁə=mje=ʁɑ̃ 14
  nə=lε=lε=sɑ̃=mɑ̃=ke=ni=da=muʁ=ni=də=tɑ̃=dʁε=sə 14
  sε=ʁɑ̃=dʁə=lə=mal=dy=bjɛ̃=a=vεk=kεl=kə=mo=ze=ʒεstə 14
  pa=paʒə=tə=ʁəa=li=zə=ʁε=lə=ʁə=və=də=mə=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ=mə=də=sɛ̃ 18
  ty=ε=mɔ̃=ne=twalə=ki=mε=klε=ʁə=mə=mə=də=tʁə=lwɛ̃ 14

  dε=pa=ʁɑ̃=ki=nu=zɔ̃=e=lə=ve=ki=nu=zɔ̃=ε=me 14
  dε=pa=ʁɑ̃=ki=nu=zɔ̃=ʁɑ̃=dy=la=vi=fa=silə=mal=ɡʁe=tu=tə=sε=di=fi=kyl=te 21
  ʒə=vu=su=εtə=də=vi=vʁə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=sɑ̃=blə=dɑ̃=lə=bɔ=nœʁ 16
  vu=ma=vε=za=pʁi=za=ε=me=a=difə=ʁɑ̃=sje=lə=mal=dy=bjɛ̃ 16
  vɔtʁə=a=muʁ=tʁu=və=ʁa=tu=ʒuʁ=sa=pal=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 14

PostScriptum

pour mes parents que jm bcppppp

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2005 17:49Eternel_Ange

c’est vraiment magnifique....je trouve que tu as beaucoup de talents...
vraiment ..BRAVO

Auteur de Poésie
24/06/2005 19:40**Linann**

Très joli écrit. Dommage juste que les vers soient si longs (plus de 12 pieds je trouve que c’est beaucoup, et tu vas jusqu’à 22! on a du mal à reprendre notre souffle).
Malgré cela il est très beau!
Bonne continuation surtout! 😉

Auteur de Poésie
24/06/2005 20:51Mya..

tré zoli ma tite mimi
lah i khalihou lik
(K)

Auteur de Poésie
25/06/2005 11:33Ptite_Laura

Trés jolie ton poème , il est vraiment bien écrit ..
Tes parents ont beaucoup de chance de t’avoir je trouve ..
Bisous @+ , ..

ps : merci pour tes commentaires enfaite (f)

Auteur de Poésie
08/07/2005 17:03D3v!Ls

t parents on bcp de chance de tavoir!!! BRAVO!!!

Auteur de Poésie
22/07/2005 21:12Spirit_Boy

Très beau poème, continu d’écrire pour que je puisses profiter de ton talent en te lisant

Auteur de Poésie
30/07/2005 15:29°O0o0o° Clem °O0o0o°

C’est magnifique de bien s’entendre avec ses parents!!! superbe poème