Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Ange De La Foi

Poème Amour
Publié le 21/06/2004 00:00

L'écrit contient 411 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Flo Leclerc

L’Ange De La Foi

L’ange de la Foi
J’ai vu un homme dans la nuit. Cet homme a sauvé ma vie, il a sauvé ma Foi. C’était un homme pur, mais je ne pourrais jamais le lui dire. Il m’a tellement aidé, mais je ne pourrais jamais le remercier. Sa peau foncée m’a totalement emplie de lumière. J’étais seule, souffrante, éprise d’un mal qui ne s’évaporait pas et que je ne voulais pas évaporer. J’étais perdue, je venais de perdre ma Foi, ma manière de Croire en la Vie, la Personne envers qui j’accordais toute ma confiance, je venais de tout perdre. Et je pleurais et je me balançais et je souffrais encore et encore, autant à l’intérieur qu’au dehors.
Et il est passé. Cet Homme, cet Ange, cette Ame purifiée. Il est passé dans la rue, devant moi, sans me voir, le crois-je, ni m’entendre. Et il marchait. Son sac à la main, vêtu de ce qu’il voulait, vivant ce qu’il voulait vivre. Et il parlait, ou alors, il chantait. Je ne comprenais pas, je n’entendais pas d’où j’étais. Je crois que c’était dans sa langue maternelle. Et il avait l’air de réciter une prière. Et il répétait, in continuait, sans s’arrêter, sans se lasser…
Et tout d’un coup, en le regardant ; ma douleur s’est mise de côté, mes larmes se sont immobilisées, je respirais mieux, je me calmais. Et je le regardais passer, je l’admirais, je l’écoutais, sans le comprendre. Et je me suis mise à croire en lui, le temps de quelques secondes. Je croyais en ce qu’il disait. Mais dès qu’il eut été caché par les cèdres je ne l’est plus revu, ni entendu. Et je lui criais de l’intérieur : ’Chante Monsieur ! Continue ! Répète encore une fois ! Une dernière fois… ’ Mais c’était finit. Il n’y avait pas de dernière fois de prévue. Plus jamais je ne l’entendrais. Et c’était comme s’il eu voulu me faire comprendre, dans ma douleur, que la Foi pouvait revenir. La preuve : j’avais cru en lui le temps d’un instant. Mais aussi me faire comprendre qu’il faut bien plus de temps que cela, la Foi ne se rebâtit pas en quelques secondes et surtout, qu’il faut trouver sa Foi. La sienne et aucune autre.
(_) Fleur-de-Lys-O (_)
 • Pieds Hyphénique: L’Ange De La Foi

  lan=ge=de=la=foi 5
  jai=vu=un=hom=me=dans=la=nuit=cet=hom=me=a=sau=vé=ma=vie=il=a=sau=vé=ma=foi=cé=tait=un=hom=me=pur=mais=je=ne=pour=rais=ja=mais=le=lui=dire=il=ma=tel=le=ment=ai=dé=mais=je=ne=pour=rais=ja=mais=le=re=mer=cier=sa=peau=fon=cée=ma=to=ta=le=ment=em=plie=de=lu=mière=jé=tais=seu=le=souf=fran=te=é=pri=se=dun=mal=qui=ne=sé=va=po=rait=pas=et=que=je=ne=vou=lais=pas=é=va=po=rer=jé=tais=per=due=je=ve=nais=de=per=dre=ma=foi=ma=ma=niè=re=de=croi=re=en=la=vie=la=per=son=ne=en=vers=qui=jac=cor=dais=tou=te=ma=con=fian=ce=je=ve=nais=de=tout=perdre=et=je=pleu=rais=et=je=me=ba=lan=çais=et=je=souf=frais=en=co=re=et=en=co=re=au=tant=à=lin=té=rieur=quau=de=hors 174
  et=il=est=pas=sé=cet=hom=me=cet=an=ge=cet=te=a=me=pu=ri=fi=ée=il=est=pas=sé=dans=la=rue=de=vant=moi=sans=me=voir=le=crois=je=ni=men=ten=dre=et=il=mar=chait=son=sac=à=la=main=vê=tu=de=ce=quil=vou=lait=vi=vant=ce=quil=vou=lait=vivre=et=il=par=lait=ou=a=lors=il=chan=tait=je=ne=com=pre=nais=pas=je=nen=ten=dais=pas=doù=jé=tais=je=crois=que=cé=tait=dans=sa=lan=gue=ma=ter=nelle=et=il=a=vait=lair=de=ré=ci=ter=u=ne=pri=ère=et=il=ré=pé=tait=in=con=ti=nuait=sans=sar=rê=ter=sans=se=las=ser 128
  et=tout=dun=coup=en=le=re=gar=dant=ma=dou=leur=sest=mise=de=cô=té=mes=lar=mes=se=sont=im=mo=bi=li=sées=je=res=pi=rais=mieux=je=me=cal=mais=et=je=le=re=gar=dais=pas=ser=je=lad=mi=rais=je=lé=cou=tais=sans=le=com=prendre=et=je=me=suis=mi=seà=croi=re=en=lui=le=temps=de=quel=ques=se=condes=je=cro=yais=en=ce=quil=di=sait=mais=dès=quil=eut=é=té=ca=ché=par=les=cè=dres=je=ne=lest=plus=re=vu=ni=en=ten=du=et=je=lui=criais=de=lin=té=rieur=chan=te=mon=sieur=con=ti=nue=ré=pè=te=en=co=re=u=ne=fois=u=ne=der=niè=re=fois=mais=cé=tait=fi=nit=il=ny=a=vait=pas=de=der=niè=re=fois=de=pré=vue=plus=ja=mais=je=ne=len=ten=drais=et=cé=tait=com=me=sil=eu=vou=lu=me=fai=re=com=pren=dre=dans=ma=dou=leur=que=la=foi=pou=vait=re=ve=nir=la=preu=ve=ja=vais=cru=en=lui=le=temps=dun=ins=tant=mais=aus=si=me=fai=re=com=pren=dre=quil=faut=bien=plus=de=temps=que=ce=la=la=foi=ne=se=re=bâ=tit=pas=en=quel=ques=se=con=des=et=sur=tout=quil=faut=trou=ver=sa=foi=la=sien=ne=et=au=cu=ne=autre 248
  as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que=fleur=de=lys=o=as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que 27
 • Phonétique : L’Ange De La Foi

  lɑ̃ʒə də la fwa
  ʒε vy œ̃n- ɔmə dɑ̃ la nɥi. sεt ɔmə a sove ma vi, il a sove ma fwa. setε œ̃n- ɔmə pyʁ, mε ʒə nə puʁʁε ʒamε lə lɥi diʁə. il ma tεllmɑ̃ εde, mε ʒə nə puʁʁε ʒamε lə ʁəmεʁsje. sa po fɔ̃se ma tɔtaləmɑ̃ ɑ̃pli də lymjεʁə. ʒetε sələ, sufʁɑ̃tə, epʁizə dœ̃ mal ki nə sevapɔʁε pa e kə ʒə nə vulε pa evapɔʁe. ʒetε pεʁdɥ, ʒə vənε də pεʁdʁə ma fwa, ma manjεʁə də kʁwaʁə ɑ̃ la vi, la pεʁsɔnə ɑ̃vεʁ ki ʒakɔʁdε tutə ma kɔ̃fjɑ̃sə, ʒə vənε də tu pεʁdʁə. e ʒə pləʁεz- e ʒə mə balɑ̃sεz- e ʒə sufʁεz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, otɑ̃ a lɛ̃teʁjœʁ ko dəɔʁ.
  e il ε pase. sεt ɔmə, sεt ɑ̃ʒə, sεtə amə pyʁifje. il ε pase dɑ̃ la ʁy, dəvɑ̃ mwa, sɑ̃ mə vwaʁ, lə kʁwa ʒə, ni mɑ̃tɑ̃dʁə. e il maʁʃε. sɔ̃ sak a la mɛ̃, vεty də sə kil vulε, vivɑ̃ sə kil vulε vivʁə. e il paʁlε, u alɔʁ, il ʃɑ̃tε. ʒə nə kɔ̃pʁənε pa, ʒə nɑ̃tɑ̃dε pa du ʒetε. ʒə kʁwa kə setε dɑ̃ sa lɑ̃ɡ matεʁnεllə. e il avε lεʁ də ʁesite ynə pʁjεʁə. e il ʁepetε, ɛ̃ kɔ̃tinɥε, sɑ̃ saʁεte, sɑ̃ sə lase…
  e tu dœ̃ ku, ɑ̃ lə ʁəɡaʁdɑ̃, ma dulœʁ sε mizə də kote, mε laʁmə- sə sɔ̃t- imɔbilize, ʒə ʁεspiʁε mjø, ʒə mə kalmε. e ʒə lə ʁəɡaʁdε pase, ʒə ladmiʁε, ʒə lekutε, sɑ̃ lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə. e ʒə mə sɥi mizə a kʁwaʁə ɑ̃ lɥi, lə tɑ̃ də kεlk səɡɔ̃də. ʒə kʁwajεz- ɑ̃ sə kil dizε. mε dε kil y ete kaʃe paʁ lε sεdʁə- ʒə nə lε plys ʁəvy, ni ɑ̃tɑ̃dy. e ʒə lɥi kʁjε də lɛ̃teʁjœʁ : ʃɑ̃tə məsjø ! kɔ̃tinɥ ! ʁepεtə ɑ̃kɔʁə ynə fwa ! ynə dεʁnjεʁə fwa… mε setε fini. il ni avε pa də dεʁnjεʁə fwa də pʁevɥ. plys ʒamε ʒə nə lɑ̃tɑ̃dʁε. e setε kɔmə sil y vuly mə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, dɑ̃ ma dulœʁ, kə la fwa puvε ʁəvəniʁ. la pʁəvə : ʒavε kʁy ɑ̃ lɥi lə tɑ̃ dœ̃n- ɛ̃stɑ̃. mεz- osi mə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə kil fo bjɛ̃ plys də tɑ̃ kə səla, la fwa nə sə ʁəbati pa ɑ̃ kεlk səɡɔ̃dəz- e syʁtu, kil fo tʁuve sa fwa. la sjεnə e okynə otʁə.
  (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)
 • Pieds Phonétique : L’Ange De La Foi

  lɑ̃=ʒə=də=la=fwa 5
  ʒε=vy=œ̃=nɔmə=dɑ̃=la=nɥi=sεt=ɔ=mə=a=so=ve=ma=vi=il=a=so=ve=ma=fwa=se=tε=œ̃=nɔ=mə=pyʁ=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=lə=lɥi=di=ʁə=il=ma=tεl=lmɑ̃=ε=de=mε=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=lə=ʁə=mεʁ=sje=sa=po=fɔ̃=se=ma=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ɑ̃=pli=də=ly=mjε=ʁə=ʒe=tε=sə=lə=su=fʁɑ̃=tə=e=pʁi=zə=dœ̃=mal=ki=nə=se=va=pɔ=ʁε=pa=e=kə=ʒə=nə=vu=lε=pa=e=va=pɔ=ʁe=ʒe=tε=pεʁdɥ=ʒə=və=nε=də=pεʁ=dʁə=ma=fwa=ma=ma=njε=ʁə=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=la=vi=la=pεʁ=sɔ=nə=ɑ̃=vεʁ=ki=ʒa=kɔʁ=dε=tu=tə=ma=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ʒə=və=nε=də=tu=pεʁ=dʁə=e=ʒə=plə=ʁε=ze=ʒə=mə=ba=lɑ̃=sε=ze=ʒə=su=fʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=o=tɑ̃=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ=ko=də=ɔʁ 174
  e=il=ε=pa=se=sεt=ɔ=mə=sεt=ɑ̃=ʒə=sε=tə=a=mə=py=ʁi=fj=e=il=ε=pa=se=dɑ̃=la=ʁy=də=vɑ̃=mwa=sɑ̃=mə=vwaʁ=lə=kʁwa=ʒə=ni=mɑ̃=tɑ̃=dʁə=e=il=maʁ=ʃε=sɔ̃=sak=a=la=mɛ̃=vε=ty=də=sə=kil=vu=lε=vi=vɑ̃=sə=kil=vu=lε=vi=vʁə=e=il=paʁ=lε=u=a=lɔʁ=il=ʃɑ̃=tε=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=dε=pa=du=ʒe=tε=ʒə=kʁwa=kə=se=tε=dɑ̃=sa=lɑ̃ɡ=ma=tεʁ=nεl=lə=e=il=a=vε=lεʁ=də=ʁe=si=te=y=nə=pʁi=jεʁ=e=il=ʁe=pe=tε=ɛ̃=kɔ̃=tin=ɥε=sɑ̃=sa=ʁε=te=sɑ̃=sə=la=se 129
  e=tu=dœ̃=ku=ɑ̃lə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=ma=du=lœʁ=sε=mi=zə=də=ko=te=mε=laʁ=mə=sə=sɔ̃=ti=mɔ=bi=li=ze=ʒə=ʁεs=pi=ʁε=mjø=ʒə=mə=kal=mε=e=ʒə=lə=ʁə=ɡaʁ=dε=pa=se=ʒə=lad=mi=ʁε=ʒə=le=ku=tε=sɑ̃=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=e=ʒə=mə=sɥi=mi=zəa=kʁwa=ʁə=ɑ̃=lɥi=lə=tɑ̃=də=kεl=kə=sə=ɡɔ̃=də=ʒə=kʁwa=jε=zɑ̃=sə=kil=di=zε=mε=dε=kil=y=e=te=ka=ʃe=paʁ=lε=sε=dʁə=ʒə=nə=lε=plys=ʁə=vy=ni=ɑ̃=tɑ̃=dy=e=ʒə=lɥi=kʁjε=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ=ʃɑ̃=tə=mə=sjø=kɔ̃=tinɥ=ʁe=pε=tə=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=mε=se=tε=fi=ni=il=ni=a=vε=pa=də=dεʁ=njε=ʁə=fwa=də=pʁevɥ=plys=ʒa=mε=ʒə=nə=lɑ̃=tɑ̃=dʁε=e=se=tε=kɔ=mə=sil=y=vu=ly=mə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=ma=du=lœʁ=kə=la=fwa=pu=vε=ʁə=və=niʁ=la=pʁə=və=ʒa=vε=kʁy=ɑ̃=lɥi=lə=tɑ̃=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=mε=zo=si=mə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kil=fo=bjɛ̃=plys=də=tɑ̃=kə=sə=la=la=fwa=nə=sə=ʁə=ba=ti=pa=ɑ̃=kεl=kə=sə=ɡɔ̃=də=ze=syʁ=tu=kil=fo=tʁu=ve=sa=fwa=la=sjε=nə=e=o=ky=nə=otʁə 248
  as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə=flœ=ʁə=də=lis=ɔ=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə 28

PostScriptum

Nous avons tous besoin de croire. . . en tout temps !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.