Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Vais T’Avouer…

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 288 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Flo Leclerc

Je Vais T’Avouer…

Je vais t’avouer…

Tu voudrais tout me faire dire
Mais je ne sais que sourire
Tous tes jeux sont du délire
Mais, en toi, c’est ce qui m’attire

Tu voudrais que j’avoue tout
Que j’avoue ce qui ce crée entre nous
Mais cet endroit n’est pas pour les fous
Cet endroit n’est pas pour nous

Tu voudrais que je le cris
Et tu me regardes, et tu souris
Et puis, toutes les nuits
Je m’endors avec ce désir qui luit

Indécemment
Impudiquement
Immoralement
Tu me comprends

Je te désire
Et tu le sais
Alors, pourquoi me faire dire
Ce qui reste, en moi, muet ?

Je n’ai pas la parole facile
Je la décrirait plutôt fragile
Et, toujours, les mots me manquent
Pour t’avouer que c’est de toi que je suis en manque

Et les autres disent
Que nous nous lasserons
Ils nous contredisent
Mais ils n’ont pas raison

À chaque jour
C’est une nouvelle flamme
Qui s’ajoute à mon brûlant Amour
Et m’agite l’âme

À chaque minute
C’est une merveille
Une interminable lutte contre le soleil

Car je ne veux pas qu’il parte
Car, toi aussi, tu partiras
Je voudrais que jamais, de moi, tu ne t’écartes
Mais tu dois retourner chez toi

En attendant le temps
Où les heures ne compteront plus
Ou, dans notre appartement
L’on rattrapera le temps perdu !

En attendant ce temps
Je t’avoue que je brûle pour toi
D’une flamme insensée
Comme le buisson ardent
Je me consume sans, concrètement, me consumer
Mais je l’assume, il n’y a que toi qui réussisses à m’enflammer !

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
 • Pieds Hyphénique: Je Vais T’Avouer…

  je=vais=ta=vou=er 5

  tu=vou=drais=tout=me=faire=dire 7
  mais=je=ne=sais=que=sou=rire 7
  tous=tes=jeux=sont=du=dé=lire 7
  mais=en=toi=cest=ce=qui=mat=tire 8

  tu=vou=drais=que=ja=voue=tout 7
  que=ja=voue=ce=qui=ce=crée=entre=nous 9
  mais=cet=en=droit=nest=pas=pour=les=fous 9
  cet=en=droit=nest=pas=pour=nous 7

  tu=vou=drais=que=je=le=cris 7
  et=tu=me=re=gar=des=et=tu=sou=ris 10
  et=puis=tou=tes=les=nuits 6
  je=men=dors=a=vec=ce=dé=sir=qui=luit 10

  in=dé=cem=ment 4
  im=pu=di=que=ment 5
  im=mo=ra=le=ment 5
  tu=me=com=prends 4

  je=te=dé=si=re 5
  et=tu=le=sais 4
  a=lors=pour=quoi=me=faire=dire 7
  ce=qui=res=te=en=moi=muet 7

  je=nai=pas=la=pa=role=fa=cile 8
  je=la=dé=cri=rait=plu=tôt=fra=gile 9
  et=tou=jours=les=mots=me=manquent 7
  pour=ta=vouer=que=cest=de=toi=que=je=suis=en=manque 12

  et=les=au=tres=disent 5
  que=nous=nous=las=se=rons 6
  ils=nous=con=tre=disent 5
  mais=ils=nont=pas=rai=son 6

  à=cha=que=jour 4
  cest=une=nou=vel=le=flamme 6
  qui=sa=jouteà=mon=brû=lant=a=mour 8
  et=ma=gi=te=lâme 5

  à=cha=que=mi=nu=te 6
  cest=u=ne=mer=vei=lle 6
  unein=ter=mi=na=ble=lut=te=con=tre=le=so=leil 12

  car=je=ne=veux=pas=quil=parte 7
  car=toi=aus=si=tu=par=ti=ras 8
  je=vou=drais=que=ja=mais=de=moi=tu=ne=té=cartes 12
  mais=tu=dois=re=tour=ner=chez=toi 8

  en=at=ten=dant=le=temps 6
  où=les=heures=ne=comp=te=ront=plus 8
  ou=dans=notreap=par=te=ment 6
  lon=rat=trape=ra=le=temps=per=du 8

  en=at=ten=dant=ce=temps 6
  je=ta=voue=que=je=brû=le=pour=toi 9
  dune=flam=me=in=sen=sée 6
  com=me=le=buis=son=ardent 6
  je=me=con=sume=sans=con=crè=te=ment=me=con=su=mer 13
  mais=je=las=sume=il=ny=a=que=toi=qui=réus=sis=ses=à=men=flam=mer 17

  as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que=fleur=de=lys=o=as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que 27
 • Phonétique : Je Vais T’Avouer…

  ʒə vε tavue…

  ty vudʁε tu mə fεʁə diʁə
  mε ʒə nə sε kə suʁiʁə
  tus tε ʒø sɔ̃ dy deliʁə
  mε, ɑ̃ twa, sε sə ki matiʁə

  ty vudʁε kə ʒavu tu
  kə ʒavu sə ki sə kʁe ɑ̃tʁə nu
  mε sεt ɑ̃dʁwa nε pa puʁ lε fus
  sεt ɑ̃dʁwa nε pa puʁ nu

  ty vudʁε kə ʒə lə kʁi
  e ty mə ʁəɡaʁdə, e ty suʁi
  e pɥi, tutə lε nɥi
  ʒə mɑ̃dɔʁz- avεk sə deziʁ ki lɥi

  ɛ̃desamɑ̃
  ɛ̃pydikəmɑ̃
  imɔʁaləmɑ̃
  ty mə kɔ̃pʁɑ̃

  ʒə tə deziʁə
  e ty lə sε
  alɔʁ, puʁkwa mə fεʁə diʁə
  sə ki ʁεstə, ɑ̃ mwa, mɥε ?

  ʒə nε pa la paʁɔlə fasilə
  ʒə la dekʁiʁε plyto fʁaʒilə
  e, tuʒuʁ, lε mo mə mɑ̃ke
  puʁ tavue kə sε də twa kə ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə

  e lεz- otʁə- dize
  kə nu nu lasəʁɔ̃
  il nu kɔ̃tʁədize
  mεz- il nɔ̃ pa ʁεzɔ̃

  a ʃakə ʒuʁ
  sεt- ynə nuvεllə flamə
  ki saʒutə a mɔ̃ bʁylɑ̃ amuʁ
  e maʒitə lamə

  a ʃakə minytə
  sεt- ynə mεʁvεjə
  ynə ɛ̃tεʁminablə lytə kɔ̃tʁə lə sɔlεj

  kaʁ ʒə nə vø pa kil paʁtə
  kaʁ, twa osi, ty paʁtiʁa
  ʒə vudʁε kə ʒamε, də mwa, ty nə tekaʁtə
  mε ty dwa ʁətuʁne ʃe twa

  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ lə tɑ̃
  u lεz- œʁ nə kɔ̃təʁɔ̃ plys
  u, dɑ̃ nɔtʁə apaʁtəmɑ̃
  lɔ̃ ʁatʁapəʁa lə tɑ̃ pεʁdy !

  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃
  ʒə tavu kə ʒə bʁylə puʁ twa
  dynə flamə ɛ̃sɑ̃se
  kɔmə lə bɥisɔ̃ aʁde
  ʒə mə kɔ̃symə sɑ̃, kɔ̃kʁεtəmɑ̃, mə kɔ̃syme
  mε ʒə lasymə, il ni a kə twa ki ʁeysisəz- a mɑ̃flame !

  (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)
 • Pieds Phonétique : Je Vais T’Avouer…

  ʒə=vε=ta=vu=e 5

  ty=vu=dʁε=tu=mə=fε=ʁə=diʁə 8
  mε=ʒə=nə=sε=kə=su=ʁi=ʁə 8
  tus=tε=ʒø=sɔ̃=dy=de=li=ʁə 8
  mε=ɑ̃=twa=sε=sə=ki=ma=tiʁə 8

  ty=vu=dʁε=kə=ʒa=vu=tu 7
  kə=ʒa=vusə=ki=sə=kʁe=ɑ̃=tʁə=nu 9
  mε=sεt=ɑ̃=dʁwa=nε=pa=puʁ=lε=fus 9
  sεt=ɑ̃=dʁwa=nε=pa=puʁ=nu 7

  ty=vu=dʁε=kə=ʒə=lə=kʁi 7
  e=tyməʁə=ɡaʁ=də=e=ty=su=ʁi 8
  e=pɥi=tu=tə=lε=nɥi 6
  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=za=vεk=sə=de=ziʁ=ki=lɥi 10

  ɛ̃=de=sa=mɑ̃ 4
  ɛ̃=py=di=kə=mɑ̃ 5
  i=mɔ=ʁa=lə=mɑ̃ 5
  ty=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 4

  ʒə=tə=de=zi=ʁə 5
  e=ty=lə=sε 4
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=mə=fε=ʁə=diʁə 8
  sə=ki=ʁεs=tə=ɑ̃=mwa=mɥε 7

  ʒə=nε=pa=la=pa=ʁɔlə=fa=silə 8
  ʒə=la=de=kʁi=ʁε=ply=to=fʁa=ʒilə 9
  e=tu=ʒuʁ=lε=mo=mə=mɑ̃=ke 8
  puʁ=ta=vu=e=kə=sεdə=twakə=ʒə=sɥi=zɑ̃mɑ̃kə 10

  e=lε=zo=tʁə=di=ze 6
  kə=nu=nu=la=sə=ʁɔ̃ 6
  il=nu=kɔ̃=tʁə=di=ze 6
  mε=zil=nɔ̃=pa=ʁε=zɔ̃ 6

  a=ʃa=kə=ʒuʁ 4
  sε=ty=nə=nu=vεl=lə=fla=mə 8
  ki=sa=ʒutəa=mɔ̃=bʁy=lɑ̃=a=muʁ 8
  e=ma=ʒi=tə=la=mə 6

  a=ʃa=kə=mi=ny=tə 6
  sε=ty=nə=mεʁ=vε=jə 6
  ynəɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=ly=tə=kɔ̃=tʁə=lə=sɔ=lεj 12

  kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=kil=paʁ=tə 8
  kaʁ=twa=o=si=ty=paʁ=ti=ʁa 8
  ʒə=vu=dʁεkə=ʒa=mε=də=mwa=ty=nə=te=kaʁtə 11
  mε=ty=dwa=ʁə=tuʁ=ne=ʃe=twa 8

  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=lə=tɑ̃ 6
  u=lε=zœʁ=nə=kɔ̃=tə=ʁɔ̃=plys 8
  u=dɑ̃=nɔ=tʁə=a=paʁ=tə=mɑ̃ 8
  lɔ̃=ʁa=tʁapə=ʁa=lə=tɑ̃=pεʁ=dy 8

  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃ 6
  ʒə=ta=vukə=ʒə=bʁy=lə=puʁ=twa 8
  dy=nə=fla=mə=ɛ̃=sɑ̃=se 7
  kɔ=mə=lə=bɥi=sɔ̃=aʁ=de 7
  ʒə=mə=kɔ̃=symə=sɑ̃=kɔ̃=kʁε=tə=mɑ̃=mə=kɔ̃=sy=me 13
  mεʒə=la=sy=mə=il=ni=a=kə=twa=ki=ʁe=y=si=sə=za=mɑ̃=fla=me 18

  as=te=ʁiskə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə=flœʁ=də=lis=ɔ=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁiskə 25

PostScriptum

Immoralement. . . tu me comprends, . . . encore et toujours. . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.