Poeme : Par Peur Ou Par Envie

Par Peur Ou Par Envie

Que vas-tu faire de moi ?
Si je te donne mon cœur
Sauras-tu le garder
À l’abri des regards indiscrets
Le protéger de tes mains
Le caresser sans l’emprisonner
Et en prendre soin, jour après jour ?
L’écouter quand il est triste
Le consoler de tes baisers
Lui donner de l’affection
Pour qu’il sache qu’il existe
Et le laisser voler
Quand il est romantique ?
C’est un vieux barraudeur
Il est si fatigué
D’avoir tant voyagé
Il recherche la douceur
D’un divan ou d’un foyer
Il n’a pas pu grandir
Et il cafouille comme un débutant
Ses premiers pas, il trébuche
Il ne marche pas encore droit
Seras-tu là pour le rattraper
Pour lui donner confiance en lui
Ou le laisseras-tu tomber
À la première embardée ?
Il a besoin de garantie
D’une base solide pour s’appuyer
Il a trop souffert dans cette vie
Dis-moi s’il doit partir ailleurs
Ou s’il existe encore quelqu’un
Qui pourra en faire quelque chose ?
Bon à rien, il l’a été
Trop tôt, il a vécu
Il a été brisé
Par les pulsions d’un fou
Quand le tien rêvassait
Aux amours pures et innocentes
Il était déjà blasé
De ces jeux malsains
Quand ta sensualité était intact
Et ne demandait qu’à fleurir
Il était déjà fâné
Quand le tien venait d’éclore
Lui reste-il un avenir
Ou est-ce seulement l’ombre projettée
D’une cicatrice morcelée
Que je vois encore
Dans ce vieux mouchoir à papier ?
Il a été mal éduqué
Et de victime, j’ai peur d’en être bourreau
Par vengeance ou dégoût
Je ne sais pas comment taire ma souffrance
Et je le laisse délirer…
Il me rappelle à lui
Quand à mon tour je regarde cet enfant
Le monde en parait-il plus bleu ?
C’est inscrit en moi, je le sais
Pour l’avoir vécu un instant
Mais j’ai oublié les sensations
Et rêver, je ne peux plus…
Mon sommeil est vide et mon cœur aussi !

A l’amour imaginaire

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Par Peur Ou Par Envie

  que=vas=tu=fai=re=de=moi 7
  si=je=te=don=ne=mon=cœur 7
  sau=ras=tu=le=gar=der 6
  à=la=bri=des=re=gards=in=discrets 8
  le=pro=té=ger=de=tes=mains 7
  le=cares=ser=sans=lem=pri=son=ner 8
  et=en=prendre=soin=jour=a=près=jour 8
  lé=cou=ter=quand=il=est=tris=te 8
  le=con=so=ler=de=tes=bai=sers 8
  lui=don=ner=de=laf=fec=ti=on 8
  pour=quil=sa=che=quil=exis=te 7
  et=le=lais=ser=vo=ler 6
  quand=il=est=ro=man=ti=que 7
  cest=un=vieux=bar=rau=deur 6
  il=est=si=fa=ti=gué 6
  da=voir=tant=voy=a=gé 6
  il=re=cher=che=la=dou=ceur 7
  dun=di=van=ou=dun=foy=er 7
  il=na=pas=pu=gran=dir 6
  et=il=ca=fouille=commeun=dé=bu=tant 8
  ses=pre=miers=pas=il=tré=bu=che 8
  il=ne=mar=che=pas=en=core=droit 8
  se=ras=tu=là=pour=le=rat=tra=per 9
  pour=lui=don=ner=con=fiance=en=lui 8
  ou=le=lais=se=ras=tu=tom=ber 8
  à=la=pre=miè=re=em=bar=dée 8
  il=a=be=soin=de=ga=ran=tie 8
  dune=ba=se=so=li=de=pour=sap=puyer 9
  il=a=trop=souf=fert=dans=cette=vie 8
  dis=moi=sil=doit=par=tir=ail=leurs 8
  ou=sil=existe=en=co=re=quel=quun 8
  qui=pour=ra=en=faire=quel=que=chose 8
  bon=à=rien=il=la=é=té 7
  trop=tôt=il=a=vé=cu 6
  il=a=é=té=bri=sé 6
  par=les=pul=si=ons=dun=fou 7
  quand=le=tien=rê=vas=sait 6
  aux=a=mours=pures=et=in=no=centes 8
  il=é=tait=dé=jà=bla=sé 7
  de=ces=jeux=mal=sains 5
  quand=ta=sen=sua=li=té=é=tait=in=tact 10
  et=ne=de=man=dait=quà=fleu=rir 8
  il=é=tait=dé=jà=fâ=né 7
  quand=le=tien=ve=nait=dé=clo=re 8
  lui=res=te=il=un=a=ve=nir 8
  ou=est=ce=seule=ment=lom=bre=pro=jet=tée 10
  dune=ci=ca=tri=ce=mor=ce=lée 8
  que=je=vois=en=co=re 6
  dans=ce=vieux=mou=choir=à=pa=pier 8
  il=a=é=té=mal=é=du=qué 8
  et=de=vic=time=jai=peur=den=ê=tre=bour=reau 11
  par=ven=gean=ce=ou=dé=goût 7
  je=ne=sais=pas=comment=tai=re=ma=souf=france 10
  et=je=le=lais=se=dé=li=rer 8
  il=me=rap=pel=le=à=lui 7
  quand=à=mon=tour=je=re=gar=de=cet=en=fant 11
  le=monde=en=pa=rait=til=plus=bleu 8
  cest=ins=crit=en=moi=je=le=sais 8
  pour=la=voir=vé=cu=un=ins=tant 8
  mais=jai=ou=blié=les=sen=sa=tions 8
  et=rê=ver=je=ne=peux=plus 7
  mon=som=meil=est=videet=mon=cœur=aus=si 9

  a=la=mour=i=ma=gi=nai=re 8
 • Phonétique : Par Peur Ou Par Envie

  kə va ty fεʁə də mwa ?
  si ʒə tə dɔnə mɔ̃ kœʁ
  soʁa ty lə ɡaʁde
  a labʁi dε ʁəɡaʁdz- ɛ̃diskʁε
  lə pʁɔteʒe də tε mɛ̃
  lə kaʁese sɑ̃ lɑ̃pʁizɔne
  e ɑ̃ pʁɑ̃dʁə swɛ̃, ʒuʁ apʁε ʒuʁ ?
  lekute kɑ̃t- il ε tʁistə
  lə kɔ̃sɔle də tε bεze
  lɥi dɔne də lafεksjɔ̃
  puʁ kil saʃə kil εɡzistə
  e lə lεse vɔle
  kɑ̃t- il ε ʁɔmɑ̃tikə ?
  sεt- œ̃ vjø baʁodœʁ
  il ε si fatiɡe
  davwaʁ tɑ̃ vwajaʒe
  il ʁəʃεʁʃə la dusœʁ
  dœ̃ divɑ̃ u dœ̃ fwaje
  il na pa py ɡʁɑ̃diʁ
  e il kafujə kɔmə œ̃ debytɑ̃
  sε pʁəmje pa, il tʁebyʃə
  il nə maʁʃə pa ɑ̃kɔʁə dʁwa
  səʁa ty la puʁ lə ʁatʁape
  puʁ lɥi dɔne kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lɥi
  u lə lεsəʁa ty tɔ̃be
  a la pʁəmjεʁə ɑ̃baʁde ?
  il a bəzwɛ̃ də ɡaʁɑ̃ti
  dynə bazə sɔlidə puʁ sapyie
  il a tʁo sufεʁ dɑ̃ sεtə vi
  di mwa sil dwa paʁtiʁ ajœʁ
  u sil εɡzistə ɑ̃kɔʁə kεlkœ̃
  ki puʁʁa ɑ̃ fεʁə kεlkə ʃozə ?
  bɔ̃ a ʁjɛ̃, il la ete
  tʁo to, il a veky
  il a ete bʁize
  paʁ lε pylsjɔ̃ dœ̃ fu
  kɑ̃ lə tjɛ̃ ʁεvasε
  oz- amuʁ pyʁəz- e inɔsɑ̃tə
  il etε deʒa blaze
  də sε ʒø malsɛ̃
  kɑ̃ ta sɑ̃sɥalite etε ɛ̃takt
  e nə dəmɑ̃dε ka fləʁiʁ
  il etε deʒa fane
  kɑ̃ lə tjɛ̃ vənε deklɔʁə
  lɥi ʁεstə il œ̃n- avəniʁ
  u ε sə sələmɑ̃ lɔ̃bʁə pʁɔʒεte
  dynə sikatʁisə mɔʁsəle
  kə ʒə vwaz- ɑ̃kɔʁə
  dɑ̃ sə vjø muʃwaʁ a papje ?
  il a ete mal edyke
  e də viktimə, ʒε pœʁ dɑ̃n- εtʁə buʁʁo
  paʁ vɑ̃ʒɑ̃sə u deɡu
  ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ tεʁə ma sufʁɑ̃sə
  e ʒə lə lεsə deliʁe…
  il mə ʁapεllə a lɥi
  kɑ̃t- a mɔ̃ tuʁ ʒə ʁəɡaʁdə sεt ɑ̃fɑ̃
  lə mɔ̃də ɑ̃ paʁε til plys blø ?
  sεt- ɛ̃skʁi ɑ̃ mwa, ʒə lə sε
  puʁ lavwaʁ veky œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  mε ʒε ublje lε sɑ̃sasjɔ̃
  e ʁεve, ʒə nə pø plys…
  mɔ̃ sɔmεj ε vidə e mɔ̃ kœʁ osi !

  a lamuʁ imaʒinεʁə
 • Syllabes Phonétique : Par Peur Ou Par Envie

  kə=va=ty=fε=ʁə=də=mwa 7
  si=ʒə=tə=dɔ=nə=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  so=ʁa=ty=lə=ɡaʁ=de 6
  a=la=bʁi=dεʁə=ɡaʁ=dzɛ̃=dis=kʁε 8
  lə=pʁɔ=te=ʒe=də=tε=mɛ̃ 7
  lə=ka=ʁe=se=sɑ̃=lɑ̃=pʁi=zɔ=ne 9
  e=ɑ̃=pʁɑ̃dʁə=swɛ̃=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 8
  le=ku=te=kɑ̃=til=ε=tʁis=tə 8
  lə=kɔ̃=sɔ=le=də=tε=bε=ze 8
  lɥi=dɔ=ne=də=la=fεk=s=jɔ̃ 8
  puʁ=kil=sa=ʃə=kil=εɡ=zis=tə 8
  e=lə=lε=se=vɔ=le 6
  kɑ̃=til=ε=ʁɔ=mɑ̃=ti=kə 7
  sε=tœ̃=vj=ø=ba=ʁo=dœ=ʁə 8
  il=ε=si=fa=ti=ɡe 6
  da=vwaʁ=tɑ̃=vwa=ja=ʒe 6
  il=ʁə=ʃεʁ=ʃə=la=du=sœ=ʁə 8
  dœ̃=di=vɑ̃=u=dœ̃=fwa=j=e 8
  il=na=pa=py=ɡʁɑ̃=diʁ 6
  e=il=ka=fujə=kɔməœ̃=de=by=tɑ̃ 8
  sε=pʁə=mje=pa=il=tʁe=by=ʃə 8
  il=nə=maʁʃə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=dʁwa 8
  sə=ʁa=ty=la=puʁlə=ʁa=tʁa=pe 8
  puʁ=lɥi=dɔ=ne=kɔ̃=fjɑ̃sə=ɑ̃=lɥi 8
  u=lə=lε=sə=ʁa=ty=tɔ̃=be 8
  a=la=pʁə=mjε=ʁə=ɑ̃=baʁ=de 8
  il=a=bə=zwɛ̃=də=ɡa=ʁɑ̃=ti 8
  dynə=ba=zə=sɔ=li=də=puʁ=sa=py=i=e 11
  il=a=tʁo=su=fεʁ=dɑ̃=sεtə=vi 8
  di=mwa=sil=dwa=paʁ=tiʁ=a=jœʁ 8
  u=sil=εɡ=zistəɑ̃=kɔ=ʁə=kεl=kœ̃ 8
  ki=puʁ=ʁa=ɑ̃=fεʁə=kεl=kə=ʃozə 8
  bɔ̃=a=ʁj=ɛ̃=il=la=e=te 8
  tʁo=to=il=a=ve=ky 6
  il=a=e=te=bʁi=ze 6
  paʁ=lε=pyl=sj=ɔ̃=dœ̃=fu 7
  kɑ̃=lə=tj=ɛ̃=ʁε=va=sε 7
  o=za=muʁ=pyʁə=ze=i=nɔ=sɑ̃tə 8
  il=e=tε=de=ʒa=bla=ze 7
  də=sε=ʒø=mal=sɛ̃ 5
  kɑ̃=ta=sɑ̃s=ɥa=li=te=e=tε=ɛ̃=takt 10
  e=nə=də=mɑ̃=dε=ka=flə=ʁiʁ 8
  il=e=tε=de=ʒa=fa=ne 7
  kɑ̃=lə=tjɛ̃=və=nε=de=klɔ=ʁə 8
  lɥi=ʁεs=tə=il=œ̃=na=və=niʁ 8
  u=εsə=sə=lə=mɑ̃=lɔ̃=bʁə=pʁɔ=ʒε=te 10
  dynə=si=ka=tʁi=sə=mɔʁ=sə=le 8
  kə=ʒə=vwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 6
  dɑ̃=sə=vjø=mu=ʃwaʁ=a=pa=pje 8
  il=a=e=te=mal=e=dy=ke 8
  e=də=vik=timə=ʒε=pœʁ=dɑ̃=nε=tʁə=buʁ=ʁo 11
  paʁ=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=u=de=ɡu 7
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=tεʁə=ma=su=fʁɑ̃sə 10
  e=ʒə=lə=lε=sə=de=li=ʁe 8
  il=mə=ʁa=pεl=lə=a=lɥi 7
  kɑ̃=ta=mɔ̃tuʁʒəʁə=ɡaʁ=də=sεt=ɑ̃=fɑ̃ 8
  lə=mɔ̃də=ɑ̃=pa=ʁε=til=plys=blø 8
  sε=tɛ̃s=kʁi=ɑ̃=mwa=ʒə=lə=sε 8
  puʁ=la=vwaʁ=ve=ky=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 8
  mε=ʒε=u=blje=lε=sɑ̃=sa=sjɔ̃ 8
  e=ʁε=ve=ʒə=nə=pø=plys 7
  mɔ̃=sɔ=mεj=εvidəe=mɔ̃=kœʁ=o=si 8

  a=la=muʁ=i=ma=ʒi=nε=ʁə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/07/2011 11:33Solfege34

brulant de vérité celui là aussi qui suit le précédent
çà fait du bien de vider ses maux, si celà ne soigne pas tout il aide à la reconstruction
tu dois t’accrocher dans une nouvelle galaxie 😉

Auteur de Poésie
22/07/2011 11:37Lunedemiel

Merci mais j’ignore encore où elle se trouve...

Auteur de Poésie
22/07/2011 12:19Papillon11

L’amour on lui demande beaucoup , mais c’est à nous de le fabriquer
aime l’amour t’aidera
courage
alain

Poème Amour
Publié le 22/07/2011 11:13

L'écrit contient 353 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lunedemiel

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs