Chanson : Si Tu Voulais

Si Tu Voulais

Je songe à ton visage, je rêve de ton corps
Et puis je t’imagine habiter mon décor
J’ai des choses à te dire, mais ne puis te parler
J’aimerais que tu lises au fond de mes pensées
Mais comment t’exprimer, tout ce que je ressens
Moi je voudrais t’aimer, comme un adolescent
Je t’offrirais mon âme, et mon cœur pour longtemps
Et si tu l’acceptais, je serais ton amant.
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je changerais les choses, un peu
Rien que pour t’enchanter
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je voudrais que ce soit, pour une éternité.
Mon cœur et un jardin, empli de mille fleurs
J’en ferai des bouquets de toutes les couleurs
Pour embaumer ta vie de mille et une odeurs
Tous les jours et les nuits, dans toutes leurs splendeurs
J’ai le sang de mes veines, qui ne veut plus couler
Non je n’ai pas de vaine, les jours vont s’écouler
Quand je vais revenir, à deux pas de ton cœur
Prendras-tu de ton temps, pour éloigner mes peurs.
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je changerais les choses, un peu
Rien que pour t’enchanter
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je voudrais que ce soit, pour une éternité.
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je changerais bien des choses,
Pour tout recommencer
Si tu voulais qu’on s’aime, si tu voulais m’aimer
Je referais le monde, pour à jamais t’aimer

Francis 60

Texte inspiré de la chanson de Céline DION : S’il suffisait d’aimer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Si Tu Voulais

  je=songeà=ton=vi=sa=ge=je=rê=ve=de=ton=corps 12
  et=puis=je=ti=ma=gine=ha=bi=ter=mon=dé=cor 12
  jai=des=choses=à=te=di=re=mais=ne=puis=te=par=ler 13
  jai=me=rais=que=tu=lises=au=fond=de=mes=pen=sées 12
  mais=com=ment=tex=pri=mer=tout=ce=que=je=res=sens 12
  moi=je=vou=drais=tai=mer=comme=un=a=do=les=cent 12
  je=tof=fri=rais=mon=â=me=et=mon=cœur=pour=long=temps 13
  et=si=tu=lac=cep=tais=je=se=rais=ton=a=mant 12
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=chan=ge=rais=les=cho=ses=un=peu 9
  rien=que=pour=ten=chan=ter 6
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=vou=drais=que=ce=soit=pour=une=é=ter=ni=té 12
  mon=cœur=et=un=jar=din=em=pli=de=mil=le=fleurs 12
  jen=fe=rai=des=bou=quets=de=tou=tes=les=cou=leurs 12
  pour=em=bau=mer=ta=vie=de=mil=leet=une=o=deurs 12
  tous=les=jours=et=les=nuits=dans=tou=tes=leurs=splen=deurs 12
  jai=le=sang=de=mes=veines=qui=ne=veut=plus=cou=ler 12
  non=je=nai=pas=de=vaine=les=jours=vont=sé=cou=ler 12
  quand=je=vais=re=ve=nir=à=deux=pas=de=ton=cœur 12
  pren=dras=tu=de=ton=temps=pour=é=loi=gner=mes=peurs 12
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=chan=ge=rais=les=cho=ses=un=peu 9
  rien=que=pour=ten=chan=ter 6
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=vou=drais=que=ce=soit=pour=une=é=ter=ni=té 12
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=chan=ge=rais=bien=des=cho=ses 8
  pour=tout=re=com=men=cer 6
  si=tu=vou=lais=quon=saime=si=tu=vou=lais=mai=mer 12
  je=re=fe=rais=le=monde=pour=à=ja=mais=tai=mer 12

  fran=cis=soixan=te 4

  tex=teins=pi=ré=de=la=chan=son=de=cé=line=dion=sil=suf=fi=sait=dai=mer 18
 • Phonétique : Si Tu Voulais

  ʒə sɔ̃ʒə a tɔ̃ vizaʒə, ʒə ʁεvə də tɔ̃ kɔʁ
  e pɥi ʒə timaʒinə-abite mɔ̃ dekɔʁ
  ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə, mε nə pɥi tə paʁle
  ʒεməʁε kə ty lizəz- o fɔ̃ də mε pɑ̃se
  mε kɔmɑ̃ tεkspʁime, tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  mwa ʒə vudʁε tεme, kɔmə œ̃n- adɔlesɑ̃
  ʒə tɔfʁiʁε mɔ̃n- amə, e mɔ̃ kœʁ puʁ lɔ̃tɑ̃
  e si ty laksεptε, ʒə səʁε tɔ̃n- amɑ̃.
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə ʃɑ̃ʒəʁε lε ʃozə, œ̃ pø
  ʁjɛ̃ kə puʁ tɑ̃ʃɑ̃te
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə vudʁε kə sə swa, puʁ ynə etεʁnite.
  mɔ̃ kœʁ e œ̃ ʒaʁdɛ̃, ɑ̃pli də milə flœʁ
  ʒɑ̃ fəʁε dε bukε də tutə lε kulœʁ
  puʁ ɑ̃bome ta vi də milə e ynə ɔdœʁ
  tus lε ʒuʁz- e lε nɥi, dɑ̃ tutə lœʁ splɑ̃dœʁ
  ʒε lə sɑ̃ də mε vεnə, ki nə vø plys kule
  nɔ̃ ʒə nε pa də vεnə, lε ʒuʁ vɔ̃ sekule
  kɑ̃ ʒə vε ʁəvəniʁ, a dø pa də tɔ̃ kœʁ
  pʁɑ̃dʁa ty də tɔ̃ tɑ̃, puʁ elwaɲe mε pœʁ.
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə ʃɑ̃ʒəʁε lε ʃozə, œ̃ pø
  ʁjɛ̃ kə puʁ tɑ̃ʃɑ̃te
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə vudʁε kə sə swa, puʁ ynə etεʁnite.
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə ʃɑ̃ʒəʁε bjɛ̃ dε ʃozə,
  puʁ tu ʁəkɔmɑ̃se
  si ty vulε kɔ̃ sεmə, si ty vulε mεme
  ʒə ʁəfəʁε lə mɔ̃də, puʁ a ʒamε tεme

  fʁɑ̃si swasɑ̃tə

  tεkstə ɛ̃spiʁe də la ʃɑ̃sɔ̃ də selinə djɔ̃ : sil syfizε dεme.
 • Syllabes Phonétique : Si Tu Voulais

  ʒə=sɔ̃ʒəa=tɔ̃=vi=za=ʒə=ʒə=ʁε=və=də=tɔ̃=kɔʁ 12
  e=pɥiʒə=ti=ma=ʒi=nə-a=bi=te=mɔ̃=de=kɔʁ 12
  ʒε=dε=ʃozə=za=tə=di=ʁə=mε=nə=pɥi=tə=paʁ=le 13
  ʒε=mə=ʁε=kə=ty=lizə=zo=fɔ̃=də=mε=pɑ̃=se 12
  mε=kɔ=mɑ̃=tεk=spʁi=me=tu=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 12
  mwaʒə=vu=dʁε=tε=me=kɔ=mə=œ̃=na=dɔ=le=sɑ̃ 12
  ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=mɔ̃=namə=e=mɔ̃=kœʁ=puʁ=lɔ̃=tɑ̃ 12
  e=si=ty=lak=sεp=tε=ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=na=mɑ̃ 12
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=lε=ʃo=zə=œ̃=pø 9
  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=tɑ̃=ʃɑ̃=te 7
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=vu=dʁεkə=sə=swa=puʁ=y=nə=e=tεʁ=ni=te 12
  mɔ̃=kœʁ=e=œ̃=ʒaʁ=dɛ̃=ɑ̃=pli=də=mi=lə=flœʁ 12
  ʒɑ̃=fə=ʁε=dε=bu=kε=də=tu=tə=lε=ku=lœʁ 12
  puʁ=ɑ̃=bo=me=ta=vidə=mi=ləe=y=nə=ɔ=dœʁ 12
  tus=lε=ʒuʁ=ze=lε=nɥi=dɑ̃=tu=tə=lœʁ=splɑ̃=dœʁ 12
  ʒε=lə=sɑ̃=də=mε=vεnə=ki=nə=vø=plys=ku=le 12
  nɔ̃=ʒə=nε=pa=də=vεnə=lε=ʒuʁ=vɔ̃=se=ku=le 12
  kɑ̃=ʒə=vε=ʁə=və=niʁ=a=dø=pa=də=tɔ̃=kœʁ 12
  pʁɑ̃=dʁa=ty=də=tɔ̃=tɑ̃=puʁ=e=lwa=ɲe=mε=pœʁ 12
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=lε=ʃo=zə=œ̃=pø 9
  ʁj=ɛ̃=kə=puʁ=tɑ̃=ʃɑ̃=te 7
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=vu=dʁεkə=sə=swa=puʁ=y=nə=e=tεʁ=ni=te 12
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=bj=ɛ̃=dε=ʃo=zə 9
  puʁ=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 6
  si=ty=vu=lε=kɔ̃=sεmə=si=ty=vu=lε=mε=me 12
  ʒə=ʁə=fə=ʁε=lə=mɔ̃də=puʁ=a=ʒa=mε=tε=me 12

  fʁɑ̃=si=swa=sɑ̃=tə 5

  tεk=stəɛ̃s=pi=ʁe=də=la=ʃɑ̃=sɔ̃də=se=li=nə=djɔ̃=sil=sy=fi=zε=dε=me 18

Récompense

1
5
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/06/2016 06:14Dida

Très beau poème...J’aime beaucoup

Auteur de Poésie
26/06/2016 09:59Francis60

Merci Dida

Auteur de Poésie
26/06/2016 16:38Willy25

Belle déclaration d’amour qui j’espère sera entendu.....

Auteur de Poésie
26/06/2016 18:32Mistou

J’aimerais qu’on me fasse une telle déclaration 🙂 Merci pour le partage.

Auteur de Poésie
26/06/2016 20:24Mja

Une déclaration dont le cœur confère ses sentiments ! Merci du partage
Bonne semaine . Amicalement

Auteur de Poésie
30/06/2016 17:43Ninette

Très joli texte
quelle chance elle a cette femme
j’aimerai bien qu’on m’écrive ou qu’on me des de telles belles choses 🙂

Auteur de Poésie
22/08/2016 02:38Ragnor

Très joli Francis, je viens d’une séparation compliquée et ce week end une belle rencontre et ces quelques lignes m’ont fait sourire, ça m’a donné l’envie d’écrire à nouveau. Bonne continuation Monsieur. 🙂