Poeme : Comme Une Bouteille À La Mer

Comme Une Bouteille À La Mer

Ce n’était pas un adieu
Un geste si peu harmonieux
Moi qui voulais un avenir radieux
Un futur avec un air mélodieux
Je n’étais pas ébahi
Et quand le chagrin m’a envahi
Mon cœur s’est enseveli
Tout à coup je me suis senti trahi
J’ai toujours manqué de clairvoyance
Mes paroles sont restées dans le silence
Je pense ne pas avoir manqué de patience
Pour que le bonheur devienne une cadence
Je ne suis pas un warrior
Je ne suis pas un conquistador
Tout cela sonne comme une métaphore
De si belles rimes que je peux écrire encore
J’ai toujours en moi ses cicatrices
J’ai peur de tomber dans les abysses
Qui m’ouvre leurs bras de manières provocatrices
Et je n’arrive pas à contrer ses maléfices

S’il te plaît regarde mes yeux
Observe les tous les deux
Regarde si la joie sommeil en eux
Tu comprendras qu’ils se tuent à petit feu

Ce n’était pas un adieu
Je ne pensais pas aller mieux
On m’a dit l’amour est un alliage
Entre son soleil et ses nuages
Plusieurs SOS ont été lancés
Mais personnes pour me repêcher
L’appel au secours que j’ai fait
C’était pour enfin me sauver
Aller mieux en parlant dans un poème
Une lueur d’espoir qui est éphémère
Avec des rimes si amères
Ce n’est pas mieux qu’une bouteille qu’on jette à la mer
Je suis loin d’être Ulysse
La ruse m’a porté préjudice
J’ai voulu chercher un trésor enfouis
Une sensation qui a été un oublie

S’il te plaît regarde mes yeux
Observe les tous les deux
Regarde si la joie sommeil en eux
Tu comprendras qu’ils se tuent à petit feu

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Comme Une Bouteille À La Mer

  ce=né=tait=pas=un=a=dieu 7
  un=ges=te=si=peu=har=mo=nieux 8
  moi=qui=vou=lais=un=ave=nir=ra=dieux 9
  un=fu=tur=a=vec=un=air=mé=lo=dieux 10
  je=né=tais=pas=é=ba=hi 7
  et=quand=le=cha=grin=ma=en=va=hi 9
  mon=cœur=sest=en=se=ve=li 7
  tout=à=coup=je=me=suis=sen=ti=tra=hi 10
  jai=tou=jours=man=qué=de=clair=voyance 8
  mes=pa=roles=sont=res=tées=dans=le=si=lence 10
  je=pense=ne=pas=a=voir=man=qué=de=pa=tience 11
  pour=que=le=bon=heur=de=vienneu=ne=ca=dence 10
  je=ne=suis=pas=un=war=rior 7
  je=ne=suis=pas=un=con=quis=ta=dor 9
  tout=ce=la=sonne=com=meu=ne=mé=ta=phore 10
  de=si=bel=les=rimes=que=je=peux=é=cri=reen=core 12
  jai=tou=jours=en=moi=ses=ci=ca=tri=ces 10
  jai=peur=de=tom=ber=dans=les=a=bysses 9
  qui=mouvre=leurs=bras=de=ma=niè=res=pro=vo=ca=trices 12
  et=je=nar=rive=pas=à=con=trer=ses=ma=lé=fices 12

  sil=te=plaît=re=gar=de=mes=y=eux 9
  ob=ser=ve=les=tous=les=deux 7
  re=gar=de=si=la=joie=som=meil=en=eux 10
  tu=compren=dras=quils=se=tuent=à=pe=tit=feu 10

  ce=né=tait=pas=un=a=dieu 7
  je=ne=pen=sais=pas=al=ler=mieux 8
  on=ma=dit=la=mour=est=un=al=lia=ge 10
  en=tre=son=so=leil=et=ses=nua=ges 9
  plu=si=eurs=sos=ont=é=té=lan=cés 9
  mais=per=son=nes=pour=me=re=pê=cher 9
  lap=pel=au=se=cours=que=jai=fait 8
  cé=tait=pour=en=fin=me=sau=ver 8
  al=ler=mieux=en=par=lant=dans=un=po=ème 10
  u=ne=lueur=des=poir=qui=est=é=phé=mère 10
  a=vec=des=ri=mes=si=a=mè=res 9
  ce=nest=pas=mieux=quune=bou=tei=lle=quon=jet=teà=la=mer 13
  je=suis=loin=dê=tre=u=lysse 7
  la=ru=se=ma=por=té=pré=ju=di=ce 10
  jai=vou=lu=cher=cher=un=tré=sor=en=fouis 10
  une=sen=sa=tion=qui=a=é=té=un=ou=blie 11

  sil=te=plaît=re=gar=de=mes=y=eux 9
  ob=ser=ve=les=tous=les=deux 7
  re=gar=de=si=la=joie=som=meil=en=eux 10
  tu=compren=dras=quils=se=tuent=à=pe=tit=feu 10
 • Phonétique : Comme Une Bouteille À La Mer

  sə netε pa œ̃n- adjø
  œ̃ ʒεstə si pø-aʁmɔnjø
  mwa ki vulεz- œ̃n- avəniʁ ʁadjø
  œ̃ fytyʁ avεk œ̃n- εʁ melɔdjø
  ʒə netε pa ebai
  e kɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃ ma ɑ̃vai
  mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃səvəli
  tut- a ku ʒə mə sɥi sɑ̃ti tʁai
  ʒε tuʒuʁ mɑ̃ke də klεʁvwajɑ̃sə
  mε paʁɔlə sɔ̃ ʁεste dɑ̃ lə silɑ̃sə
  ʒə pɑ̃sə nə pa avwaʁ mɑ̃ke də pasjɑ̃sə
  puʁ kə lə bɔnœʁ dəvjεnə ynə kadɑ̃sə
  ʒə nə sɥi pa œ̃ waʁjɔʁ
  ʒə nə sɥi pa œ̃ kɔ̃kistadɔʁ
  tu səla sɔnə kɔmə ynə metafɔʁə
  də si bεllə ʁimə kə ʒə pøz- ekʁiʁə ɑ̃kɔʁə
  ʒε tuʒuʁz- ɑ̃ mwa sε sikatʁisə
  ʒε pœʁ də tɔ̃be dɑ̃ lεz- abisə
  ki muvʁə lœʁ bʁa də manjεʁə pʁɔvɔkatʁisə
  e ʒə naʁivə pa a kɔ̃tʁe sε malefisə

  sil tə plε ʁəɡaʁdə mεz- iø
  ɔpsεʁvə lε tus lε dø
  ʁəɡaʁdə si la ʒwa sɔmεj ɑ̃n- ø
  ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa kil sə tɥe a pəti fø

  sə netε pa œ̃n- adjø
  ʒə nə pɑ̃sε pa ale mjø
  ɔ̃ ma di lamuʁ εt- œ̃n- aljaʒə
  ɑ̃tʁə sɔ̃ sɔlεj e sε nɥaʒə
  plyzjœʁ sos ɔ̃ ete lɑ̃se
  mε pεʁsɔnə puʁ mə ʁəpεʃe
  lapεl o səkuʁ kə ʒε fε
  setε puʁ ɑ̃fɛ̃ mə sove
  ale mjøz- ɑ̃ paʁlɑ̃ dɑ̃z- œ̃ pɔεmə
  ynə lɥœʁ dεspwaʁ ki εt- efemεʁə
  avεk dε ʁimə si amεʁə
  sə nε pa mjø kynə butεjə kɔ̃ ʒεtə a la mεʁ
  ʒə sɥi lwɛ̃ dεtʁə ylisə
  la ʁyzə ma pɔʁte pʁeʒydisə
  ʒε vuly ʃεʁʃe œ̃ tʁezɔʁ ɑ̃fui
  ynə sɑ̃sasjɔ̃ ki a ete œ̃n- ubli

  sil tə plε ʁəɡaʁdə mεz- iø
  ɔpsεʁvə lε tus lε dø
  ʁəɡaʁdə si la ʒwa sɔmεj ɑ̃n- ø
  ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa kil sə tɥe a pəti fø
 • Syllabes Phonétique : Comme Une Bouteille À La Mer

  sə=ne=tε=pa=œ̃=na=dj=ø 8
  œ̃=ʒεs=tə=si=pø-aʁ=mɔ=nj=ø 9
  mwa=ki=vu=lε=zœ̃=na=və=niʁ=ʁa=djø 10
  œ̃=fy=tyʁ=a=vεk=œ̃=nεʁ=me=lɔ=djø 10
  ʒə=ne=tε=pa=e=ba=i 7
  e=kɑ̃=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=ma=ɑ̃=va=i 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=sε=tɑ̃=sə=və=li 8
  tu=ta=ku=ʒə=mə=sɥi=sɑ̃=ti=tʁa=i 10
  ʒε=tu=ʒuʁ=mɑ̃=ke=də=klεʁ=vwa=jɑ̃=sə 10
  mε=pa=ʁɔlə=sɔ̃=ʁεs=te=dɑ̃=lə=si=lɑ̃sə 10
  ʒə=pɑ̃sə=nə=pa=a=vwaʁ=mɑ̃=ke=də=pa=sjɑ̃sə 11
  puʁkə=lə=bɔ=nœʁ=də=vjε=nə=y=nə=kadɑ̃sə 10
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=wa=ʁjɔʁ 7
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=kɔ̃=kis=ta=dɔʁ 9
  tusə=la=sɔ=nə=kɔ=mə=y=nə=me=tafɔʁə 10
  də=si=bεllə=ʁimə=kə=ʒə=pø=ze=kʁi=ʁəɑ̃kɔʁə 10
  ʒε=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa=sε=si=ka=tʁi=sə 10
  ʒε=pœʁ=də=tɔ̃=be=dɑ̃=lε=za=bi=sə 10
  ki=muvʁə=lœʁ=bʁa=də=ma=njε=ʁə=pʁɔ=vɔ=ka=tʁisə 12
  e=ʒə=na=ʁivə=pa=a=kɔ̃=tʁe=sε=ma=le=fisə 12

  sil=tə=plε=ʁə=ɡaʁ=də=mε=zi=ø 9
  ɔp=sεʁ=və=lε=tus=lε=dø 7
  ʁə=ɡaʁ=də=si=la=ʒwa=sɔ=mεj=ɑ̃=nø 10
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=kil=sə=tɥe=apə=ti=fø 10

  sə=ne=tε=pa=œ̃=na=dj=ø 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pa=a=le=mj=ø 9
  ɔ̃=ma=di=la=muʁ=ε=tœ̃=na=lja=ʒə 10
  ɑ̃=tʁə=sɔ̃=sɔ=lεj=e=sε=nɥ=a=ʒə 10
  ply=zjœ=ʁə=sos=ɔ̃=e=te=lɑ̃=se 9
  mε=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=mə=ʁə=pε=ʃe 9
  la=pεl=o=sə=kuʁ=kə=ʒε=fε 8
  se=tε=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=mə=so=ve 8
  a=le=mjø=zɑ̃=paʁ=lɑ̃=dɑ̃=zœ̃=pɔ=εmə 10
  y=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ=ki=ε=te=fe=mεʁə 10
  a=vεk=dε=ʁi=mə=si=a=mεʁ=ə 9
  sə=nε=pa=mjø=kynə=bu=tεjə=kɔ̃=ʒε=təa=la=mεʁ 12
  ʒə=sɥi=lwɛ̃=dε=tʁə=y=li=sə 8
  la=ʁy=zə=ma=pɔʁ=te=pʁe=ʒy=di=sə 10
  ʒε=vu=ly=ʃεʁ=ʃe=œ̃=tʁe=zɔʁ=ɑ̃=fui 10
  ynə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ki=a=e=te=œ̃=nu=bli 11

  sil=tə=plε=ʁə=ɡaʁ=də=mε=zi=ø 9
  ɔp=sεʁ=və=lε=tus=lε=dø 7
  ʁə=ɡaʁ=də=si=la=ʒwa=sɔ=mεj=ɑ̃=nø 10
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=kil=sə=tɥe=apə=ti=fø 10

PostScriptum

Malgré tous les sos que j’ai envoyé, on ne m’a pas compris, personne ne voyait ma tristesse.
Moi qui n’est jamais eu l’habitude de parler, c’est pour sa que la principale personne à qui j’ai parlé est
ma feuille de papier. Le probléme c’est que ta feuille de papier t’écoutera mais jamais elle te parlera.
Et moi j’avais besoin qu’on m’écoute et qu’on me parle alors disons qu’elle a exaucé une moitié de mon voeu.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2011 07:31Marcel42

Mais si vos sos ont été lu. Et vous, avez vous entendu les réponses; mais peut-être n’y avait-il pas celles que vous vouliez entendre.
Nous sommes tous un peu sourd.
Cordialement,
Marcel

Auteur de Poésie
31/08/2011 08:01Solfege34

beau très belle déclaration, lueur d’espoir qui chaque jour te parle d’amour, regarde la vie et les gens qui l’entourent il y aura encore de l’amour lorsque ton coeur aura soigné ses blessures, je te le souhaite
amitié solange

Poème Triste
Publié le 30/08/2011 19:15

L'écrit contient 301 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Frozenheart

Récompense

0
0
0