Slam : Pour Ceux Qui Ont Voué Leur Vie

Pour Ceux Qui Ont Voué Leur Vie

Ils ont voué leur vie
Ils ont défendu leur patrie
Du sang nouveau touche la terre
Malgré sa bravoure perpétuelle

Certains pleurs leur ami
Certains pensent qu’ils ont mal agi
Ils auraient dit éviter cette rafale de mitraillette
Qui le viser de manière continuelle

Je qu’il a subi
Ce qu’il a appris
N’a jamais transparu dans son attitude
Car c’était devenu son habitude
L’erreur qu’il a faite
C’était pour sauver ses frères
Alors ne me dite jamais
Que c’est un homme impardonné

Un jeune garçon avec une croyance inouï
Un esprit de famille incomparable
Chaque phrase venant de lui
C’était pour ses camarades un soutien formidable

Nous n’arrivons plus à entendre sa voix
Nous sommes dépossédé de toutes nos pensées
Ou tu seras prends soin de toi
Nous continuerons à nous battre pour ce que tu appelais la paix

Ce qu’il a subi
Ce qu’il a appris
N’a jamais transparu dans son attitude
Car c’était devenu son habitude
L’erreur qu’il a faite
C’était pour sauver ses frères
Alors ne me dite jamais
Que c’est un homme impardonné

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Ceux Qui Ont Voué Leur Vie

  ils=ont=vou=é=leur=vie 6
  ils=ont=dé=fen=du=leur=pa=trie 8
  du=sang=nou=veau=tou=che=la=terre 8
  mal=gré=sa=bra=voure=per=pé=tuelle 8

  cer=tains=pleurs=leur=a=mi 6
  cer=tains=pensent=quils=ont=mal=a=gi 8
  ils=au=raient=dit=é=vi=ter=cette=ra=fa=le=de=mi=traillette 14
  qui=le=vi=ser=de=ma=nière=con=ti=nuelle 10

  je=quil=a=su=bi 5
  ce=quil=a=ap=pris 5
  na=ja=mais=trans=pa=ru=dans=son=at=ti=tude 11
  car=cé=tait=de=ve=nu=son=ha=bi=tude 10
  ler=reur=quil=a=fai=te 6
  cé=tait=pour=sau=ver=ses=frè=res 8
  a=lors=ne=me=di=te=ja=mais 8
  que=cest=un=homme=im=par=don=né 8

  un=jeune=gar=çon=a=vec=u=ne=croyan=ce=i=nouï 12
  un=es=prit=de=fa=millein=com=pa=rable 9
  cha=que=phra=se=ve=nant=de=lui 8
  cé=tait=pour=ses=ca=ma=rades=un=sou=tien=for=mi=dable 13

  nous=nar=ri=vons=plus=à=enten=dre=sa=voix 10
  nous=sommes=dé=pos=sé=dé=de=tou=tes=nos=pen=sées 12
  ou=tu=se=ras=prends=soin=de=toi 8
  nous=con=ti=nue=rons=à=nous=bat=tre=pour=ce=que=tu=ap=pe=lais=la=paix 18

  ce=quil=a=su=bi 5
  ce=quil=a=ap=pris 5
  na=ja=mais=trans=pa=ru=dans=son=at=ti=tude 11
  car=cé=tait=de=ve=nu=son=ha=bi=tude 10
  ler=reur=quil=a=fai=te 6
  cé=tait=pour=sau=ver=ses=frè=res 8
  a=lors=ne=me=di=te=ja=mais 8
  que=cest=un=homme=im=par=don=né 8
 • Phonétique : Pour Ceux Qui Ont Voué Leur Vie

  ilz- ɔ̃ vue lœʁ vi
  ilz- ɔ̃ defɑ̃dy lœʁ patʁi
  dy sɑ̃ nuvo tuʃə la teʁə
  malɡʁe sa bʁavuʁə pεʁpetɥεllə

  sεʁtɛ̃ plœʁ lœʁ ami
  sεʁtɛ̃ pɑ̃se kilz- ɔ̃ mal aʒi
  ilz- oʁε di evite sεtə ʁafalə də mitʁajεtə
  ki lə vize də manjεʁə kɔ̃tinɥεllə

  ʒə kil a sybi
  sə kil a apʁi
  na ʒamε tʁɑ̃spaʁy dɑ̃ sɔ̃n- atitydə
  kaʁ setε dəvəny sɔ̃-abitydə
  leʁœʁ kil a fεtə
  setε puʁ sove sε fʁεʁə
  alɔʁ nə mə ditə ʒamε
  kə sεt- œ̃n- ɔmə ɛ̃paʁdɔne

  œ̃ ʒənə ɡaʁsɔ̃ avεk ynə kʁwajɑ̃sə inui
  œ̃n- εspʁi də famijə ɛ̃kɔ̃paʁablə
  ʃakə fʁazə vənɑ̃ də lɥi
  setε puʁ sε kamaʁadəz- œ̃ sutjɛ̃ fɔʁmidablə

  nu naʁivɔ̃ plysz- a ɑ̃tɑ̃dʁə sa vwa
  nu sɔmə depɔsede də tutə no pɑ̃se
  u ty səʁa pʁɑ̃ swɛ̃ də twa
  nu kɔ̃tinɥəʁɔ̃z- a nu batʁə puʁ sə kə ty apəlε la pε

  sə kil a sybi
  sə kil a apʁi
  na ʒamε tʁɑ̃spaʁy dɑ̃ sɔ̃n- atitydə
  kaʁ setε dəvəny sɔ̃-abitydə
  leʁœʁ kil a fεtə
  setε puʁ sove sε fʁεʁə
  alɔʁ nə mə ditə ʒamε
  kə sεt- œ̃n- ɔmə ɛ̃paʁdɔne
 • Syllabes Phonétique : Pour Ceux Qui Ont Voué Leur Vie

  il=zɔ̃=vu=e=lœ=ʁə=vi 7
  il=zɔ̃=de=fɑ̃=dy=lœʁ=pa=tʁi 8
  dy=sɑ̃=nu=vo=tuʃə=la=te=ʁə 8
  mal=ɡʁe=sa=bʁa=vuʁə=pεʁ=pet=ɥεllə 8

  sεʁ=tɛ̃=plœ=ʁə=lœʁ=a=mi 7
  sεʁ=tɛ̃=pɑ̃se=kil=zɔ̃=mal=a=ʒi 8
  il=zo=ʁε=di=e=vi=te=sεtə=ʁa=fa=lə=də=mi=tʁa=jεtə 15
  kilə=vi=ze=də=ma=njε=ʁə=kɔ̃=tin=ɥεllə 10

  ʒə=kil=a=sy=bi 5
  sə=kil=a=a=pʁi 5
  na=ʒa=mε=tʁɑ̃s=pa=ʁy=dɑ̃=sɔ̃=na=ti=tydə 11
  kaʁse=tε=də=və=ny=sɔ̃-a=bi=tydə 9
  le=ʁœ=ʁə=kil=a=fε=tə 7
  se=tε=puʁ=so=ve=sε=fʁε=ʁə 8
  a=lɔʁ=nə=mə=di=tə=ʒa=mε 8
  kə=sε=tœ̃=nɔmə=ɛ̃=paʁ=dɔ=ne 8

  œ̃=ʒə=nə=ɡaʁ=sɔ̃=a=vεk=ynə=kʁwa=jɑ̃=sə=i=nui 13
  œ̃=nεs=pʁidə=fa=mi=jəɛ̃=kɔ̃=pa=ʁablə 9
  ʃa=kə=fʁa=zə=və=nɑ̃=də=lɥi 8
  se=tε=puʁ=sε=ka=ma=ʁadə=zœ̃=su=tjɛ̃=fɔʁ=midablə 12

  nu=na=ʁi=vɔ̃=plys=za=ɑ̃=tɑ̃dʁə=sa=vwa 10
  nu=sɔmə=de=pɔ=se=de=də=tu=tə=no=pɑ̃se 11
  u=ty=sə=ʁa=pʁɑ̃=swɛ̃=də=twa 8
  nu=kɔ̃=tin=ɥə=ʁɔ̃=za=nu=batʁə=puʁ=sə=kə=ty=a=pə=lε=la=pε 17

  sə=kil=a=sy=bi 5
  sə=kil=a=a=pʁi 5
  na=ʒa=mε=tʁɑ̃s=pa=ʁy=dɑ̃=sɔ̃=na=ti=tydə 11
  kaʁse=tε=də=və=ny=sɔ̃-a=bi=tydə 9
  le=ʁœ=ʁə=kil=a=fε=tə 7
  se=tε=puʁ=so=ve=sε=fʁε=ʁə 8
  a=lɔʁ=nə=mə=di=tə=ʒa=mε 8
  kə=sε=tœ̃=nɔmə=ɛ̃=paʁ=dɔ=ne 8

PostScriptum

Un texte pour les militaires français tués en afghanistan.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2011 20:59Lemmiath

Un poème qui mérite plus qu’un commentaire, j’espère!