Poeme : Le Temps D’un Sale Temps

Le Temps D’un Sale Temps

Ce matin je n’ai pas pris le temps
De te déshabiller dans le noir
De te souffler d’un mot hésitant
Le doux verbe aimer pour t’émouvoir,

Je me suis lové dans tes grands yeux
Plongeant dans ton océan regard
Juste à fixer la beauté du bleu
Qui me trouble fou à mon égard,

Et pourtant je n’ai pas pris le temps
De voir l’aurore a la soie ocrée
Perlant sur ton corps ce rai chantant
Comme rosée sur la fleur nacrée,

Je me suis évadé au silence
Celui qui s’enivre de l’espace
Comme un vent perdant de sa puissance
D’un souffle qui lentement s’écrase,

Ce matin je n’ai pas pris le temps
D’entendre le bruit sec de la porte,
Le lit est vide au drap débitant,
D’une voix que le diable t’emporte ! ! ! …

Ouvrant les rideaux et la fenêtre
Pour me grimer du soleil levant,
Ta silhouette allait disparaître
Car je n’ai pas su prendre le temps…

Le matin arborait robe grise
Dans mon jardin aux fleurs si fanées
Regardant s’éloigner ta valise
Pour une nouvelle destinée…

Ennéasyllabe du 30/09/2015

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Temps D’un Sale Temps

  ce=ma=tin=je=nai=pas=pris=le=temps 9
  de=te=dé=sha=bil=ler=dans=le=noir 9
  de=te=souf=fler=dun=mot=hé=si=tant 9
  le=doux=ver=be=ai=mer=pour=té=mou=voir 10

  je=me=suis=lo=vé=dans=tes=grands=y=eux 10
  plon=geant=dans=ton=o=cé=an=re=gard 9
  jus=te=à=fixer=la=beau=té=du=bleu 9
  qui=me=trou=ble=fou=à=mon=é=gard 9

  et=pour=tant=je=nai=pas=pris=le=temps 9
  de=voir=lau=ro=re=a=la=soie=o=crée 10
  per=lant=sur=ton=corps=ce=rai=chan=tant 9
  com=me=ro=sée=sur=la=fleur=na=crée 9

  je=me=suis=é=va=dé=au=si=len=ce 10
  ce=lui=qui=sen=i=vre=de=les=pa=ce 10
  com=me=un=vent=per=dant=de=sa=puis=sance 10
  dun=souf=fle=qui=len=te=ment=sé=cra=se 10

  ce=ma=tin=je=nai=pas=pris=le=temps 9
  den=ten=dre=le=bruit=sec=de=la=por=te 10
  le=lit=est=vi=de=au=drap=dé=bi=tant 10
  du=ne=voix=que=le=dia=ble=tem=por=te 10

  ou=vrant=les=ri=deaux=et=la=fe=nê=tre 10
  pour=me=gri=mer=du=so=leil=le=vant 9
  ta=sil=houet=te=al=lait=dis=pa=raî=tre 10
  car=je=nai=pas=su=pren=dre=le=temps 9

  le=ma=tin=ar=bo=rait=ro=be=gri=se 10
  dans=mon=jar=din=aux=fleurs=si=fa=nées 9
  re=gar=dant=sé=loi=gner=ta=va=li=se 10
  pour=u=ne=nou=vel=le=des=ti=née 9

  as=té=ris=queas=té=ris=que=en=né=a=syl=labe=du=tren=te=s=la=sh=zé=ro=neuf=s=la=sh=deux=mille=quin=ze=as=té=ris=que=as=té=risque 35
 • Phonétique : Le Temps D’un Sale Temps

  sə matɛ̃ ʒə nε pa pʁi lə tɑ̃
  də tə dezabije dɑ̃ lə nwaʁ
  də tə sufle dœ̃ mo ezitɑ̃
  lə du vεʁbə εme puʁ temuvwaʁ,

  ʒə mə sɥi lɔve dɑ̃ tε ɡʁɑ̃z- iø
  plɔ̃ʒɑ̃ dɑ̃ tɔ̃n- ɔseɑ̃ ʁəɡaʁ
  ʒystə a fikse la bote dy blø
  ki mə tʁublə fu a mɔ̃n- eɡaʁ,

  e puʁtɑ̃ ʒə nε pa pʁi lə tɑ̃
  də vwaʁ loʁɔʁə a la swa ɔkʁe
  pεʁlɑ̃ syʁ tɔ̃ kɔʁ sə ʁε ʃɑ̃tɑ̃
  kɔmə ʁoze syʁ la flœʁ nakʁe,

  ʒə mə sɥiz- evade o silɑ̃sə
  səlɥi ki sɑ̃nivʁə də lεspasə
  kɔmə œ̃ vɑ̃ pεʁdɑ̃ də sa pɥisɑ̃sə
  dœ̃ suflə ki lɑ̃təmɑ̃ sekʁazə,

  sə matɛ̃ ʒə nε pa pʁi lə tɑ̃
  dɑ̃tɑ̃dʁə lə bʁɥi sεk də la pɔʁtə,
  lə li ε vidə o dʁa debitɑ̃,
  dynə vwa kə lə djablə tɑ̃pɔʁtə ! ! ! …

  uvʁɑ̃ lε ʁidoz- e la fənεtʁə
  puʁ mə ɡʁime dy sɔlεj ləvɑ̃,
  ta siluεtə alε dispaʁεtʁə
  kaʁ ʒə nε pa sy pʁɑ̃dʁə lə tɑ̃…

  lə matɛ̃ aʁbɔʁε ʁɔbə ɡʁizə
  dɑ̃ mɔ̃ ʒaʁdɛ̃ o flœʁ si fane
  ʁəɡaʁdɑ̃ selwaɲe ta valizə
  puʁ ynə nuvεllə dεstine…

  asteʁiskə asteʁiskə εneazilabə dy tʁɑ̃tə slaʃ zeʁo nəf slaʃ dø milə kɛ̃zə asteʁiskə asteʁiskə
 • Syllabes Phonétique : Le Temps D’un Sale Temps

  sə=ma=tɛ̃=ʒə=nε=pa=pʁi=lə=tɑ̃ 9
  də=tə=de=za=bi=j=e=dɑ̃=lə=nwaʁ 10
  də=tə=su=fle=dœ̃=mo=e=zi=tɑ̃ 9
  lə=du=vεʁ=bə=ε=me=puʁ=te=mu=vwaʁ 10

  ʒə=mə=sɥi=lɔ=ve=dɑ̃=tε=ɡʁɑ̃=zi=ø 10
  plɔ̃=ʒɑ̃=dɑ̃=tɔ̃=nɔ=se=ɑ̃=ʁə=ɡaʁ 9
  ʒys=tə=a=fik=se=la=bo=te=dy=blø 10
  ki=mə=tʁu=blə=fu=a=mɔ̃=ne=ɡaʁ 9

  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=nε=pa=pʁi=lə=tɑ̃ 9
  də=vwaʁ=lo=ʁɔ=ʁə=a=la=swa=ɔ=kʁe 10
  pεʁ=lɑ̃=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=sə=ʁε=ʃɑ̃=tɑ̃ 9
  kɔ=mə=ʁo=ze=syʁ=la=flœ=ʁə=na=kʁe 10

  ʒə=mə=sɥi=ze=va=de=o=si=lɑ̃=sə 10
  səl=ɥi=ki=sɑ̃=ni=vʁə=də=lεs=pa=sə 10
  kɔ=mə=œ̃=vɑ̃=pεʁ=dɑ̃=də=sa=pɥi=sɑ̃sə 10
  dœ̃=su=flə=ki=lɑ̃=tə=mɑ̃=se=kʁa=zə 10

  sə=ma=tɛ̃=ʒə=nε=pa=pʁi=lə=tɑ̃ 9
  dɑ̃=tɑ̃=dʁə=lə=bʁɥi=sεk=də=la=pɔʁ=tə 10
  lə=li=ε=vi=də=o=dʁa=de=bi=tɑ̃ 10
  dy=nə=vwa=kə=lə=dja=blə=tɑ̃=pɔʁ=tə 10

  u=vʁɑ̃=lε=ʁi=do=ze=la=fə=nε=tʁə 10
  puʁ=mə=ɡʁi=me=dy=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 9
  ta=si=lu=ε=tə=a=lε=dis=pa=ʁεtʁə 10
  kaʁ=ʒə=nε=pa=sy=pʁɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃ 9

  lə=ma=tɛ̃=aʁ=bɔ=ʁε=ʁɔ=bə=ɡʁi=zə 10
  dɑ̃=mɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃=o=flœ=ʁə=si=fa=ne 10
  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=se=lwa=ɲe=ta=va=li=zə 10
  puʁ=y=nə=nu=vεl=lə=dεs=ti=ne 9

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=ε=ne=a=zi=la=bə=dy=tʁɑ̃=tə=slaʃ=ze=ʁo=nəf=slaʃ=dø=mi=lə=kɛ̃=zə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 32

Récompense

0
4
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2015 16:27El Papangue

j’ai tout aimé, le titre , le poème et l’illustration. mes amitiés José

Auteur de Poésie
30/09/2015 18:27Willy25

Sale moment à passé mais pas pour la lecture qui est agréable.

Auteur de Poésie
01/10/2015 18:52Gramo

Comme dit, j’ai tout aimé, vraiment tout.
Amitiés
Emile

Auteur de Poésie
01/10/2015 21:26Angélika29

Magnifique......