Poeme : Cela Aurait Pu Être Une Bonne Excuse

Cela Aurait Pu Être Une Bonne Excuse

Si tu ne m’avais pas menti avec ta façon de vouloir être toujours innocent
J’aurais pris les choses totalement différemment
Tout a été dit
Maintenant, je me sens enfermée dans ma propre vie

Cela aurait pu être une bonne excuse
J’aurais presque été prête à croire
Lorsque j’ai vu qu’en fait tu t’amuses
Tout m’a semblé soudain si noir

Frigorifiée, je ne veux plus me retrouver en face de toi
Avec ton air de faux innocent, je ne veux plus t’avoir près de moi
J’aimerais rester seule dans un coin loin d’ici
Loin de tout ce qui se raccroche à ma vie

Tu oserais encore me regarder en face dans les yeux
Tu n’as absolument aucun scrupule
Dire que je t’avais cru moins nul
Tant de questions que j’aurais voulu te poser se posent sur le paysage pluvieux

Inconsciemment, de douces larmes de tristesse longent mon visage désemparé
Je me sens tellement humiliée
Enfermée dans ma vie où personne ne pourrait comprendre
Je plonge lentement dans un sommeil sombre…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cela Aurait Pu Être Une Bonne Excuse

  si=tu=ne=ma=vais=pas=men=ti=a=vec=ta=fa=çon=de=vou=loir=être=tou=jours=in=nocent 21
  jau=rais=pris=les=cho=ses=to=ta=le=ment=dif=fé=rem=ment 14
  tout=a=é=té=dit 5
  main=te=nant=je=me=sens=en=fer=mée=dans=ma=pro=pre=vie 14

  ce=la=au=rait=pu=être=u=ne=bon=ne=ex=cuse 12
  jau=rais=pres=que=é=té=prê=te=à=croi=re 11
  lors=que=jai=vu=quen=fait=tu=ta=mu=ses 10
  tout=ma=sem=blé=sou=dain=si=noir 8

  fri=go=ri=fi=ée=je=ne=veux=plus=me=re=trou=ver=en=face=de=toi 17
  a=vec=ton=air=de=faux=in=nocent=je=ne=veux=plus=ta=voir=près=de=moi 17
  jai=me=rais=res=ter=seule=dans=un=coin=loin=di=ci 12
  loin=de=tout=ce=qui=se=rac=cro=che=à=ma=vie 12

  tu=ose=rais=en=co=re=me=re=gar=der=en=fa=ce=dans=les=yeux 16
  tu=nas=ab=so=lu=ment=au=cun=s=cru=pu=le 12
  di=re=que=je=ta=vais=cru=moins=nul 9
  tant=de=ques=tions=que=jau=rais=vou=lu=te=po=ser=se=posent=sur=le=pa=y=sa=ge=plu=vieux 22

  in=cons=ciem=ment=de=douces=lar=mes=de=tris=tes=se=lon=gent=mon=vi=sa=ge=dé=sem=pa=ré 22
  je=me=sens=tel=le=ment=hu=mi=li=ée 10
  en=fer=mée=dans=ma=vieoù=per=sonne=ne=pour=rait=com=prendre 13
  je=plon=ge=len=te=ment=dans=un=som=meil=som=bre 12
 • Phonétique : Cela Aurait Pu Être Une Bonne Excuse

  si ty nə mavε pa mɑ̃ti avεk ta fasɔ̃ də vulwaʁ εtʁə tuʒuʁz- inɔse
  ʒoʁε pʁi lε ʃozə tɔtaləmɑ̃ difeʁamɑ̃
  tut- a ete di
  mɛ̃tənɑ̃, ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃fεʁme dɑ̃ ma pʁɔpʁə vi

  səla oʁε py εtʁə ynə bɔnə εkskyzə
  ʒoʁε pʁεskə ete pʁεtə a kʁwaʁə
  lɔʁskə ʒε vy kɑ̃ fε ty tamyzə
  tu ma sɑ̃ble sudɛ̃ si nwaʁ

  fʁiɡɔʁifje, ʒə nə vø plys mə ʁətʁuve ɑ̃ fasə də twa
  avεk tɔ̃n- εʁ də foz- inɔse, ʒə nə vø plys tavwaʁ pʁε də mwa
  ʒεməʁε ʁεste sələ dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ lwɛ̃ disi
  lwɛ̃ də tu sə ki sə ʁakʁoʃə a ma vi

  ty ozəʁεz- ɑ̃kɔʁə mə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə dɑ̃ lεz- iø
  ty na absɔlymɑ̃ okœ̃ skʁypylə
  diʁə kə ʒə tavε kʁy mwɛ̃ nyl
  tɑ̃ də kεstjɔ̃ kə ʒoʁε vuly tə poze sə poze syʁ lə pεizaʒə plyvjø

  ɛ̃kɔ̃sjamɑ̃, də dusə laʁmə- də tʁistεsə lɔ̃ʒe mɔ̃ vizaʒə dezɑ̃paʁe
  ʒə mə sɑ̃s tεllmɑ̃ ymilje
  ɑ̃fεʁme dɑ̃ ma vi u pεʁsɔnə nə puʁʁε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  ʒə plɔ̃ʒə lɑ̃təmɑ̃ dɑ̃z- œ̃ sɔmεj sɔ̃bʁə…
 • Syllabes Phonétique : Cela Aurait Pu Être Une Bonne Excuse

  si=tynə=ma=vε=pa=mɑ̃=ti=a=vεk=ta=fa=sɔ̃=də=vu=lwaʁ=ε=tʁə=tu=ʒuʁ=zi=nɔse 21
  ʒo=ʁε=pʁi=lε=ʃo=zə=tɔ=ta=lə=mɑ̃=di=fe=ʁa=mɑ̃ 14
  tu=ta=e=te=di 5
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mə=sɑ̃s=zɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=ma=pʁɔ=pʁə=vi 14

  sə=la=o=ʁε=py=εtʁə=y=nə=bɔ=nə=εk=skyzə 12
  ʒo=ʁε=pʁεs=kə=e=te=pʁε=tə=a=kʁwa=ʁə 11
  lɔʁ=skə=ʒε=vy=kɑ̃=fε=ty=ta=my=zə 10
  tu=ma=sɑ̃=ble=su=dɛ̃=si=nwaʁ 8

  fʁi=ɡɔ=ʁi=fje=ʒə=nə=vø=plys=mə=ʁə=tʁu=ve=ɑ̃=fasə=də=twa 16
  a=vεk=tɔ̃=nεʁdə=fo=zi=nɔ=se=ʒə=nə=vø=plys=ta=vwaʁ=pʁε=də=mwa 17
  ʒεmə=ʁε=ʁεs=te=sə=lə=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃=lwɛ̃=di=si 12
  lwɛ̃=də=tu=sə=ki=sə=ʁa=kʁo=ʃə=a=ma=vi 12

  ty=ozə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=mə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fa=sə=dɑ̃=lε=ziø 16
  ty=na=ab=sɔ=ly=mɑ̃=o=kœ̃=skʁy=py=lə 11
  di=ʁə=kə=ʒə=ta=vε=kʁy=mwɛ̃=nyl 9
  tɑ̃də=kεs=tjɔ̃=kə=ʒo=ʁε=vu=ly=tə=po=ze=sə=po=ze=syʁ=lə=pε=i=za=ʒə=ply=vjø 22

  ɛ̃=kɔ̃=sja=mɑ̃=də=dusə=laʁ=mə=də=tʁis=tε=sə=lɔ̃=ʒe=mɔ̃=vi=za=ʒə=de=zɑ̃=pa=ʁe 22
  ʒə=mə=sɑ̃s=tεl=lmɑ̃=y=mi=lj=e 9
  ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=ma=vi=u=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁε=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 14
  ʒə=plɔ̃=ʒə=lɑ̃=tə=mɑ̃=dɑ̃=zœ̃=sɔ=mεj=sɔ̃=bʁə 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/01/2007 20:22Toxic

arf c’est clair que avec un cas pareil t’es pas sorti de l’auberge, mais je te souhaite tout plein de courage pour pas sombrer je te soutiendrais (k)

Poème Triste
Publié le 08/01/2007 19:10

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Géraldine

Texte des commentateurs