Poeme : J’ai Fait Un Reve

J’ai Fait Un Reve

J’AI FAIT UN REVE

Après des heures agitées au fond de mon lit,
Je revis les tracas, les soucis de la journée,
Soudain, je me suis profondément endormi
Pour, exceptionnellement, me mettre à rêver.

Je ne fus pas alors jeté dans un trou sans fin,
J’eus, la surprise de voir une femme qui m’envoûtait
Le bien-être m’envahissant alors, je me sentis si bien
Que jamais, je ne souhaitai me réveiller.

Elle était là, près de moi, me regardant de ses doux yeux.
Je fus happé par les profondeurs de son cœur
Et je ne pouvais quitter son regard majestueux.
J’étais heureux. Je me sentais bien, tout empli de bonheur.

Elle restait là, immobile, m’observant de son regard d’un bleu infini.
Je voulais me noyer dans ses yeux. D’extase, j’étais envahi.
Sans rien dire, elle et moi, nous étions allongés sur le lit.
Je rêvais d’une seule chose, me blottir contre elle jusqu’à l’infini.

Mais, hélas, tout ceci n’était qu’un rêve. Je me mis alors à pleurer.
Doucement, tendrement, elle s’est approchée de moi
M’offrant un doux et tendre baiser
Qui me fit frissonner et sortir de moi.

Voilà donc le magnifique rêve d’une douce nuit d’amour
Qui me fait penser que, réellement, l’extase peut exister.
J’aimerais tant retrouver cet amour en plein jour
Et le vivre, intensément, pour toujours.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Fait Un Reve

  jai=fait=un=reve 4

  après=des=heu=res=a=gi=tées=au=fond=de=mon=lit 12
  je=re=vis=les=tra=cas=les=sou=cis=de=la=jour=née 13
  sou=dain=je=me=suis=pro=fon=dé=ment=en=dor=mi 12
  pour=ex=cep=tion=nel=le=ment=me=mettre=à=rê=ver 12

  je=ne=fus=pas=a=lors=je=té=dans=un=trou=sans=fin 13
  jeus=la=sur=prise=de=voir=une=fem=me=qui=men=voû=tait 13
  le=bien=être=men=va=his=sant=a=lors=je=me=sen=tis=si=bien 15
  que=ja=mais=je=ne=sou=hai=tai=me=ré=vei=ller 12

  elleé=tait=là=près=de=moi=me=re=gar=dant=de=ses=doux=yeux 14
  je=fus=hap=pé=par=les=pro=fon=deurs=de=son=cœur 12
  et=je=ne=pou=vais=quit=ter=son=re=gard=majes=tueux 12
  jé=tais=heu=reux=je=me=sen=tais=bien=tout=em=pli=de=bon=heur 15

  elle=res=tait=là=im=mo=bile=mob=ser=vant=de=son=re=gard=dun=bleu=in=fi=ni 19
  je=vou=lais=me=noyer=dans=ses=yeux=dex=tase=jé=tais=en=va=hi 15
  sans=rien=dire=el=leet=moi=nous=é=tions=al=lon=gés=sur=le=lit 15
  je=rê=vais=dune=seule=chose=me=blot=tir=con=treelle=jus=quà=lin=fi=ni 16

  mais=hé=las=tout=ce=ci=né=tait=quun=rêve=je=me=mis=a=lors=à=pleu=rer 18
  douce=ment=tendre=ment=el=le=sest=ap=pro=chée=de=moi 12
  mof=frant=un=doux=et=ten=dre=bai=ser 9
  qui=me=fit=fris=son=ner=et=sor=tir=de=moi 11

  voi=là=donc=le=ma=gni=fi=que=rêve=dune=douce=nuit=da=mour 14
  qui=me=fait=pen=ser=que=réel=le=ment=lex=tase=peut=exis=ter 14
  jaime=rais=tant=re=trou=ver=cet=a=mour=en=plein=jour 12
  et=le=vi=vre=in=ten=sé=ment=pour=tou=jours 11
 • Phonétique : J’ai Fait Un Reve

  ʒε fε œ̃ ʁəvə

  apʁε dεz- œʁz- aʒitez- o fɔ̃ də mɔ̃ li,
  ʒə ʁəvi lε tʁaka, lε susi də la ʒuʁne,
  sudɛ̃, ʒə mə sɥi pʁɔfɔ̃demɑ̃ ɑ̃dɔʁmi
  puʁ, εksεpsjɔnεllmɑ̃, mə mεtʁə a ʁεve.

  ʒə nə fy pa alɔʁ ʒəte dɑ̃z- œ̃ tʁu sɑ̃ fɛ̃,
  ʒy, la syʁpʁizə də vwaʁ ynə famə ki mɑ̃vutε
  lə bjɛ̃ εtʁə mɑ̃vaisɑ̃ alɔʁ, ʒə mə sɑ̃ti si bjɛ̃
  kə ʒamε, ʒə nə suεtε mə ʁevεje.

  εllə etε la, pʁε də mwa, mə ʁəɡaʁdɑ̃ də sε duz- iø.
  ʒə fy-ape paʁ lε pʁɔfɔ̃dœʁ də sɔ̃ kœʁ
  e ʒə nə puvε kite sɔ̃ ʁəɡaʁ maʒεstɥø.
  ʒetεz- œʁø. ʒə mə sɑ̃tε bjɛ̃, tut- ɑ̃pli də bɔnœʁ.

  εllə ʁεstε la, imɔbilə, mɔpsεʁvɑ̃ də sɔ̃ ʁəɡaʁ dœ̃ blø ɛ̃fini.
  ʒə vulε mə nwaje dɑ̃ sεz- iø. dεkstazə, ʒetεz- ɑ̃vai.
  sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə, εllə e mwa, nuz- esjɔ̃z- alɔ̃ʒe syʁ lə li.
  ʒə ʁεvε dynə sələ ʃozə, mə blɔtiʁ kɔ̃tʁə εllə ʒyska lɛ̃fini.

  mε, ela, tu səsi netε kœ̃ ʁεvə. ʒə mə miz- alɔʁz- a pləʁe.
  dusəmɑ̃, tɑ̃dʁəmɑ̃, εllə sεt- apʁoʃe də mwa
  mɔfʁɑ̃ œ̃ duz- e tɑ̃dʁə bεze
  ki mə fi fʁisɔne e sɔʁtiʁ də mwa.

  vwala dɔ̃k lə maɲifikə ʁεvə dynə dusə nɥi damuʁ
  ki mə fε pɑ̃se kə, ʁeεllmɑ̃, lεkstazə pø εɡziste.
  ʒεməʁε tɑ̃ ʁətʁuve sεt amuʁ ɑ̃ plɛ̃ ʒuʁ
  e lə vivʁə, ɛ̃tɑ̃semɑ̃, puʁ tuʒuʁ.
 • Syllabes Phonétique : J’ai Fait Un Reve

  ʒε=fε=œ̃=ʁə=və 5

  a=pʁε=dε=zœʁ=za=ʒi=te=zo=fɔ̃=də=mɔ̃=li 12
  ʒə=ʁə=vi=lε=tʁa=ka=lε=su=sidə=la=ʒuʁ=ne 12
  su=dɛ̃=ʒə=mə=sɥi=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=ɑ̃=dɔʁ=mi 12
  puʁ=εk=sεp=sjɔ=nεl=lmɑ̃=mə=mε=tʁə=a=ʁε=ve 12

  ʒə=nə=fy=pa=a=lɔʁʒə=te=dɑ̃=zœ̃=tʁu=sɑ̃=fɛ̃ 12
  ʒy=la=syʁ=pʁizə=də=vwaʁynə=fa=mə=ki=mɑ̃=vu=tε 12
  lə=bjɛ̃εtʁə=mɑ̃=va=i=sɑ̃=a=lɔʁ=ʒə=mə=sɑ̃=ti=si=bjɛ̃ 14
  kə=ʒa=mε=ʒə=nə=su=ε=tε=mə=ʁe=vε=je 12

  εlləe=tε=la=pʁεdə=mwa=mə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃də=sε=du=ziø 12
  ʒə=fy-a=pe=paʁ=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=də=sɔ̃=kœʁ 12
  e=ʒə=nə=pu=vε=ki=te=sɔ̃ʁə=ɡaʁ=ma=ʒεs=tɥø 12
  ʒe=tε=zœ=ʁø=ʒə=mə=sɑ̃=tε=bjɛ̃=tutɑ̃plidə=bɔ=nœʁ 12

  εllə=ʁεs=tε=la=imɔbilə=mɔp=sεʁ=vɑ̃=də=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=dœ̃=blø=ɛ̃=fi=ni 17
  ʒə=vulεmə=nwa=je=dɑ̃=sε=ziø=dεk=stazə=ʒe=tε=zɑ̃=va=i 14
  sɑ̃=ʁjɛ̃diʁə=εl=ləe=mwa=nu=ze=sjɔ̃=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=lə=li 14
  ʒə=ʁεvεdynə=sə=lə=ʃo=zə=mə=blɔ=tiʁ=kɔ̃=tʁəεllə=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 16

  mε=e=la=tusə=si=ne=tε=kœ̃=ʁεvə=ʒə=mə=mi=za=lɔʁ=zaplə=ʁe 16
  dusə=mɑ̃=tɑ̃dʁə=mɑ̃=εl=lə=sε=ta=pʁo=ʃe=də=mwa 12
  mɔ=fʁɑ̃=œ̃=du=ze=tɑ̃=dʁə=bε=ze 9
  ki=mə=fi=fʁi=sɔ=ne=e=sɔʁ=tiʁ=də=mwa 11

  vwa=la=dɔ̃k=lə=maɲifikə=ʁε=və=dy=nə=du=sə=nɥi=da=muʁ 14
  kimə=fε=pɑ̃se=kə=ʁe=εl=lmɑ̃=lεk=stazə=pø=εɡ=zis=te 13
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=ʁə=tʁu=ve=sεt=a=muʁ=ɑ̃=plɛ̃=ʒuʁ 12
  e=lə=vi=vʁə=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 11

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/04/2019 03:33Nadette

J’espère que vous allez retrouver cet amour.