Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Prose : Mon Grale

Prose Amour
Publié le 10/01/2012 01:31

L'écrit contient 609 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Gioacchino

Mon Grale

Oh ma princesse… Si vous saviez… Déjà plus que 4 ans se sont écoulés, et que Dieu m’en soit témoin je ne cesse d’y penser… Je suis parti à la croisade, les chemins de terre de la guerre me sont beaucoup trop famillier… Je ne distingue plus le bien du mal, le bonheur du malheur ! Que puis je faire d’autre que de haillir ce petit théâtre de vie qui est le mien alors que la souffrance me prend par toute sa splendeur… De votre absence, je ressens comme une lame qui s’enfonce dans mes entrailles et se tortille tel un serpent venimeu qui torture sa proie… Votre visage angelique si doux et vos lèvres si charnues ne cessent de hanter mes rêves par de doux moments d’exalte que je puis m’accorder sans vous et votre présence…
Aujourd’huy, je me trouve devant cette ordes de malfaisantes pensées nostalgique qui brandissent le glaives devant mes yeux chaques secondes, se préparant à m’attaquer et me plonger dans les abisses éternelles de la tendre tristesse qui chagrine mon espoir d’un jours pouvoir vous revoir sans retenue ni peur de vous perdre à nouveau…
Voilà déjà bien longtemps que je partis à la recherche de ce satané Grale que toute l’humanité et les templiers ont cherchés en vain dans ce bas monde, ce secret que seul l’humanité craint, le pouvoir qu’un seul dieu peut cacher dans une simple beauté que la nature à crée, une perfection inhumaine, une bataille inachevée, du sang qui à coulé, des millions de vie perduent, … Et encore personne ne pu découvrir où tu te cache…
Je ne puis me résigner à ne plus combattre et retrouver telle vie sans savoir, en oubliant toutes raisons de mon voyage qui dure, dure et dure encore… Le chemin est long et semé d’embuche, mais rien ne m’arrêtera ! Mon courage qui me porte et fera monter la crainte dans les yeux de ces ennemis qui se dressent devant moi… Je vaincrais… Chaque moment où je ressent la pénible sensation de la peur face aux tirans, je penses à vous ma belle et de suite mon cœur se durci comme diamant et la force de combattre se dresse en moi pour en arriver à croire que je suis invincible et que je dois survivre pour qu’un jour je puis enfin me retrouver à vos côtés et voir mon bonheur s’aggrandir de jours en jours, de seconde en seconde…
Oh ma princesse… Je me languille de vous… Sachez que cette guerre est nôtre et que si je n’en reviens pas ou que nos chemins ne se croisent plus que pour toujours je serais avec vous, que mon âme et la vôtre sont liés par sentiments à jamais… Je n’ose l’imaginé… Mais, après tout ce temps passé en croisades à travers moi même à vous chercher, j’ai compris que le Grale ne saurait etre que vous… Car en vain je n’ai cessé de le chercher jusqu’au jours où je vous ai trouvé… Ma croisade est terminée car mon Grale s’est manifesté et je l’ai trouvé… Malgré que je ne puis acquérir ce bien tant convoité, je ne cesserai de vous épauler, de vous aimer et de vous protéger… Maintenant que je vous vois, en ma demeure je puis retourner… Fatigué, pasible et triste du long chemin qui mènne à ma ducliné… Désormais, je dois rebrousser et rentrer sans celle tant recherché…
Peut-être un jours pourrais-je vous embrasser à nouveau… Avec tout l’espoir et avec tendresse…

Votre chevalier de cœur
 • Phonétique : Mon Grale

  ɔ ma pʁɛ̃sεsə… si vu savje… deʒa plys kə katʁə ɑ̃ sə sɔ̃t- ekule, e kə djø mɑ̃ swa temwɛ̃ ʒə nə sεsə di pɑ̃se… ʒə sɥi paʁti a la kʁwazadə, lε ʃəmɛ̃ də teʁə də la ɡeʁə mə sɔ̃ boku tʁo famijje… ʒə nə distɛ̃ɡ plys lə bjɛ̃ dy mal, lə bɔnœʁ dy malœʁ ! kə pɥi ʒə fεʁə dotʁə kə də-ajiʁ sə pəti teatʁə də vi ki ε lə mjɛ̃ alɔʁ kə la sufʁɑ̃sə mə pʁɑ̃ paʁ tutə sa splɑ̃dœʁ… də vɔtʁə absɑ̃sə, ʒə ʁəsɛ̃ kɔmə ynə lamə ki sɑ̃fɔ̃sə dɑ̃ mεz- ɑ̃tʁajəz- e sə tɔʁtijə tεl œ̃ sεʁpe vənimø ki tɔʁtyʁə sa pʁwa… vɔtʁə vizaʒə ɑ̃ʒəlikə si duz- e vo lεvʁə- si ʃaʁnɥ nə sese də-ɑ̃te mε ʁεvə paʁ də du mɔmɑ̃ dεɡzaltə kə ʒə pɥi makɔʁde sɑ̃ vuz- e vɔtʁə pʁezɑ̃sə…
  oʒuʁdyi, ʒə mə tʁuvə dəvɑ̃ sεtə ɔʁdə- də malfəzɑ̃tə pɑ̃se nɔstalʒikə ki bʁɑ̃dise lə ɡlεvə dəvɑ̃ mεz- iø ʃak səɡɔ̃də, sə pʁepaʁɑ̃ a matake e mə plɔ̃ʒe dɑ̃ lεz- abisəz- etεʁnεllə də la tɑ̃dʁə tʁistεsə ki ʃaɡʁinə mɔ̃n- εspwaʁ dœ̃ ʒuʁ puvwaʁ vu ʁəvwaʁ sɑ̃ ʁətənɥ ni pœʁ də vu pεʁdʁə a nuvo…
  vwala deʒa bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃ kə ʒə paʁtiz- a la ʁəʃεʁʃə də sə satane ɡʁalə kə tutə lymanite e lε tɑ̃pljez- ɔ̃ ʃεʁʃez- ɑ̃ vɛ̃ dɑ̃ sə ba mɔ̃də, sə sεkʁε kə səl lymanite kʁɛ̃, lə puvwaʁ kœ̃ səl djø pø kaʃe dɑ̃z- ynə sɛ̃plə bote kə la natyʁə a kʁe, ynə pεʁfεksjɔ̃ inymεnə, ynə batajə inaʃəve, dy sɑ̃ ki a kule, dε miljɔ̃ də vi pεʁdɥe, … e ɑ̃kɔʁə pεʁsɔnə nə py dekuvʁiʁ u ty tə kaʃə…
  ʒə nə pɥi mə ʁeziɲe a nə plys kɔ̃batʁə e ʁətʁuve tεllə vi sɑ̃ savwaʁ, ɑ̃n- ubljɑ̃ tutə ʁεzɔ̃ də mɔ̃ vwajaʒə ki dyʁə, dyʁə e dyʁə ɑ̃kɔʁə… lə ʃəmɛ̃ ε lɔ̃ e səme dɑ̃byʃə, mε ʁjɛ̃ nə maʁεtəʁa ! mɔ̃ kuʁaʒə ki mə pɔʁtə e fəʁa mɔ̃te la kʁɛ̃tə dɑ̃ lεz- iø də sεz- εnəmi ki sə dʁəse dəvɑ̃ mwa… ʒə vɛ̃kʁε… ʃakə mɔmɑ̃ u ʒə ʁəse la peniblə sɑ̃sasjɔ̃ də la pœʁ fasə o tiʁɑ̃, ʒə pɑ̃səz- a vu ma bεllə e də sɥitə mɔ̃ kœʁ sə dyʁsi kɔmə djamɑ̃ e la fɔʁsə də kɔ̃batʁə sə dʁεsə ɑ̃ mwa puʁ ɑ̃n- aʁive a kʁwaʁə kə ʒə sɥiz- ɛ̃vɛ̃siblə e kə ʒə dwa syʁvivʁə puʁ kœ̃ ʒuʁ ʒə pɥiz- ɑ̃fɛ̃ mə ʁətʁuve a vo kotez- e vwaʁ mɔ̃ bɔnœʁ saɡʁɑ̃diʁ də ʒuʁz- ɑ̃ ʒuʁ, də səɡɔ̃də ɑ̃ səɡɔ̃də…
  ɔ ma pʁɛ̃sεsə… ʒə mə lɑ̃ɡjə də vu… saʃe kə sεtə ɡeʁə ε notʁə e kə si ʒə nɑ̃ ʁəvjɛ̃ pa u kə no ʃəmɛ̃ nə sə kʁwaze plys kə puʁ tuʒuʁ ʒə səʁεz- avεk vu, kə mɔ̃n- amə e la votʁə sɔ̃ lje paʁ sɑ̃timɑ̃z- a ʒamε… ʒə nozə limaʒine… mε, apʁε tu sə tɑ̃ pase ɑ̃ kʁwazadəz- a tʁavεʁ mwa mεmə a vu ʃεʁʃe, ʒε kɔ̃pʁi kə lə ɡʁalə nə soʁε εtʁə kə vu… kaʁ ɑ̃ vɛ̃ ʒə nε sese də lə ʃεʁʃe ʒysko ʒuʁz- u ʒə vuz- ε tʁuve… ma kʁwazadə ε tεʁmine kaʁ mɔ̃ ɡʁalə sε manifεste e ʒə lε tʁuve… malɡʁe kə ʒə nə pɥiz- akeʁiʁ sə bjɛ̃ tɑ̃ kɔ̃vwate, ʒə nə sesəʁε də vuz- epole, də vuz- εme e də vu pʁɔteʒe… mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə vu vwa, ɑ̃ ma dəməʁə ʒə pɥi ʁətuʁne… fatiɡe, paziblə e tʁistə dy lɔ̃ ʃəmɛ̃ ki mεnə a ma dykline… dezɔʁmε, ʒə dwa ʁəbʁuse e ʁɑ̃tʁe sɑ̃ sεllə tɑ̃ ʁəʃεʁʃe…
  pø tεtʁə œ̃ ʒuʁ puʁʁε ʒə vuz- ɑ̃bʁase a nuvo… avεk tu lεspwaʁ e avεk tɑ̃dʁεsə…

  vɔtʁə ʃəvalje də kœʁ

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
10/08/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.