Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Rever De Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/04/2011 00:54

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Rever De Toi

RÊVER de toi
Ta tête blottie,
Les yeux perdus
Dans la nuit de ta vie,
Tes lèvres affichent
Un sourire d’esquisse,
Lorsque ma joue caresse
Tes cheveux en détresse
Eux virevoltent en paresse,
Le blond de leurs éclats,
Affermi et éclabousse
Tes yeux qui s’éblouissent
Comme deux étoiles dans les cieux…

Tu sembles… Rêver

Tes mains sursautent
Tes doigts tirent mon sweet
Le retroussent, le déchirent
Puis le tressent, le troussent,
Tu m’étires puis me pousses,
Tu me presses, me repousses,
Comme pour me chasser,
Puis tu sembles empresser,
Comme pour te relaxer,
En m’invitant à danser,
Un ballet qui me bouleverse,
Ta langueur chaleureuse me traverse…

Tu sembles… Rêver

Ton corps félin de lionne
Convulse, agite tes émotions,
Exulte, exhorte en explosions
Comme pour éradiquer toute effusion
Combattre tes peurs et ton expiation.
Après une longue expiration,
Tu t’apaises reprends ton style fashion
En une pose à la magique expression,
De la toile accrochée au mur en exposition
Tu redeviens calme après tes convulsions
Ton corps dans une heureuse excitation
Parcours mon corps cherche et trouve l’exaltation

Tu sembles… M’aimer

Georges Adrien PARADIS
 • Pieds Hyphénique: Rever De Toi

  rê=ver=de=toi 4
  ta=tê=te=blot=tie 5
  les=y=eux=per=dus 5
  dans=la=nuit=de=ta=vie 6
  tes=lè=vres=af=fichent 5
  un=sou=ri=re=des=quisse 6
  lors=que=ma=joue=ca=resse 6
  tes=che=veux=en=dé=tresse 6
  eux=vire=vol=tent=en=pa=res=se 8
  le=blond=de=leurs=é=clats 6
  af=fer=mi=et=é=cla=bousse 7
  tes=y=eux=qui=sé=blouissent 6
  comme=deux=é=toiles=dans=les=cieux 7

  tu=sem=bles=rê=ver 5

  tes=mains=sur=sautent 4
  tes=doigts=tirent=mon=s=weet 6
  le=re=trous=sent=le=dé=chirent 7
  puis=le=tres=sent=le=trous=sent 7
  tu=mé=tires=puis=me=pous=ses 7
  tu=me=pres=ses=me=re=pous=ses 8
  com=me=pour=me=chas=ser 6
  puis=tu=sem=bles=em=pres=ser 7
  com=me=pour=te=re=laxer 6
  en=min=vi=tant=à=dan=ser 7
  un=bal=let=qui=me=boule=verse 7
  ta=lan=gueur=cha=leu=reuse=me=tra=verse 9

  tu=sem=bles=rê=ver 5

  ton=corps=fé=lin=de=lionne 6
  convul=se=a=gite=tes=é=mo=tions 8
  exul=te=ex=horteen=ex=plo=sions 7
  comme=pour=é=ra=di=quer=tou=te=ef=fu=sion 11
  com=bat=tre=tes=peurs=et=ton=ex=pia=tion 10
  après=une=lon=gue=ex=pi=ra=tion 8
  tu=ta=paises=re=prends=ton=sty=le=fa=shion 10
  en=une=po=seà=la=ma=gi=que=ex=pres=sion 11
  de=la=toileac=cro=chée=au=mur=en=ex=po=si=tion 12
  tu=re=de=viens=cal=mea=près=tes=con=vul=sions 11
  ton=corps=dans=une=heu=reu=se=ex=ci=ta=tion 11
  par=cours=mon=corps=chercheet=trou=ve=lexal=ta=tion 10

  tu=sem=bles=mai=mer 5

  georges=a=drien=pa=ra=dis 6
 • Phonétique : Rever De Toi

  ʁεve də twa
  ta tεtə blɔti,
  lεz- iø pεʁdys
  dɑ̃ la nɥi də ta vi,
  tε lεvʁəz- afiʃe
  œ̃ suʁiʁə dεskisə,
  lɔʁskə ma ʒu kaʁεsə
  tε ʃəvøz- ɑ̃ detʁεsə
  ø viʁəvɔlte ɑ̃ paʁεsə,
  lə blɔ̃ də lœʁz- ekla,
  afεʁmi e eklabusə
  tεz- iø ki sebluise
  kɔmə døz- etwalə dɑ̃ lε sjø…

  ty sɑ̃blə… ʁεve

  tε mɛ̃ syʁsote
  tε dwa tiʁe mɔ̃ swi
  lə ʁətʁuse, lə deʃiʁe
  pɥi lə tʁəse, lə tʁuse,
  ty metiʁə pɥi mə pusə,
  ty mə pʁesə, mə ʁəpusə,
  kɔmə puʁ mə ʃase,
  pɥi ty sɑ̃bləz- ɑ̃pʁese,
  kɔmə puʁ tə ʁəlakse,
  ɑ̃ mɛ̃vitɑ̃ a dɑ̃se,
  œ̃ balε ki mə buləvεʁsə,
  ta lɑ̃ɡœʁ ʃaləʁøzə mə tʁavεʁsə…

  ty sɑ̃blə… ʁεve

  tɔ̃ kɔʁ felɛ̃ də ljɔnə
  kɔ̃vylsə, aʒitə tεz- emɔsjɔ̃,
  εɡzyltə, εɡzɔʁtə ɑ̃n- εksplozjɔ̃
  kɔmə puʁ eʁadike tutə efyzjɔ̃
  kɔ̃batʁə tε pœʁz- e tɔ̃n- εkspjasjɔ̃.
  apʁεz- ynə lɔ̃ɡ εkspiʁasjɔ̃,
  ty tapεzə ʁəpʁɑ̃ tɔ̃ stilə faʃjɔ̃
  ɑ̃n- ynə pozə a la maʒikə εkspʁesjɔ̃,
  də la twalə akʁoʃe o myʁ ɑ̃n- εkspozisjɔ̃
  ty ʁədəvjɛ̃ kalmə apʁε tε kɔ̃vylsjɔ̃
  tɔ̃ kɔʁ dɑ̃z- ynə œʁøzə εksitasjɔ̃
  paʁkuʁ mɔ̃ kɔʁ ʃεʁʃə e tʁuvə lεɡzaltasjɔ̃

  ty sɑ̃blə… mεme

  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi
 • Pieds Phonétique : Rever De Toi

  ʁε=ve=də=twa 4
  ta=tε=tə=blɔ=ti 5
  lε=zi=ø=pεʁ=dys 5
  dɑ̃=la=nɥi=də=ta=vi 6
  tε=lε=vʁə=za=fi=ʃe 6
  œ̃=su=ʁi=ʁə=dεs=kisə 6
  lɔʁ=skə=ma=ʒu=ka=ʁεsə 6
  tε=ʃə=vø=zɑ̃=de=tʁεsə 6
  ø=viʁə=vɔl=te=ɑ̃=paʁεsə 6
  lə=blɔ̃=də=lœʁ=ze=kla 6
  a=fεʁ=mi=e=e=kla=busə 7
  tε=zi=ø=kise=blu=ise 6
  kɔmə=dø=ze=twa=lə=dɑ̃=lε=sjø 8

  ty=sɑ̃=blə=ʁε=ve 5

  tε=mɛ̃=syʁ=so=te 5
  tε=dwa=ti=ʁe=mɔ̃=swi 6
  ləʁə=tʁuse=lə=de=ʃi=ʁe 6
  pɥi=lə=tʁə=se=lə=tʁuse 6
  ty=me=tiʁə=pɥi=mə=pusə 6
  tymə=pʁe=sə=mə=ʁə=pusə 6
  kɔ=mə=puʁ=mə=ʃa=se 6
  pɥi=ty=sɑ̃blə=zɑ̃=pʁe=se 6
  kɔmə=puʁ=tə=ʁə=lak=se 6
  ɑ̃=mɛ̃=vi=tɑ̃=a=dɑ̃se 6
  œ̃=ba=lε=kimə=bu=lə=vεʁsə 7
  ta=lɑ̃=ɡœʁ=ʃalə=ʁø=zə=mə=tʁavεʁsə 8

  ty=sɑ̃=blə=ʁε=ve 5

  tɔ̃=kɔʁ=fe=lɛ̃=də=ljɔnə 6
  kɔ̃=vyl=sə=a=ʒitə=tε=ze=mɔ=sjɔ̃ 9
  εɡ=zyl=tə=εɡ=zɔʁtəɑ̃=nεk=splo=zjɔ̃ 8
  kɔmə=puʁ=e=ʁa=di=ke=tu=təe=fy=zjɔ̃ 10
  kɔ̃=batʁə=tε=pœʁ=ze=tɔ̃=nεk=spja=sjɔ̃ 9
  a=pʁε=zynə=lɔ̃ɡ=εk=spi=ʁa=sjɔ̃ 8
  ty=ta=pεzə=ʁə=pʁɑ̃=tɔ̃=sti=lə=fa=ʃjɔ̃ 10
  ɑ̃=nynə=po=zəa=la=ma=ʒi=kə=εk=spʁe=s=jɔ̃ 12
  də=la=twaləa=kʁo=ʃe=o=myʁ=ɑ̃=nεk=spo=zi=sjɔ̃ 12
  tyʁə=də=vjɛ̃=kal=məa=pʁε=tε=kɔ̃=vyl=sjɔ̃ 10
  tɔ̃=kɔʁ=dɑ̃=zynə=œ=ʁø=zəεk=si=ta=sjɔ̃ 10
  paʁ=kuʁ=mɔ̃=kɔʁ=ʃεʁʃəe=tʁu=və=lεɡ=zal=ta=s=jɔ̃ 12

  ty=sɑ̃=blə=mε=me 5

  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/05/2011 17:17Angeline

🙂 Joli poème d’amour !
Bravo !!