Poeme : Les Quatre Saisons

Les Quatre Saisons

LES QUATRE SAISONS
Décembre est déjà bien tassé ;
Ce matin je vois sur le pré
L’herbe roidie par la froide gelée
L’air glacial, malin, vient de givrer
L’atmosphère, tous les corps sont glacés…
Dans nos maisons, fébriles, nos corps
Ne sont plus habitués aux grands froids trop forts,
Nous sommes étonnés de voir le soleil trembler
Sur notre terre, qui très sage, sait hiberner
Afin de mieux renaître sans cataclysme de mort
Climatique, où toute la nature vivante va dégénérer…
Nos corps refroidis occupent la couette
L’amour tue l’ennui, réchauffe cœurs et têtes,
Nos élans fougueux fond d’érotiques galipettes,
Madame adore ça, Monsieur lui donne la fête,
Il lui montre le printemps avec sa quéquette…
Le printemps fleurit enfin le muguet,
Tous les matins sentent bon le frais,
Les filles en fleur, sont légères, les gars sont gais,
Beaucoup de petits arrivent en mai
Depuis des années, je te cherche, jamais là tu n’es…
Juin voit arriver la Saint-Jean
Il fait beau avec de bons coups de vent
Juillet c’est tout ou rien, je n’suis pas voyant,
Certaines années trop chaudes ; tous à l’océan,
Au mois d’Août les marées décident le temps ; gentil ou plus méchant…
Septembre nous ouvre les bras ; soit bien,
Soit mal, souvent le bel été indien revient
Sorti de nulle part ; là on se sent trop bien,
Il fait bon frais, le temps ralenti on est serein,
Je pense à toi, là-bas Claudia Saint-Martin ;
Au Canada, est ce que ta vie va bien ?
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 05 janvier 2012 à 23h30

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Les Quatre Saisons

  les=qua=tre=sai=sons 5
  dé=cem=bre=est=dé=jà=bien=tas=sé 9
  ce=ma=tin=je=vois=sur=le=pré 8
  lher=be=roi=die=par=la=froi=de=ge=lée 10
  lair=gla=cial=ma=lin=vient=de=gi=vrer 9
  lat=mo=sphè=re=tous=les=corps=sont=gla=cés 10
  dans=nos=mai=sons=fé=bri=les=nos=corps 9
  ne=sont=plus=ha=bi=tués=aux=grands=froids=trop=forts 11
  nous=sommes=é=ton=nés=de=voir=le=so=leil=trem=bler 12
  sur=notre=ter=re=qui=très=sa=ge=sait=hi=ber=ner 12
  a=fin=de=mieux=re=naître=sans=ca=ta=clys=me=de=mort 13
  cli=ma=ti=que=où=toute=la=na=tu=re=vi=van=te=va=dé=gé=né=rer 18
  nos=corps=re=froi=dis=oc=cu=pent=la=couet=te 11
  la=mour=tue=len=nui=ré=chauf=fe=cœurs=et=tê=tes 12
  nos=é=lans=fou=gueux=fond=dé=ro=ti=ques=ga=li=pettes 13
  ma=damea=do=re=ça=mon=sieur=lui=don=ne=la=fête 12
  il=lui=mon=tre=le=prin=temps=a=vec=sa=qué=quette 12
  le=prin=temps=fleu=rit=en=fin=le=mu=guet 10
  tous=les=ma=tins=sen=tent=bon=le=frais 9
  les=filles=en=fleur=sont=lé=gè=res=les=gars=sont=gais 12
  beau=coup=de=pe=tits=ar=ri=vent=en=mai 10
  de=puis=des=an=nées=je=te=cherche=ja=mais=là=tu=nes 13
  juin=voit=ar=ri=ver=la=saint=jean 8
  il=fait=beau=a=vec=de=bons=coups=de=vent 10
  jui=llet=cest=tout=ou=rien=je=n=suis=pas=voy=ant 12
  cer=tai=nes=an=nées=trop=chaudes=tous=à=lo=cé=an 12
  au=mois=da=oût=les=ma=rées=dé=cident=le=temps=gen=til=ou=plus=mé=chant 17
  sep=tem=bre=nous=ou=vre=les=bras=soit=bien 10
  soit=mal=sou=vent=le=bel=é=té=in=dien=re=vient 12
  sor=ti=de=nul=le=part=là=on=se=sent=trop=bien 12
  il=fait=bon=frais=le=temps=ralen=ti=on=est=se=rein 12
  je=pen=se=à=toi=là=bas=clau=dia=saint=mar=tin 12
  au=ca=na=da=est=ce=que=ta=vie=va=bien 11
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=cinq=jan=vier=deux=mille=dou=zeà=vingt=trois=h=trente 23
 • Phonétique : Les Quatre Saisons

  lε katʁə sεzɔ̃
  desɑ̃bʁə ε deʒa bjɛ̃ tase,
  sə matɛ̃ ʒə vwa syʁ lə pʁe
  lεʁbə ʁwadi paʁ la fʁwadə ʒəle
  lεʁ ɡlasjal, malɛ̃, vjɛ̃ də ʒivʁe
  latmɔsfεʁə, tus lε kɔʁ sɔ̃ ɡlase…
  dɑ̃ no mεzɔ̃, febʁilə, no kɔʁ
  nə sɔ̃ plys-abityez- o ɡʁɑ̃ fʁwa tʁo fɔʁ,
  nu sɔməz- etɔne də vwaʁ lə sɔlεj tʁɑ̃ble
  syʁ nɔtʁə teʁə, ki tʁε saʒə, sε ibεʁne
  afɛ̃ də mjø ʁənεtʁə sɑ̃ kataklismə də mɔʁ
  klimatikə, u tutə la natyʁə vivɑ̃tə va deʒeneʁe…
  no kɔʁ ʁəfʁwadiz- ɔkype la kuεtə
  lamuʁ tɥ lɑ̃nɥi, ʁeʃofə kœʁz- e tεtə,
  noz- elɑ̃ fuɡø fɔ̃ deʁɔtik ɡalipεtə,
  madamə adɔʁə sa, məsjø lɥi dɔnə la fεtə,
  il lɥi mɔ̃tʁə lə pʁɛ̃tɑ̃z- avεk sa kekεtə…
  lə pʁɛ̃tɑ̃ fləʁi ɑ̃fɛ̃ lə myɡε,
  tus lε matɛ̃ sɑ̃te bɔ̃ lə fʁε,
  lε fijəz- ɑ̃ flœʁ, sɔ̃ leʒεʁə, lε ɡaʁ sɔ̃ ɡε,
  boku də pətiz- aʁive ɑ̃ mε
  dəpɥi dεz- ane, ʒə tə ʃεʁʃə, ʒamε la ty nε…
  ʒɥɛ̃ vwa aʁive la sɛ̃ ʒɑ̃
  il fε bo avεk də bɔ̃ ku də vɑ̃
  ʒɥjε sε tut- u ʁjɛ̃, ʒə nsɥi pa vwajɑ̃,
  sεʁtεnəz- ane tʁo ʃodə, tusz- a lɔseɑ̃,
  o mwa daut lε maʁe deside lə tɑ̃, ʒɑ̃til u plys meʃɑ̃…
  sεptɑ̃bʁə nuz- uvʁə lε bʁa, swa bjɛ̃,
  swa mal, suvɑ̃ lə bεl ete ɛ̃djɛ̃ ʁəvjɛ̃
  sɔʁti də nylə paʁ, la ɔ̃ sə sɑ̃ tʁo bjɛ̃,
  il fε bɔ̃ fʁε, lə tɑ̃ ʁalɑ̃ti ɔ̃n- ε səʁɛ̃,
  ʒə pɑ̃sə a twa, la ba klodja sɛ̃ maʁtɛ̃,
  o kanada, ε sə kə ta vi va bjɛ̃ ?
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sɛ̃k ʒɑ̃vje dø milə duzə a vɛ̃t- tʁwa aʃ tʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Les Quatre Saisons

  lε=ka=tʁə=sε=zɔ̃ 5
  de=sɑ̃=bʁə=ε=de=ʒa=bj=ɛ̃=ta=se 10
  sə=ma=tɛ̃=ʒə=vwa=syʁ=lə=pʁe 8
  lεʁ=bə=ʁwa=di=paʁ=la=fʁwa=də=ʒə=le 10
  lεʁ=ɡla=sjal=ma=lɛ̃=vj=ɛ̃=də=ʒi=vʁe 10
  lat=mɔs=fε=ʁə=tus=lε=kɔʁ=sɔ̃=ɡla=se 10
  dɑ̃=no=mε=zɔ̃=fe=bʁi=lə=no=kɔʁ 9
  nə=sɔ̃=plys-a=bi=ty=e=zo=ɡʁɑ̃=fʁwa=tʁo=fɔʁ 12
  nu=sɔmə=ze=tɔ=ne=də=vwaʁ=lə=sɔ=lεj=tʁɑ̃=ble 12
  syʁ=nɔtʁə=te=ʁə=ki=tʁε=sa=ʒə=sε=i=bεʁ=ne 12
  a=fɛ̃də=mjø=ʁə=nε=tʁə=sɑ̃=ka=ta=klis=mə=də=mɔʁ 13
  kli=ma=tikə=u=tu=tə=la=na=ty=ʁə=vi=vɑ̃=tə=va=de=ʒe=ne=ʁe 18
  no=kɔʁʁə=fʁwa=di=zɔ=ky=pe=la=ku=εtə 10
  la=muʁ=tɥ=lɑ̃n=ɥi=ʁe=ʃofə=kœʁ=ze=tεtə 10
  no=ze=lɑ̃=fu=ɡø=fɔ̃=de=ʁɔ=tik=ɡalipεtə 10
  ma=daməa=dɔ=ʁə=sa=mə=sjø=lɥi=dɔ=nə=lafεtə 11
  il=lɥi=mɔ̃tʁə=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=za=vεk=sa=ke=kεtə 11
  lə=pʁɛ̃=tɑ̃=flə=ʁi=ɑ̃=fɛ̃=lə=my=ɡε 10
  tus=lε=ma=tɛ̃=sɑ̃=te=bɔ̃=lə=fʁε 9
  lε=fi=jə=zɑ̃=flœʁ=sɔ̃=le=ʒεʁə=lε=ɡaʁ=sɔ̃=ɡε 12
  bo=ku=də=pə=ti=za=ʁi=ve=ɑ̃=mε 10
  dəp=ɥi=dε=za=ne=ʒə=tə=ʃεʁʃə=ʒa=mε=la=ty=nε 13
  ʒɥɛ̃=vwa=a=ʁi=ve=la=sɛ̃=ʒɑ̃ 8
  il=fε=bo=a=vεk=də=bɔ̃=ku=də=vɑ̃ 10
  ʒɥjε=sε=tu=tu=ʁjɛ̃=ʒə=nsɥi=pa=vwa=jɑ̃ 10
  sεʁ=tεnə=za=ne=tʁo=ʃo=də=tus=za=lɔ=se=ɑ̃ 12
  o=mwa=da=ut=lε=ma=ʁe=de=si=de=lə=tɑ̃=ʒɑ̃=til=u=plys=me=ʃɑ̃ 18
  sεp=tɑ̃=bʁə=nu=zu=vʁə=lε=bʁa=swa=bjɛ̃ 10
  swa=mal=su=vɑ̃lə=bεl=e=te=ɛ̃=djɛ̃=ʁə=vjɛ̃ 11
  sɔʁ=tidə=ny=lə=paʁ=la=ɔ̃=sə=sɑ̃=tʁo=bjɛ̃ 11
  il=fε=bɔ̃=fʁε=lə=tɑ̃=ʁa=lɑ̃=ti=ɔ̃=nεsə=ʁɛ̃ 12
  ʒə=pɑ̃səa=twa=la=ba=klo=dja=sɛ̃=maʁ=tɛ̃ 10
  o=ka=na=da=εsə=kə=ta=vi=va=bjɛ̃ 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=sɛ̃k=ʒɑ̃=vje=dø=mi=lə=du=zəa=vɛ̃t=tʁwa=aʃ=tʁɑ̃tə 24

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.