Poeme : Le Peintre

Le Peintre

LE PEINTRE
Son regard se voile
Posé sur la toile,
Ses doigts qui planent
Sur l’esquisse flânent,
Soudain l’œuvre se dévoile
Angélique ou infernale…

Alors le pinceau survole,
Coure compose et s’envole
Comme un bel oiseau
Il sème ses clairs hauts
Ombrage ses obscurs
Fait vivre et mourir sa peinture…

Du corps descendu des nues
L’artiste le dénude et le vénère
De la misère noire des rues
De la tristesse rude et pure
Il les veloute d’une brume d’épure
Transgresse l’âme d’une guerre…

Il pose repose ses couleurs
Comme on compose un bouquet de fleurs
Caresse ses rouges ses bleus ses verts
En coups de vent comme la bannière
D’un étendard qui couvre la douleur
D’un tremblement de terre…

Ses pinceaux écorchent à vif
La peau des soldats morts ou vifs
Leur bouche décri leur torpeur
Leurs mains cherchent la brûlure
Leur corps exclame les douleurs
La mort les touche au cœur…

Et puis d’une chaude couleur,
Il exulte une tendre douceur
En virevoltant sans froideur
D’un revers de brosse enrouler
Des blancs des jaunes éclairés
Pour ramener la lumière d’été…

Quand renaît le jour
Comme fleurit l’amour
Il manie la toile à corps
Avec tendresse l’épouse encore
Pour l’aimer tellement et si fort
Que le peintre en tombe mort…
Georges Adrien PARADIS le 3 octobre 2007 à 12h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Peintre

  le=pein=tre 3
  son=re=gard=se=voi=le 6
  po=sé=sur=la=toi=le 6
  ses=doigts=qui=pla=nent 5
  sur=les=quis=se=flâ=nent 6
  sou=dain=lœu=vre=se=dé=voi=le 8
  an=gé=li=que=ou=in=fer=nale 8

  a=lors=le=pin=ceau=sur=vo=le 8
  cou=re=com=po=se=et=sen=vole 8
  com=me=un=bel=oi=seau 6
  il=sè=me=ses=clairs=hauts 6
  om=bra=ge=ses=obs=curs 6
  fait=vivre=et=mou=rir=sa=pein=ture 8

  du=corps=des=cen=du=des=nues 7
  lar=tiste=le=dé=nudeet=le=vé=nère 8
  de=la=mi=sère=noi=re=des=rues 8
  de=la=tristes=se=ru=de=et=pure 8
  il=les=ve=loute=du=ne=bru=me=dé=pure 10
  trans=gres=se=lâ=me=du=ne=guerre 8

  il=pose=re=po=se=ses=cou=leurs 8
  commeon=com=pose=un=bou=quet=de=fleurs 8
  cares=se=ses=rou=ges=ses=bleus=ses=verts 9
  en=coups=de=vent=comme=la=ban=nière 8
  dun=éten=dard=qui=cou=vre=la=dou=leur 9
  dun=trem=ble=ment=de=ter=re 7

  ses=pin=ceaux=é=cor=chent=à=vif 8
  la=peau=des=sol=dats=morts=ou=vif=s 9
  leur=bou=che=dé=cri=leur=tor=peur 8
  leurs=mains=cher=chent=la=brû=lu=re 8
  leur=corps=ex=cla=me=les=dou=leurs 8
  la=mort=les=tou=che=au=cœur 7

  et=puis=du=ne=chau=de=cou=leur 8
  il=exul=te=une=ten=dre=dou=ceur 8
  en=vi=re=vol=tant=sans=froi=deur 8
  dun=re=vers=de=bros=seen=rou=ler 8
  des=blancs=des=jau=nes=é=clai=rés 8
  pour=rame=ner=la=lu=miè=re=dé=té 9

  quand=re=naît=le=jour 5
  com=me=fleu=rit=la=mour 6
  il=ma=nie=la=toi=le=à=corps 8
  a=vec=tendres=se=lé=pou=seen=core 8
  pour=lai=mer=tel=le=ment=et=si=fort 9
  que=le=pein=tre=en=tom=be=mort 8
  georges=a=drien=pa=ra=dis=le=trois=oc=to=bre=deux=mille=sept=à=dou=ze=h=zé=ro=zé=ro 22
 • Phonétique : Le Peintre

  lə pɛ̃tʁə
  sɔ̃ ʁəɡaʁ sə vwalə
  poze syʁ la twalə,
  sε dwa ki plane
  syʁ lεskisə flane,
  sudɛ̃ lœvʁə sə devwalə
  ɑ̃ʒelikə u ɛ̃fεʁnalə…

  alɔʁ lə pɛ̃so syʁvɔlə,
  kuʁə kɔ̃pozə e sɑ̃vɔlə
  kɔmə œ̃ bεl wazo
  il sεmə sε klεʁ-o
  ɔ̃bʁaʒə sεz- ɔpskyʁ
  fε vivʁə e muʁiʁ sa pɛ̃tyʁə…

  dy kɔʁ desɑ̃dy dε nɥ
  laʁtistə lə denydə e lə venεʁə
  də la mizεʁə nwaʁə dε ʁy
  də la tʁistεsə ʁydə e pyʁə
  il lε vəlutə dynə bʁymə depyʁə
  tʁɑ̃zɡʁεsə lamə dynə ɡeʁə…

  il pozə ʁəpozə sε kulœʁ
  kɔmə ɔ̃ kɔ̃pozə œ̃ bukε də flœʁ
  kaʁεsə sε ʁuʒə sε bløs sε vεʁ
  ɑ̃ ku də vɑ̃ kɔmə la banjεʁə
  dœ̃n- etɑ̃daʁ ki kuvʁə la dulœʁ
  dœ̃ tʁɑ̃bləmɑ̃ də teʁə…

  sε pɛ̃soz- ekɔʁʃe a vif
  la po dε sɔlda mɔʁz- u vif
  lœʁ buʃə dekʁi lœʁ tɔʁpœʁ
  lœʁ mɛ̃ ʃεʁʃe la bʁylyʁə
  lœʁ kɔʁz- εksklamə lε dulœʁ
  la mɔʁ lε tuʃə o kœʁ…

  e pɥi dynə ʃodə kulœʁ,
  il εɡzyltə ynə tɑ̃dʁə dusœʁ
  ɑ̃ viʁəvɔltɑ̃ sɑ̃ fʁwadœʁ
  dœ̃ ʁəve də bʁɔsə ɑ̃ʁule
  dε blɑ̃ dε ʒonəz- eklεʁe
  puʁ ʁaməne la lymjεʁə dete…

  kɑ̃ ʁənε lə ʒuʁ
  kɔmə fləʁi lamuʁ
  il mani la twalə a kɔʁ
  avεk tɑ̃dʁεsə lepuzə ɑ̃kɔʁə
  puʁ lεme tεllmɑ̃ e si fɔʁ
  kə lə pɛ̃tʁə ɑ̃ tɔ̃bə mɔʁ…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə tʁwaz- ɔktɔbʁə dø milə sεt a duzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Le Peintre

  lə=pɛ̃=tʁə 3
  sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sə=vwa=lə 6
  po=ze=syʁ=la=twa=lə 6
  sε=dwa=ki=pla=ne 5
  syʁ=lεs=ki=sə=fla=ne 6
  su=dɛ̃=lœ=vʁə=sə=de=vwa=lə 8
  ɑ̃=ʒe=li=kə=u=ɛ̃=fεʁ=nalə 8

  a=lɔʁ=lə=pɛ̃=so=syʁ=vɔ=lə 8
  ku=ʁə=kɔ̃=po=zə=e=sɑ̃=vɔlə 8
  kɔ=mə=œ̃=bεl=wa=zo 6
  il=sε=mə=sε=klεʁ-o 6
  ɔ̃=bʁa=ʒə=sε=zɔp=skyʁ 6
  fε=vivʁə=e=mu=ʁiʁ=sa=pɛ̃=tyʁə 8

  dy=kɔʁ=de=sɑ̃=dy=dε=nɥ 7
  laʁ=tistə=lə=de=ny=dəe=lə=ve=nεʁə 9
  də=la=mi=zεʁə=nwa=ʁə=dε=ʁy 8
  də=la=tʁis=tεsə=ʁy=də=e=pyʁə 8
  il=lεvə=lu=tə=dy=nə=bʁy=mə=de=pyʁə 10
  tʁɑ̃z=ɡʁε=sə=lamə=dy=nə=ɡe=ʁə 8

  il=pozə=ʁə=po=zə=sε=ku=lœʁ 8
  kɔməɔ̃=kɔ̃=pozə=œ̃=bu=kε=də=flœʁ 8
  ka=ʁεsə=sε=ʁu=ʒə=sε=bløs=sε=vεʁ 9
  ɑ̃=kudə=vɑ̃=kɔ=mə=la=ba=njεʁə 8
  dœ̃=ne=tɑ̃=daʁ=ki=kuvʁə=la=du=lœʁ 9
  dœ̃=tʁɑ̃=blə=mɑ̃=də=te=ʁə 7

  sε=pɛ̃=so=ze=kɔʁ=ʃe=a=vif 8
  la=po=dε=sɔl=da=mɔʁ=zu=vif 8
  lœʁ=bu=ʃə=de=kʁi=lœʁ=tɔʁ=pœʁ 8
  lœʁ=mɛ̃=ʃεʁ=ʃe=la=bʁy=ly=ʁə 8
  lœʁ=kɔʁ=zεk=skla=mə=lε=du=lœʁ 8
  la=mɔʁ=lε=tu=ʃə=o=kœ=ʁə 8

  e=pɥi=dy=nə=ʃo=də=ku=lœʁ 8
  il=εɡ=zyl=təynə=tɑ̃=dʁə=du=sœʁ 8
  ɑ̃=vi=ʁə=vɔl=tɑ̃=sɑ̃=fʁwa=dœʁ 8
  dœ̃=ʁə=ve=də=bʁɔsə=ɑ̃=ʁu=le 8
  dε=blɑ̃=dε=ʒo=nə=ze=klε=ʁe 8
  puʁ=ʁamə=ne=la=ly=mjε=ʁə=de=te 9

  kɑ̃=ʁə=nε=lə=ʒuʁ 5
  kɔ=mə=flə=ʁi=la=muʁ 6
  il=ma=ni=la=twa=lə=a=kɔʁ 8
  a=vεk=tɑ̃=dʁεsə=le=pu=zə=ɑ̃kɔʁə 8
  puʁ=lε=me=tεl=lmɑ̃=e=si=fɔʁ 8
  kə=lə=pɛ̃=tʁə=ɑ̃=tɔ̃=bə=mɔʁ 8
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=lə=tʁwa=zɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=sεt=a=du=zəaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 22

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/03/2012 22:59Skrame2014

Passage a vous lire...J’aime bcp!
Amicalement,
Skrame