Poeme-France : Lecture Écrit Éternel

Poeme : La Poussière

Poème Éternel
Publié le 28/03/2012 09:43

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Giorgioadriano

La Poussière

LA POUSSIèRE
Sur le bitume
Vole la poussière
Le vent la pousse
Une fois en douce
Une fois à la dure
Personne n’en n’a cure,
Vole poussière,
Tu es déjà la vie,
Lorsque tu fuies
Vents et marées
Tu es poussière
Si tellement légère,
Être si minuscule,
Peut-être molécule,
Infime cellule,
Tu mènes ta vie,
Partout où le vent
Te secoue, te remue,
Devant la force
Naturelle de l’élément ;
Puis si la pluie,
Recouvre ta nuit
Sur le trottoir,
Tu te colles
Dans le noir
Sur ce bitume,
Transi, mouillé,
Ça te fait trembler,
La pluie te noie,
Le souffle du vent
Te donne froid ;
Frissonne poussière,
Montre à la terre
Que tu résistes
Jusqu’au levé
Du nouveau jour ;
La nuit est passée,
Humide, mauvaise
Noire et brumeuse,
La chaleur du soleil,
Va transformer
Ta nature morte.
Pour le monde entier
En petit être d’amour
Un joli petit bébé,
Venu du ciel
Sur cette terre,
Né des Dieux
Dans les cieux,
Il va grandir
Penser s’épanouir,
Puis devenir
Un homme,
Penseur, artisan,
Ouvrier, partisan,
Noble, paysan,
Soumis, dominant.
Faire la paix,
Soldat guerrier,
Médecin ou curé,
SDF ou président,
Petit ou grand
Cet homme,
Noir jaune ou blanc
Va redevenir ;
Juste un grain,
Un jour de mai
Un jour de juin
Printemps, Été
Automne ou hiver,
Un simple grain
De poussière…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 25 mars 2012 à 22h30
 • Pieds Hyphénique: La Poussière

  la=pous=siè=re 4
  sur=le=bi=tume 4
  vole=la=pous=sière 4
  le=vent=la=pousse 4
  une=fois=en=douce 4
  une=fois=à=la=dure 5
  per=sonne=nen=na=cure 5
  vo=le=pous=sière 4
  tu=es=dé=jà=la=vie 6
  lors=que=tu=fuies 4
  vents=et=ma=rées 4
  tu=es=pous=sière 4
  si=tel=le=ment=lé=gère 6
  être=si=mi=nus=cule 5
  peut=têtre=mo=lé=cule 5
  in=fime=cel=lule 4
  tu=mènes=ta=vie 4
  par=tout=où=le=vent 5
  te=se=coue=te=re=mue 6
  de=vant=la=force 4
  na=tu=rel=le=de=l=élément 7
  puis=si=la=pluie 4
  re=couvre=ta=nuit 4
  sur=le=trot=toir 4
  tu=te=co=lles 4
  dans=le=noir 3
  sur=ce=bi=tume 4
  tran=si=mouil=lé 4
  ça=te=fait=trem=bler 5
  la=pluie=te=noie 4
  le=souf=fle=du=vent 5
  te=don=ne=froid 4
  fris=sonne=pous=sière 4
  montre=à=la=terre 4
  que=tu=ré=sistes 4
  jus=quau=le=vé 4
  du=nou=veau=jour 4
  la=nuit=est=pas=sée 5
  hu=mide=mau=vaise 4
  noire=et=bru=meuse 4
  la=cha=leur=du=so=leil 6
  va=trans=for=mer 4
  ta=na=ture=morte 4
  pour=le=mondeen=tier 4
  en=pe=tit=être=da=mour 6
  un=jo=li=pe=tit=bé=bé 7
  ve=nu=du=ciel 4
  sur=cet=te=terre 4
  né=des=dieux 3
  dans=les=cieux 3
  il=va=gran=dir 4
  pen=ser=sé=pa=nouir 5
  puis=de=ve=nir 4
  un=hom=me 3
  pen=seur=ar=ti=san 5
  ou=vrier=par=ti=san 5
  no=ble=pay=san 4
  sou=mis=do=mi=nant 5
  fai=re=la=paix 4
  sol=dat=guer=rier 4
  méde=cin=ou=cu=ré 5
  s=d=f=ou=pré=sident 6
  pe=tit=ou=grand 4
  cet=hom=me 3
  noir=jaune=ou=blanc 4
  va=re=de=ve=nir 5
  jus=te=un=grain 4
  un=jour=de=mai 4
  un=jour=de=juin 4
  prin=temps=é=té 4
  au=tomneou=hi=ver 4
  un=sim=ple=grain 4
  de=pous=siè=re 4
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=cinq=mars=deux=mille=dou=zeà=vingt=deux=h=trente 21
 • Phonétique : La Poussière

  la pusjεʁə
  syʁ lə bitymə
  vɔlə la pusjεʁə
  lə vɑ̃ la pusə
  ynə fwaz- ɑ̃ dusə
  ynə fwaz- a la dyʁə
  pεʁsɔnə nɑ̃ na kyʁə,
  vɔlə pusjεʁə,
  ty ε deʒa la vi,
  lɔʁskə ty fɥi
  vɑ̃z- e maʁe
  ty ε pusjεʁə
  si tεllmɑ̃ leʒεʁə,
  εtʁə si minyskylə,
  pø tεtʁə mɔlekylə,
  ɛ̃fimə sεllylə,
  ty mεnə ta vi,
  paʁtu u lə vɑ̃
  tə səku, tə ʁəmɥ,
  dəvɑ̃ la fɔʁsə
  natyʁεllə də lelemɑ̃,
  pɥi si la plɥi,
  ʁəkuvʁə ta nɥi
  syʁ lə tʁɔtwaʁ,
  ty tə kɔlə
  dɑ̃ lə nwaʁ
  syʁ sə bitymə,
  tʁɑ̃zi, muje,
  sa tə fε tʁɑ̃ble,
  la plɥi tə nwa,
  lə suflə dy vɑ̃
  tə dɔnə fʁwa,
  fʁisɔnə pusjεʁə,
  mɔ̃tʁə a la teʁə
  kə ty ʁezistə
  ʒysko ləve
  dy nuvo ʒuʁ,
  la nɥi ε pase,
  ymidə, movεzə
  nwaʁə e bʁymøzə,
  la ʃalœʁ dy sɔlεj,
  va tʁɑ̃sfɔʁme
  ta natyʁə mɔʁtə.
  puʁ lə mɔ̃də ɑ̃tje
  ɑ̃ pəti εtʁə damuʁ
  œ̃ ʒɔli pəti bebe,
  vəny dy sjεl
  syʁ sεtə teʁə,
  ne dε djø
  dɑ̃ lε sjø,
  il va ɡʁɑ̃diʁ
  pɑ̃se sepanuiʁ,
  pɥi dəvəniʁ
  œ̃n- ɔmə,
  pɑ̃sœʁ, aʁtizɑ̃,
  uvʁje, paʁtizɑ̃,
  nɔblə, pεizɑ̃,
  sumi, dɔminɑ̃.
  fεʁə la pε,
  sɔlda ɡeʁje,
  medəsɛ̃ u kyʁe,
  εs de εf u pʁezide,
  pəti u ɡʁɑ̃
  sεt ɔmə,
  nwaʁ ʒonə u blɑ̃
  va ʁədəvəniʁ,
  ʒystə œ̃ ɡʁɛ̃,
  œ̃ ʒuʁ də mε
  œ̃ ʒuʁ də ʒɥɛ̃
  pʁɛ̃tɑ̃, ete
  otɔmnə u ivεʁ,
  œ̃ sɛ̃plə ɡʁɛ̃
  də pusjεʁə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- sɛ̃k maʁs dø milə duzə a vɛ̃t- dø aʃ tʁɑ̃tə
 • Pieds Phonétique : La Poussière

  la=pu=sjε=ʁə 4
  syʁ=lə=bi=tymə 4
  vɔlə=la=pu=sjεʁə 4
  lə=vɑ̃=la=pusə 4
  ynə=fwa=zɑ̃=dusə 4
  ynə=fwa=za=la=dyʁə 5
  pεʁ=sɔnə=nɑ̃=na=kyʁə 5
  vɔ=lə=pu=sjεʁə 4
  ty=ε=de=ʒa=la=vi 6
  lɔʁ=skə=ty=fɥi 4
  vɑ̃=ze=ma=ʁe 4
  ty=ε=pu=sjεʁə 4
  si=tεl=lmɑ̃=le=ʒεʁə 5
  εtʁə=si=mi=nys=kylə 5
  pø=tεtʁə=mɔ=le=kylə 5
  ɛ̃=fimə=sεl=lylə 4
  ty=mεnə=ta=vi 4
  paʁ=tu=ulə=vɑ̃ 4
  tə=sə=ku=tə=ʁəmɥ 5
  də=vɑ̃=la=fɔʁsə 4
  na=ty=ʁεllə=də=le=le=mɑ̃ 7
  pɥi=si=la=plɥi 4
  ʁə=kuvʁə=ta=nɥi 4
  syʁ=lə=tʁɔ=twaʁ 4
  ty=tə=kɔ=lə 4
  dɑ̃=lə=nwaʁ 3
  syʁ=sə=bi=tymə 4
  tʁɑ̃=zi=mu=je 4
  satə=fε=tʁɑ̃=ble 4
  la=plɥi=tə=nwa 4
  lə=suflə=dy=vɑ̃ 4
  tə=dɔ=nə=fʁwa 4
  fʁi=sɔnə=pu=sjεʁə 4
  mɔ̃tʁə=a=la=teʁə 4
  kə=ty=ʁe=zistə 4
  ʒys=ko=lə=ve 4
  dy=nu=vo=ʒuʁ 4
  la=nɥi=ε=pase 4
  y=midə=mo=vεzə 4
  nwaʁə=e=bʁy=møzə 4
  la=ʃa=lœʁ=dy=sɔ=lεj 6
  va=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 4
  ta=na=tyʁə=mɔʁtə 4
  puʁlə=mɔ̃=dəɑ̃=tje 4
  ɑ̃pə=ti=ε=tʁə=da=muʁ 6
  œ̃=ʒɔ=lipə=ti=be=be 6
  və=ny=dy=sjεl 4
  syʁ=sεtə=te=ʁə 4
  ne=dε=dj=ø 4
  dɑ̃=lε=sj=ø 4
  il=va=ɡʁɑ̃=diʁ 4
  pɑ̃se=se=pa=nu=iʁ 5
  pɥi=də=və=niʁ 4
  œ̃=nɔ=mə 3
  pɑ̃=sœʁ=aʁ=ti=zɑ̃ 5
  u=vʁje=paʁ=ti=zɑ̃ 5
  nɔblə=pε=i=zɑ̃ 4
  su=mi=dɔ=mi=nɑ̃ 5
  fε=ʁə=la=pε 4
  sɔl=da=ɡe=ʁje 4
  me=də=sɛ̃=u=ky=ʁe 6
  εsə=de=εf=u=pʁe=zi=de 7
  pə=ti=u=ɡʁɑ̃ 4
  sεt=ɔ=mə 3
  nwaʁ=ʒonə=u=blɑ̃ 4
  vaʁə=də=və=niʁ 4
  ʒys=tə=œ̃=ɡʁɛ̃ 4
  œ̃=ʒuʁ=də=mε 4
  œ̃=ʒuʁ=də=ʒɥɛ̃ 4
  pʁɛ̃=tɑ̃=e=te 4
  o=tɔmnəu=i=vεʁ 4
  œ̃=sɛ̃=plə=ɡʁɛ̃ 4
  də=pu=sjε=ʁə 4
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=sɛ̃k=maʁs=dø=mi=lə=du=zəa=vɛ̃t=dø=aʃ=tʁɑ̃tə 22

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/03/2012 14:58Tulipe Noire

très joli poème, bravoo.